En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.I-914
 • Toplantı No: 2013/013
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :41
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-914
Şikayetçi:
 Mega Özel Güvenlik Koruma Ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, AHİEVRAN MAH. M.ALİ YAPICI BULV. BİLİCİLER APT. NO : 34 KAT : 3 S.14 KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ahi Evran Üniversite Rektörlüğü (İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı), Bağbaşı Mahallesi Bağbaşı Kampüsü 40100 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2013 / 1009
Başvuruya konu ihale:
 2012/155961 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ahi Evran Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 23.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Mega Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin 20.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.01.2013tarih ve 1009sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/186sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede güvenlik şefi için hesaplanan işçilik birim maliyetinin 21.359,84 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarında hesaplanan birim maliyetin ise 21.359,72 TL olduğu ve belirtilen maliyeti karşılamadığı, anılan istekli tarafından yakıt dışında aracın diğer giderlerine ilişkin açıklamalarda bulunulmadığı, giyim giderine ilişkin açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, proforma fatura ekindeki belgelerin yer almadığı, özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin yapılan açıklamanın Teknik Şartname düzenlemelerine uygun olmadığı, sigorta poliçesinin 6. seviyede olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler”başlıklı 59’uncu maddesinde  “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

         

          (2) İhale komisyonu;

          a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

          (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde; “ 79.1Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

           

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

            79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

            (79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

            (79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

            Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

            Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

            İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

            İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.18. İtirazen şikâyet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespittutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

             Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

            Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir “ açıklaması,

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde,

 

“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Özel Güvenlik

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

            “25.1. Teklif Fiyata Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim Ve Harç Giderleri Dahil (Kdv Hariç)

 

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

SIRA İŞÇİNİN POSİZYONU ASGARİ ÜCRETTEN FAZLASI %
 

1 Grup Şefi: asgari Ücretin %25 Fazlası ödenecektir.
2 Güvenlik Görevlisi: Asgari Ücretin %10 fazlası ödenecektir.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı en az (12 Ayx26günx3,00 TLx75 kişi) olup, teklif fiyata dâhildir.


            Personelin yemek gideri en az (12 Ayx26 günx5,00 TLx75 Kişi) olup, teklif fiyata dahildir.
Yemek ve yol ücreti nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

Özel Güvenlik personeline istekli tarafından verilecek olan miktar ve özellikleri teknik şartnamede belirtilmiş olan ve hizmetin ifası için kullanılacak yazlık ve kışlık kıyafetler ayni olarak karşılanacak olup, teklif fiyata dahil edilecektir.
 

Teknik şartnamede belirtilen dizel araç günlük 40 km toplamda 14.600 km yol yapacağı varsayılmıştır. Bu aracın yakıt gideri yükleniciye ait olup, teklif fiyatına dahil edilecektir.
 

Resmi ve Dini Bayram günlerinde görev yapacak güvenlik personeline ilişkin bayram mesai tutarları teklif fiyata dahil edilecektir. Hizmet süresince tüm Dini ve Resmi bayramlarda 3 vardiya şeklinde hizmet alınacaktır. Bu Resmi ve Dini bayramların toplamı 14,5 gündür. (Yılbaşı 1 gün ,23 Nisan 1 gün, 1 Mayıs 1 gün, 19 Mayıs 1 gün, 30 Ağustos 1 gün, 29 Ekim 1,5 gün Ramazan Bayramı 3,5 gün, Kurban Bayramı 4,5 gündür.)
 

Tatil günlerinde 3 vardiya şeklinde hizmet alınacak ve her vardiyada 15 güvenlik görevlisi görev alacak, Tatil günlerinde güvenlik şefi 1 vardiya çalışacaktır.

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

 

- Adeti ve özelliği teknik belirli olan araç günlük 40 km toplamda14.600 km yol yapacaktır. Ahi Evran Üniversitesi yerleşkeleri (birden fazla kampüs alanı ) ve bağlı birimler arasında (taşra dâhil) çalışacaktır.

 

25.3.4. Diğer giderler:

 

Yüklenici çalıştıracağı tüm personel için Zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılacak ve teklif fiyata dahil edilecektir.

 

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 (bir) olarak tespit edilmiştir.”düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlığı altında,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Güvenlik Görevlisi

kişi

74,00

12,000

2

Grup Şefi

kişi

1,00

12,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Mali Sorumluluk Sigortası

kişi

75,000

2

Kontrol Ve Devriye Aracı Yakıt Gideri

Km

14.600,000

3

Grup Şefi Resmi Tatil Ve Bayram Tatili Günleri

gün

14,500

4

Güvenlik Görevlisi Resmi Tatil Ve Bayram Günleri

gün

652,500

 

düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Hizmetin Konusu Kapsam ve Görev” başlıklı 1’inci maddesinde,

 

            “Ahi Evran Üniversitesi yerleşkeleri ve bağlı birimler içinde ve dışında( taşra dahil) bulunan hizmet birimlerinin ve binanın korunması, Bina içinde personel, öğrenci ve ziyaretçilere konan kurallar çerçevesinde işin yürütülerek huzur ve güven içinde çalışma ortamının sağlanması, idarece belirlenen depolardaki demirbaş ve diğer eşya levazımın korunması, kötü niyetli kişilerce can ve mala yapılabilecek zararların önlenmesi için hukuk kuralları çerçevesinde yangın, hırsızlık, sabotaj v.b. tehdit ve tehlikelere karşı korumasını sağlamak amacı ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve uygulama yönetmeliğine göre koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi konularını kapsar.”düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Kullanılacak Araç Gereç ve Malzeme”başlıklı 8’inci maddesinde,

 

            “a)…Güvenlik hizmetlerinin daha mükemmel olarak yürütülebilmesi için Yüklenici ihtiyaç duyulan malzeme teçhizatı temin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından sağlanacak ve İşbu şartnamede belirtilen malzeme teçhizat yeterli olmadığı idarece tespit edilirse Yüklenici eksik malzeme ve teçhizatı tamamlamakla yükümlüdür.

 

            b)Hizmet personeli Yüklenicinin sağlamış olduğu ve göreve uygun olan Ünîformaları giyecektir. Hizmet personeli görev bölgesine sivil kıyafetli olarak gelecek ve sivil kıyafetli olarak işyerinden çıkacaktır.

 

            c)Yüklenici Bölgede oluşan hava durumlarına uygun olarak yılda iki defa olmak üzere yazlık ve kışlık kıyafet ekipmanı sağlayacaktır. Bu kıyafetler firmanın kendi kullanmış olduğu renk ve şekilde olabileceği gibi görev bölgesinde bulunan diğer personelden ayırt edilebilmesi için Kurumun uygun göreceği renk ve şekilde uygulanabilecektir.

 

            d)Üniformalarda Yüklenicinin logosu haricinde bir sembol ya da arma olmayacaktır.

 

            e)Yüklenici tarafından görevlendirilen "Şef" durumundaki personel diğer hizmet personelden ayırt edilebilir şekilde Takım elbise giyecektir.

 

            f)Üniformalar yazlık ve kışlık olmak üzere iki şekilde olacaktır. Uygulama ise 1 Ocak-15 Mayıs 2013 itibariyle kışlık, 15 Mayıs-15 Eylül 2013 arası yazlık, 15 Eylül- 31 Aralık 2013  arası kışlık olacaktır. Kışlık kıyafetler ve teçhizatlar işin başlama tarihinde, yazlık kıyafetler ise 15 Mayıs 2013 tarihinde, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Teslim edilecek teçhizatlar yıllık olarak belirtilip aşağıda listelenmiştir.

 

 

KIYAFETLER( Her bir Güvenlik Görevlisi için)

 • Yazlık Gömlek (Keten kumaş)                                             2 adet                          
 • Kışlık Gömlek (yünlü kumaş)                                             2 adet
 • Pantolon (yazlık pamuklu kumaş)                                      1 adet    
 • Pantolon (kışlık yünlü kumaş)                                            1 adet
 • Kravat                                                                                1 adet
 • Mont (Kışlık)                                                                      1 adet
 • Ayakkabı (termo taban deri yüz ve tabanlıklı)                    1 çift
 • Yün eldiven                                                                        1 çift
 • Kazak (yün)                                                                      1 adet

       10- Kep                                                                                  1 adet

       11- Bel kemeri                                                                       1 adet

    

KIYAFETLER(Grup Şefi için)

 • Yazlık Gömlek (Keten kumaş)                                               2 adet                          
 • Kışlık Gömlek (yünlü kumaş)                                               2 adet
 • Kravat                                                                                  1 adet
 • Ayakkabı (termo taban deri yüz ve tabanlıklı)                      1 çift
 • Bel kemeri                                                                           1 adet
 • Takım Elbise (keten)                                                            1 adet
 • Takım Elbise (yünlü)                                                           1 adet

 

     g)Hizmetin ifası için kullanılacak olan Teçhizatlar;

 • Her eleman için 1 Adet Jop
 • Her eleman için 1 Adet Kelepçe
 • Her eleman için 1 Adet Düdük
 • 30 adet el telsizi ve telsizlerin sağlıklı çalışabilmesi için role takılması
 • 15 adet el dedektörü
 • 2 adet dürbün 1000/100 metre
 • 1 Adet Devriye Aracı en az 1.3 Dizel Motorlu olacaktır. (üç yaşından büyük olmayacaktır.)
 • 5 Adet Araçaltı Arama Aynası
 • 15 Adet el feneri (Şarjlı led’li)
 • 15 Adet trafik yeleği

 

            h) Hizmetin verileceği ofis İdare tarafından Yükleniciye tahsis edilecek, ofis malzemesi ve demirbaşları Yüklenici tarafından temin edilecektir.

 

            İ)         Yüklenicinin kendisine ait veya kurumca kendisine teslim edilen demirbaş malzemeler teslim tutanağı ile teslim edilen her türlü cihaz ve araç gerecin takip bakım ve onarımları Yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Bu konudaki denetimler İdare yetkililerince yapılacaktır.

 

            j)  Yukarıda adetleri ve özellikleri belli olan araba günlük 40 km. yol yapacaktır. Ahi Evran Üniversitesi Yerleşkeleri(birden fazla kampus alanı) ve bağlı birimleri arasında çalışacaktır.

Aynı Şartname’nin “Zarar Ziyan Tazmini” başlıklı 10’uncu maddesinde,

 

      “…Yüklenin Hizmet personelinin gerek işbu sözleşme ile kendilerine yüklenen görevlerini ifa ederken gerekse görevleri dışında Kurumun mallarına ve/veya çalışanlarına (idari personel, işçiler, teknik personel de dahil olmak üzere) veya görevlerini ifa ederken üçüncü kişilere verecekleri maddi, manevi ve cismani zarardan ve bunların telafisi için yapılacak masraflardan sorumludur. Yüklenici çalıştıracağı personellerin zorunlu mali sorumluluk sigortalarını üniversite bünyemizde düzenlenen toplantı, konser, sahne gösterisi, şenlikler gibi faaliyetler nedeni ile 26.05.2005 tarihli resmi gazetede belirtilen 6 numaralı satıra tekabül eden özellikte yaptıracaktır. Yapılan poliçe ve alınan teklif 6. seviyedeki teminatlardan az olması halinde poliçe ve teklif kabul edilmeyecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesi olduğu, işe başlama tarihinin 01.01.2013, işi bitirme tarihinin ise 31.12.2013 olduğu, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren Ulusal Özel Güvenlik ve Kor. Hiz. Tic. Ltd. Şti. nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve ihale komisyonu tarafından açıklamalarının uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi olan Mega Özel Güvenlik Kor. ve Eğit. Hiz. Tic. Ltd. Şti. nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Şikâyete konu ihalede, İdari Şartname’nin yukarıda belirtilen düzenlemeleri doğrultusunda yapılan hesaplama neticesinde nakdi ödenecek yemek, yol bedeli ile ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmaları dâhil, ayni verilecek giyim ve özel mali sorumluluk sigortası hariç, % 3 sözleşme ve genel giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 1.419.579,38TL olduğu,

 

Bir güvenlik şefi için hesaplanan işçilik maliyetin 20.648,76 TL, güvenlik şefi için hesaplanan ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma maliyetinin 711,08 TL olduğu ve toplamda güvenlik şefi için hesaplanan işçilik maliyetinin 21.359,84 TL’ye tekabül ettiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Ulusal Özel Güvenlik ve Kor. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ne ait aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde;

 

Anılan istekli tarafından maliyet bileşenlerine ilişkin sunulan hesap cetvelinin;

 

 

İş Kalemi

Teklif

 

Güvenlik Görevlisi

1.371.222,96

 

Grup şefi

20.648,64

 

Kontrol ve devriye aracı yakıt gideri

3.127,32

 

Mali sorumluluk sigortası

787,50

 

Grup şefi ulusal bayram ve genel tatil günleri

711,08

 

Güvenlik görevlisi ulusal bayram ve genel tatil günleri

28.161,90

 

Grup şefi kıyafet(%3 dahil)

35,02

 

Güvenlik görevlisi kıyafet (%3 dahil)

1.486,29

 

Tamamlama ve gayri safi Kâr

95,71

 

Toplam

1.426.276,42

 

şeklinde olduğu görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından toplam asgari işçilik maliyetinin 1.420.744,58 TL, bir güvenlik şefi için hesaplanan işçilik maliyetinin 20.648,64 TL, güvenlik şefi için hesaplanan ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma maliyetinin 711,08 TL olarak hesaplandığı ve toplamda güvenlik şefi için hesaplanan işçilik maliyetinin 21.359,72 TL olduğu görülmüş olup güvenlik şefi için hesaplanan bu tutarın olması gereken asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı tespit edilmiş ise desöz konusu istekli tarafından hesaplanan asgari işçilik maliyetinin ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti tutarından fazla olduğu belirlenmiş ve teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılamayacağı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu isteklinin giyim maliyetine ilişkin olarak Doğan Arma Güv. Malz. Deri Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 27.11.2012 tarihinde düzenlenmiş SMMM onaylı, güvenlik personeli kıyafeti için 1.443,00 TL, grup şefi kıyafeti için 34,00 TL olmak üzere toplam 1.477,00 TL bedel içeren proforma faturanın sunulduğu, belirtilen proforma faturanın Tebliğin 79.4.2.4’üncü maddesine uygun olduğu, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının ve ek belgelerin sunulma zorunluluğunun bulunmadığı söz konusu belgelerin meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği gerekli görülmesi halinde ilgili idare tarafından istenebileceği belirlenmiştir.

 

Anılan istekli tarafından özel güvenlik mali sorumluluk sigortası maliyetine ilişkin olarak ise Işık Sigorta A.Ş. Marmara Bölge Müdürlüğü tarafından onaylı Suber Sigorta Danş. ve Ara. Hiz. Ltd. Şti. nden alınan 12 aylık toplam 787,50 TL tutarında, 27.11.2012 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde “Sigorta konusu” başlığı altında yer alan sigorta bedellerinin 29.03.2006 tarihli ve 26123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta Tarife ve Talimatı Tebliğinin “Tarife” başlığı altında yer alan teminat tutarlarının 6 ncı sırasında belirtilen tutarlar ile aynı olduğu görülmüştür.

 

İdare tarafından anılan istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan teklif bileşenlerinin açıklanmasının istenildiği, anılan maddede “Teknik şartnamede belirtilen dizel aracın günlük 40 km toplamda 14.600 km yol yapacağı ve bu aracın yakıt giderinin teklif fiyata dâhil olduğunun”belirtildiği, söz konusu istekli tarafından açıklamaları kapsamında sunulan yazıda yakıt maliyeti için 100 km de dizel aracın 6 litre yakıt sarf edeceği ve toplamda 876 litrelik yakıt kullanılacağı, EPDK sitesinden alınan liste fiyatlarından KDV oranı düşülerek litre başına 3,57 TL yakıt ve toplamda (876 lt X 3,57 TL) 3.127,32 TL yakıt gideri öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Anılan isteklinin açıklamaları ekinde akaryakıt maliyetine ilişkin EPDK tarafından yayımlanmış olan “Bayi Satış Fiyatı Bülteni” sunulmuştur. Söz konusu bültenin dipnotunda “Kamu İhale Mevzuatı kapsamında, akaryakıt fiyat farkı hesaplamalarında kullanılmak üzere, 2005/8771 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği yayınlanmaktadır. Petrol fiyatları piyasada oluştuğundan, bültenin başka amaçlarla kullanımı uygun değildir.” açıklaması yer almaktadır. Aynı idarenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.8’ inci maddesinde belirtilen “il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları” na ilişkin “İllere Göre Akaryakıt Bayi Fiyatları” adı altında günlük bültenin resmi internet sitesinde yayımlandığı görülmüş ve yapılan incelemede söz konusu isteklinin akaryakıt için belirlediği birim fiyatın, EPDK tarafından Kırşehir ili bazında ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında yayımlanan birim fiyatın üzerinde bir bedel olduğu anlaşıldığından anılan istekli tarafından yapılan açıklamanın bu haliyle mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Yapılan tespitler sonucu söz konusu istekliye ait açıklamaların mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul