• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-965
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :8
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.I-965
Şikayetçi:
 Elif Çalışkan, 1.GÜNDOĞAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO:121/A BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Sevgi Mah. Selami Şaşmaz Cad. No:7 39750 KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2545
Başvuruya konu ihale:
 2012/155037 İhale Kayıt Numaralı "Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama Ve Dağıtım" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğütarafından 03.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım” ihalesine ilişkin olarak Elif Çalışkan’ın 07.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.01.2013 tarih ve 2545 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/397 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdarenin vermiş olduğu 7 günlük menüdeki yemek çeşitlerinin Genel Müdürlüğün rasyolarına uymadığı, Genel Müdürlük rasyolarında yer alan kıyma içerikli yemeklerinidarece etli yemek olarak değiştirildiği, yine Genel Müdürlük rasyolarında yer alan etli içerikli yemeklerinidarece kıymalı olarak istendiği, ayrıca Genel Müdürlük rasyolarında hiç olmayan "sütlü havuç çorbası"nın menüde yer aldığı,bu hali ile idare tarafından açıklaması istenilen 7 günlük menünün Genel Müdürlük rasyolarına uygun olmadığı;

 

2) Yaptıkları açıklamada ekmek maliyet çizelgesinde sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği genel toplamında 9,00 TL'lik fark olması nedeni ile idare tarafından tekliflerinin geçersiz sayıldığı, oysaki bu durumun teklifte yapılan çarpım hatası gibi değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu;

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin,

“Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin 10’uncu fıkrasında;

“İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.”düzenlemesi,

 “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında;

“Başvurular öncelikle;

          a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

          b) Başvuru ehliyeti,

          c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

          ...

          yönlerinden sırasıyla incelenir.” düzenlemesi,

           “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasındaise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında ise;“...İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması bulunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasında, “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

...

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

          karar verilir...” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, idareye şikâyet başvurusunda yer verilmeyen ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda yer almayan söz konusu iddiaların itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından bahse konu iddiaların reddine karar verilmesi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

“İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.“hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde;

37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde yer alan hususlara Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde de yer verilmiş ve aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonunun bu düzenlemeyi esas alması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Hizmet alımı ihalelerinde teklif bedelinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerin 4734 sayılı Kanun’un 38’inci ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesi uyarınca yapacakları açıklamada uyacakları usul ve esaslar Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde düzenlenmiştir.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “(Değişik: 30/07/2010 -27657  RG/ 3. md.) Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde;

            “…

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            …

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

            e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

            79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            …

            79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

            …

             (79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

            (79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

            …

            79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

            …

            79.4.2.24. Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir.

            …

            79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

            …”açıklaması yer almaktadır.

 

Şikâyete konu ihale Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti işi olup, işe ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.32.850 adet sabah kahvaltısı, 38.463 adet öğle yemeği, 33.580 akşam yemeği olmak üzere toplam 104.893 adet/öğün yemek teklif fiyata dahildir.

25.3.2. Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık 26 gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;

1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 3 servis elemanı, 1 bulaşıkçı personelin,

işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 87 gün)] teklif fiyata dâhildir.

Kuruluş mutfağında çalışacak personele aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.

1 - Forma Takım toplam 2 adet.

2 - Bulaşık Önlüğü toplam 2 adet

3 - Terlik toplam 12 çift

4 - Kep toplam 12 adet

5 - Lastik Çizme toplam 12 çift

 

25.3.3. Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde yılda on iki defa olmak üzere, kuruluşta bakılan sayısının iki katına kadar kişinin yararlanacağı ?Özel Gün Menüsü? (en az beş çeşit olmak üzere 1-Kuruyemiş, 2-Kuru pasta 3-Yaş pasta, 4-Meyve, 5-İçecekler vs.) teklif fiyata dâhildir.

 

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.”düzenlemesine yer verildiği,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki gibi düzenlendiği görülmüştür.

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt  numarası :2012/155037

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

13 + Yaş Kahvaltı

Adet

32.850

 

 

2

13 + Yaş Öğle Yemeği

Adet

38.463

 

 

3

13 + Yaş Akşam Yemeği

Adet

33.580

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

 

İnceleme konusu ihalede yaklaşık maliyetin 521.828,22 TL olduğu, yaklaşık maliyet içinde ne kadar kâr öngörüldüğüne dair bir bilginin yer almadığı, idarenin yaklaşık maliyet içinde %20 kâr olduğu varsayımıyla kâr hariç yaklaşık maliyeti 434.856,85 TL olarak belirlediği ve teklif fiyatı kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan, Elif ÇALIŞKAN-Adres Yemek Tarım Gıda Tem. Otom. Veri Giriş.Taah. İşl., Bengi-M Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti., Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda. Turz. Ltd. Şti., Çınar Niyazi MUSLUOĞLU Çınar Hazır Yemek, Nihat Özel Sağ. Hiz. Ltd. Şti. ve Ektirici İnş. Taah. Tem. Ltd. Şti.nden 05.12.2012 tarih ve 879-884 sayılı yazılar ile

“… 4734 sayılı Kanun’un 38.maddesinde yer alan hususlara göre teklifinizin belgelendirilmek suretiyle yazılı açıklamasının ihale komisyonuna yapılması gerekmektedir.

Açıklamanızda;

a)İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c)Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilenler dikkate alınacaktır.

Yukarıda açıklanan hususlar ile ilgili yazılı açıklamanızı 5 işgünü içerisinde Kırıkkale Lüleburgaz Ramazan yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ihale komisyonuna verilmesi..”denilerek aşırı düşük teklif açıklaması talep ettiği ve yazı ekinde sadece “Örnek Yemek Listesi” gönderdiği, sabah, öğle ve akşam yemek maliyeti haricinde ihale dokümanında teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen giderlerden (özel gün menüsü maliyeti, ekmek maliyeti vb.) hiç birisinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği görülmüştür.

Örnek yemek listesi;

 

 

1.Gün

Sabah

Çay

Beyaz Peynir

Tahin-Pekmez

Siyah Zeytin

Öğle

Sebze Çorba

Izgara Köfte-Piyaz

Şehriyeli Pirinç Pilavı

Ayran

Akşam

Mercimek Çorba

Pirinçli Ispanak

Yoğurt

 

2. Gün

Sabah

Süt

Haşlanmış Yumurta

Çizik Zeytin

Fındık Ezmasi

Öğle

Etli Nohut

Bulgur Pilavı

Havuç-Kıvırcık Salata

 

Akşam

Şehriye Çorba

Zeytinyağlı Pırasa

Yoğurt

 

3.Gün

Sabah

Çay

Kaşar peyniri

Siyah Zeytin

Reçel-Tereyağı

Öğle

Ezogelin Çorba

Taze Balık

İrmik Helva

 

Akşam

Düğün Çorba

Kıymalı Karnabahar

Yoğurt

 

4. Gün

Sabah

Çay

Sosisli Omlet

Beyaz peynir

Tahin-Pekmez

Öğle

Etli kapuska

Peynirli Makarna

Yoğurt

 

Akşam

Yayla Çorba

Orman Kebabı

Cacık

 

5. Gün

Sabah

Süt

Haşlanmış Yumurta

Çizik Zeytin

Bal-Tereyağı

Öğle

Tavuk Suyu Çorba

Sebzeli tavuk

Çoban Salata

 

Akşam

Tarhana Çorba

Etli Patates

Yoğurt

 

6. Gün

Sabah

Çay

Kaşar Peyniri

Siyah Zeytin

Reçel-Tereyağı

Öğle

Zeytinyağlı barbunya

Şehriyeli Pirinç Pilavı

Kıvırcık Salata

 

Akşam

Sütlü Havuç Çorba

Hasan Paşa Köfte

Cacık

 

7. Gün

Sabah

Ihlamur

Beyaz Peynir

Çizik Zeytin

Fındık Ezmesi

Öğle

Etli Bezelye Konserve

Soslu Makarna

Ayva Komposta

 

Akşam

Ezogelin Çorba

Kış Türlüsü

Bulgur Pilavı

Ayran

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarenin 21.12.2012 tarihli ihale komisyon kararıyla, Bengi-M Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti. ile  Çınar Niyazi MUSLUOĞLU Çınar Hazır Yemek’in teklifleri süresi içinde aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadıkları için, Ektirici İnş. Taah. Tem. Ltd. Şti. ile Elif ÇALIŞKAN-Adres Yemek Tarım Gıda Tem. Otom. Veri Giriş.Taah. İşl.’nin teklifleri açıklamalarında maddi hata tespit edildiği için değerlendirme dışı bırakılmış ve aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda. Turz. Ltd. Şti. ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Nihat Özel Sağ. Hiz. Ltd. Şti. ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi Elif ÇALIŞKAN-Adres Yemek Tarım Gıda Tem. Otom. Veri Giriş.Taah. İşl.nin 330.870,32 TL tutarındaki teklifi ile ilgili olarak sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesinde,

 

İdarece verilmiş örnek yemek menüsü kapsamında bulunan yemeklere ait çiğ girdi giderleri ile ilgili olarak 8 adet proforma fatura sunulduğu, değişik firmalardan alınmış olan bahse konu proforma faturaların mevzuata uygun olarak düzenlendiği, faturalar üzerinde maliyete dayalı veya satışlar üzerinden açıklama yapılması durumunda olması gereken beyanların olduğu, SMMM tarafından kaşelenip imzalandığı,

 

Ekmek maliyeti idarece aşırı düşük teklif açıklaması talebi yazısında önemli teklif bileşeni olarak belirtilmemiş olmakla birlikte başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ekmek maliyeti ile ilgili belgelendirme yapıldığı,

 

Yapılan açıklama kapsamında “Çarşı Paşa Ekmek Fab.” tarafından düzenlenmiş olan 14.12.2012 tarih ve 1 no lu proforma faturanın sunulduğu, fatura üzerinde satışlar üzerinden açıklama yapılması durumunda olması gereken beyanların olduğu, SMMM tarafından kaşelenip imzalandığı, ekmek maliyet analizi oluşturulurken her bir öğünde 125 gr ekmek tüketileceği esas alınarak proforma faturada belgelendirilmiş fiyat üzerinden hesaplama yapıldığı (1 kg ekmek için belgelendirilen fiyat 2,00 TL, 125 gr ekmek bedeli 2,00*0,125=0,25 TL), başvuru sahibi tarafından teklif fiyata dahil edilen 26.232,25 TL tutarındaki toplam ekmek maliyetinin belgelendirilmiş olan ekmek maliyetine göre yapılan hesaplama sonucunda ulaşılan (toplam 104.893 öğün x 125 gr ekmek bedeli 0,25 TL) 26.223,25 TL’lik maliyetten daha yüksek olduğu görülmüştür.

 

Bu hali ile ekmek maliyeti ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamanın mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup ihale komisyonu tarafından Elif ÇALIŞKAN-Adres Yemek Tarım Gıda Tem. Otom. Veri Giriş.Taah. İşl.nin teklifinin ekmek maliyetinde maddi hata yapıldığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan idare tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında isteklilere gönderilmiş olan yemek menüsünün “1. Gün akşam yemeği” bölümünde yer alan “Mercimek Çorbası” için http://sgb.aile.gov.tr/tr/html/157/Sartnameler adresinden ulaşılan “T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Yaş Gruplarına Göre Porsiyon Miktarları” tablosundaki gramajların aşağıdaki şekilde olduğu;

 

 

 

Malzeme adı

13+Yaş Normal

Kırmızı Mercimek Çorbası

Ayçiçek yağı( kg)

0,005

 

Buğday unu (kg)

0,01

 

Domates salçası (kg)

0,005

 

Havuç (kg)

0,01

 

Kırmızı mercimek (kg)

0,02

 

Kuru nane (kg)

0,002

 

Kuru soğan (kg)

0,02

 

Patates (kg)

0,02

 

Tuz (kg)

0,002

 

Başvuru sahibinin “1.Gün  (Akşam) yemeklerinin bileşimi ve maliyeti” tablosunda yer alan açıklamasında ise “Mercimek Çorbası” ile ilgili olarak;

 

 

 

Malzeme adı

Miktarı (gram)

Mercimek Çorbası

Ayçiçek yağı

5

 

Domates salçası

5

 

Karabiber

1

 

Mercimek unu

10

 

Dana eti

30

 

Tuz (kg)

2

 

Girdileri üzerinden açıklama yapıldığı, söz konusu çiğ girdilerin http://sgb.aile.gov.tr/tr/html/157/Sartnameler adresinden ulaşılan “Gıda Rasyoları” tablosunda yer alan girdilerden farklı olduğu tespit edilmiş olup, bu hali ile başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı anlaşılmış olup anılan isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Her ne kadar Elif ÇALIŞKAN-Adres Yemek Tarım Gıda Tem. Otom. Veri Giriş.Taah. İşl.nin  teklifinin “Gıda Rasyoları” tablosunda yer alan girdilerden farklı girdiler ile açıklama yapıldığı gerekçesi ile  değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte ise de anılan isteklinin teklifinin idarece ekmek maliyetinde maddi hata yapıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görüldüğünden netice itibariyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

          İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiş olan Nihat Özel Sağlık Hiz. Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Tic. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin 421.107,68 TL tutarındaki teklifi ile ilgili olarak sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesinde,

 

İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında isteklilere gönderilmiş olan yemek menüsünün “2. Gün akşam yemeği” bölümünde yer alan “Zeytinyağlı Pırasa” için http://sgb.aile.gov.tr/tr/html/157/Sartnameler adresinden ulaşılan “T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Yaş Gruplarına Göre Porsiyon Miktarları” tablosundaki gramajların aşağıdaki şekilde olduğu,

 

 

 

 

 

Malzeme adı

13+Yaş Normal

Zeytinyağlı Pırasa

Domates (kg)

0,05

 

Domates salçası (kg)

0,005

 

Havuç (kg)

0,02

 

Pırasa (kg)

0,15

 

Pirinç (kg)

0,01

 

Toz şeker (kg)

0,001

 

Tuz (kg)

0,002

 

Zeytinyağı (kg)

0,01

 

İstekli tarafından sunulmuş olan “2.Gün  (Akşam) yemeği” menüsü içinde yer alan “Zeytinyağlı Pırasa” maliyetinin;

 

 

 

Malzeme adı

Miktarı (gram)

Zeytinyağlı Pırasa

Domates

50

 

Domates salçası

5

 

Havuç

0

 

Pırasa

150

 

Pirinç

10

 

Toz şeker

1

 

Tuz

2

 

Zeytinyağı

10

 

Girdileri üzerinden hesaplandığı, maliyet hesaplaması yapılırken “Zeytinyağlı Pırasa” için “Gıda Rasyoları” tablosunda yer alan “Havuç” girdisinin isteklinin girdileri arasında yer almadığı,

 

İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında isteklilere gönderilmiş olan yemek menüsünün “3. Gün akşam yemeği” bölümünde yer alan “Düğün Çorba” için http://sgb.aile.gov.tr/tr/html/157/Sartnameler adresinden ulaşılan “T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Yaş Gruplarına Göre Porsiyon Miktarları” tablosundaki gramajların aşağıdaki şekilde olduğu,

 

 

 

Malzeme adı

13+Yaş Normal

Düğün Çorba

Ayçiçek yağı (kg)

0,005

 

Buğday unu (kg)

0,01

 

Havuç (kg)

0,01

 

Koyun eti (Kemikli) (kg)

0,04

 

Kuru soğan (kg)

0,01

 

Limon (kg)

0,02

 

Maydanoz(kg)

0,01

 

Sığır eti (kemiksiz) (kg)

0,03

 

Süt (kg)

0,03

 

Tuz (kg)

0,002

 

Yumurta (kg)

0,015

 

İstekli tarafından sunulmuş olan “3.Gün  (Akşam) yemeği” menüsü içinde yer alan “Düğün Çorbası” maliyetinin,

 

 

 

 

Malzeme adı

Miktarı (gram)

Düğün Çorbası

Ayçiçek yağı

5

 

Buğday unu

10

 

Havuç

10

 

Koyun eti (Kemikli)

40

 

Kuru soğan

10

 

Limon

20

 

Maydanoz

10

 

Sığır eti (kemiksiz)

30

 

Süt

0

 

Tuz

2

 

Yumurta

15

 

Girdileri üzerinden hesaplandığı, maliyet hesaplaması yapılırken “Düğün Çorbası” için “Gıda Rasyoları” tablosunda yer alan “Süt” girdisinin isteklinin girdileri arasında yer almadığı,

 

İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında isteklilere gönderilmiş olan yemek menüsünün “7. Gün akşam yemeği” bölümünde yer alan “Bulgur Pilavı” için http://sgb.aile.gov.tr/tr/html/157/Sartnameler adresinden ulaşılan “T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Yaş Gruplarına Göre Porsiyon Miktarları” tablosundaki gramajların aşağıdaki şekilde olduğu;

 

 

 

Malzeme adı

13+Yaş Normal

Bulgur Pilavı

Ayçiçek yağı (kg)

0,015

 

Bulgur (kg)

0,05

 

Çarliston biber (kg)

0,02

 

Domates (kg)

0,05

 

Domates salçası (kg)

0,005

 

Kuru nane (kg)

0,002

 

Kuru soğan(kg)

0,01

 

Tuz (kg)

0,002

 

İstekli tarafından sunulmuş olan “7.Gün (Akşam) yemeği” menüsü içinde yer alan “Bulgur Pilavı” maliyetinin;

 

 

 

Malzeme adı

Miktarı (gram)

Bulgur Pilavı

Ayçiçek yağı

15

 

Bulgur

50

 

Çarliston biber

20

 

Domates

50

 

Domates salçası

5

 

Kuru nane (kg)

2

 

Girdileri üzerinden hesaplandığı, maliyet hesaplaması yapılırken “Bulgur Pilavı” için “Gıda Rasyoları” tablosunda yer alan “Kuru Soğan” ve “Tuz” girdisinin isteklinin girdileri arasında yer almadığı,

 

Bu hali ile anılan isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının http://sgb.aile.gov.tr/tr/html/157/Sartnameler adresinden ulaşılan Gıda Rasyolarına uygun olmadığı tespit edilmiş olup,

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Nihat Özel Sağlık Hiz. Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Tic. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Nihat Özel Sağlık Hiz. Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Tic. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle,“Yaptıkları açıklamada ekmek maliyet çizelgesinde sabah, kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği genel toplamında 9,00 TL'lik fark olması nedeni ile idare tarafından tekliflerinin 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle,“Yaptıkları açıklamada ekmek maliyet çizelgesinde sabah, kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği genel toplamında 9,00 TL'lik fark olması nedeni ile idare tarafından tekliflerinin geçersiz sayıldığı, oysaki bu durumun teklifte yapılan çarpım hatası gibi değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu” şeklinde dile getirdiği ikinci iddiası kapsamında Kurulca, Nihat Özel Sağlık Hiz. Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Tic. ve San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunda “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin, piyasa araştırması esas alınarak aşağıda verilen tabloda belirlenen,

 

13+Yaş Üstü Kahvaltı ( 32.850 Öğün)

97.663,05 TL

13+Yaş Üstü Ana Öğün-Öğle ( 38.463 Öğün)

226.457,32 TL

13+Yaş Üstü Ana Öğün-Akşam ( 33.580 Öğün)

197.707,85 TL

 

 

Bileşenler üzerinden, kâr dahil olacak şekilde toplam 521.828,22TLolarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (15) adet ihale dokümanı satın alındığı/e-imza ile indirildiği, 03.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 9 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teklifinin “geçici teminatı teklif bedelinin % 3’ünden az olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan 8teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Elif ÇALIŞKAN

330.870,32

Bengi-M Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti.

376.873,68

Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda. Turz. Ltd. Şti.

387.489,84

Çınar Niyazi MUSLUOĞLU Çınar Hazır Yemek

398.106,00

Nihat Özel Sağ. Hiz. Ltd. Şti.

421.107,68

Ektirici İnş. Taah. Tem. Ltd. Şti.

422.877,04

Dörtel İnş. Taah. Nak. Tur. Yemek. Ltd. Şti.

440.570,64

Bersude Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

442.340,00

             

Şeklinde verildiği, idarece, yaklaşık maliyet içinde % 20 kâr olduğu varsayımıyla kâr hariç yaklaşık maliyeti 434.856,85 TL olarak belirlendiği ve teklif fiyatı kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan, Elif ÇALIŞKAN-Adres Yemek Tarım Gıda Tem. Otom. Veri Giriş.Taah. İşl., Bengi-M Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti., Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda. Turz. Ltd. Şti., Çınar Niyazi MUSLUOĞLU Çınar Hazır Yemek, Nihat Özel Sağ. Hiz. Ltd. Şti. ve Ektirici İnş. Taah. Tem. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, 21.12.2012 tarihli ihale komisyon kararıyla, Bengi-M Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti. ile Çınar Niyazi MUSLUOĞLU Çınar Hazır Yemek’in teklifleri süresi içinde aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadıkları için, Ektirici İnş. Taah. Tem. Ltd. Şti. ile Elif ÇALIŞKAN-Adres Yemek Tarım Gıda Tem. Otom. Veri Giriş.Taah. İşl.’nin teklifleri açıklamalarında maddi hata tespit edildiği için değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda. Turz. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Nihat Özel Sağ. Hiz. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenerek ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin ikinci iddiasına yönelik olarak, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul