En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-1030
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :28
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1030
Şikayetçi:
 Ant-Pa Endüstriyel Yemekçilik Temizlik Gıda Oto. İnş. Bilgisayar Ve Danışmanlık Tic. Ve San. Ltd. Şti., ŞEREFİYE MAH. CUMHURİYE CAD. MAVİ PLAZA KAT:4 NO:9 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Van Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Suphan Mah. Edremit Yolu Üzeri Hava Alanı 1. Kavşağı 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2401
Başvuruya konu ihale:
 2012/154603 İhale Kayıt Numaralı "Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İçin 2013 Yılı 12 Aylık 123 Kişilik Malzemesiz Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı;" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 22.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İçin 2013 Yılı 12 Aylık 123 Kişilik  Malzemesiz Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ant-Pa Endüstriyel Yemekçilik Temizlik Gıda Oto. İnş. Bilgisayar ve Danışmanlık Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 07.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2013tarih ve 2401sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/376sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti tutarının 1.885.006,52 TL olduğu, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin asgari işçilik maliyeti olarak 1.884.992,00 TL öngörmesi nedeniyle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,  bu hususa ilişkin olarak 07.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin şikâyet başvurularını süresinde olmadığı gerekçesiyle reddettiği, oysa idarenin kesinleşen ihale kararını teklif mektuplarında yazan adresten farklı bir adrese gönderdiği, dolayısıyla şikâyete konu hususun farkına varıldığı tarih olarak kesinleşen ihale kararının elden teslim alındığı tarih olan 27.12.2012 tarihinin esas alınması gerektiği, bu durumda şikâyet başvurularının süresinde yapıldığının açık olduğu iddia edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İçin 2013 Yılı 12 Aylık 123 Kişilik Malzemesiz Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı” şeklinde belirtildiği,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler” başlıklı 25’inci maddesinde, “25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Temizlik ekip sorumlusu Lisans veya Önlisan mezunu 1 Kişi pozisyonu için Asgari Ücretin %35 fazlası.
1-Temizlik personellerine Brüt asgari ücret ödenecektir.
2-Resmi ve Dini Bayram günleri ile Yılbaşı günleri çalıştırılacak personel ve gün sayısı
Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatil süreleri, ilgili hizmet döneminde ( 12 Aylık 01.01.2013 İLE 31.12.2013 TARİHLERİ ARASI ) toplam 14.5 Gün Yüklenici firma hizmetin aksamaması için yukarıda yazılan tatil sürelerinde 1 günde toplam 40 Kişi ile hizmeti yürütecektir. 4857 sayılı iş kanunu uyarınca tatil günleri için hesaplanacak ücret ( 12 ay 14.5x 40 = 580 işçi / gün firma tarafından maliyete yansıtılacak, belirtilen günler itibarı ile çalışacak işçilerin maaşlarına ilave edilerek ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) esas alınacaktır. Personelin yol gideri günlük brüt (2,5 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Temizlik personelin yol giderleri 26 gün üzerinden günlük brüt tutarı 2,50-TL olarak yüklenici firma tarafından nakdi olarak karşılanacaktır.Yüklenici teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Bunun için fiyat farkı istenmiyecektir.
a)Temizlik personelin yemekleri hastanemiz yemekhanesinden hastanemizce karşılanacaktır.Teklif maliyete Yemek Maliyeti yansıtılmayacaktır.
b)Temizlik görevlilerinin kıyafetleri 12 aylık dönemde bir kışlık,bir yazlık toplam 2 ( iki ) takım olmak üzere yüklenici firma tarafından ayni olarak karşılanacaktır. % 50 pamuk, % 50 polyesterden oluşan Alpaka kumaş cinsinden temizlik hizmetlerine uygun kısa önlük ve pantolonlu alt üst takım şeklindeki işçi kıyafeti olarak verilecektir. Giyimle ilgili detayalar teknik şartnamede açıklanmıştır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi veya Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesinin ek binalarının temizliğinde kullanılması zorunlu olan makine ve donanımların Teknik Şartnamenin kullanılacak makinalar MAKİNE PARKI:İLGİLİ MADDE başlığı altında belirtilen, Makinalar ihale Firması tarafından temin edilecek ve iş yerinde hazır bulunduracak, söz konusu makinalara ait Amortisman Giderleri %3 Sözleşme Giderlerine dahil olduğundan, teklif maliyete ayrıca bir maliyet eklenmeyecektir.

…25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 (bir) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, söz konusu ihaleye 6 teklif verildiği, 3 isteklinin teklifinin yeterlik belgelerinin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece hesaplanan kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif verdiği belirlenen Aras Hizmet Org. İnş. Tic.ve San. Ltd. Şti., Fidan Otomasyon İlaçlama Yemek ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. ve Ant-Pa Endüstriyel Yemekçilik Temizlik Gıda Oto. İnş. Bilgisayar ve Danışmanlık Tic. ve San. Ltd. Şti.nin tekliflerinin ise aşırı düşük teklif olarak nitelendirildiği,

 

            Anılan isteklilere gönderilen 22.11.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklaması talep yazılarında “teklifi oluşturan bütün unsurların (işçilik maliyeti, yol gideri, giyim vs.)” açıklanmasının istenildiği,

 

            Bahse konu istekliler tarafından idarece belirlenen süre içerisinde açıklama sunulduğu ve ihale komisyonunca tüm açıklamaların uygun görüldüğü, ihaleye en düşük teklifi veren Aras Hizmet Org. İnş. Tic.ve San. Ltd. Şti. ve Fidan Otomasyon İlaçlama Yemek ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin teklif fiyatlarının eşit olması nedeniyle iş deneyim tutarlarının karşılaştırıldığı, ihalenin iş deneyim tutarı yüksek olan Aras Hizmet Org. İnş. Tic.ve San. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, Fidan Otomasyon İlaçlama Yemek ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Bunun üzerine başvuru sahibi Ant-Pa Endüstriyel Yemekçilik Temizlik Gıda Oto. İnş. Bilgisayar ve Danışmanlık Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından “ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifleri ile asgari işçilik maliyetinin karşılanmadığı” iddiasıyla 07.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ancak başvurunun idarenin 08.01.2013 tarihli ve 333 sayılı cevabıyla süre yönünden reddedildiği görülmüştür.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin teklif mektubunda tebligat adresinin “Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. Mavi Plaza İş Merkezi No:4-9 Van” şeklinde belirtildiği, buna karşın idarenin 14.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararını “Altındağ Mah. 154. Sok. No:3/2 Antalya” adresine gönderdiği, dolayısıyla idare tarafından başvuru sahibinin adresine tebligat yapılmadığı, bununla birlikte başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararını 27.12.2012 tarihinde elden teslim aldığı görülmüş olup, şikâyete konu hususun farkına varıldığı tarihin 27.12.2012 olarak esas alınması gerektiği tespit edilmiştir.

 

            Bu durumda başvuru sahibinin 07.01.2013 tarihli şikâyet başvurusunun süresinde olduğu anlaşıldığından, başvurunun idarece “süre yönünden” reddedilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

            İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

…79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

Ayrıca Kurumun internet sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülünde bu modülde yapılan hesaplamaların bilgilendirme amaçlı olduğu belirtilmiştir.

Diğer yandan23.10.2008 tarihli ve 2008/DK.D-123 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı’nda  “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde,“Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir”; (f) bendinde, “Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. ” hükmü yer almaktadır. Genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esaslar, 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Genel sağlık sigortası prim oranlarına yönelik düzenleme de, bu Yönetmeliğin 13’üncü maddesinde yer almaktadır. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar için Yönetmeliğin bu maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için Düzenleyici Kurul Kararı alınmasına gerek görülmüştür.

 

Bu çerçevede, “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi ” ile “genel sağlık sigortası primi işveren hissesi” toplamında meydana gelen değişiklik sebebiyle;

 

…2) İhale/son başvuru tarihi, 1/10/2008 ve sonrası olan hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde (Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere) 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olan işveren sigorta primi oranının (“malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi ” ile “genel sağlık sigortası primi işveren hissesi” toplamı olan  %18.5) esas alınması” şeklinde karar verilmiştir.

 

            İhale konusu “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti”nin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu, ihale konusu işin 123 personel ile 1 yıl süresince yürütüleceği, kısa vadeli prim risk oranının ise %1 olduğu anlaşılmıştır.

 

            23.10.2008 tarihli ve 2008/DK.D-123 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında asgari işçilik maliyeti hesaplamasında yer alan işveren sigorta prim oranının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi ile genel sağlık sigortası primi işveren hissesinden oluştuğu belirtilmiştir. İtirazen şikâyete konu ihalenin tarihi 22.11.2012 olup, 01.10.2008 tarihinden sonradır. Dolayısıyla malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi %11, genel sağlık sigortası primi işveren hissesi %7,5’tur.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, asgari işçilik maliyetinin 17.10.2012 tarihinde Kamu İhale Kurumunun web sayfasında yer alan asgari işçilik hesaplama modülü üzerinden 1.884.992,00 TL olarak hesaplandığı, 1.994.093,85 TL tutarındaki yaklaşık maliyet içerisinde %5 oranında kâr öngörüldüğü, bu çerçevede kârsız yaklaşık maliyetin 1.899.137,00 TL’ye tekabül ettiği tespit edilmiştir.

 

Bununla birlikte asgari işçilik maliyetinin Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemeler ve ilgili sosyal güvenlik mevzuatı esas alınarak manuel hesaplanması sonucunda, temizlik personeli için (giyim ve resmi dini bayram çalışması hariç, %3 sözleşme giderleri dahil) 1.842.209,76 TL,  ekip sorumlusu için (giyim ve resmi dini bayram çalışması hariç, %3 sözleşme giderleri dahil) 20.043,36 TL, resmi ve dini bayram çalışması için 22.753,40 TL olmak üzere toplam 1.885.006,52 TL’ye tekabül ettiği görülmüş olup, iki hesaplama yöntemi arasındaki farkın, temizlik personeli ve ekip sorumlusu maliyeti içerisindeki işveren payı hesabındaki yuvarlama farkından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuasgari işçilik modülünde yapılan hesaplamaların bilgi amaçlı olması ve manuel yapılan hesaplama ile doğru sonuca ulaşılması nedeniyle, incelemeye konu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde asgari işçilik maliyeti olarak 1.885.006,52 TL esas alınmalıdır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde “…79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

            e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

            79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

            altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

            Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

            Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

            Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

            Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.” açıklaması bulunmaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

a) İhale üzerinde bırakılan istekli olan Aras Hizmet Org. İnş. Tic.ve San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, anılan isteklinin teklif bedelinin 1.885.006,76 TL olduğu, 123 personelin giyim gideri için 5,07 TL (%3 sözleşme gideri dahil olmak üzere) öngördüğü,

 

Giyim giderini tevsik etmek için Dorlion İnş. Org. Hizm. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden alınmış proforma faturanın sunulduğu, proforma faturada“Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ifadesinin yer aldığı ve SMMM tarafından onaylanmış olduğu, toplam 246  takım elbise için 4,92 TL fiyat teklif edildiği görülmüştür.

Yukarıda belirtildiği gibi, incelemeye konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 1.885.006,52 TL olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinden asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında, giyim gideri için kalan tutar 0,24 TL’ye tekabül etmektedir.

 

Dolayısıyla söz konusu isteklinin giyim gideri için 5,07 TL öngördüğü göz önüne alındığında, 1.885.006,76 TL’lik teklif bedelinden giyim gideri çıkarıldığında elde edilen 1.885.001,69 TL ile asgari işçilik maliyetinin karşılanmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede anılan isteklinin teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesi uyarınca reddedilmesi gerekirken, açıklamasının idarece yeterli bulunması işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Fidan Otomasyon İlaçlama Yemek ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, anılan isteklinin teklif bedelinin 1.885.006,76 TL olduğu, 123 personelin giyim gideri için 2,53 TL (%3 sözleşme gideri dahil olmak üzere) öngörüldüğü,

 

Giyim giderini tevsik etmek için Tarkan Razi Toptan İş Elbiseleri ve Temizlik Maddeleri’nden alınmış proforma faturanın sunulduğu, proforma faturada toplam 246 takım elbise için 2,46 TL öngörüldüğü, proforma fatura üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, SMMM tarafından imzalandığı ve kaşelendiği görülmüştür.

 

Başvuru konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 1.885.006,52 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu isteklinin teklifinden asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında, giyim gideri için kalan tutar 0,24 TL’ye karşılık gelmektedir.

 

Bu itibarla Fidan Otomasyon İlaçlama Yemek ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin teklif bedelinden giyim gideri için öngördüğü 2,53 TL çıkarıldığında kalan tutar olan 1.885.004,23 TL ile asgari işçilik maliyetinin karşılanmadığı anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesi gereğince reddedilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aras Hizmet Org. İnş. Tic.ve San. Ltd. Şti. ve Fidan Otomasyon İlaçlama Yemek ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir

           

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

EK GEREKÇE

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “başvuru konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti tutarının 1.885.006,52 TL olduğu, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin asgari işçilik maliyeti olarak 1.884.992,00 TL öngörmesi nedeniyle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bu hususa ilişkin olarak 07.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin şikâyet başvurularını süresinde olmadığı gerekçesiyle reddettiği, oysa idarenin kesinleşen ihale kararını teklif mektuplarında yazan adresten farklı bir adrese gönderdiği, dolayısıyla şikâyete konu hususun farkına varıldığı tarih olarak kesinleşen ihale kararının elden teslim alındığı tarih olan 27.12.2012 tarihinin esas alınması gerektiği, bu durumda şikâyet başvurularının süresinde yapıldığının açık olduğu,” şeklindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, Aras Hizmet Org. İnş. Tic.ve San. Ltd. Şti. ve Fidan Otomasyon İlaçlama Yemek ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin tekliflerinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunda“düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiası kapsamında “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki Kurulca verilen karara katılmakla beraber, başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif Aras Hizmet Org. İnş. Tic.ve San. Ltd. Şti. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif Fidan Otomasyon İlaçlama Yemek ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. olarak belirlenmeleriKurulca,“anılan iki isteklinin de, asgari işçilik maliyetini karşılamadığı” gerekçesine dayanılarak uygun görülmeyen iki isteklinin;aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Aras Hizmet Org. İnş. Tic.ve San. Ltd. Şti.’nin belirlenmesi,“anılan isteklinin, asgari işçilik maliyetini karşılamadığı” gerekçesine dayanılarak Kurulcauygun görülmeyenisteklitarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 123 adet kısa önlük ve alt ve üst yazlık iş kıyafeti için 0,02 TL ve 123 adet kısa önlük ve kışlık alt ve üst iş kıyafeti için 0,02 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 4,92 TL fiyat öngören Dorlıon İnş. Org. Hizm. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 19.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Diğer yandan, başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesindeki eşit muamele yönünden yapılan incelemeye göre;

 

            Aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Fidan Otomasyon İlaçlama Yemek ve Temizlik Hizmetleri Ltd.Şti.’nin belirlenmesi,“anılan isteklinin, asgari işçilik maliyetini karşılamadığı” gerekçesine dayanılarak Kurulcauygun görülmeyenisteklitarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 246 adet iş elbisesi için 0,01 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 2,46 TL fiyat öngören Tarkan RAZİ-İş Dünyası tarafından istekli adına tanzim edilen 22.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiası kapsamında “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki Kurulca verilen karara katılmakla beraber, başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre; ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif Aras Hizmet Org. İnş. Tic.ve San. Ltd. Şti. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif Fidan Otomasyon İlaçlama Yemek ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti. olarak belirlenmeleriKurulca,“anılan iki isteklinin de, asgari işçilik maliyetini karşılamadığı” gerekçesine dayanılarak uygun görülmeyen iki isteklinin tekliflerinin belirtilen gerekçeler üzerinden de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve bu gerekçelerin de, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurulun çoğunluk karar gerekçeleri içinde yer alması gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu husus dışında Kurulca alınan“düzeltici işlem belirlenmesine”  niteliğindeki karar gerekçesine katılıyorum.

 

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi

 


EK GEREKÇE

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında; Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

İhale üzerinde bırakılan Aras Hizmet Org. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, giyim bedelini belgelendirmek üzere sunduğu Dorlion İnş. Org. Hizm. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturada, 246 takım elbise bedelinin 4,92 TL olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ilgili meslek mensubundan idarece istenilerek gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Dorlion İnş. Org. Hizm. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin bağlı olduğu Taşbaşı/Eskişehir Vergi Dairesine,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Fidan Otomasyon İlaçlama Yemek ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, giyim bedelini belgelendirmek üzere sunduğu Tarkan Razi Toptan İş Elbiseleri ve Temizlik Maddeleri tarafından düzenlenen proforma faturada, 246 takım elbise bedelinin 4,92 TL olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ilgili meslek mensubundan idarece istenilerek gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Tarkan Razi Toptan İş Elbiseleri ve Temizlik Maddeleri’nin bağlı olduğu Van Vergi Dairesine,

 

Başvuru sahibi Ant-Pa Endüstriyel Yemekçilik Temizlik Gıda Oto. İnş. Bilgisayar ve Danışmanlık Tic. San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, giyim bedelini belgelendirmek üzere sunduğu Ratalya Tekstil Özel Sağ. Med. Otel Don. Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturada, 246 takım elbise bedelinin 2.952,00 TL olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Ratalya Tekstil Özel Sağ. Med. Otel Don. Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin bağlı olduğu Kurumlar/Antalya Vergi Dairesine, bildirimde bulunulması, anılan Tebliğ gereği olduğundan, bu hususun anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemizle, karara katılıyoruz.

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ                                                            Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul