• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-962
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :5
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.I-962
Şikayetçi:
 Fesleğen Temizlik Bilgisayar Yemek Gıda Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti., ÖZANKARA TOPTANCILAR SİTESİ 8.BLOK NO:260 MACUNKÖY/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Baştabipliği, Orhangazi Mah. Nedim Helvacıoğlu Bulvarı 03200 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43567
Başvuruya konu ihale:
 2012/125685 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 60 Personel İle 12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 10.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı 60 Personel ile 12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fesleğen Temizlik Bilgisayar Yemek Gıda Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti.nin 06.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43567 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5206 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece aşırı düşük tekliflerin sorgulanması ve değerlendirilmesi işlemlerinde usul yönünden aykırılıklar bulunduğu, açıklama sunan isteklilerin reddedilmesi gereken açıklamalarının kabul edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, bu kapsamda;

 

1) Aşırı düşük teklif açıklaması istenilen maliyet girdilerinde günlük ekmek miktarının her öğün için 50 gr olarak belirtildiği, oysa Teknik Şartname’de günlük ekmek miktarının 250 gr olduğu, günlük öğün sayısından üç öğünün anlaşılacağı, aşırı düşük teklif sorgulamasının anılan Şartname’ye uygun olarak yapılmadığı,

 

2) Aşırı düşük teklif sorgulamasındaki örnek menü belirlemesinin Teknik Şartname’ye uygun olmadığı, aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin açıklama yapmasını kolaylaştıracak şekilde menü belirlendiği,

 

3) İhale dokümanında yemeklerin tek kullanımlık strafor kaplarla verileceğinin belirtildiği, anılan dokümandaki yemek sayısına göre 980.000 adet tek kullanımlık strafor tabak, bardak, çatal ve kaşık için maliyet öngörülmesi gerekirken bu sayının altında malzeme girdisine göre yapılan aşırı düşük teklif maliyet hesabının gerçekçi olmayacağının açık olduğu,

 

4) İhale konusu işte 2013 yılında asgari ücrette artış olacağının kesin olduğu, oysa ki bahse konu ihalede fiyat farkı öngörülmediğinden asgari ücrete gelen farkı aşırı düşük teklif açıklamasında öngörmeyen isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği, idarece şikayet üzerine verilen cevap yazısında aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklinin fiyat farkı için bir bedel öngörüp öngörmediği belirtilmediğinden anılan istekli tarafından bu hususa ilişkin bir bedel öngörülmediği sonucuna varıldığı,

 

5) İdarenin aşırı düşük teklif açıklama yazısındaki teklif bileşenlerinin ihale dokümanına göre daha düşük maliyet teşkil ettiği ve bu miktarlara göre aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihalede şikâyet konusu, aşırı düşük teklif sorgulamasının Teknik Şartname’ye uygun yapılmadığı ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı hususuna ilişkindir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde ihale komisyonunun diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlardan açıklama isteyeceğine ilişkin hüküm yer almakta, Kurulun istikrar kazanmış kararları uyarınca da personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, kârsız yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

 

Her ne kadar idarenin yaklaşık maliyet içindeki kâr oranı bilinmemekle birlikte Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesindeki hüküm dikkate alındığında kâr oranının en fazla %20 olacağı, hesaplanan kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunan istekli bulunmadığı, bu çerçevede aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan tüm isteklilerin teklifinin kârsız yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür.

 

Bu itibarla, idarece aşırı düşük teklif sunmadığı gerekçesiyle teklifi reddedilen tüm isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sunmadığı gerekçesiyle teklifi reddedilen tüm isteklilerin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul