• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-1027
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :22
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1027
Şikayetçi:
 Koçkaya İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnş. San.Tic.Ltd.Şti., A.MUMCU CAD. SUBAŞI KURBU SOK. NO:6 KAT:2 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi, Veysel Mahallesi Merkez BAYBURT
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 146
Başvuruya konu ihale:
 2012/165810 İhale Kayıt Numaralı "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Bakım Hizmet Alımı ( Yaşlı Bakımı )" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezitarafından 10.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Bakım Hizmet Alımı (Yaşlı Bakımı)” ihalesine ilişkin olarak Koçkaya İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 18.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.01.2013tarih ve 146sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/22sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece firmalarının iştigal konuları arasında bakım hizmeti olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak idari şartnamede şirketlerin iştigal konularıyla ilgili bir yeterlik kriteri olmadığı, ayrıca başvuruya konu ihalenin konusunun "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Bakım Hizmet Alımı (Yaşlı Bakımı)" olduğu, tekliflerinin ekinde sundukları iş deneyim belgesinin ihale konusu işle aynı olduğu, bu itibarla tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Bakım Hizmet Alımı (Yaşlı Bakımı)" olduğu,

 

İdari Şartname’nin 7.6’nci maddesinin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen çocuk veya genç veya yaşlı veya hasta veya özürlülerin bakımına ilişkin işler olarak kabul edilecektir.”şeklinde düzenlendiği,

 

İdare tarafından başvuru sahibinin ticari faaliyet alanında bakım hizmetleri olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

6762 sayılı Kanun’un “Hükmi şahısların ehliyeti” başlıklı 137’nci maddesinde,

 

“Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartiyle bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur.”hükmü yer almakta idi. Ticaret hukukunda ultra vires ilkesi olarak isimlendirilen bu kurala göre, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen işletme konusu dışında kalan işlemlerde şirketin hak ehliyeti bulunmamakta olup, ticaret şirketlerinin yalnızca şirket sözleşmesinde yer verdikleri alanlarda faaliyet gösterebilmeleri mümkündür.

 

Ancak, 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1533’üncü maddesi ile 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinde,

 

 (1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.

 

(2)Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.”hükmü bulunmaktadır.

 

Dolayısıyla ticaret şirketlerinin ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmelerinin önünde Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin kalmadığı anlaşılmaktadır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmıştır.

 

Anılan mevzuat hükmü gereğince, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için dahi ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların öncelikle bu şartı sağlamaları gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin gerek teklif dosyasında yer alan Ticaret Sicili gazetesinde gerekse www.ticaret.gov.tr adresinde şirketin amaç ve konusuna ilişkin yapılan inceleme sonucunda, ihale konusu işi kapsamına alabilecek nitelikte bir belirleme yapılmadığı görülmüştür.

 

Ancak, başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini gösteren belge olarak da, Tokat Huzurevi Müdürlüğünce 18.01.2012 tarih ve 37 sayı ile kendi adına düzenlenmiş bir yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür. Söz konusu iş deneyim belgesinin 2010/521119 İKN’li ihaleye ilişkin olarak düzenlendiği, işin adının “19 Kişilik Özel Yaşlı Bakım Hizmeti Alımı” ve işin tanımının belgede “19 yaşlı bakım elamanı ile Kuruluşta korunma ve bakım altındaki kişilerin temizlik, bakım, giyim, beslenme, refakat (hastane, kamp, gezi), banyo, tuvalet vb. günlük yaşam aktivitelerinin tamamının yüklenici firma tarafından yerine getirilmesi işi” olarak belirtildiği görülmüş olup, ihale konusu işle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla anılan istekli tarafından İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesi gereğince yeterlik kriteri olarak belirlenen ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulduğu, yukarıda da belirtildiği üzere söz konusu belgenin ihale konusu iş ile uyumlu olduğunun tespit edildiği, dolayısıyla o alanda faaliyet gösteriyor olma şartının sağlandığının kabulü gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Koçkaya İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınarak ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul