• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-902
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :29
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-902
Şikayetçi:
 Bertan Temizlik Hizmetleri Madencilik Müteah. Ve Yemek İşl. Ltd. Şti., ATATÜRK CAD. FOTO SOK. NO:2 KAT:3 ARDAHAN
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, İnönü Mahallesi Trabzonspor Bulvarı 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 114
Başvuruya konu ihale:
 2012/167701 İhale Kayıt Numaralı "14 Adet Gençlik Lideri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğütarafından 07.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “14 Adet Gençlik Lideri” ihalesine ilişkin olarak Bertan Temizlik Hizmetleri Madencilik Müt. ve Yemek İşl. Ltd. Şti.nin 24.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.01.2013tarih ve 114sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/17sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının 384.237,84 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin, teklif edilmesi gereken giyim hariç asgari işçilik maliyeti ile aynı olduğu, söz konusu isteklinin teklifinin, giyim maliyet kalemi için herhangi bir bedel öngörülmediğinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; söz konusu ihaleye 7 teklif verildiği, Koçkaya İlaç Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren Biyotek Temizlik Servis Personel ve Yemekhane Hizmetleri Yazılım İnşaat Madencilik Turizm Enerji Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile Bertan Temizlik Hizm. Mad.Müt.ve Yemek İşl. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun görülen isteklilerden Biyotek Temizlik Servis Personel ve Yemekhane Hizmetleri Yazılım İnşaat Madencilik Turizm Enerji Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. üzerine ihalenin bırakıldığı, başvuru sahibinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Yol, yemek ve giyim ücreti hariç; asgari ücretin % 70 fazlası alınarak ücretlendirme yapılacaktır. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılmayacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

İstekli tarafından her ay tüm Personele; kişi başı günlük brüt 6,13.-TL (Altı Türk Lirası Onüç Kuruş) olmak üzere aylık 26 (Yirmialtı) gün üzerinden toplam 159,38.-(Yüzellidokuz Türklirası otuz sekiz kuruş) TL. yemek ücreti nakdi olarak ödenecek ve çalışanların bordrolarında brüt tutar üzerinden gösterilecek ve tutar teklif bedeline dahil edilecektir.

İstekli her ay tüm Personele; kişi başı günlük brüt 3,00.-TL (Üç TL) olmak üzere aylık 26 (Yirmialtı) gün üzerinden toplam 78,00.- TL. (YetmişsekizTürklirası) yol ücreti nakdi olarak ödenecek ve çalışanların bordrolarında brüt tutar üzerinden gösterilecek olup tutar teklif bedeline dahil edilecektir.

Giyim Bedeli Yüklenici tarafından ayni olarak verilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları: % 1 olarak tespit edilmiştir. düzenlemesine yer verilmiş ve teklif fiyatına dâhil olması gereken gider kalemleri açıklanmıştır. 

 

KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada giyim hariç yol ve yemek ile %3 sözleşme ve genel giderler dâhil olmak üzere toplam işçilik maliyetinin 384.237,84 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif bileşenlerinin maliyetine ilişkin açıklamasında, giyim bedeli kişi başı 0,10 TL olarak esas alındığı, 14 işçi için asgari işçilik maliyetinin giyim dâhil 384.237,84 TL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır. Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından giyim maliyeti dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti ile giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti eşit çıkmaktadır.

 

Söz konusu isteklinin giyim için öngördüğü bedel dikkate alındığında yol, yemek ve  %3 sözleşme ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyeti 384.239,52 TL olmaktadır.     

          Asgari işçilik maliyetinin unsurları, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.3’üncü maddesinde “i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli, iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.” olarak belirtilmiştir.

           Anılan Genel Tebliğin 79.5’inci maddesinde “Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde  asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliği’nin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin maddesinde asgari işçilik maliyetinin brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu açıklanmıştır.

 

          Bu itibarla, istekliler tarafından asgari işçilik maliyeti içerisinde kabul edilen ve yüklenici tarafından karşılanması gereken giyim bedeline ilişkin maliyet öngörülmesi gerekmektedir. Bu nedenle, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine giyim bedeli maliyetini yansıtmadan teklif veren isteklinin teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Biyotek Temizlik Servis Personel ve Yemekhane Hizmetleri Yazılım İnşaat Madencilik Turizm Enerji Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul