En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-964
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :7
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.I-964
Şikayetçi:
 Lider Ay İnşaat Taah Tur. Temizlik Hizm. Tic. Ltd. Şti., ORTA MAH. İNÖNÜ CAD. SEGAFOOD İŞ MERKEZİ KAT:4 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Trabzon, Karayolları 10.Bölge Müdürlügü Yıldızlı Mevkıı 61310 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2013 / 3017
Başvuruya konu ihale:
 2012/179293 İhale Kayıt Numaralı "Karayolları 10.Bölge Müdürlüğüne Bağlı Tüm Tesislerin (Şube Şeflikleri Ve Bakımevleri Dahil ) Genel Temizlik Ve Bağ-Bahçe Bakımı, Sulama Ve Taşıma İşlerinin Yapılması Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 03.01.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Tüm Tesislerin (Şube Şeflikleri ve Bakımevleri Dahil)  Genel Temizlik ve Bağ-Bahçe Bakımı, Sulama ve Taşıma İşleri  Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Lider Ay İnşaat Taah. Tur. Temizlik Hizm. Tic. Ltd. Şti. nin 11.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.01.2013 tarih ve 3017 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/460 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan firmanın asgari işçilik tutarının 6.736,10 TL üzerinde teklif verdiği, bu tutarla iş kapsamında istenilen kıyafet ve temizlik malzemesinin karşılanmasının mümkün olmadığı, idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan firmaların sorgulanması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesini özel sektöre yaptığı bir hizmetten aldığı, bu belgenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 43 ve 47’inci maddelerine aykırılık taşıdığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Yapılan incelemede, başvuru konusu ihalenin 03.01.2013 tarihinde gerçekleştirildiği, ihale konusu işin 12 ay süreli olduğu, ihale konusu iş kapsamında 49 işçinin çalıştırılacağı, bu işçilere asgari ücret üzerinden ödeme yapılacağı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde toplam 10 işçi çalıştırılacağı, ayda 22 gün üzerinden günlük yemek giderinin 8,50 TL, yol bedelinin 7,50 TL, kısa vadeli sigorta prim oranının ise % 1 olarak belirlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, ihale konusu iş kapsamında temizlik malzeme gideri ile kıyafet giderinin yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.6’ncı maddesinde yer alan “Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.” açıklaması çerçevesinde, söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti (giyim ve temizlik malzemesi hariç) 979.424,91 TL olarak hesaplanmıştır. İdarenin yaklaşık maliyet aşamasında temizlik malzemeleri için öngördüğü toplam tutarın 27.246,20 TL, 1 işçi için öngördüğü kıyafet tutarının ise 5 TL olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, başvuru konusu ihalede kârsız yaklaşık maliyet 1.006.923,46 TL (% 3 dahil) olmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 38’ inci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a)İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c)Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.)İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması yer almakta olup, bu açıklama ile personel çalıştırılmasına dayalı işlerde kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif fiyatı sunan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği dolaylı olarak belirtilmiştir. Kamu İhale Kurulunun istikrar kazanmış kararları da bu yöndedir.

Başvuru konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli Turkuaz Yemekhane Temizlik Güvenlik Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin teklif fiyatı 986.161,01 TL, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatı sahibi Başkan İnşaat Turizm Nak. Güv. Ltd. Şti.nin teklif fiyatı 994.517,10 TL olup, kârsız yaklaşık maliyet olarak hesaplanan 1.006.923,46 TL’nin altında kalmaktadır.

 

Bu itibarla, anılan isteklilerin tekliflerinin idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’inci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

 

          (a) (Değişik 16/3/2011–27876 R.G./11.md.) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz….” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli Turkuaz Yemekhane Temizlik Güvenlik Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında iş deneyimini göstermek üzere, ENKAR21 Teks. Telekom İnş. Gıda Kuyumculuk İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ile 31.08.2012 tarihinde 310.000,00 TL üzerinden akdedilmiş genel temizlik, ilaçlama ve park bahçe düzenleme işine ait sözleşme, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri ile bu belgelere ek olarak bu işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgeleri sunduğu tespit edilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini göstermek üzere Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47/I-a maddesinde öngörülen belgeleri teklifi kapsamında sunduğu, sunulan belgelerin birbiriyle uyumlu olduğu ve maddede öngörülen şekil şartlarını taşıdığı göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Turkuaz Yemekhane Temizlik Güvenlik Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatı sahibi Başkan İnşaat Turizm Nak. Güv. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul