• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-961
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :4
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.I-961
Şikayetçi:
 Pam-Pak Sosyal Ve Sağlık Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MUSTAFA KEMAL MAH. 2141 SOK. NO:31/5 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı - Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Güngören-Merter/İstanbul 34010 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2013 / 3581
Başvuruya konu ihale:
 2012/196341 İhale Kayıt Numaralı "Zabıta Destek Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı - Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 30.01.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Zabıta Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.01.2013 tarih ve 3581 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/523 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede yapılan benzer iş tanımının ihaleye katılımı çoğaltacak ve rekabeti sağlayacak hale getirilmesi iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde işin adı “ Zabıta Destek Hizmeti Alımı” olarak ifade edilmiş,

 

İhale İlanı’nın 4.4 üncü maddesinde ve İdari Şartname’nin 7.6’ ncı maddesinde benzer iş tanımı; Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

Personel çalıştırmaya dayalı;

a) Zabıta destek hizmetleri

b) Cankurtaran hizmetleri

c) İlkyardım hizmetleri

birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir
.şeklinde yapılmıştır.

            Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 1.1’inci maddesinde “Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Zabıta Müdürlüklerinin görev alanında bulunan kamu gücü ve otorite yetkisinin kullanılmasını gerektiren işlerin dışında kalan, yıkım hizmetleri, iş makinesi ve araç-gereç kullanma, teknik hizmetler ile diğer yardımcı ve benzeri hizmetlerin yaptırılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesi doğrultusunda 01.04.2013-30.09.2014 tarihleri arasındaki 18(onsekiz) ay süre için 540 kişi ile zabıta destek hizmet alımıdır.” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “İşin Kapsamı”nı düzenleyen 1.2’nci maddesinde de “ a) Belediye Zabıta araçlarının kullanılması, birinci kademe bakımı ve temizliği, b) İş makineleri ve ağır vasıtaların kullanılması, birinci kademe bakımı ve temizliği, c)İdarenin her türlü araç gerecinin temizliği ve her an kullanıma hazır halde tutulması, d) Yıkım kararı alınan ve tahliye edilmesi gereken ev ve iş yerlerinde bulunan eşyaların taşınması, e) Yıkım çalışmalarında gerekli hallerde kaynak makinesi vb. araçların kullanılması, f) Belediye Zabıtası tarafından kaldırılan ilan ve reklam materyallerinin taşınması, araçlara yüklenmesi ve araçlardan boşaltılması, g) Belediye Zabıtasının trafik uygulamaları esnasında gerekli malzemelerin taşınması, kurulması ve toplanması, h) Tersine göç uygulaması kapsamında ev eşyalarının nakliye araçlarına yüklenmesi, istiflenmesi işlerinin yapılması, i) Seyyarla mücadele uygulamalarında her türlü materyalin zabıta araçlarına yüklenmesi, araçlardan boşaltılması ve depoya yerleştirilmesi, j) Marangozhanede mobilya tamirat ve tadilat işlerinin yapılması, k) Belediye zabıta hizmet binalarının tadilat ve restorasyon işlerinde ihtiyaç halinde çalıştırılması, l)Belediye Zabıta hizmet binalarının elektrik tesisatı kurulum ve arızalarının giderilmesi işlerinin yürütülmesi, m) Belediye Zabıta hizmet binaları, spor salonları ve yemekhanelerinde temizlik ve düzenin sağlanmasıdır.” düzenlemesine yer verilmek suretiyle ihale konusu işin ayrıntıları belirlenmiştir.

            Birim fiyat teklif cetveli ise,

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Destek Hizmeti

Kişi X Ay

540

18

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Resmi-Dini Tatil Hizmeti

Gün

11.880

 

 

2

Araç Kullanım Bedeli ( 14+1 Minibüs ) 12 Adet Araç 18 Ay Süreyle

Adet

12

 

 

3

Araç Kullanım Bedeli ( Çift Sıra Kamyonet ) 8 Adet Araç 18 Ay Süreyle

Adet

8

 

 

4

Dizel Yakıt Bedeli (Aylık 10.000 Litre 18 Ayda Toplam 180.000 Litre)

Litre

180.000

 

 

5

Hizmet İçi Eğitim Bedeli

Saat

80

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

            Şeklinde belirlenmiştir.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde, idarelerce “ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak” iş deneyim belgelerinin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

….

ç) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

… ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Yönetmeliğin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “ (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.” hükmü

         Yine anılan Yönetmeliğin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde; “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’ üncü maddesinde yer alan benzer iş tanımı uyarınca, benzer işin ihale konusu iş veya iş bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesinin, aynı veya benzer usullerle gerçekleşmesinin, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşımasının ve ayrıca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesi uyarınca da iş deneyim belgesi istenilen hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyim belgelerini sunmalarının gerekli olduğu anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde  “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.” açıklaması yapılmıştır.

Söz konusu ihalenin (işin 540 personele gördürülmesi)  personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olduğu anlaşılmıştır.

Buradan hareketle ihale konusu işin adı ve iş kapsamında yapılacak işler birlikte değerlendirildiğinde, işin Teknik Şartname’sinin 1.1 ve 1.2’nci maddelerinde ihalenin tanımı ve kapsamı hususunda ayrıntılı düzenleme yapıldığı ve İdari Şartname’de belirtilen benzer iş tanımı dikkate alındığında ihale kapsamında yer alan tüm işlerin ayrı ayrı benzer iş kapsamında kabul edilmesi gerektiği sonucunun ortaya çıktığı, örneğin kapsamdakiBelediye Zabıta araçlarının kullanılması, birinci kademe bakımı ve temizliğinden anlaşılması gerekenin sadece Belediye Zabıta araçları değil, tüm araçların kullanılması, bakımı ve temizliği olması olduğu anlaşılmış olup, yapılan benzer iş tanımının Teknik Şartname’deki işin kapsamı göz önünde bulundurulduğunda katılımı sınırlandırmasının aksine, genişletecek şekilde belirlendiği ve bu haliyle mevzuata herhangi bir aykırılık taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “ihalede yapılan benzer iş tanımının ihaleye katılımı çoğaltacak ve rekabeti sağlayacak hale getirilmesi gerektiği” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü “Zabıta Destek Hizmeti Alımı” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, ihalenin 29.01.2013 tarihli zeyilname ile 18.02.2013 tarihine ertelendiği, şikayete konu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının “Zabıta Destek Hizmeti Alımı” olarak ifade edildiği anlaşılmış olup,ihale İlanının 4.4 üncü maddesi ile İdari Şartnamenin 7.6 ncı maddesinde benzer iş tanımının;

 

Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Personel çalıştırmaya dayalı;
a) Zabıta destek hizmetleri
b) Cankurtaran hizmetleri
c) İlkyardım hizmetleri


 

birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.şeklinde yapılmış olduğu anlaşılmıştır.

 

            İşe ilişkin Teknik Şartnamenin “İşin Tanımı” başlıklı 1.1 inci maddesinde, “Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Zabıta Müdürlüklerinin görev alanında bulunan kamu gücü ve otorite yetkisinin kullanılmasını gerektiren işlerin dışında kalan, yıkım hizmetleri, iş makinesi ve araç-gereç kullanma, teknik hizmetler ile diğer yardımcı ve benzeri hizmetlerin yaptırılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesi doğrultusunda 01.04.2013-30.09.2014 tarihleri arasındaki 18(onsekiz) ay süre için 540 kişi ile zabıta destek hizmet alımıdır.” düzenlemesine,

 

Aynı Şartnamenin “İşin Kapsamı”nı düzenleyen 1.2 nci maddesinde de, “ a) Belediye Zabıta araçlarının kullanılması, birinci kademe bakımı ve temizliği, b) İş makineleri ve ağır vasıtaların kullanılması, birinci kademe bakımı ve temizliği, c)İdarenin her türlü araç gerecinin temizliği ve her an kullanıma hazır halde tutulması, d) Yıkım kararı alınan ve tahliye edilmesi gereken ev ve iş yerlerinde bulunan eşyaların taşınması, e) Yıkım çalışmalarında gerekli hallerde kaynak makinesi vb. araçların kullanılması, f) Belediye Zabıtası tarafından kaldırılan ilan ve reklam materyallerinin taşınması, araçlara yüklenmesi ve araçlardan boşaltılması, g) Belediye Zabıtasının trafik uygulamaları esnasında gerekli malzemelerin taşınması, kurulması ve toplanması, h) Tersine göç uygulaması kapsamında ev eşyalarının nakliye araçlarına yüklenmesi, istiflenmesi işlerinin yapılması, i) Seyyarla mücadele uygulamalarında her türlü materyalin zabıta araçlarına yüklenmesi, araçlardan boşaltılması ve depoya yerleştirilmesi, j) Marangozhanede mobilya tamirat ve tadilat işlerinin yapılması, k) Belediye zabıta hizmet binalarının tadilat ve restorasyon işlerinde ihtiyaç halinde çalıştırılması, l)Belediye Zabıta hizmet binalarının elektrik tesisatı kurulum ve arızalarının giderilmesi işlerinin yürütülmesi, m) Belediye Zabıta hizmet binaları, spor salonları ve yemekhanelerinde temizlik ve düzenin sağlanmasıdır.düzenlemesine,

 

Yer verilmek suretiyle ihale konusu işin ayrıntıları belirlenmiştir.

           

Birim fiyat teklif cetvelinin ise,

 

 

A1

B2

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

        

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Destek Hizmeti

Kişi x Ay

540

18

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Resmi-Dini Tatil Hizmeti

Gün

11.880

 

 

2

Araç Kullanım Bedeli (14+1 Minibüs) 12 Adet Araç 18 Ay Süreyle

Adet

12

 

 

3

Araç Kullanım Bedeli (Çift Sıra Kamyonet) 8 Adet Araç 18 Ay Süreyle

Adet

8

 

 

4

Dizel Yakıt Bedeli (Aylık 10.000 Litre 18 Ayda Toplam 180.000 Litre)

Litre

180.000

 

 

5

Hizmet İçi Eğitim Bedeli

Saat

80

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

           

Şeklinde belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde, idarelerce “ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak” iş deneyim belgelerinin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde;

 

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

….

ç) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

… ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

         

            Aynı Yönetmeliğin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28 inci maddesinde, “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.” hükmü,

        

Yine anılan Yönetmeliğin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.” hükmü,

 

Bulunmaktadır.

         

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde yer alan benzer iş tanımı uyarınca, benzer işin ihale konusu iş veya iş bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesinin, aynı veya benzer usullerle gerçekleşmesinin, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşımasının ve ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesi uyarınca da iş deneyim belgesi istenilen hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyim belgelerini sunmalarının gerekli olduğu düşünülmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78 inci maddesinde  “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.” açıklaması yapılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ açıklaması doğrultusunda incelenen ihalenin (işin 540 personele gördürülmesi)  personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olduğu anlaşılmıştır.

 

Buradan hareketle, ihale konusu işin adı ve iş kapsamında yapılacak işler birlikte değerlendirildiğinde, işin genel temizlik, yükleme, boşaltma, taşıma ve istifleme işi olduğu ve uzmanlık gerektirecek işler kapsamında olmadığı anlaşılmış olup, isteklilerce sunulabilecek iş deneyim belgelerinin, yalnızca ihale konusu iş, cankurtaran ve ilkyardım hizmetlerine ilişkin olacak şekilde sınırlandırıldığı, ayrıca ihale kapsamında yaptırılacak işler göz önünde bulundurulduğunda cankurtaran ve ilkyardım işlerinin zabıta destek hizmetine benzer olarak kabul edilemeyeceği düşüncesiyle, yapılan benzer iş tanımının 4734 sayılı Kanunun rekabet ve eşit muamele ilkelerine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına ve aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer alan, “yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgelerin, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemeyeceğine” yönelik hükmüne uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış olduğundan, başvuru sahibinin benzer iş tanımının rekabet sağlamayacağı yönündeki iddiasının yerinde olduğu değerlendirilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede belirlenen benzer iş tanımının 4734 sayılı Kanunun rekabet ve eşit muamele ilkelerine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına ve aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer alan, “yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgelerin, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemeyeceğine” yönelik hükmüne uygun olmadığı nedeni ile söz konusu ihaleye ilişkin “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul