En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-966
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :10
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.I-966
Şikayetçi:
 Nihat Özel Sağlık Hizmetleri Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi, HÜRRİYET MAH. GÖNÜL SOK. SÜRÜCÜ SİTESİ NO : 32 A BLOK D: 11 KIRKLARELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Sevgi Mah. Selami Şaşmaz Cad. No: 7 39750 KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2013 / 2721
Başvuruya konu ihale:
 2012/155037 İhale Kayıt Numaralı "Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama Ve Dağıtım" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğütarafından 03.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım” ihalesine ilişkin olarak Nihat Özel Sağlık Hizmetleri Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nin 08.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.01.2013 tarih ve 2721 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/423 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartnamenin kahvaltılar ve öğle-akşam yemeklerindeki açıklamaları gereğince öğün başına ekmek giderini maliyet hesaplarına dahil etmediği, İdari Şartname’nin 25.3.3 maddesi gereğince yılda 12 defa verilecek olan özel gün menüsü maliyetini hesabına dahil edip etmediği, kuruluş mutfağında çalışacak personele ilişkin iş kıyafetlerinin maliyet hesaplamalarına dahil edilmediği, yemek hazırlama işinde çalışacak personelin işçilik maliyetinin sağlıklı hesaplanmadığı, çalışacak personelin ulaşım gideri için herhangi bir maliyet öngörülmediği, yemek hizmetinin sunumu ve sonrası için gerekli olan temizlik maddeleri ve malzemeleri (peçete deterjan vs.) herhangi bir maliyet öngörüp görülmediğinin incelenmesi gerektiği, maliyet hesaplamasında gıda rasyolarına riayet edilmediği, tedarikçilerden almış olduğu proforma faturadaki teklif tutarlarının piyasa fiyatlarının altında olup olmadığının tetkik edilmesi gerektiği, sorgulama kapsamında sunulan proforma faturalar ve varsa EK-O5, EK-O6 belgelerinin her sayfasının SMMM ve ilgili tedarikçi tarafından imzalı ve kaşeli olup olmadığının incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

“İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.“hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde;

37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde yer alan hususlara Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde de yer verilmiş ve aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonunun bu düzenlemeyi esas alması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Hizmet alımı ihalelerinde teklif bedelinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerin 4734 sayılı Kanun’un 38’inci ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesi uyarınca yapacakları açıklamada uyacakları usul ve esaslar Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde düzenlenmiştir.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “(Değişik: 30/07/2010 -27657  RG/ 3. md.) Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde;

            “…

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            …

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

            e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

            79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            …

            79.4.2.12. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

            …

            79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

            …

             (79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

            (79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

            …

            79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

            …

            79.4.2.24. Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir.

            …

            79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

            …”açıklaması yer almaktadır.

 

Şikâyete konu ihale Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti işi olup, işe ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.32.850 adet sabah kahvaltısı, 38.463 adet öğle yemeği, 33.580 akşam yemeği olmak üzere toplam 104.893 adet/öğün yemek teklif fiyata dahildir.

25.3.2. Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık 26 gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;

1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 3 servis elemanı, 1 bulaşıkçı personelin, işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 87 gün)] teklif fiyata dâhildir.

Kuruluş mutfağında çalışacak personele aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.

1 - Forma Takım toplam 2 adet.

2 - Bulaşık Önlüğü toplam 2 adet

3 - Terlik toplam 12 çift

4 - Kep toplam 12 adet

5 - Lastik Çizme toplam 12 çift

 

25.3.3. Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde yılda on iki defa olmak üzere, kuruluşta bakılan sayısının iki katına kadar kişinin yararlanacağı ?Özel Gün Menüsü? (en az beş çeşit olmak üzere 1-Kuruyemiş, 2-Kuru pasta 3-Yaş pasta, 4-Meyve, 5-İçecekler vs.) teklif fiyata dâhildir.

 

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.”düzenlemesine yer verildiği

 

Birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki gibi düzenlendiği görülmüştür.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt  numarası :2012/155037

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

13 + Yaş Kahvaltı

Adet

32.850

 

 

2

13 + Yaş Öğle Yemeği

Adet

38.463

 

 

3

13 + Yaş Akşam Yemeği

Adet

33.580

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilmiş olan “Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname” başlıklı Şartnamenin “İşin tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde;

 

“13 yaş üstü gruplar ile personelin kahvaltı, yemek ve ara öğünleri aşağıda ifade edildiği şekilde olacaktır.

 

1- Kahvaltılar:

Kahvaltı, yukarıda belirtilen çeşitlerden veya benzerlerinden en az üç tanesi seçilerek oluşturulacaktır. Haftada iki defa süt olması şartıyla yanında mutlaka içecek ve ekmek verilecektir.

 

2- Öğle ve Akşam Yemekleri:

Ana yemeklerde her öğünde yukarıda belirtilen şekilde birinci, ikinci ve üçüncü kap yemeklerden birisi mutlaka bulunacaktır. Yaşlılar hariç, 13 yaş üzerindekilere 4 kap yemek verilecek olup, ikinci ve üçüncü kap yemeklerden uygun olanı dördüncü kap yemek olarak seçilecektir. Ekmek ve en az haftada iki defa listede yer alacak olan içecekler (ayran, kola, gazoz vs.) bir kap yemek olarak sayılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede piyasa araştırması sonucunda yaklaşık maliyetin 521.828,22 TL olduğu, yaklaşık maliyet içinde ne kadar kâr öngörüldüğüne dair bir bilginin yer almadığı, idarenin yaklaşık maliyet içinde %20 kâr olduğu varsayımıyla kâr hariç yaklaşık maliyeti 434.856,85 TL olarak belirlediği ve teklif fiyatı kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan, Elif ÇALIŞKAN-Adres Yemek Tarım Gıda Tem. Otom. Veri Giriş.Taah. İşl., Bengi-M Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti., Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda. Turz. Ltd. Şti., Çınar Niyazi MUSLUOĞLU Çınar Hazır Yemek, Nihat Özel Sağ. Hiz. Ltd. Şti. ve Ektirici İnş. Taah. Tem. Ltd. Şti.nden 05.12.2012 tarih ve 879-884 sayılı yazılar ile

“… 4734 sayılı Kanun’un 38.maddesinde yer alan hususlara göre teklifinizin belgelendirilmek suretiyle yazılı açıklamasının ihale komisyonuna yapılması gerekmektedir.

Açıklamanızda;

a)İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c)Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilenler dikkate alınacaktır.

Yukarıda açıklanan hususlar ile ilgili yazılı açıklamanızı 5 işgünü içerisinde Kırıkkale Lüleburgaz Ramazan yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ihale komisyonuna verilmesi..”denilerek aşırı düşük teklif açıklaması talep ettiği ve yazı ekinde sadece “Örnek Yemek Listesi” gönderdiği, sabah, öğle ve akşam yemek maliyeti haricinde ihale dokümanında teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen giderlerden (özel gün menüsü maliyeti, ekmek maliyeti vb.) hiç birisinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği  görülmüştür.

Aşırı düşük teklif açıklaması istenilen örnek yemek listesi;

 

 

1.Gün

Sabah

Çay

Beyaz Peynir

Tahin-Pekmez

Siyah Zeytin

Öğle

Sebze Çorba

Izgara Köfte-Piyaz

Şehriyeli Pirinç Pilavı

Ayran

Akşam

Mercimek Çorba

Pirinçli Ispanak

Yoğurt

 

2. Gün

Sabah

Süt

Haşlanmış Yumurta

Çizik Zeytin

Fındık Ezmasi

Öğle

Etli Nohut

Bulgur Pilavı

Havuç-Kıvırcık Salata

 

Akşam

Şehriye Çorba

Zeytinyağlı Pırasa

Yoğurt

 

3.Gün

Sabah

Çay

Kaşar peyniri

Siyah Zeytin

Reçel-Tereyağı

Öğle

Ezogelin Çorba

Taze Balık

İrmik Helva

 

Akşam

Düğün Çorba

Kıymalı Karnabahar

Yoğurt

 

4. Gün

Sabah

Çay

Sosisli Omlet

Beyaz peynir

Tahin-Pekmez

Öğle

Etli kapuska

Peynirli Makarna

Yoğurt

 

Akşam

Yayla Çorba

Orman Kebabı

Cacık

 

5. Gün

Sabah

Süt

Haşlanmış Yumurta

Çizik Zeytin

Bal-Tereyağı

Öğle

Tavuk Suyu Çorba

Sebzeli tavuk

Çoban Salata

 

Akşam

Tarhana Çorba

Etli Patates

Yoğurt

 

6. Gün

Sabah

Çay

Kaşar Peyniri

Siyah Zeytin

Reçel-Tereyağı

Öğle

Zeytinyağlı barbunya

Şehriyeli Pirinç Pilavı

Kıvırcık Salata

 

Akşam

Sütlü Havuç Çorba

Hasan Paşa Köfte

Cacık

 

7. Gün

Sabah

Ihlamur

Beyaz Peynir

Çizik Zeytin

Fındık Ezmesi

Öğle

Etli Bezelye Konserve

Soslu Makarna

Ayva Komposta

 

Akşam

Ezogelin Çorba

Kış Türlüsü

Bulgur Pilavı

Ayran

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarenin 21.12.2012 tarihli ihale komisyon kararıyla, Bengi-M Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti. ile  Çınar Niyazi MUSLUOĞLU Çınar Hazır Yemek’in teklifleri süresi içinde aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadıkları için, Ektirici İnş. Taah. Tem. Ltd. Şti. ile Elif ÇALIŞKAN-Adres Yemek Tarım Gıda Tem. Otom. Veri Giriş.Taah. İşl.’nin teklifleri açıklamalarında maddi hata tespit edildiği için değerlendirme dışı bırakılmış ve aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda. Turz. Ltd. Şti. ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Nihat Özel Sağ. Hiz. Ltd. Şti. ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda. Turz. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesinde;

 

İdare tarafından önemli teklif bileşeni olarak belirlenmiş olan sabah, öğlen ve akşam yemeği maliyetlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda. Turz. Ltd. Şti. tarafından http://sgb.aile.gov.tr/tr/html/157/Sartnameler adresinden ulaşılan “T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Yaş Gruplarına Göre Porsiyon Miktarları” tablosundaki gramajlar esas alınarak örnek menü maliyetleri oluşturulduğu,

 

            Menülerde yer alan çiğ girdilere ait fiyatlar ile ilgili olarak belgelendirmelerin Tebliğin 79.4.2.4’üncü ve 79.4.2.12’nci maddelerinde yer alan düzenlemelere göre yapıldığı, bu kapsamda,

 

- 3 adet proforma fatura sunulduğu, değişik firmalardan alınmış olan bahse konu proforma faturaların mevzuata uygun olarak düzenlendiği, faturalar üzerinde maliyete dayalı açıklama yapılması durumunda olması gereken beyanların olduğu, SMMM tarafından kaşelenip imzalandığı,

 

- 50 adet EK-O7 Maliyet/Satış Tespit Tutanağı ve Tutanaklara dayanak teşkil eden alış faturalarının sunulduğu, sunulan tutanakların SMMM tarafından kaşelenip imzalandığı, tutanaklar üzerinde ait olduğu dönem ile ilgili olarak “2012” bilgisinin yer aldığı, ihale tarihinin 03.12.2012 olduğu göz önüne alındığında aşırı düşük açıklama kapsamında sunulmuş olan EK-O7 Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemin (3. Dönem) de yapılmış olan alımlara göre düzenlenmiş olması ve ait olduğu dönem ile ilgili bilginin tutanak üzerinde belirtilmiş olması gerekmekle birlikte istekli tarafından açıklama kapsamında sunulmuş olan EK-O7 tutanaklarının ekinde tutanaklara dayanak teşkil eden alış faturalarının yer aldığı ve faturaların tamamının son geçici vergi beyanname döneminde kesildiği tespit edildiğinden söz konusu eksikliğin esasa etkili olmadığı anlaşılmış olup belgelendirmenin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan idare tarafından önemli teklif bileşeni olarak belirlenmemeleri nedeni ile açıklama kapsamında belgelendirilmesine gerek olmayan giderler ile ilgili olarak anılan isteklinin sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde;

 

-Sabah, öğlen ve akşam yemek maliyetleri hesaplanırken öğün başına 125 gr ekmek bedelinin maliyete dahil edildiği ve ekmek fiyatı ile ilgili olarak EK-O7 Maliyet/Satış Tespit Tutanağı sunulduğu,tutanağın ekinde tutanaktaki bilgilere dayanak teşkil eden alış faturasının yer aldığı,

 

-Giyim gideri ile ilgili olarak maliyet icmalinde bedel öngörüldüğü ve söz konusugiyim bedeli ile ilgili olarak 14.12.2012 tarihli mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olan proforma fatura sunulduğu,fatura üzerinde maliyete dayalı açıklama yapılması durumunda olması gereken beyanların olduğu, SMMM tarafından kaşelenip imzalandığı,

 

-Hizmetin yerine getirilmesi için İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesinde belirlenen sayıda çalışacak olan personel ile ilgili olarak yemek ve yol bedeli dahil işçilik maliyetinin mevzuata uygun olarak hesaplanarak maliyet icmaline dahil edildiği,

 

-Yemek hizmetinin sunumu ve sonrası için gerekli olan temizlik maddeleri ile ilgili maliyet icmalinde bedel öngörüldüğü ve söz konusu temizlik malzemeleribedeli ile ilgili olarak 8 adet EK-O7 Maliyet/Satış Tespit Tutanağı sunulduğu,tutakların ekinde tutanaktaki bilgilere dayanak teşkil eden alış faturalarının yer aldığı,

 

Tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde yer alan düzenlemelere göre yılda 12 defa kuruluşta bakılan kişi sayısının 2 katı kadar en az beş çeşit olarak hazırlanarak ikram edilecek olan “özel gün menüsü” maliyetinin teklif fiyata dahil olan giderler arasında yer aldığı ancak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı, istekliler tarafından söz konusu özel gün menüsü maliyetinin belirlenebilmesi için kuruluşta bakılan kişilerin sayısının idare tarafından isteklilere bildirilmesi gerekirken bu sayının idare tarafından isteklilere bildirilmediği ayrıca idarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısında söz konusu maliyet kaleminin önemli teklif bileşeni olarak tespit edilmediği dikkate alındığında bu hususa açıklamasında yer vermemiş olmasının ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin reddedilmesini gerektirmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

          İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiş olan Nihat Özel Sağlık Hiz. Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Tic. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin 421.107,68 TL tutarındaki teklifi ile ilgili olarak sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesinde,

 

İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında isteklilere gönderilmiş olan yemek menüsünün “2. Gün akşam yemeği” bölümünde yer alan “Zeytinyağlı Pırasa” için http://sgb.aile.gov.tr/tr/html/157/Sartnameler adresinden ulaşılan “T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Yaş Gruplarına Göre Porsiyon Miktarları” tablosundaki gramajların aşağıdaki şekilde olduğu,

 

 

Malzeme adı

13+Yaş Normal

Zeytinyağlı Pırasa

Domates (kg)

0,05

 

Domates salçası (kg)

0,005

 

Havuç (kg)

0,02

 

Pırasa (kg)

0,15

 

Pirinç (kg)

0,01

 

Toz şeker (kg)

0,001

 

Tuz (kg)

0,002

 

Zeytinyağı (kg)

0,01

 

İstekli tarafından sunulmuş olan “2.Gün  (Akşam) yemeği” menüsü içinde yer alan “Zeytinyağlı Pırasa” maliyetinin;

 

 

Malzeme adı

Miktarı (gram)

Zeytinyağlı Pırasa

Domates

50

 

Domates salçası

5

 

Havuç

0

 

Pırasa

150

 

Pirinç

10

 

Toz şeker

1

 

Tuz

2

 

Zeytinyağı

10

 

Girdileri üzerinden hesaplandığı, maliyet hesaplaması yapılırken “Zeytinyağlı Pırasa” için “Gıda Rasyoları” tablosunda yer alan “Havuç” girdisinin isteklinin girdileri arasında yer almadığı,

 

İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında isteklilere gönderilmiş olan yemek menüsünün “3. Gün akşam yemeği” bölümünde yer alan “Düğün Çorba” için http://sgb.aile.gov.tr/tr/html/157/Sartnameler adresinden ulaşılan “T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Yaş Gruplarına Göre Porsiyon Miktarları” tablosundaki gramajların aşağıdaki şekilde olduğu,

 

 

Malzeme adı

13+Yaş Normal

Düğün Çorba

Ayçiçek yağı (kg)

0,005

 

Buğday unu (kg)

0,01

 

Havuç (kg)

0,01

 

Koyun eti (Kemikli) (kg)

0,04

 

Kuru soğan (kg)

0,01

 

Limon (kg)

0,02

 

Maydanoz(kg)

0,01

 

Sığır eti (kemiksiz) (kg)

0,03

 

Süt (kg)

0,03

 

Tuz (kg)

0,002

 

Yumurta (kg)

0,015

 

İstekli tarafından sunulmuş olan “3.Gün  (Akşam) yemeği” menüsü içinde yer alan “Düğün Çorbası” maliyetinin,

 

 

Malzeme adı

Miktarı (gram)

Düğün Çorbası

Ayçiçek yağı

5

 

Buğday unu

10

 

Havuç

10

 

Koyun eti (Kemikli)

40

 

Kuru soğan

10

 

Limon

20

 

Maydanoz

10

 

Sığır eti (kemiksiz)

30

 

Süt

0

 

Tuz

2

 

Yumurta

15

 

Girdileri üzerinden hesaplandığı, maliyet hesaplaması yapılırken “Düğün Çorbası” için “Gıda Rasyoları” tablosunda yer alan “Süt” girdisinin isteklinin girdileri arasında yer almadığı,

 

İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında isteklilere gönderilmiş olan yemek menüsünün “7. Gün akşam yemeği” bölümünde yer alan “Bulgur Pilavı” için http://sgb.aile.gov.tr/tr/html/157/Sartnameler adresinden ulaşılan “T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Yaş Gruplarına Göre Porsiyon Miktarları” tablosundaki gramajların aşağıdaki şekilde olduğu;

 

 

Malzeme adı

13+Yaş Normal

Bulgur Pilavı

Ayçiçek yağı (kg)

0,015

 

Bulgur (kg)

0,05

 

Çarliston biber (kg)

0,02

 

Domates (kg)

0,05

 

Domates salçası (kg)

0,005

 

Kuru nane (kg)

0,002

 

Kuru soğan(kg)

0,01

 

Tuz (kg)

0,002

 

İstekli tarafından sunulmuş olan “7.Gün (Akşam) yemeği” menüsü içinde yer alan “Bulgur Pilavı” maliyetinin;

 

 

Malzeme adı

Miktarı (gram)

Bulgur Pilavı

Ayçiçek yağı

15

 

Bulgur

50

 

Çarliston biber

20

 

Domates

50

 

Domates salçası

5

 

Kuru nane (kg)

2

 

Girdileri üzerinden hesaplandığı, maliyet hesaplaması yapılırken “Bulgur Pilavı” için “Gıda Rasyoları” tablosunda yer alan “Kuru Soğan” ve “Tuz” girdisinin isteklinin girdileri arasında yer almadığı,

 

Bu hali ile anılan isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının http://sgb.aile.gov.tr/tr/html/157/Sartnameler adresinden ulaşılan Gıda Rasyolarına uygun olmadığı tespit edilmiş olup,

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Nihat Özel Sağlık Hiz. Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Tic. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Nihat Özel Sağlık Hiz. Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Tic. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle,İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasında, Teknik şartnamenin kahvaltılar ve öğle-akşam yemeklerindeki açıklamaları gereğince öğün başına ekmek giderini maliyet hesaplarına dahil etmediği, İdari Şartname’nin 25.3.3 maddesi gereğince yılda 12 defa verilecek olan özel gün menüsü maliyetini hesabına dahil edip etmediği, Kuruluş mutfağında çalışacak personele ilişkin iş kıyafetlerinin maliyet hesaplamalarına dahil edilmediği, Yemek hazırlama işinde çalışacak personelin işçilik maliyetinin sağlıklı hesaplanmadığı, çalışacak personelin ulaşım gideri için herhangi bir maliyet öngörülmediği, Yemek hizmetinin sunumu ve sonrası için gerekli olan temizlik maddeleri ve malzemeleri (peçete deterjan vs.) herhangi bir maliyet öngörüp görülmediğinin incelenmesi gerektiği,  Maliyet hesaplamasında gıda rasyolarına riayet edilmediği, Tedarikçilerden almış olduğu proforma faturadaki teklif tutarlarının piyasa fiyatlarının altında olup olmadığının tetkik edilmesi gerektiği, Sorgulama kapsamında sunulan proforma faturalar ve varsa EK-O5, EK-O6 belgelerinin her sayfasının SMMM ve ilgili tedarikçi tarafından imzalı ve kaşeli olup olmadığının incelenmesi gerektiği,” şeklinde dile getirdiği iddiaları kapsamında Kurulca, Nihat Özel Sağlık Hiz. Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Tic. ve San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunda “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin, piyasa araştırması esas alınarak aşağıda verilen tabloda belirlenen,

 

13+Yaş Üstü Kahvaltı ( 32.850 Öğün)

97.663,05 TL

13+Yaş Üstü Ana Öğün-Öğle ( 38.463 Öğün)

226.457,32 TL

13+Yaş Üstü Ana Öğün-Akşam ( 33.580 Öğün)

197.707,85 TL

 

 

Bileşenler üzerinden, kâr dahil olacak şekilde toplam 521.828,22TLolarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (15) adet ihale dokümanı satın alındığı/e-imza ile indirildiği, 03.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 9 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teklifinin “geçici teminatı teklif bedelinin % 3’ünden az olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan 8teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

 

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Elif ÇALIŞKAN

330.870,32

Bengi-M Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti.

376.873,68

Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda. Turz. Ltd. Şti.

387.489,84

Çınar Niyazi MUSLUOĞLU Çınar Hazır Yemek

398.106,00

Nihat Özel Sağ. Hiz. Ltd. Şti.

421.107,68

Ektirici İnş. Taah. Tem. Ltd. Şti.

422.877,04

Dörtel İnş. Taah. Nak. Tur. Yemek. Ltd. Şti.

440.570,64

Bersude Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

442.340,00

             

Şeklinde verildiği, idarece, yaklaşık maliyet içinde % 20 kâr olduğu varsayımıyla kâr hariç yaklaşık maliyeti 434.856,85 TL olarak belirlendiği ve teklif fiyatı kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan, Elif ÇALIŞKAN-Adres Yemek Tarım Gıda Tem. Otom. Veri Giriş.Taah. İşl., Bengi-M Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti., Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda. Turz. Ltd. Şti., Çınar Niyazi MUSLUOĞLU Çınar Hazır Yemek, Nihat Özel Sağ. Hiz. Ltd. Şti. ve Ektirici İnş. Taah. Tem. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, 21.12.2012 tarihli ihale komisyon kararıyla, Bengi-M Tem. İnş. Gıda Ltd. Şti. ile Çınar Niyazi MUSLUOĞLU Çınar Hazır Yemek’in teklifleri süresi içinde aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadıkları için, Ektirici İnş. Taah. Tem. Ltd. Şti. ile Elif ÇALIŞKAN-Adres Yemek Tarım Gıda Tem. Otom. Veri Giriş.Taah. İşl.’nin teklifleri açıklamalarında maddi hata tespit edildiği için değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda. Turz. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Nihat Özel Sağ. Hiz. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenerek ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul