En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-908
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :32
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-908
Şikayetçi:
 Antor İnşaat Taahüt Makina Temizlik Hizmetleri ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, SOĞUKPINAR MAH. HÜKÜMET CAD. NO:6/A İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Valiliği (Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü), Tevfikiye 3316 15 45020 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2013 / 837
Başvuruya konu ihale:
 2012/154175 İhale Kayıt Numaralı "Manisa Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü, Manisa Çocuk Yuvası Müdürlüğü Ve Manisa Bakım, Sosyal Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüklerinin Mamul Yemek Pişirme, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmetleri İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Manisa Valiliği Yetiştirme Yurdu Müdürlüğütarafından 21.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Manisa Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü, Manisa Çocuk Yuvası Müdürlüğü ve Manisa Bakım, Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüklerinin Mamul Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Sonrası Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürün. Gıda Mad. Tabl. Tarım Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 24.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.01.2013tarih ve 837sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/157sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) Sundukları birim fiyat teklif cetvelinde düzeltme bulunduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı oysa teklif ettikleri bedelin eksiksiz ve hatasız olarak yazıldığı ve düzeltme yapıldığı iddia edilen rakamın "5" olduğunun açıkça tespit edilebileceği, benzer konuya ilişkin olarak 2012/UM.I-4051 sayılı Kurul kararının bulunduğu,

 

           
2 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatıyla ihaleye konu hizmetin kaliteli ve eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata ve ihale dokümanına uygun olmadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.”hükmüne,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”hükmüne,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde ise “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “…(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.”

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü,

 

İdari Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “…23.2. Teklif Mektubunda;

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

Zorunludur.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale komisyonu tarafından düzenlenen 21.11.2012 tarihli tutanak ile başvuru sahibi Antor İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nce sunulan birim fiyat teklif mektubu eki teklif cetvelinin Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesine, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 53’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine ve İdari Şartname’nin 23’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine uygun olmadığı belirtilerek adı geçen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin “teklif edilen birim fiyat” ve “tutar” sütunlarının elle doldurulmuş olduğu ve “4-6 Yaş Ara Öğün” iş kalemine yönelik 8’inci satırın toplam tutarının 6.358,30 TL olarak yazıldığı ancak söz konusu tutarda yer alan “5” rakamının sonradan düzeltildiğinin açık olduğu görülmüştür. 4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen maddelerinde, kanun koyucu tarafından isteklilerce sunulan teklif mektuplarına özel önem atfedildiği ve teklif mektuplarında bulunan herhangi bir silinti, kazıntı veya düzeltmenin, teklif bedelinin okunabilirliğinden bağımsız olarak, her durumda teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olacağının hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, itirazen şikâyet dilekçesinde atıf yapılan 2012/UM.I-4051 sayılı Kurul kararına konu edilen uyuşmazlığın, üzerinde düzeltme bulunduğu iddia edilen teklif cetvelinde yer alan “4” rakamının üstünden kalemle birden fazla geçilmesinden kaynaklandığı ve adı geçen karar ile ihalede sunulan teklif cetvelinde düzeltme bulunmadığının tespit edildiği anlaşılmakta olup sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde düzeltme bulunduğu açık olan başvuru sahibi isteklinin söz konusu kararı incelemeye konu uyuşmazlık açısından emsal göstermesinde isabet bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin teklifinin birim fiyat teklif cetvelinde düzeltme bulunduğu gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve birinci iddianın yerinde olmadığı neticesine varılmıştır.

 

 

 

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin teklifi, sunulan birim fiyat teklif cetvelinde düzeltme bulunduğu gerekçesiyle 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi kapsamında değerlendirme dışı bırakılmış olup birinci iddianın incelenmesi sonucunda, idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırı bir hususa rastlanılmamıştır.

 

            Bu yönüyle, inceleme konusu ihalede başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınma olasılığı ortadan kalkmış olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesine yönelik iddialar açısından başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybının veya zararının veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle ikinci iddiaya yönelik başvurunun ehliyet bakımından reddedilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul