• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-904
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :34
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-904
Şikayetçi:
 Elizan Bilişim Taşımacılık Turizm Temizlik Gıda İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., CUMHURİYET MAH. G.M.K. BULVARI NO:288 ÖRENSES APT. KAT:1/6 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Orman İşletme Müdürlüğü, Üç Ocak Mah. 117. Cadde No: 2 33039 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2013 / 2082
Başvuruya konu ihale:
 2012/172573 İhale Kayıt Numaralı "Personel Servis" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Mersin Orman İşletme Müdürlüğütarafından 12.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Personel Servis Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Elizan Bilişim Taşımacılık Turizm Temizlik Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 31.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.01.2013tarih ve 2082sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/335sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhalenin ikinci kısmı üzerinde bırakılan isteklinin benzer iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu sözleşme ve eki belgelerin mevzuata uygun olmadığı,

 

           
2 ) İhalenin ikinci kısmı üzerinde bırakılan isteklinin ortaklarından Hakan Böke ve Abdulkadir Böke hakkında açılmış bir kamu davasının bulunduğu, bu kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu ancak isteklinin ihaledeki tüm evraklarının bu iki kişi tarafından imzalandığı ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

           
3 ) İhalenin ikinci kısmı üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminat mektubu geçerlik süresinin olması gerekenden bir gün daha kısa olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İtirazen şikâyete konu husus ile ilgili olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde,

 

“(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

 

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

 

Hükmü yer almakta ve anılan hüküm doğrultusunda, İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde,

 

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:


Kamu veya özel sektöre personel servis hizmeti kabul edilecektir.”

 

Düzenlemesine yer verilmek suretiyle, isteklilerin tevsik etmesi gereken benzer iş deneyimine ilişkin kriterler açıklanmaktadır.

 

İhalenin şikâyete konu ikinci kısmı üzerinde bırakılan istekli Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından benzer iş deneyiminin tevsiki amacıyla; Elif Cam ve Cam Mamülleri Amb. Taş. Akar. Hed. Eş. San. Tic. Ltd. Şti. ile yapılan personel taşıma işine ilişkin, 20.01.2012 tarihli sözleşmenin sunulduğu, sözleşme bedelinin 180.000,00 TL,  işin başlama tarihinin imza tarihi olan 20.01.2012 ve bitiş tarihinin 15.04.2012 olduğu,

 

Sözleşme ekinde Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ne ait, Sosyal Güvenlik Kurumu Akdeniz Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen işyeri tescil belgesi ile 31.01.2012-16.04.2012 dönemine ait, SMMM onaylı 10 adet fatura örneğinin sunulduğu, fatura tutarları toplamının 188.000,00 TL olduğu ve sözleşme ile eki faturaların mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

 

Bu itibarla, anılan isteklinin benzer iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunmuş olduğu belgelerin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, iddia yerinde görülmemiştir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhalenin şikâyete konu ikinci kısmı üzerinde bırakılan istekli Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif mektubu ile ekinde sunulan ve istekli tarafından imzalanması gereken belgelerin, istekli tüzel kişilik adına iddia edildiği üzere Hakan Böke veya Abdulkadir Böke tarafından değil, 27.08.2012 tarihinde şirketin %55 hissesine sahip ortağı haline gelen ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılan şirket müdürü olduğu anlaşılan Fisun BÖKE tarafından imzalandığı tespit edilmiştir.      

 

            Bu itibarla, isteklinin teklif mektubunu imzalayan kişinin iddia edildiği üzere Hakan BÖKE veya Abdulkadir BÖKE değil, şirket müdürü Fisun BÖKE isimli bir başka kişi olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İtirazen şikâyete konu husus ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde,

 

“Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde,

 

İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

…”hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 14’üncü maddesinde,

 

Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

 

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

 

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.”hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

 

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.”

 

Hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükümler doğrultusunda İdari Şartname’nin  “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde her kısım için ayrı ayrı geçici teminat mektubu sunulacağı, anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde istekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekleri ve geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının geçerlik tarihinin 26.03.2013 tarihinden önce olamayacağı düzenlenerek, isteklilerin sunacakları geçici teminat mektuplarına ilişkin sayı, tutar ve geçerlik tarihine yönelik açıklamalar yapılmıştır.

 

            Bu çerçevede itirazen şikâyete konu iddia incelendiğinde;

 

İhalenin şikâyete konu ikinci kısmı üzerinde bırakılan istekli Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ikinci kısma ilişkin sunulan,  Şekerbank T.A.Ş. Mersin Hal Şubesi tarafından düzenlenen 11.12.2012 tarihli geçici teminat mektubunda “İş bu teminat mektubu 26.03.2013 tarihine kadar geçerli olup …” ifadesine yer verildiği tespit edilmiş ve söz konusu geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin İdari Şartname’nin ilgili 20’nci maddesinde ifade edildiği üzere, 26.03.2013 tarihinden önce olmadığı anlaşılarak, başvuru sahibinin anılan isteklinin sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun geçerlik süresinin olması gerekenden bir gün daha kısa olduğu yönündeki iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Anılan hususa ek olarak, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ihalede başvuru sahibi tarafından başvuru bedeli olarak 2.612,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, ancak itirazen şikayet başvuru tarihi olan 17.01.2013 günü itibariyle ihalenin ikinci kısmına ait yaklaşık maliyet dikkate alındığında, başvuru bedeli olarak 1.305,00TL’nin Kurum hesaplarına yatırılması gerektiği anlaşılmıştır. Fazla yatırıldığı anlaşılan 1.307,00 TL’nin, yazılı talep olması halinde başvuru sahibine iade edilmesi uygun olacaktır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin, başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

 

              Başvuru sahibinin birinci iddiasında özetle İhalenin ikinci kısmı üzerinde bırakılan isteklinin benzer iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu sözleşme ve eki belgelerin mevzuata uygun olmadığı,iddiasına ilişkin olarak Kurulca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            İtirazen şikâyete konu husus ile ilgili olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

            (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

            …

            (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

            …

            (d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.”hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hüküm doğrultusund İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

            b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

            sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

            İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

            Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

            …

            7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

            Kamu veya özel sektöre personel servis hizmeti kabul edilecektir.”düzenlemesine yer verilmek suretiyle, isteklilerin tevsik etmesi gereken benzer iş deneyimine ilişkin kriterler açıklanmaktadır.

 

            İhalenin şikâyete konu ikinci kısmı üzerinde bırakılan istekli Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından benzer iş deneyiminin tevsiki amacıyla; Elif Cam ve Cam Mamülleri Amb. Taş. Akar. Hed. Eş. San. Tic. Ltd. Şti. ile yapılan personel taşıma işine ilişkin, 20.01.2012 tarihli sözleşmenin sunulduğu, sözleşme bedelinin 180.000,00 TL,  işin başlama tarihinin imza tarihi olan 20.01.2012 ve bitiş tarihinin 15.04.2012 olduğu, sözleşme ekinde Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ne ait, Sosyal Güvenlik Kurumu Akdeniz Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen işyeri tescil belgesi ile 31.01.2012-16.04.2012 dönemine ait, SMMM onaylı 10 adet fatura örneğinin sunulduğu, fatura tutarları toplamının 188.000,00 TL olduğu ve sözleşme ile eki faturaların mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

 

            Sözleşmeye konu işin personel çalıştırılmasını gerektiren bir iş niteliği taşıdığı ve sözleşmede yüklenici olarak gösterilen Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. nin işveren olarak gösterilen Elif Cam ve Cam Mamülleri Amb. Taş. Akar. Hed. Eş. San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışan personellerin taşınması işinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

            Bilindiği üzere, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca,  benzer iş deneyimini tevsik etmek amacıyla iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan bir kurum veya kuruluş için yapılan işlere ait sözleşmelerin sunulması durumunda, sözleşme kapsamında personel çalıştırılması söz konusu olmuş ise o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de iş deneyimini tevsik etmek amacıyla ilgili sözleşme ile birlikte sunulması gerekmektedir.

 

            Ancak ihale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, ihalenin ikinci kısmı üzerinde bırakılan istekli Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından benzer iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler arasında, sözleşmeye konu iş kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren herhangi bir belgenin bulunmadığı görülmüştür. Bu itibarla, benzer iş deneyimini Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak tevsik edemeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle; ihalenin ikinci kısmı üzerinde bırakılan Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden  “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul