• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-1032
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :30
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1032
Şikayetçi:
 3N Grup Bilişim Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Reklam Mühendislik Temizlik Gıda Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, YAYLA MAH. 1440 SOK. NO : 2/B ETLİK ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ahi Evran Üniversitesi Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, Ahi Evran Üniversitesi Rektörlügü 1.Kat Terme Caddesi No: 1 40100 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2679
Başvuruya konu ihale:
 2012/170173 İhale Kayıt Numaralı "10 Kişi İle 11 Ay Süresince Malzemesiz Bulaşık Yıkama Ve Temizlik Hizmeti Alınması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığıtarafından 10.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “10 Kişi İle 11 Ay Süresince Malzemesiz Bulaşık Yıkama ve Temizlik Hizmeti Alınması” ihalesine ilişkin olarak 3N Grup Bilişim Sağlık ve Sosyal Hizmetler Reklam Mühendislik Temizlik Gıda Tekstil İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.nin 03.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.01.2013tarih ve 2679sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/408sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklilerin tekliflerinin giyim giderlerini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının; “10 Kişi İle 11 Ay Süresince Malzemesiz Bulaşık Yıkama ve Temizlik Hizmeti Alınması” olarak ifade edildiği; anılan Şartname’nin ekinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türünün tablo halinde;

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Mutfak ve Yemekhanelerin Malzemesiz Temizliği ile Bulaşıkların Yıkanması ve Temizlik Hizmeti

İşçi x Ay

10,00

11,000

 

 

Şeklinde gösterildiği görülmüştür.

 

            Yine İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde; “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            İhale konusu olan, 10 kişilik hizmet için çalıştırılacak personellere asgari ücret olarak ödemesi yapılmasını öngörülmüştür.

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

            25.3.2.1.Yüklenici firma çalıştırılacak her bir personel için, her ay 26 gün üzerinden ödenecek (nakdi) brüt olarak günlük; 3,00 TL Yol bedeli verilecektir.

            25.3.2.2 Yüklenici firma çalıştırılacak her bir personelin Yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve aylık ücret bordrosunda gösterilecektir.

            25.3.2.3 Giyim bedeli ayni olarak istekli tarafından yapılacak ve teknik şartnamede belirtilen şekilde olacaktır.

            ...

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

            10 kişi personel hizmeti alımı olarak ihale konusu hizmetin, işte tespit edilen ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1 (Bir) dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik Şartname’nin “Görevli Personelin Kıyafeti” başlıklı maddesinde de Personelin giyeceği kıyafetler birinci kalite olacak, şekil, özellik, desen ve renk olarak idarenin onayı alınarak belirlenecektir.

            Yüklenici çalıştırdığı her bir personele aşağıda belirtilen iş kıyafetini ayni olarak verecektir.

            Bulaşıkçı      Alt ve üst takım forma             2  adet

                                 Çizme                                       2  adet

                                 Pantolon (asgari %50 yün)     2  adet

                                 İş önlüğü                                  2 adet  (naylon)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale komisyonunca tekliflerin alınmasından sonra teklifi kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında olan 3 istekliden, 12.12.2012 tarihinde gönderilen muhtelif sayılı yazılar ile İdari Şartname’nin 25/3’üncü maddesinde belirtilen giderlerin tek tek açıklanmasının istenildiği, açıklamada bulunan 3 isteklinin açıklamalarının da idarece uygun görülerek DMD Sos. Hiz. Tem. İnş. Yem. Hiz. Otom. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Al-Met Nak. Tem. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendiği, başvuru sahibinin teklifinin ise kârsız yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki ilk teklif olduğu ve geçerli teklifler arasında dördüncü sırada yer aldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a)İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c)Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde;“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

            İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

            79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

            79.3. Asgari işçilik maliyeti;

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

            79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

            a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

            hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

            79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

            e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

            79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

            altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            …

            79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

            …

            79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

            79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

            (79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

            (79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

            Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

            Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

            İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

            İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

            79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

            Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

            Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

            …

            79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.”açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan, başvuru konusu hususla ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16’ncı maddesinin beşinci fıkrasında; “16.5.2.1.İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

           

            İdarece giyim hariç asgari işçilik maliyetinin işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle 140.206,00 TL olarak belirlendiği görülmekle birlikte, ihale dokümanı ve sosyal güvenlik mevzuatı gereğince bulunan asgari işçilik maliyetinin 140.207,10 TL olduğu, söz konusu farkın, işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanması sonucunda ortaya çıkan farklı yuvarlamalardan kaynaklandığı ve söz konusu tutarın asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Bu bağlamda, teklifi başvuru sahibi isteklinin teklifinin fiyat olarak altında bulunan ihale üzerinde bırakılan istekli DMD Sos. Hiz. Tem. İnş. Yem. Hiz. Otom. Turz. San. Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli Al-Met Nak. Tem. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile Sonay Grup Tem. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin ve aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde;

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli DMD Sos. Hiz. Tem. İnş. Yem. Hiz. Otom. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklaması kapsamında sunulan maliyet tablosunda asgari işçilik maliyeti için 140.206,00 TL, sözleşme gideri dahil giyim bedeli için 0,82 TL ve firma kârı için 0,28 TL öngörüldüğü, toplam teklifin ise 140.207,10 TL olduğu görülmüştür. DMD Sos. Hiz. Tem. İnş. Yem. Hiz. Otom. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklaması kapsamında toplam 0,82 TL teklif edilen giyime ilişkin olarak proforma fatura ve maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunulmakla birlikte, teklif edilen asgari işçilik maliyetinin olması gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, toplam teklifinin ise olması gereken asgari işçilik maliyetine eşit olduğu, bu itibarla söz konusu isteklinin teklifinin giyim maliyetini karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

            Ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli Al-Met Nak. Tem. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklaması kapsamında sunulan maliyet tablosunda asgari işçilik maliyeti için 140.206,00 TL, sözleşme gideri dahil giyim bedeli için 0,82 TL ve firma kârı için 0,28 TL öngörüldüğü, toplam teklifin ise 140.207,10 TL olduğu görülmüştür. Al-Met Nak. Tem. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklaması kapsamında toplam 0,82 TL teklif edilen giyime ilişkin olarak sadece maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunulmakla birlikte, teklif edilen asgari işçilik maliyetinin olması gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, toplam teklifinin ise olması gereken asgari işçilik maliyetine eşit olduğu, bu itibarla söz konusu isteklinin teklifinin giyim maliyetini karşılamadığı görülmüştür.

 

            Sonay Grup Tem. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklaması kapsamında sunulan maliyet tablosundan giyim hariç teklif edilen asgari işçilik maliyeti 140.206,58 TL olarak bulunmuştur. Söz konusu istekli tarafından giyim için kişi başı 156,40 TL maliyet öngörülmesine ve söz konusu maliyetin Maliye Bakanlığı’nın 2012 yılı Giyecek Yardım Yönetmeliği’ne dayandırılmasına karşın teklif edilen asgari işçilik maliyetinin olması gereken 140.207,10 TL asgari işçilik maliyetinin altında olduğu anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda aktarılan hükümler ve tespitler çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli DMD Sos. Hiz. Tem. İnş. Yem. Hiz. Otom. Turz. San. Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli Al-Met Nak. Tem. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile Sonay Grup Tem. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, bunun yanında DMD Sos. Hiz. Tem. İnş. Yem. Hiz. Otom. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. ile Al-Met Nak. Tem. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin toplam tekliflerinin, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine eşit olduğu, bu itibarla söz konusu isteklilerin tekliflerinin, İdari Şartname’de öngörülen giyim maliyetini karşılamadığı anlaşıldığından anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli DMD Sos. Hiz. Tem. İnş. Yem. Hiz. Otom. Turz. San. Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli Al-Met Nak. Tem. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile Sonay Grup Tem. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul