En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-909
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :36
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-909
Şikayetçi:
 Elit Temizlik Tur. Bilg. Gıda Güv. Sis. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MERKEZ EFENDİ MAH. GÜNEY YAN YOLU EVRİM SİTESİ NO:39/14 CEVİZLİBAĞ/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Esentepe Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı No: 201 38080 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1867
Başvuruya konu ihale:
 2012/163866 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılında İdaremizce Gerçekleştirilecek Her Türlü Spor Organizasyonu, Görevlendirilmek Üzere 17 Vasıfsız Ve 19 Vasıflı Olmak Üzere Toplam 36 Kişi İle Hizmet Alımı Ve 16 Antrenörlük İle 5 Gençlik Çalışanı Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 14.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılında İdaremizce Gerçekleştirilecek Her Türlü Spor Organizasyonu, Görevlendirilmek Üzere 17 Vasıfsız ve 19 Vasıflı Olmak Üzere Toplam 36 Kişi ile Hizmet Alımı ve 16 Antrenörlük ile 5 Gençlik Çalışanı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Elit Tem. Tur. Bil. Gıda Güv. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 28.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.01.2013tarih ve 1867sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/315sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Kesinleşen ihale kararının gerekçesiz olduğu, karar ekinde ihale komisyonu kararına da yer verilmediği, usule uygun olarak yapılmayan bildirimin hak kaybına neden olması sonucunda esasa etki ettiği,

 

2) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesine göre her işçilik kaleminin maliyetinin işçilik, fazla ücret, yol gideri, yemek gideri, giyim ve % 3 sözleşme ve genel giderler karşılığından oluştuğu, bu çerçevede asgari ücretin % 50 fazlası tutarında ücret alması öngörülen aşçı ve bilgisayar işletmenlerinin aylık brüt işçilik maliyetinin 2.080,38 TL olarak hesaplanması gerektiği, benzer biçimde asgari ücretin % 23 fazlası tutarında ücret alması öngörülen cankurtaran, garson, su tesisatçısı ve şoförlerin aylık brüt işçilik maliyetinin 1.757,37 TL olması gerektiği, söz konusu birim fiyatlara 0,01 kr giyim maliyeti eklendiğinde asgari işçilik birim fiyatlarının sırasıyla 2.080,39 TL ve 1.757,38 TL olacağı, ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında her bir iş kalemi için beyan ettiği işçi ücretleri toplamının asgari işçilik maliyetinin altında olması nedeniyle teklifinin reddedilmesi gerektiği,

 

3) Bu yönde alınan mahkeme kararları uyarınca giyim malzemesi maliyeti için öngörülen bedellerin hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin reddedilmesinin zorunlu olduğu,

 

4) Aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan proforma fatura ile maliyet satış tutarı tespit tutanağı üzerinde düzenleme tarihinin bulunup bulunmadığı, varsa tarihlerin birbiriyle uyumlu olup olmadığı konusunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 41’inci maddesinde ihale sonucunun, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirileceği, ihale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 66’ncı maddesinde kesinleşen ihale kararının, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 4’üncü maddesinde, açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde şikâyet başvurusunun istekliler tarafından sözleşme imzalanmadan bu duruma yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen günden on gün içinde ihaleyi yapan idareye yapılacağı, idarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda başvuru süresinin şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı, ihale sonucunun gerekçesiz olarak bildirilmesi durumunda usulüne uygun olarak ihale sonucu bildirilmiş olmayacağından, idarenin bu aşamadan sonraki işlemleri usulüne uygun olarak gerçekleştirebilmesinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi dışındaki bütün isteklilere tekliflerinin uygun bulunmama gerekçesini ayrıca bildirmesi ile mümkün olacağı, bu durum ihale sürecinin uzamasına neden olacağından idarelerce kesinleşen ihale kararında gerekçenin bildirilmesinin önemli olduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in anılan açıklamaları uyarınca isteklilerin şikâyete konu işlemi öğrendikleri tarihten itibaren şikâyet sürelerinin başlayacağı, idarelerce kesinleşen ihale kararında gerekçenin bildirilmemesi durumunda ise gerekçenin isteklilere usulüne uygun olarak bildiriminden sonra şikâyet sürecinin başlayacağı anlaşılmaktadır.

 

Kesinleşen ihale kararı incelendiğinde idarece başvuru sahibine Kıvanç İnş. Mim. Müh. Gıda Tar. Tem. Pet. Med. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin ihale üzerinde kalan istekli, kendi teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiğinin bildirildiği, ancak kararda ihale komisyonu kararının eklendiğine dair bir ibarenin bulunmadığı görülmüştür. Bu çerçevede idarece kesinleşen ihale kararına ihale komisyonu kararının eklenmediği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in başvuru sürelerinin düzenlendiği 6’ncı maddesine uygun olarak idareye ve Kuruma süresinde şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvuru sahibinin bu başvurularında ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin iddialar öne sürdüğü, dolayısıyla söz konusu isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenip belirlenmediği ve yapılan açıklamanın mevzuata uygun bulunup bulunmadığı konusunda bilgi eksikliğinin olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla kesinleşen ihale kararı ekinde ihale komisyonu kararının başvuru sahibine gönderilmemesinin başvuru sahibinin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu hakkını kullanmasına engel olmadığı, bu haliyle herhangi bir hak ihlaline uğramadığı ve başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu hususların esastan incelenerek başvurusu hakkında bir karar alınabilme imkanı bulunduğu anlaşıldığından bu husus esasa etkili bulunmamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, ihale komisyonunun, teklifi aşırı düşük olan isteklilerden, teklifin önemli bileşenleriyle ilgili, hizmetin ekonomik olmasını sağlayan yönteme, seçilen teknik çözümlere ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullara ve teklif edilen hizmetin özgünlüğüne ilişkin belgelere dayalı açıklama isteyeceği, isteklilerce yapılan açıklamaları değerlendirerek yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini reddedeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde “79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

 

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

 

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

 

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2.12. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

 

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

 

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

 

altında olamaz.

 

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

 

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.”açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil olan giderlerin, 4 vasıflı işçiye (1 bilgisayar işletmeni ve 3 aşçı) verilecek brüt asgari ücretin %50 fazlası ücret ve bu işçilere aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 5,00 TL yol ve 4,00 TL yemek bedeli, 15 vasıflı işçiye (7 cankurtaran, 3 garson, 3 su tesisatçısı ve 3 şoför) verilecek brüt asgari ücretin % 23 fazlası ücret ve bu işçilere aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 5,00 TL yol ve 4,00 TL yemek bedeli, 17 vasıfsız işçiye verilecek brüt asgari ücret bu işçilere aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 5,00 TL yol ve 4,00 TL yemek bedeli, 16 antrenöre verilecek brüt asgari ücretin %70 fazlası ücret, 5 nokta çalışanına brüt asgari ücretin %70 fazlası ücret ve Teknik Şartname’de belirtilen giyim malzemeleri maliyetinden oluştuğu ve sigorta prim oranının % 3 olarak belirlendiği belirtilmiştir. 

 

Teknik Şartname’de yüklenici tarafından temin edilecek giyim malzemeleri, aşçı olarak çalışacak 3 kişi için 3 yazlık, 3 kışlık olmak üzere toplam 6 takım iş elbisesi ve 3 garson, 2 su tesisatçısı ve 3 şoför için 8 takım yazlık, 8 takım kışlık olmak üzere toplam 16 takım iş elbisesi olarak belirlenmiştir.

 

Yapılan incelemede ihalede giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 1.246.282,13 TL olduğu, idarece Kıvanç İnş. Mim. Müh. Gıda Tar. Tem. Pet. Med. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ve Tas-Tem Tem. Pey. İnş. Oto. Gıda Eğit. Sağ. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, Tas-Tem Tem. Pey. İnş. Oto. Gıda Eğit. Sağ. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklama sunmadığı, Kıvanç İnş. Mim. Müh. Gıda Tar. Tem. Pet. Med. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamanın uygun bulunarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Kıvanç İnş. Mim. Müh. Gıda Tar. Tem. Pet. Med. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, giyim malzemelerinin maliyetinin isteklinin ilgili malın üreticisi olunması veya mala ilişkin satış veya alış yapılması durumunda sunulabilecek olan Ek-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile açıklandığı, tutanağın 14.12.2012 tarihinde düzenlendiği, söz konusu tutanakta iş elbiselerinin maliyetinin 0,01 TL olarak belirlendiği, 22 takım iş elbisesinin toplam maliyeti olan 0,22 TL üzerinden % 3 oranında hesaplanan sözleşme genel giderler karşılığıyla birlikte toplam giyim malzemesi maliyetinin 0,23 TL olduğu, isteklinin toplam teklif tutarının giyim hariç asgari işçilik maliyeti ile öngörülen giyim maliyetini karşıladığı anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinde, isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamasında ilgili malın üreticisi olunması, mala ilişkin satış veya alış yapılması durumunda maliyet/satış tutarı tespit tutanağı Ek-O.7 ile açıklama yapabilecekleri, ihale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda belgeler arasından bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifinin reddedilmeyeceği açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi belgelerdeki bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı değerlendirilmesi ve teklifin bu gerekçeyle reddedilmesi gerektiği yönündeki çeşitli mahkeme kararlarının bulunmasından hareketle ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin de reddedilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Bununla birlikte somut uyuşmazlıkların çözülmesine yönelik mahkeme kararlarının işlemin dayanağı olan düzenleyici işlemi yürürlükten kaldırmadığı açıktır. Bu itibarla anılan Tebliğ açıklamasında, ihale komisyonunca giyim giderine ilişkin açıklamanın ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifinin reddedilmeyeceği ifade edildiğinden bu gerekçeyle teklifin reddedilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

 

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

 

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

 

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

 

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

 

e) İtirazen şikâyet başvurularında idareye yapılan şikâyetin ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Kurum itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikâyet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

 

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası.

 

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

 

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

 

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

 

d) İtirazen şikâyet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikâyetin tarihi ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında ise “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan proforma fatura ile maliyet satış tutarı tespit tutanağı üzerinde düzenleme tarihinin bulunup bulunmadığı hususu ile varsa tarihlerin birbiriyle uyumlu olup olmadığı konusunun yeniden değerlendirilmesini talep etmektedir.

 

Başvuru sahibinin söz konusu başvurusunun yalnızca isteklinin sunduğu belgelerin yeniden incelenmesine yönelik olduğu ve herhangi bir hukuka aykırılık iddiası içermediği, dolayısıyla bu iddianın incelenmesinin Kamu İhale Kurumu’nun 4734 sayılı Kanun’da belirtilen yetki ve görevlerini aşarak ve ihale komisyonunun yerine geçerek inceleme yapması anlamına geleceği anlaşılmaktadır. Kaldı ki başvuru sahibinin ikinci iddiası çerçevesinde yapılan incelemede ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında proforma fatura sunmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan anılan mevzuat hükümlerinde başvuruda bulunulan konuların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ve dayandığı deliller ile birlikte gösterilmesi gerektiği, işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmelik’in 8’inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluğun başvurana ait olacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede, başvuru sahibinin 4’üncü iddiasının somut ve açık olmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

              Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1 inci maddesine göre her işçilik kaleminin maliyetinin işçilik, fazla ücret, yol gideri, yemek gideri, giyim ve % 3 sözleşme ve genel giderler karşılığından oluştuğu, bu çerçevede asgari ücretin % 50 fazlası tutarında ücret alması öngörülen aşçı ve bilgisayar işletmenlerinin aylık brüt işçilik maliyetinin 2.080,38 TL olarak hesaplanması gerektiği, benzer biçimde asgari ücretin % 23 fazlası tutarında ücret alması öngörülen cankurtaran, garson, su tesisatçısı ve şoförlerin aylık brüt işçilik maliyetinin 1.757,37 TL olması gerektiği, söz konusu birim fiyatlara 0,01 kr giyim maliyeti eklendiğinde asgari işçilik birim fiyatlarının sırasıyla 2.080,39 TL ve 1.757,38 TL olacağı, ihale üzerinde kalan isteklininaşırı düşük teklif açıklamasında her bir iş kalemi için beyan ettiği işçi ücretleri toplamının asgari işçilik maliyetinin altında olması nedeniyle teklifinin reddedilmesi gerektiği” şeklinde dile getirdiği ikinci iddiası kapsamında Kurulca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Başvuru sahibinin iddiası idare tarafından ihale üzerinde kalan isteklinin açıklamasını işçilik maliyeti hesaplama tablolarına ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yazılı hükümlerine uygun olarak yaptığı belirtilerek reddedilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 37 nci maddesinde ihale komisyonunun talebi
üzerine idarenin tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak
üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını
isteyebileceği, ancak bu açıklamanın hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemeyeceği ve yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Kanunun 38’inci maddesinde, ihale komisyonunun, teklifi aşırı düşük olan
isteklilerden, teklifin önemli bileşenleriyle ilgili, hizmetin ekonomik olmasını sağlayan yönteme, seçilen teknik çözümlere ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullara ve teklif edilen hizmetin özgünlüğüne ilişkin belgelere dayalı açıklama isteyeceği, isteklilerce yapılan açıklamaları değerlendirerek yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini reddedeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9'uncu maddesinde, birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde, her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanacağı, bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurların gösterileceği, birim fiyata dahil olan maliyetlerin, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenleneceği ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderlerin öngörülmeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki olan Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formunun (Standart Form — KİK015.3./H) iş kaleminin adı ve kısa açıklaması kısmına ilişkin 3 numaralı dipnotunda “İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır” ifadesi, birim fiyat sütununa ilişkin 4 numaralı dipnotunda, “Hesap/ama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.” ifadesi yer almakta ve Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemlerinin işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri olduğu hükme bağlanmaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin diğer bir eki olan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42 inci maddesinde;

 

“…Hadediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

1- Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmelerde;

Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci (20.) günü düzenlenir.

İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir....”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu ihale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.1 inci maddesinde;

 

 “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günlerive fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ite işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.”açıklaması,

 

79.3 üncü maddesinde,

 

 “Asgari işçilik maliyeti;

  • ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çatışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),
  • İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,
  • işveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.”açıklaması ve,

 

 79.4 üncü maddesinde ise, “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”açıklaması bulunmaktadır.

 

İdari Şartnamenin 25 inci maddesindeteklif fiyata dahil olan giderlerin, 4 vasıflı işçiye (1 bilgisayar işletmeni ve 3 aşçı ) verilecek brüt asgari ücretin %50 fazlası ücret ve bu işçilere aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 5,00 TL yol ve 4,00 TL yemek bedeli, 15 vasıflı işçiye (7 cankurtaran, 3 garson, 3 su tesisatçısı ve 3 şoför) verilecek brüt asgari ücretin % 23 fazlası ücret ve bu işçilere aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 5,00 TL yol ve 4,00 TL yemek bedeli, 17 vasıfsız işçiye verilecek brüt asgari ücret bu işçilere aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 5,00 TL yol ve 4,00 TL yemek bedeli, 16 antrenöre verilecek brüt asgari ücretin %70 fazlası ücret, 5 nokta çalışanına brüt asgari ücretin %70 fazlası ücret ve Teknik Şartnamede belirtilen giyim malzemeleri maliyetinden oluştuğu ve sigorta prim oranı % 3 olarak belirlendiği belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamedeyüklenici tarafından temin edilecek giyim malzemeleri, aşçı olarak çalışacak 3 kişi için 3 yazlık 3 kışlık olmak üzere toplam 6 takım iş elbisesi ve 3 garson, 2 su tesisatça ve 3 şoför için 8 takım yazlık 8 takım kışlık olmak üzere toplam 16 takım iş elbisesi olarak belirlenmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede teklifler birim fiyatla alınmış olup, birim fiyat teklif cetvelinin 2 nci ve 3 üncü satırındaki iş kalemlerinde yer alan personele iş elbisesi verilmesinin öngörüldüğü, diğer iş Kalemlerindeki personele ise iş elbisesi verilmeyeceği anlaşılmıştır.

 

Anılan Genel Şartname hükümleri uyarınca tekliflerin birim fiyat üzerinden alınacağı ihalelerde sözleşme konusu işin yürütülmesi sürecinde ödemelerin birim fiyat bazında yapılacağından hareketle, ilgili birim fiyatın söz konusu iş kalemindeki tüm girdilerin maliyetini içermesi gerekmektedir. Birim fiyat hesap cetveli standart formundaki her bir iş kaleminin miktar sütunundaki rakam ile teklif edilen birim fiyatın çarpılmasıyla o iş kalemine ait teklif tutarının bulunacağı, Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemlerinin işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri olduğu yönündeki düzenlemeler ile giyim malzemelerinin işçi sayısı üzerinden belirlendiği de dikkate alındığında, ihalede işçilere verilecek giyim malzemelerinin ilgili ücret grubuna ilişkin iş kalemine ait satırdaki birim fiyata dahil edilmesi gerektiği, dolayısıyla ihale konusu işte tüm işçilere verilecek giyim malzemelerinin maliyetinin işçi sayısı üzerinden teklif alınmayan Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemi birim fiyatına dahil edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede idarece her iş kafemi için birim fiyat teklif cetvellerinde ayrı satır açılması, yaklaşık maliyetin hesaplanması aşamasında, isteklilerce tekliflerin hazırlanmasında iş kalemini oluşturan tüm gidilerin maliyetlerinin birim fiyata dahil edilmesi gerekecektir.

 

Yapılan incelemede, ihalede giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 1.246.282,13 TL olduğu,idarece Kıvanç İnş Mim. Müh. Gıda Tar. Tem. Pet. Med. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ve Tas-Tem Tem. Pey. inş. Oto. Gıda Eğit. Sağ. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, Tas-Tem Tem. Pey. İnş. Oto. Gıda Eğit. Sağ. Otom. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin açıklama sunmadığı, Kıvanç İnş. Mim. Müh. Gıda Tar. Tem. Pet. Med. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamanın uygun bulunarak ihalenin andan istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

Kıvanç İnş. Mim. Müh. Gıda Tar. Tem. Pet. Med. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması ve birim fiyat teklif cetveli bu bağlamda incelendiğinde;

 

Asgari ücretin % 50 si oranında fazla ücret alması öngörülen 3 aşçıya ilişkin toplam 29 günlük “Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma” iş kalemi dışındaki tüm kalemlerde giyim hariç asgari işçilik tutarının teklif edildiği, dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinin 2 nci satırındaki 3 aşçı ve 1 bilgisayar işletmeni çalıştırılması iş kalemine ilişkin birim fiyata dahil edilmesi gereken giyim malzemesi maliyeti ile 3 üncü satırındaki 7 cankurtaran, 3 garson, 2 su tesisatçısı ve 3 şoför çalıştırılması iş kalemine ilişkin birim fiyata dahil edilmesi gereken giyim malzemesi maliyetinin anılan kalemlere dahil edilmediği, ihale konusu işte çalıştırılacak personellere verilmesi öngörülen tüm giyim malzemelerinin maliyetinin asgari ücretin % 50'si oranında fazla ücret alması öngörülen 3 aşçıya ilişkin toplam 29 günlük “Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma” iş kaleminin girdisi olarak belirlendiği, giyim malzemelerinin maliyetinin isteklinin ilgili malın üreticisi olması, mala ilişkin satış veya alış yapması durumunda sunabileceği ve düzenleme tarihi 14.12.2012 olan Ek-0.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile açıklandığı,mevzuata uygun olarak düzenlenen söz konusu tutanakta iş elbiselerinin maliyetinin 0,01 TL olarak belirlendiği, 22 takım iş elbisesinin toplam maliyeti olan 0,22 TL üzerinden % 3 oranında hesaplanan sözleşme genel giderler karşılığıyla birlikte giyim için öngörülen maliyet tutarının 0,23 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

İsteklilerce tekliflerin hazırlanmasında iş kalemini oluşturan tüm girdilerin maliyetlerinin birim fiyata dahil edilmesi gerektiği, sözleşme konusu işin yürütülmesi sürecinde hakediş ödemelerinin birim fiyat bazında yapılacağı, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.3 üncü maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin olarak yer verilen bu duruma özgü açıklamaya göre, asgari işçilik maliyetine giyim bedelinin de dahil edilmesinin zorunlu olduğu açık olduğundan, her ne kadar ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak giyim maliyeti bu maliyetle ilgili olmayan başka bir iş kalemine dahil edilmişse de, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesinde, isteklinin teklifinin birim fiyat teklif cetvelinin 2 nci ve 3 üncü kalemlerine ilişkin birim fiyat teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hususunda “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul