En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-1031
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :29
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1031
Şikayetçi:
 Re-De-Pa Tur Reklam Dağıtım Pazarlama Turizm Nak. İnş. Mak. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. BULVARI ÖZVEREN SOK. NO:18/5 DEMİRTEPE/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat Ve Donatım Dairesi Başkanlığı, Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No:47 06170 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2013 / 2960
Başvuruya konu ihale:
 2012/166688 İhale Kayıt Numaralı "Genel Müdürlük Personel Taşıması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığıtarafından 11.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Genel Müdürlük Personel Taşıması” ihalesine ilişkin olarak Re-De-Pa Tur Reklam Dağıtım Pazarlama Turizm Nak. İnş. Mak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.01.2013tarih ve 2960sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/451sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin (f) bendinde yer alan, ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle ihale dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı, idareye daha önce yapılan işlerde sözleşmenin olağan akışı içerisinde ortaya çıkan ve karşılığında yasaklama işlemi uygulanmayan kabahatlerden dolayı ihale dışı bırakılamayacakları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde:            

 

            “… Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

            …
            f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen…” hükmü,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin“İhale dışı bırakılma” başlıklı 51 inci maddesinde:“Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan hükümler gereğince;
            …

            e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

            …

            aday ve istekliler ihale dışı bırakılır…”hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.8’inci maddesinde; “ 17.8.1. İdareye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak fiil ve davranışlar dolayısıyla iş ve meslek ahlakına aykırı davranışların 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışların dışında değerlendirilmesi gerekmektedir.

            17.8.2. 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılmış olan yasak fiil ve davranışlar ile bu fiil veya davranışlar içine girmemekle birlikte, sözleşme hükümlerine aykırı veya idareye zarar verecek fiil ve davranışlar ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı yürürlükteki kanunların yüklediği mükellefiyetlere aykırı davranışlar iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet kapsamında değerlendirilebilecektir. Ancak, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme” fiilinden ötürü hakkında yasaklama kararı verilmiş bir isteklinin yasaklama kararını veren idarenin ihalesine katılması halinde;

            i- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi için, bu isteklinin davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerekmekte ve bu hususta takdir idareye ait bulunmaktadır.

            ii- Yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi, ancak ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun bu idare tarafından ispat edilebilmesi halinde mümkün olabilecektir.”hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden, ihale tarihinden önceki beş yıl içerisinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, yasak fiil ve davranışların yanında, bu fiil veya davranışlar içine girmeyen sözleşme hükümlerine aykırı davranışların, idareye zarar verecek fiil ve davranışların ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı yürürlükteki kanunların yüklediği mükellefiyetlere aykırı davranışlarının iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet kapsamında değerlendirileceği anlaşılmaktadır.

 

            İhale komisyon kararında, başvuru sahibi istekli ile imzalanan ve 02.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında yürütülen 6 grup taşıma işine ilişkin sözleşmenin yürütülmesi sırasında söz konusu istekliye 27 adet ceza tutanağı düzenlendiği, bu tutanaklarda 102 adet ceza kesildiği, idarece anılan istekliye yapılan cezalandırmalara rağmen taahhüt edilen servis hizmetlerinin sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmadığı, servis araçlarının sabah veya akşam gelmediği ya da geç geldiği, görevli personelin gelmediği, eksik ve kusurlu çalışmalardan dolayı isteklinin hak edişlerinden sürekli cezalar kesildiği, sözleşmeye aykırı şekilde hizmetin yürütülmesi nedeniyle çalışan personelin ve Kurumun mağdur edildiği, gelmeyen servislerin idareye ait otobüslerle yapıldığı, bir önceki yıl, başvuru sahibi Re-De-Pa Tur Reklam Dağıtım Pazarlama Turizm Nak. İnş. Mak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülen güney grubu güzergahı servis hizmeti işinin yürütülmesi sırasında söz konusu firmaya 01.12.2012 tarihine kadar 3 adet ceza tutanağında toplam 30 adet muhtelif ceza kesildiği, bunun yanında anılan firmaya yürütülen hizmete ilişkin aksaklıkların ve taahhüdün ihale dokümanı ve Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi hususlarının belirtildiği 11.07.2012 tarih ve 2926 sayılı yazı ile 09.10.2012 tarih ve 5956 sayılı yazının gönderildiği, ayrıca firmaya Teknik Şartname’nin 3.12’nci maddesine aykırı olarak 2012 Ekim ayında arka arkaya 16 defa cezai işlem uygulandığı, tüm bu sebeplerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 51’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendinde yer alan ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme bırakılacağı hükmüne istinaden söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiş olup idarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde, Re-De-Pa Tur Reklam Dağıtım Pazarlama Turizm Nak. İnş. Mak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.ne gönderilen ve yukarıda bahsedilen uyarı yazıları ile ceza listesini gösteren tutanaklara yer verildiği görülmüştür.

 

            İdare tarafından başvuru sahibi istekli tarafından 2012 yılında sunulan personel taşıma hizmetine ilişkin olarak, Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin (f) bendinde belirtilen iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerin tespit edildiğinin belirtildiği, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendinin uygulanmasına ilişkin olarak, isteklinin ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun ihaleyi yapan idarece ispat edilmesinin gerekli olduğu, bu bentte geçen ispat külfetine ilişkin olarak belirli bir şekil koşulunun bulunmadığı, bu itibarla idarece, anılan isteklinin bu idareye gerçekleştirdiği iş sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı davranışlarına ilişkin olarak idarenin ispat mükellefiyetini yerine getirmeye yönelik işlemlerinin ve diğer ispatlayıcı belgelerinin ihale işlem dosyası kapsamında sunulduğu, bu bilgi ve belgeler çerçevesinde, idarece başvuru sahibinin iş ve meslek ahlakına aykırı davranışlarının ispat edildiği anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda aktarılan tespitler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde başvuru sahibi isteklinin 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı görülmüş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul