En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-910
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :37
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-910
Şikayetçi:
 Tetra Sanayi Ticaret Ltd. Şti., ORTAKAPI MAH. KAZIMPAŞA CAD. NO:290/3 KARS
 İhaleyi yapan idare:
 Kars Halk Sağlığı Müdürlüğü, Yusufpaşa Mahallesi Ordu Caddesi 31 36100 KARS
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1457
Başvuruya konu ihale:
 2012/129139 İhale Kayıt Numaralı "Kars Halk Sağlığı Müdürlüğü Ve Bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinin İş Ve İşlemleri İçin 7 Adet Araç Kiralama" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kars Halk Sağlığı Müdürlüğütarafından 10.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kars Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinin İş ve İşlemleri İçin 7 Adet Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Tetra Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin 07.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2013tarih ve 1457sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/260sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilerden ihale üzerinde bırakılan ve ikinci en avantajlı teklif sahibinin sunduğu açıklamaların idarece mevzuata uygun görüldüğü; ancak açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı, akaryakıt için öngörülen bedelin teklifin esasını değiştirecek bir gider kalemi olduğu ve mevzuata uygun belgelendirilmesi gerektiği, kullanılacak araçlar kiralanmış ise kira sözleşmelerinin tek başına tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı, araç istekliye ait ise ilgili giderlerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olarak belgelendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu “Kars Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinin İş ve İşlemleri İçin 7 Adet Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunun 28.11.2012 tarihli, 2012/UH.I-4536 sayılı düzeltici işlem kararında “teklifi kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında bulunan beş istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi” yönünde karar alınmış olup, söz konusu Kurul kararının yerine getirilmesi amacıyla ihale komisyonunca 24.12.2012 tarihli ara kararın alındığı ve aynı tarihli yazılarla kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, ihale komisyonunun 31.12.2012 tarihli kararıyla ihalenin Doğuhan Taşıt Kiralama İnş. Tem. Ltd. Şti üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibinin Sena Ticaret Ltd. Şti. olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.1’inci maddesinde,

 

“Araçların her türlü bakım, onarım, lastik, sigorta, muayene v.b. giderleri yükleniciye aittir. Araçların ferdi kaza, koltuk sigortası, kasko sigortası, trafik sigortası, mali sorumluluk sigortası ve buna benzer tüm sigortalar yükleniciye aittir. Araçlarla ilgili her türlü vergi, sigorta, resim ve harçlar yükleniciye aittir. Trafik cezaları (araçta meydana gelebilecek sürücü hataları hariç) yükleniciye aittir. Trafik ve kasko sigortası ile üçüncü şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan tazmin taleplerine karşı sorumluluk yükleniciye aittir.

İdare, bu gibi dava, talep, şikâyet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir. Araçların herhangi bir trafik kazasına uğraması halinde doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, ziyan ve tazminatlardan yüklenici sorumludur. Bu sebeplerden dolayı üçüncü şahıslara karşı sorumluluk ve yükümlülük de yükleniciye aittir. Ancak, aracın sürücü hatasından kaynaklanan bir kaza yapması durumunda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin çalıştıracağı personelle ilgili olarak, yürürlükteki iş hukuku mevzuatı hükümleri uygulanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 25.3’üncü maddesinde, yukarıdaki düzenleme tekrarlanmış olup 25.2’nci maddesinde bu gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiğinin kabul edileceği, yüklenicinin bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı belirtilmiş, 25.4’üncü maddesinde sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisinin, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare tarafından yükleniciye ayrıca ödeneceği, Şartname’nin 46’ncı maddesinde ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacağı düzenlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin ekinde yer verilen birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir.

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

1

6 adet Wagon-Kombi gövde tipi araç (Şoför ve Yakıt dahil) Toplam gün yevmiye

Gün

1.584

2

6 adet Wagon-Kombi gövde tipi araç (Şoför ve Yakıt dahil) Araç toplam km

km

180.000

3

1 adet Jeep tipi 4x4 Makam Aracı (Şoför ve Yakıt Hariç) Toplam gün Yevmiye

Gün

365

 

 

Teknik Şartname’nin “İşin adı” başlıklı 1’inci maddesinde ihale konusu işin “…2012-2013 yılı içerisinde yürütülecek olan tütün denetimleri ile koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında uygulanması gereken bağışıklama ve diğer sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan niteliği,çeşidi ve miktarı bu teknik şartname ile belirtilen 6 adet Wagon-Kombi (Halk arasında doblo,kango,connect,partner tipi bilinen araç çeşidi) gövde tipi taşıt şoförü ile birlikte ve 1 adet 4x4 Jeep Tipi (Arazi Tipi) makam aracı 1 yıllık (12 ay) süreyle şoförsüz olarak kiralanması hizmet alım işi” olarak tarif edildiği, aynı Şartname’nin 7 ve 8’inci maddelerinde araçların kullanımına ait giderlerin tekrarlandığı, 10 ve 11’inci maddelerinde araçların çalışma saatlerinin düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.4’üncü maddesinde, 

 

“79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

 

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

 

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

 

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

 

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.” açıklamaları yer almakta olup, söz konusu Tebliğ’in 79.4.2.4 ve 79.4.2.5’inci maddelerinde,

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 “79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.” şeklindeki açıklamalardan isteklilerin açıklama kapsamında sundukları proforma fatura ve fiyat tekliflerinin üzerinde meslek mensubunun onayı ve beyanı ile iletişim bilgilerini içeren kaşe veya mührünün yer almasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

1- İhale üzerinde bırakılan Doğuhan Taşıt Kiralama İnş. Tem. Ltd. Şti.nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasında, maliyet hesaplama cetveli ve 1 adet işçilik hesaplama modülü çıktısına yer verdiği, 7 adet aracın zorunlu trafik sigortası bedelini tevsik için Erboğa Sigorta’dan alınan fiyat teklifinin, araçların kasko bedelini tevsik için, Kars Sigorta Merkezi-Yıldıray Eyüp Özdemir’den alınan fiyat teklifinin sunulduğu,

 

 İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde öngörülen lastik gideri için Yüceler Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.nden alınan 25.12.2012 tarihli fiyat teklifinde ilgili lastiklerin birim fiyatları ile “Yukarıdaki fiyat listesinden %35 iskonto yapılır” şeklinde ifadeye yer verildiği, belgede herhangi bir meslek mensubu onayı veya beyanı bulunmadığı,

           

            1 adet arazi aracının periyodik bakım giderini tevsik amacıyla 900,00 TL tutarında fiyat teklifinin  “Fiat Doblo Combi” araçların periyodik bakımı için 185,00 TL tutarında, “Ford Connect k 210 1,8 TDCi” araçların periyodik bakımları için 310,00 TL tutarında fiyat teklifinin sunulduğu, bu fiyat tekliflerinde araçların yakıt tüketimine ilişkin bilgilerin de yer aldığı, söz konusu belgelerin üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde belirtildiği şekilde yetkili meslek mensubunun imza, kaşe ve beyanının bulunmadığı,

 

            İstekli tarafından öngörülen akaryakıt fiyatını tevsik amacıyla Depet Petrol Aky. ve Mad. Yağ Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifinin sunulduğuancak söz konusu belgelerin üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde belirtildiği şekilde yetkili meslek mensubunun imza, kaşe ve beyanının bulunmadığı tespit edilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan Doğuhan Taşıt Kiralama İnş. Tem. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            2-  İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Sena Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 28.12.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklamalarında giderlerin yer aldığı hesaplama cetveli ve 1 adet işçilik hesaplama modülü çıktısına yer verdiği, sigorta bedellerini fiyat teklifleriyle belgelendirdiği, araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm bedelleri için Tüvtürk A.Ş. tarafından ilân edilen fiyatların kullanıldığı görülmüştür.

 

            İsteklinin açıklaması kapsamında, İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde öngörülen araç lastik gideri için bir adet fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinde yetkili meslek mensubunun imza, kaşe ve beyanının bulunmadığı, bir adet imza yer almakla birlikte ad soyad, kaşe veya ticaret unvanı bulunmadığı görülmüş olup, üzerinde imzası bulunan şahsın piyasanın ilgili alanında faal bulunan bir şahıs olup olmadığı anlaşılamamaktadır.

           

Araçların periyodik bakım giderini tevsik amacıyla sunulan fiyat teklifinde yetkili meslek mensubunun imza, kaşe ve beyanının bulunmadığı görülmüştür.

 

            Buna göre, aşırı düşük teklif açıklaması Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmayan Sena Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun açıklama sunmayan Doğuhan Taşıt Kiralama İnş. Tem. Ltd. Şti. ve Sena Tic. ve San. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul