• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-907
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :33
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-907
Şikayetçi:
 Burakcan Otomotiv İnşaat Temizlik Turizm Bilgisayar Yazılım Danışmanlık Ticaret Ve San. Ltd. Şti., MURAT MAH. BAĞLAR CAD. NO:223/3 BÜYÜKESAT ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü (İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı), Bağbaşı Mahallesi Bağbaşı Kampüsü 40100 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1070
Başvuruya konu ihale:
 2012/156174 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik (Temizlik Malzemesi Hariç)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 26.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Temizlik Hizmeti (Temizlik Malzemesi Hariç)” ihalesine ilişkin olarak Burakcan Otomotiv İnş. Tem. Turizm Bilg. Yazılım Danışmanlık Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 27.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.01.2013tarih ve 1070sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/198sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Karşı Oy:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı arasında 11,40 TL fark bulunduğu, söz konusu tutarla 665 parça giyim malzemesinin temin edilmesinin mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

 

78.7.  Yaklaşık maliyet içerisinde yer alan işçilik maliyeti; çalıştırılacak personel sayısı ile brüt asgari ücret tutarı ve bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmayacaktır. İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak ücret belirlenebilecek, ancak brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır.

            78.9. İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek ve yol maliyetlerinin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu maliyetlerin brüt tutarları dikkate alınacaktır.

            78.10. Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacak ve yemek bedeli hesaplanırken yemek prim istisna tutarı da dikkate alınacaktır.” açıklamaları,

Anılan Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ise 79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

            İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

            …

            79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

 

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

 

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

           

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            …

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

 

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            …

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

            …

            79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

 

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

 

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

 

            Altında olamaz.

 

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            …

            79.4.2.12. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

 

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

 

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olamaz.

 

            İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

            …

            79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

            79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

 

            (79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

 

            (79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

            …

             79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

 

            Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

            …

            79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

           

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

            İşin süresi 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 365 gün olup 95 işçi çalıştırılacaktır. Çalıştırılacak işçi asgari ücret üzerinden ücretlendirilecektir. Ayrıca işçilere resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yaptırılmayacaktır.

 

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı (12 ay x 26 gün x 3,00 TL x 95 kişi) olup, teklif fiyata dâhildir.

 

            Personelin yemek gideri (12 ay x 26 gün x 5,00 TL x 95 Kişi) olup, teklif fiyata dâhildir.

 

            Yemek ve yol ücreti nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

            Personele istekli tarafından verilecek olan miktar ve özellikleri teknik şartnamede belirtilmiş olan ve hizmetin ifası için kullanılacak yazlık ve kışlık kıyafetler ayni olarak karşılanacak olup, teklif fiyata dâhil edilecektir.

            …

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (yüzde bir buçuk) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesine,

 

            Teknik Şartname’nin “Hizmetin yapılış şekli” başlıklı 4’üncü maddesinde “…3-Tüm çalışan temizlik işçiler firma tarafından temin edilen rengi ve kalitesi idare tarafından onaylanan aşağıda özellikleri yazılı tek tip kıyafet giyeceklerdir. İdarenin temin ettiği giyilemeyecek kadar eski olan kıyafetler yenisiyle değiştirilecektir. Genel temizlik ve yıkamalarda personel çizme giyecek, kış mevsiminde ise gocuk ve iş eldiveni giymeleri sağlanacaktır.

 

            a- Pantolon yazlık       Adet     1

            b- Pantolon kışlık        Adet     1

            c- İş Önlüğü yazlık      Adet     1

            d- İş Önlüğü kışlık      Adet     1

            e- Çizme                     Çift      1

            f- İş Eldiveni               Çift      1

            g- Gocuk                     Adet     1” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesi uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilemeyecektir. İncelemeye konu ihalede idare tarafından tespit edilen kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı 1.642.842,60 TL olup anılan tutarın altında teklif vermiş tek istekli olan Adapark İnş. Dan. San. Ltd. Şti.den 28.11.2012 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması istendiği ve ihalenin açıklamaları uygun görülen söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

           

            İhale üzerinde bırakılan Adapark İnş. Dan. San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi sonucunda, istekli tarafından asgari işçilik maliyetinin 1.632.628,20 TL olarak tespit edildiği görülmüş olup ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda ihalede teklif edilmesi gereken (giyim bedeli hariç) asgari işçilik maliyeti 1.632.616,80 TL olarak hesaplanmıştır. Bu yönüyle, isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşıladığı görülmüştür.

 

            Başvuruya konu ihalede isteklilerin teklif fiyatlarına dâhil etmesi gereken diğer bir maliyet bileşeni olan giyim bedelinin tevsiki için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Boğaziçi Sos. Hiz. Teks. Ltd. Şti.nce düzenlenen 04.12.2012 tarihli proforma fatura ile faturaya dayanak teşkil eden Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, söz konusu tutanakta mükellefin yasal defterlerinin döneminin 2011 yılı olarak belirtildiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16’ncı maddesi uyarınca, maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi gerektiği ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, tutanakların bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebileceği, başvuruya konu ihalenin 26.11.2012 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında teklif açıklaması kapsamında sunulan tutanakların 2012 yılının 3’üncü dönemine ya da anılan dönemde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda 2012 yılının 2’nci dönemine ait kayıtların esas alınarak düzenlenmesi gerektiği, bu yönüyle inceleme konusu ihalede 2011 dönemine ait yasal defterlerde yer alan kayıtlarla açıklama yapılmasına olanak bulunmadığı, ayrıca söz konusu Ek-O.5 tutanağında proforma faturada yer alan giyim malzemelerinin yevmiye defteri kayıt adedine yer verilmediği ve “gocuk” malzemesine ilişkin toplam tutar, toplam miktar ve ağırlıklı ortalama birim satış tutarı kayıtlarının yer almadığı tespit edilmiş olup sunulan tutanağın Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmadığı neticesine varılmıştır.

 

            Diğer taraftan, istekli tarafından yine giyim bedelinin tevsiki için teklife konu malın üreticisi olunması veya mala ilişkin alış ya da satış yapılması durumunda kullanılan Ek-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu ancak söz konusu tutanakta ise tespit yapılan döneme ait yasal defter tasdik bilgilerine yer verilmediği görülmüştür.

 

            Açıklanan nedenlerle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim bedelinin tevsikine ilişkin olarak gerek proforma fatura ve ekinde yer alan Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile gerekse de Ek-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile yapmış olduğu açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmadığı ve isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği neticesine varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Adapark İnş. Dan. San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul