• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-905
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :35
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-905
Şikayetçi:
 Aydoğan Gıda San.Turz.Taşımacılık İnş. Tem. Ve Sos. Hizm.Tic. Ltd. Şti., OSB 1. CAD. NO : 33 ÇANAKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Baştabipliği, Cumhurıyet Blv. Sahıl Yolu 5 ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2637
Başvuruya konu ihale:
 2012/147093 İhale Kayıt Numaralı "24 Aylık Taşımalı Yemek" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baştabipliğitarafından 14.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “24 Aylık Taşımalı Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak 16.01.2013 tarihinde alınan ihalenin iptali kararına karşı, Aydoğan Gıda San. Turz. Taş. İnş. Tem. ve Sos. Hizm. Tic. Ltd. Şti.nce 21.01.2013 tarih ve 2637 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/404 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede geçerli tek teklif kaldığı ve geçerli teklife ait teklif fiyatının yüksek olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi kararının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İtirazen şikayete konu husus ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, 

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

            …” hükmü, 

 

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde,

“İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

Hükmü yer almaktadır.

İncelemeye konu ihalede,19.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Par-Kol Gıda Hazır Yem. Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi Aydoğan Gıda San. Turz. Taşımacılık İnş. Tem. ve Sos. Hizm. Tic. Ltd. Şti. nin 04.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet üzerine alınan 27.12.2012 tarih ve 2012/UH.I-5033sayılı karar ile düzeltici işlem tesis edilerek, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Par-Kol Gıda Hazır Yem. Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin, benzer iş deneyimini tevsik edemediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği,

 

İdare tarafından söz konusu Kurul kararı üzerine alınan 16.01.2013 tarihli komisyon kararı ile ihaleye katılan iki istekli, teklifi değerlendirme dışı bırakılan Par-Kol Gıda Hazır Yem. Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile başvuru sahibi Aydoğan Gıda San. Turz. Taşımacılık İnş. Tem. ve Sos. Hizm. Tic. Ltd. Şti. nin teklif fiyatları arasında 306.840,00 TL’lik bir fark olması ve başvuru sahibi isteklinin pazarlık usulü ile gerçekleştirilen bir başka ihalede daha düşük birim fiyat teklif etmiş olması sebebiyle ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

İhalenin iptali kararına ilişkin gerekçeler incelendiğinde;

 

İhaleye iki isteklinin katıldığı ve başvuru sahibinin teklif fiyatı ile diğer istekliye ait teklif fiyatı arasında toplam 306.840,00 TL’lik bir farkın olduğu, teklif fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda ihalede tek geçerli teklifin kaldığı ve bu teklifin başvuru sahibine ait olduğu ancak başvuru sahibine ait teklif tutarı ile ihalenin sonuçlandırılmasının kamu zararına yol açacağı gerekçesiyle ihalenin iptali kararının alındığı görülmektedir.  

 

Bu itibarla, tek geçerli teklifin bulunduğu ihalede, idarenin teklif tutarını yeterli görmemesi nedeniyle ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkisinin bulunduğu ve başvuru sahibine ait teklif tutarı dikkate alındığında, bu takdir yetkisinin yerinde kullanıldığı anlaşıldığından, başvurunun reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

 

              Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “ihalede geçerli tek teklif kaldığı ve geçerli teklife ait teklif fiyatının yüksek olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi kararının mevzuata aykırı olduğu” iddiasına ilişkin olarak Kurulca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            İtirazen şikayete konu husus ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

           

            Anılan Kanunun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39 uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İncelemeye konu ihalenin, 19.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile Par-Kol Gıda Hazır Yem. Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi Aydoğan Gıda San. Turz. Taşımacılık İnş. Tem. ve Sos. Hizm. Tic. Ltd. Şti. nin 04.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet üzerine alınan 27.12.2012 tarih ve 2012/UH.I-5033 sayılı Karar ile düzeltici işlem tesis edilerek, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Par-Kol Gıda Hazır Yem. Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin, benzer iş deneyimini tevsik edemediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği,

 

            İdare tarafından söz konusu Kurul Kararı üzerine alınan 16.01.2013 tarihli komisyon kararı ile ihaleye katılan iki istekliden, teklifi değerlendirme dışı bırakılan Par-Kol Gıda Hazır Yem. Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile başvuru sahibi Aydoğan Gıda San. Turz. Taşımacılık İnş. Tem. ve Sos. Hizm. Tic. Ltd. Şti. nin teklif fiyatları arasında 306.840,00 TL’lik bir fark olması ve başvuru sahibi isteklinin pazarlık usulü ile gerçekleştirilen bir başka ihalede daha düşük birim fiyat teklif etmiş olması sebebiyle, ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihalenin yaklaşık maliyeti 2.682.600,00 TL olarak belirlenmiştir. Başvuru sahibinin teklif fiyatı ise 2.545.200,00 TL olup yaklaşık maliyetin altındadır.

 

            Bilindiği üzere, yaklaşık maliyet idare tarafından tespit edilen ve ihale konusu işin yapılabilmesi için harcanması gereken yaklaşık parasal tutarı ifade etmektedir. Bu nedenle, idare tarafından ihale konusu işin yapılabilirliğine ilişkin maliyet olarak tespit edilen bir tutarın altında yer alan herhangi bir teklif tutarı ile ihale konusu işin yapılmasında idarenin parasal bir zararı olacağı söylenemez. Zira, idare tarafından ihale konusu iş için isteklilerin teklif fiyatlarından daha yüksek bir maliyet tespiti yapılmıştır. Bu itibarla, iki isteklinin teklif fiyatı arasındaki fark gerekçe gösterilerek, yaklaşık maliyetin altında teklif fiyatına sahip bir isteklinin teklif fiyatının uygun görülmemesi ve bu sebeple geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesi işlemi hukuka uygun bulunmamıştır.

 

            Kaldı ki, idare tarafından Kamu İhale Kurumunun 27.12.2012 tarih ve 2012/UH.I-5033 sayılı kararı öncesi itirazen şikâyet başvurusunda bulunan istekli idare tarafından en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiş olup, bunun anlamı en avantajlı birinci teklif sahibinin sözleşme imzalamaması halinde sözleşme imzalamaya davet edilecek olmasıdır. İdare o aşamada teklif fiyatını yüksek bulmamış, iradesini “en avantajlı ikinci teklif olarak” belirlemek yönünde kullanmıştır.

 

            Anılan Kurul kararında da komisyon kararında en avantajlı birinci teklif olarak belirlenen isteklinin değerlendirme dışı bırakılması karara bağlandığı halde, en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifinin geçersizliği yönünde bir karar alınmamış veya tek teklif kaldığı gerekçesiyle ihale iptal edilmemiş, ihale işlemlerinin devamı yönünde karar verilmiştir. Dolayısıyla bu aşamada ihalenin iptalinin objektif sebeplere dayanmadığı, işlemi hukuka uygun kılacak yeni bir sebebin de bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

            İhalenin iptali kararına dayanak teşkil eden diğer bir tespit ise başvuru sahibinin pazarlık usulü ile gerçekleştirilen bir başka ihalede, daha düşük birim fiyat teklif etmiş olmasıdır. Ancak her ihalenin kendi başına bir bütün olduğu ve bu bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiği dikkate alındığında, ihale dokümanı çerçevesinde oluşturulan ve ihalenin süresi, isteklilerin ticari durumları ve iş yükleri, mevsimsel şartlar gibi bir çok farklı unsur çerçevesinde şekillenen teklif fiyatına ilişkin bir kıyaslamanın birbirinden farklı ihalelerde yapılan değerlendirmelere dayanak teşkil etmesine imkan bulunmadığı düşünülmektedir. Zira, her ihaleye ilişkin teklif fiyatlarına yönelik temel belirleyici kriter, o ihaleye ilişkin yaklaşık maliyettir ve idarenin başvuruya konu ihaleye ilişkin yaklaşık maliyeti de yukarıda ifade edildiği üzere, başvuru sahibinin teklif fiyatının üzerindedir. Bu nedenle başvuru sahibinin pazarlık usulü ile gerçekleştirilen bir başka ihalede, daha düşük birim fiyat teklif etmiş olması hususunun da ihalenin iptaline gerekçe gösterilmesi hukuka uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuruya konu ihalenin, yukarıda belirtilen gerekçelerle iptal edilmesi ihale mevzuatına uygun bulunmadığından “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul