• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-903
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :30
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-903
Şikayetçi:
 Yüksel Domaniç Müh. Ltd. Şti., BİNSESİN SİTESİ 1961.CAD. 1964.SOK. NO:21 ÜMİTKÖY/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1414
Başvuruya konu ihale:
 2012/169784 İhale Kayıt Numaralı "(Manavgat-Alanya) Ayr.-Akseki-3. Bl. Hd. Yolu Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığıtarafından 05.02.2013tarihinde belli istekliler arasında ihale usulüile yapılan “(Manavgat-Alanya) Ayr.-Akseki-3. Bl. Hd. Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Yüksel Domaniç Müh. Ltd. Şti.nin 21.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2013tarih ve 1414sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/247sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, hizmet deneyim süresinin 20 yıldan fazla olmaması nedeniyle 1 (bir) puan kaybettikleri gerekçesiyle kısa listeye giremediklerinin belirtildiği, Yüksel Domaniç ferdi işletmesinin 1986 yılında ticaret siciline kaydolduğu, Yüksel Domaniç Mühendislik Ltd. Şti.nin 05.02.1993 tarihinde yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nun 139 ve 508’inci maddelerine uygun olarak, gerçek kişi statüsündeki Yüksel Domaniç Ferdi İşletmesi’ni tüm aktif ve pasifleriyle devraldığı, söz konusu devir işlemi yapılırken Yüksel Domaniç Ferdi İşletmesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı üstlendiği etüt-proje mühendislik hizmeti işlerinin de mevcut olan kadrosuyla devralınarak Yüksel Domaniç Mühendislik Ltd. Şti. tarafından devam ettirildiği ve tamamlandığı, Yüksel Domaniç Mühendislik Ltd. Şti.nin Yüksel Domaniç Ferdi İşletmesi’ni tam katılımı suretiyle devralması nedeniyle onun her anlamda devamı olduğu, bu nedenle 20 yıldan fazla hizmet deneyimi olmadığı gerekçesiyle ön yeterlik değerlendirmesinde puanlarının eksik hesaplanmasına ilişkin idare işleminin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirildiği, ön yeterlik değerlendirmesine 17 adayın katıldığı, iki adayın yeterlik kriterini sağlamadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, yeterlik kriterini sağlayan 15 adaydan puanlama kriterine göre en yüksek puanı alan 10 adayın kısa listeye alındığı, başvuru sahibi Yüksel Domaniç Müh. Ltd. Şti.nin “Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 8.6.1’inci bendine göre, genel hizmet deneyim puanlamasında tam puan için adayın faaliyet süresi 20 yıldan fazla olması gerekirken, aday 19 yıl faaliyetini sürdürdüğünden dolayı 1 puan kaybetmiştir. Adayın 99 olan puanı ile yeterlilikleri tespit edilen adaylar arasında, Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 8.5 ve 8.6’ncı maddesinde belirtilen kriterlere göre yapılan puanlamayla oluşturulan sıralama sonucunda Şartname’nin 8.4 ve 21’inci maddesine göre listeye alınan adaylar arasına giremediğinden ihaleye davet edilmemiştir.” gerekçesiyle kısa listeye alınmadığı anlaşılmıştır.

 

            Ön Yeterlik Şartnamesi’nde puanlama kriterlerine ilişkin olarak “8.4. Yukarıda belirtilen asgari şartları sağlamayan adaylar, yeterli kabul edilmezler ve ön yeterlik değerlendirmesi dışında bırakılırlar. Ön yeterlik asgari şartlarını sağlayan aday sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Asgari koşulları sağlayan adayların sayısının bu Şartnamenin 21 inci maddesinde belirtilen kısa listeye alınacak aday sayısına eşit veya küçük olması durumunda ise asgari koşulları sağlayan tüm adaylar kısa listeye alınır ve davet mektubu gönderilmek suretiyle teklif vermeye davet edilir. Asgari şartları sağlayan aday sayısının kısa listeye alınacak aday sayısını aşması durumunda, asgari şartları sağlayan bu adaylar şartnamenin 8.5 maddesinde belirtilen kriterlere göre puanlamaya alınır.

            8.5. Puanlama kriterleri

            Asgari şartları sağlayan adaylar, Mali Kapasite ve Teknik Yetenek olmak üzere iki bölümde, "Ön Yeterlik Başvuru Mektubu"na eklenen "Bilgi Formlarının" doldurulması suretiyle sunulacak bilgi, belge ve dokümana bağlı olarak aşağıdaki tabloda verilen kriterlere göre puanlanır.

            Kriter / Alt Kriter - Puan

a) Mali Kapasiteleri [30]

b) Teknik Yetenekleri [70]

1) Genel Hizmet Deneyimi [5]

2) Özel Hizmet Deneyimi [25]

3) Personel Durumu [35]

4) Ekipman Durumu (istenmiş ise) [0]

5) Kalite yönetim sistem belgesi (istenmiş ise) [5]

Toplam [100]

8.5.1. Mali kapasitenin puanlanması

Adayların, ciro veya taahhüt altındaki ya da bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarı değerlendirilir.

Tam puan için gereken toplam ciro tutarı 900000 TRY (Türk Lirası).

Tam puan için kabul edilen taahhüt altındaki ve/veya bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarı 600000 TRY (Türk Lirası).

Adayların sundukları yıllara ait cirolarının ortalama değeri, yukarıda belirtilen tam puan için kabul edilen ciro tutarının;

a) %100'üne eşit ve fazla ise 30 Puan,

b) Asgari kriter olarak istenen ciro değerine eşit ise [10] Puan,

Adayların taahhüt altındaki ve/veya bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarı ortalama değeri, yukarıda belirtilen tam puan için kabul edilen taahhüt altındaki ve/veya bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarının;

a) %100'üne eşit ve fazla ise [30] Puan,

b) Asgari kriter olarak istenen değere eşit ise [10] Puan,

verilir.

Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, her bir ortağın puanı, toplam ciro veya taahhüt altındaki ve bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarlarının ortaklık oranlarına bölümü sonucu bulunan tutar üzerinden hesaplanır. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın bu şekilde hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamı olarak değerlendirilecektir.

8.6. Teknik yetenek puanlanması

8.6.1. Genel hizmet deneyiminin puanlanması

Adayların, danışmanlık hizmetlerinde genel hizmet deneyimleri aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

Ön yeterlik ilan tarihi itibarıyla adayların genel hizmet deneyimi;

a) Adayın faaliyet süresi 20 yıldan fazla ise [5]Puan,

b) 10-20 yıl ise (20 yıl dahil)_____________ [4]Puan,

c) 5-10 yıl ise (10 yıl dahil)______________ [3]Puan,

d) 0-5 yıl ise (5 yıl dahil)________________ [2]Puan,

verilir.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın genel hizmet deneyim süresi esas alınır.

8.6.2. Özel hizmet deneyiminin puanlanması

İdarece, adayların bu şartnamenin 8.2 ve 8.3 maddesinde düzenlenen kriterleri taşıyan ihale konusu iş veya benzer işleri değerlendirilir.

Değerlendirmede, adayların tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri puanlanır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez.

Tam puan için kabul edilen iş miktarı 1500000 TRY (Türk Lirası)

Adayın benzer iş miktarı, tam puan için kabul edilen iş miktarının;

a) % 100'üne eşit ve fazla ise [25] Puan

b) Asgari şart olarak istenen iş miktarına eşit ise [5] Puan

verilir.

Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, pilot ortağın iş deneyimi değerlendirmeye alınır.

8.6.3. Personel durumunun puanlanması

Bu puanlamada sadece adayların, ihale konusu danışmanlık hizmeti için önerdikleri anahtar teknik personel değerlendirilir. 


Pozisyon

 


Adet

 


Asgari Toplam Tecrübe

(Yıl)


 


Asgari Benzer Tecrübe

(Yıl)


 


Toplam Tecrübe Asgari Puan

(A)


 


Benzer Tecrübe Asgari Puan

(B)


 


Asgari Puan Toplamı

(A+B)


 


Tam Puan İçin Gerekli Toplam Tecrübe

(Yıl)


 


Tam Puan İçin Gerekli Benzer Tecrübe

(Yıl)


 


Toplam Tecrübe Tam Puan

(C)


 


Benzer Tecrübe Tam Puan

(D)


 


Tam Puan Toplamı

(C+D) 

 


İnşaat veya Harita Mühendisi

 


1

 


10

 


5

 


10

 


12

 


22

 


10

 


5

 


10

 


12

 


22


 

 


İnşaat veya Harita Mühendisi

 


1

 


8

 


5

 


5

 


8

 


13

 


8

 


5

 


5

 


8

 

 


13


 

TOPLAM

 

15

 

20

 

35

 

TOPLAM

 

15

 

20

 

 


35 


            Anahtar teknik personel için istenilen ön yeterlik kriterini sağlayan adaylar asgari puan alır. Ara değerler için doğrusal orantı yapılır. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personelin tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.

8.6.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.6.5. Kalite yönetim sistem belgesine ilişkin Belgenin puanlanması

Mevcut ise [5] Puan

            verilir.” düzenlemesine yer verildiği,

 

            Aynı Şartname’nin “Ön yeterlik değerlendirmesinin sonuçlandırılması, kısa listenin oluşturulması ve ihaleye davet” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. Adayların 8.5 maddesinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre aldıkları puanlar toplanarak bu puana göre sıralanır ve en yüksek puana sahip [10] aday kısa listeye girer.

            21.2. Puan eşitliği sonucunda kısa listeye alınacak aday sayısının aşılması durumunda, eşit puana sahip adaylardan, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan aday sıralamada öne çıkarılarak kısa liste oluşturulur. İş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağın iş deneyim tutarı göz önünde bulundurulur. Konsorsiyum da ise koordinatör ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarının değerlendirilmesi suretiyle görüşme yapmak üzere davet edilecek istekli belirlenir.

            21.3. Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucu düzenlenen Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı, ön yeterlik kararının verilmesini izleyen üç iş günü içinde, kısa listede yer alamayan adaylara Ön Yeterlik Değerlendirilmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form ekinde gönderilir.

            21.4. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu kısa listeye alınan adaylara yeterli bulunduğu belirtilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. Ayrıca, bu mektup ekinde ihale dokümanı ve Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı da yer alır.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            Yüksel Domaniç Mühendislik Ltd. Şti.nin ön yeterlik başvurusu için sunduğu belgeler arasında şirket genel bilgilerinin bulunduğu ve “Yüksel Domaniç’in katılım yoluyla Yüksel Domaniç Müh. Ltd. Şti.’ne dönüşümüne ait ticaret sicil gazetesi” açıklamasına yer verilen yazı ekinde Kasım 1986 tarih ve 1590 sayılı (Günlü tarih tam olarak okunamamaktadır)ve 05.02.1993 tarihli ve 3215 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerini sunduğu, Kasım 1986 tarih ve 1590 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde Yüksel Domaniç’in “Ticaret unvanı: Yüksel Domaniç, 2.9.1986 tarihinden beri inşaat taahhüdü, proje, mühendislik hizmetleri işleriyle meşgul olduğunu…yukarıda yazılı unvanı ticaretinin ve işletmesinin Ticaret Kanunu’na uyarak 2 Eylül 1986 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.” şeklinde tescilinin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Yüksel Domaniç Mühendislik Ltd. Şti.nin 05.02.1993 tarihli ve 3215 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ticaret siciline tescilinin yapıldığı, şirket ortaklarının Yüksel Domaniç (2940 pay) ve Füsun Serpil Domaniç (60 pay) olduğu, Yüksel Domaniç’e ait 2940 payın 2.865,82’si ayni olarak 74,18’i nakdi olarak (rakamlar virgülden sonra iki haneye yuvarlanmıştır) karşılandığı, anılan Gazete’nin 90’ıncı sayfasında “…Bu sermayenin ….TL’si nakit, …TL’si ise ayın olarak karşılanmıştır…

 

            Ayni sermaye ise Türk Ticaret Kanunu’nun 139 ve 508’inci maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte devralınan Ankara Ticaret Sicili’nin 61750 numarasında kayıtlı Yüksel Domaniç Ferdi İşletmesinin öz varlığından teşkil etmiş olup, Ferdi İşletmenin öz varlığı, Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 13.01.1993 tarihli, Esas No:993-8 ve Karar No:938 sayılı kararı 21.01.1993 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

            …

            Ferdi işletmenin borç ve alacakları iş bu limited şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.” şeklinde tescil işlemine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Kurulunun 19.10.2009 tarihli ve 2009/DK.D-143 sayılı kararında “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin olarak gerek uygulamada gerekse eğitim çalışmaları kapsamında kamu ve özel sektör çalışanları tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre başka şirketlerle devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda ya da Borçlar Kanunu hükümlerine göre işletme devir ve birleşmelerinde tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmelere ait bilanço değerlerinin, iş hacmini gösteren belgelerin, iş deneyimini gösteren belgelerin ve anahtar teknik personelin tasfiyesiz sona eren işletme veya şirketin bünyesinde (merkezinde) geçirdiği sürenin devralan ya da yeni kurulan şirketlere geçip geçmeyeceği, sona eren şirket/şirketler, şirket ortakları ile işletme sahiplerinin yasaklı olması durumunda devralan ya da yeni kurulan şirkete yasaklılık durumunun etkisinin ne şekilde olacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.

 

            Şirketler hukukunun temel ilkelerinden biri varolan işletmeleri malvarlığı değerlerince korumak ve işletmelerin devamlılığını sağlamak olup, Türk Ticaret Kanununa göre ticaret şirketlerinin birleşmesinde birleşen şirketlerin daha güçlü bir sermaye yapısına kavuşma amacına yönelik olarak, dağılan şirketlerin ortakları ile malvarlığı (işletmesi) arasındaki hukukî ilişki gerçekte sona erdirilmek istenmemekte, aksine devralan veya yeni kurulan şirket aracılığıyla sürdürülmek istenmektedir.

 

            Bu tür birleşmelerde, birleşme işlemleri sonucunda bütün hak, alacak, borç, insan kaynakları, makine ve ekipman ile deneyim v.b. unsurlar külli halefiyet ilkesi gereği eş zamanlı ve kendiliğinden devralan veya yeni kurulan şirkete geçecek olup, devrolunan şirketler tasfiye olmadan sona erecek, ayrıca, sona eren şirketin ya da şirketlerin pay sahipleri, birleşme sözleşmesinde öngörülen oranlarda devralan ya da yeni kurulan şirketin pay sahibi olacaktır.

 

            Bununla birlikte, Borçlar Kanununun 179 ve 180 inci maddeleri açısından da, bir işletmenin bir ticaret şirketine devri veya işletmelerin birleştirilmesiyle yeni bir ticaret şirketi kurulmasından söz edebilmek için işletmenin aktif ve pasif unsurlarının birlikte külli halefiyet ilkesi uyarınca kendiliğinden devralan ya da yeni kurulan şirkete geçmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, ihalelere katılmaktan yasaklı olan ve tasfiyesiz sona eren şirkete veya işletmeye ait bütün malvarlığı unsurları ile hak ve borçlar külli halefiyet ilkesi gereği devralan ya da yeni kurulan şirkete geçecek olup, bütün bu hususların sonucu olarak da yasaklı olan şirketin ortakları veya işletme sahibi ile malvarlığı (işletmesi) arasındaki hukukî ilişki, devralan ya da yeni kurulan bir şirket aracılığıyla devam ettirilmektedir.

 

            Açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

 

            1-Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmelere ait iş deneyim belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin devralan ya da yeni kurulan şirkete geçeceğine,


   Oybirliği ile karar verildi.”
denilmektedir.

 

Kamu İhale Kurulu’nun 2009/DK.D-143 sayılı kararı doğrultusunda inceleme konusu husus değerlendirildiğinde,

 

Yüksel Domaniç Ferdi İşletmesi’nin külli halefiyet ilkesi uyarınca tüm aktif ve pasif unsurlarıyla Yüksel Domaniç Müh. Ltd. Şti.ne devredildiği 05.02.1993 tarihli ve 3215 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden anlaşılmaktadır. 

 

Yüksel Domaniç Ferdi İşletmesi’nin Yüksel Domaniç Müh. Ltd. Şti.ne devrinin hukuken geçerli bir devir işlemi olduğu tespitinin sonucu olarak, devralma durumunda tasfiyesiz sona eren işletmelere ait iş deneyim belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin devralana geçeceğine yönelik Kamu İhale Kurulunun 2009/DK.D-143 sayılı kararı uyarınca, Yüksel Domaniç Ferdi İşletmesi’ne ait hizmet deneyimi, devralan şirket konumunda olan Yüksel Domaniç Müh. Ltd. Şti.ne geçeceğinden, Yüksel Domaniç Müh. Ltd. Şti.nin hizmet deneyiminin Yüksel Domaniç Ferdi İşletmesi’nin tescil tarihi olan 02.09.1986 tarihinden başlamak suretiyle hesaplanması gerektiği, bu durumda Yüksel Domaniç Müh. Ltd. Şti.nin hizmet deneyimi süresinin 20 yıldan fazla olduğu göz önünde bulundurulmak suretiyle ön yeterlik değerlendirmesi yapılması  gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Yüksel Domaniç Müh. Ltd. Şti.nin hizmet deneyimi süresinin 20 yıldan fazla olduğu göz önünde bulundurulmak suretiyle ön yeterlik değerlendirmesi yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul