En son güncellemeler 17 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-1033
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :31
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1033
Şikayetçi:
 Yenibahar Yemek Temizlik Bilişim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ÖZKAYA İŞ MERKEZİ NO:100 KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kemalpasa Mahallesı Inönü Caddesı 74 41100 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2013 / 3254
Başvuruya konu ihale:
 2012/188857 İhale Kayıt Numaralı "Müdürlüğümüzde Görevli Personelin 2013 Yılı Öğle Yemeği İhtiyacının Karşılanması İçin Malzeme Dahil Hazır Yemek Alım Ve Dağıtım Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğütarafından 07.01.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Müdürlüğümüzde Görevli Personelin 2013 Yılı Öğle Yemeği İhtiyacının Karşılanması İçin Malzeme Dahil Hazır Yemek Alım ve Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yenibahar Yemek Temizlik Bilişim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 16.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.01.2013tarih ve 3254sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/476sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamasında; sözleşme, damga vergisi, KİK payı ve sözleşme giderleri, ilaçlama bedelleri, sarf ve temizlik malzemeleri, taşımada kullanılacak aracın giderleri, muhtemel asgari ücret artışları gibi başvuru dilekçesinde sayılan maliyet kalemlerini dikkate almadığı ve/veya maliyetlendirilmiş olsa bile açıklayıcı belge sunmadığı, ihale komisyonunun bu hususları dikkate almadan karar verdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2.1 inci maddesinde “İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Müdürlüğümüzde Görevli Personelin 2013 Yılı Öğle Yemeği İhtiyacının Karşılanması için Malzeme Dahil Hazır Yemek Alım ve Dağıtım Hizmet Alımı …” düzenlemesi,

 

47.1 inci maddesinde “İdare tarafından yükleniciye 15 adet masa, 60 adet sandalye teslim edilecek olup, bunun dışında hizmetin yürütülebilmesi için ihtiyaç olan her türlü araç-gereç, malzeme, techizat, ekipman ve personel yüklenici tarafından sağlanacaktır.


İdarece; yükleniciye teslim edilecek olan yemekhane binasında hizmetin yürütülebilmesi ve yükleniciye ait personel hatalarından kaynaklanan zayi, arıza, deformasyon vb. hallerin tespiti halinde yüklenici durumun kendisine tebliğini takip eden 3(Üç) gün içerisinde yapmak/yaptırmakla yükümlüdür.

 

Yüklenici İdarede yemek listesine dahil olan tüm çalışan personelin sayısı kadar her aya mahsus olmak üzere, örneği idare tarafından kendisine verilecek özelliklerde ilgili ayın iş günü sayısı kadar fiş veya makbuz bastıracak ve her ayın 10'unda idareye dağıtılmak üzere teslim edecektir.Bu fişler her yemek yiyen kişiden yemek servisi sırasında alınacak ve o günün fişleri günlük olarak yemek servisi bitiminde idarece belirlenen sorumluya imza karşılığı teslim edilecektir.Fiş sayısı o günün yemek öğün sayısını vereceğinden aylık hakedişler bu fişlerin toplamı sonucu ortaya çıkan rakam üzerinden hesaplanarak Yükleniciye ödenecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’de “Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nde  ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışan günlük ortalama 200 kişiden oluşan yemek hizmetinden faydalanacak personele 3 kaptan oluşan 2013 yılı için öngörülen 40.000 öğün öğle yemeği işine ait teknik şartnamedir.

7-Yüklenici; pişirilmiş öğle yemeğini yemek saatinden yarım saat önce (yemek saatleri idarece yükleniciye bildirilecektir) idarenin yemek salonuna getirmek, masaları hazırlamak, yemek, ekmek ve su servisini yapmak, bulaşıkları toplamak, yemek öncesi ve sonrası yemekhanenin temizliğini yapmak, hizmetin yürütülmesinde İdarenin yükleniciye teslim ettiği ve yüklenicinin kendisinin sağladığı araç, gereç, malzeme, teçhizat ve ekipmanı sağlam ve çalışır halde bulundurmak ve bunlara ilişkin herhangi bir zarar ve arızayı gidermekle yükümlüdür.

8-Hizmetin yürütülmesine ilişkin gereken personelin sağlanması yüklenici firmanın sorumluluğunda olup, self servis olarak verilecek olan yemek servisinin yapılması, masaların temizliği ve eksikliklerinin giderilmesi ile yemek servisinin masalara yapılması gerektiği haller için yeterli sayıda personel bulundurulması zorunludur. Yüklenici yemek salonunda görevlendireceği personeli ve sayısını İdarenin onayını almak suretiyle kendisi belirleyecektir.

9-Yüklenici firmanın, idarenin yemek salonu içinde görev yapacak tüm personeli İdare tarafından belirlenen standarda uygun ve yüklenici tarafından sağlanan iş kıyafetini giymek, maske, bone ve eldiven kullanmak zorundadır. Personelin iş kıyafeti temiz ve düzgün olacak, temizliği ve yenilenmesi yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

 10-Yemek servisi yapan erkek veya bayan personel kıyafeti; beyaz pantolon, beyaz iş gömleği, bone, erkek garsonda; siyah pantolon, beyaz gömlek, yelek ve papyon, bayan garsonlarda; siyah etek, beyaz gömlek ve yelek olacaktır.

11-Firma aylık menüler hazırlayarak, her ayın 25’ine kadar İdareye bildirecek ve onayını alacaktır. İdare yükleniciye bir gün önceden bildirmek suretiyle onaylanan menünün yemek çeşidi ve yemek saatlerinde değişiklik yapabilecektir. Yüklenici onaylanan menüde idareden habersiz değişiklik yapamaz.

12-Yemek artıkları, yüklenici tarafından sağlanan Çevre Bakanlığınca uygun görülen ebat ve renkte plastik poşetli, kapaklı çöp kovalarında toplanacak ve kendi imkanları ile çöp poşetleri çöp konteynırlarına bırakılacaktır.

13-Artan yemekler hiçbir surette tekrar servise sunulmayacak ve başka yemek yapımında kullanılmayacaktır.

14-İdare kendi tespit ettiği zamanlarda önceden haber vermeksizin yüklenicinin yemek pişirilen tesisini, yemek pişirilmesinde görevli personelini, yemek pişirilmesinde kullanılan her türlü malzeme ve araç gereci kullanımı, muhafazası ve sağlık koşullarına uygunluğu hususlarında kontrol edebilecek ve denetleyebilecektir.

15- Yüklenici firma tüm giderleri kendisine ait olmak şartıyla, idarenin yemekhanesinde ve yemeğin hazırlanmasında görevli personelin portör muayenelerini  (Portör Laboratuar Tahlilleri en az 6 ayda bir, Akciğer Grafileri ve Hepatit Markırları en az 12 ayda bir)rutin olarak ve düzenli bir şekilde yaptıracak ve buna ilişkin raporları idareye teslim edecektir.

16- Yüklenici her öğün için numune almak ve saklamak zorundadır.  Öğünlerden numune kontrolü için alınan örneklerin her biri 500 gr. olacak ve ağzı kapalı steril cam kavanozlarda veya ağzı kilitli numune poşetlerinde saklanacaktır. Örnekler, numune dolabında 72 saat saklanacaktır. Bu numuneler idare tarafından gerekli görüldüğünde Hıfzıssıhha Enstitüsünde kontrol ettirilebilecek, test ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.

17 - Yüklenici, İdare personeli dışındaki kişilere ücretli ya da ücretsiz yemek vermeyecek, hiçbir personelin makamına yemek götürülmeyecektir.

18- 3 kaptan oluşan yemek; self servis olarak porselen tabaklarda her kap için ayrı ayrı servise alınıp dayanıklı servis tepsisi üzerinde personele verilecektir. Yemek sonrası servis tepsilerini istiflemek amacıyla, tepsi ebatlarına uygun özellikte ve her iş kısmı için günlük öğün sayısını karşılayacak paslanmaz tepsi taşıma arabası yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

19-Her yemek masasında birer adet tuzluk, birer adet kırmızıbiberlik, birer adet karabiberlik, birer adet zeytinyağı şişesi, bir adet peçetelik kullanıma hazır ve dolu olarak bulunacaktır. Limon ile servis edilecek yemeklerde limon, kesilip, dilimlenmeden yemekhaneye getirilecektir. Hava ile teması sonucu vitamin kaybı olacağından yemek dağıtımı esnasında servis bankosunda hazır bulundurulacaktır.

20-Yemek salonunda bütün masalarda masa örtüsü bulundurulacak ve yemek salonunun pencerelerine yüklenici tarafından tül perde takılacaktır. Masa örtülerinin ve perdelerin temizliği ile yenilenmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

24- Yüklenici su servisini,  Personele her öğün kişi başına bir adet insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik uyarınca Sağlık Bakanlığından üretim izinli bir firmanın ürettiği, en az 250 ml’lik (doğal kaynak suyu ) bardak şeklinde, üretim aşamasında kapatılmış, hazır ürünlerle yapacaktır.

33-Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda, yüklenici kullanılmış kızartmalık yağları lisanslı geri kazanım tesislerine veya bu tesislerin yetkilendirdiği -Valiliklerden geçici depolama izni almış- toplayıcılarla işin süresince sözleşme yapmak ve bertarafını sağlamak zorundadır. Yüklenici sözleşmeyi veya noterden “aslı gibidir” onaylı suretini idareye verecektir.

34-Haşere ve vektörle mücadele için gerekli tedbirler alınıp, gıda sektöründe uygun öldürücü ilaçlar kullanarak yemekhanenin haşerelerden arındırılması sağlanacaktır. Bunun için bir ücret talep etmeyecektir. Yüklenici "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" sahipse kendisi veya bu belgeye sahip çalıştıracağı firmayla on beş günde bir periyodik olarak ilaçlama yapacaktır. Haşere ve vektör ile mücadelede idarenin muhatabı ilaçlama firması değil, yüklenicidir. Bu hizmetle ilgili olarak idare ilaçlama firmasına karşı hiçbir yükümlülük altına girmez. Yüklenici ilaçlama firmasının yaptığı iş ile ilgili bütün sorumluluğu taşır. İlaçlama işi sonrası meydana gelebilecek zehirlenme vakası olursa, yüklenici bundan doğacak bütün hukuki durumlardan sorumludur. Bahsi geçen firma alt yüklenici olarak algılanmayacaktır.

35- Kurumda yüklenicinin dağıttığı yemeklerden yiyenlerin %5’inin zehirlendiği hekim tarafından tespit edilmesi halinde, doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk ve tazminat yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

36-Yemeklerin taşınması aşamasında sıcak yemeklerin sıcak, soğuk yemeklerin soğuk muhafaza edilebilmesi amacıyla, yemeklerin ısı koruyucu (termobox) kutularda getirilmesi için yüklenici firma gerekli ekipmanı ve koşulları sağlamalıdır.

37- Ekmekler normal ve kepekli ekmek olmak üzere kapalı kağıt ambalaj içerisinde 50gr.’lık roll ekmek olacaktır. Kişi başı gereksinim 150 gr. (3X50 gr.) olacak ve kepekli ekmek sayısı kontrol teşkilatınca talebe göre belirlenecektir. …” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde “… 79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

79.4.2.24. Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir.

” açıklamaları yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, şikâyete konu ihalede iki istekliden 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca açıklama istenildiği, açıklama sunmayan Katmışlar Yemek İnşaat Taah. Tur. San Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin reddedilerek ihalenin 11.01.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile açıklaması yeterli görülen GES PVC Doğrama İnşaat Taahhüt Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi üzerinde bırakılmasına karar verildiği,

 

Aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen açıklama isteme yazılarında “… teklif mektubunuzu oluşturan bileşenlerle ilgili olarak: ve Teknik şartnamede bir öğün yemekte bulunması gereken malzemeler göz önünde bulundurularak:

a) Teklif birim fiyat tutarınızdaki firma karı oranının açıklanması;

b) Bir öğün yemeğin içindeki malzemeler dahil pişirilme maliyetinin ayrıntılı açıklanması;

c) Sunulacak yemek hizmetinin yemek servis elemanı, nakliye, taşıma gibi girdilerin bedelinin açıklanması;

d) Yemek hizmeti için her türlü araç gereç ve ekipmana (Benmari-bulaşık makinesi-çatal tabak kaşık -sandalye v.s.) ait girdilerin açıklanması; Komisyonumuzca istenmektedir.

Yapacağınız açıklamaları kanıtlayıcı olması ve doğru değerlendirilmesi amacıyla her türlü bilgi, belge, proforma, demirbaş defter kaydı, fatura v.s. dayandırılarak Yürürlükte olan Kanun ve yönetmeliklere uygun ve onaylı olarak hazırlayacağınız cevap yazınız ve ekleriyle beraber; 10 Ocak 2013 Perşembe günü saat 10:00’ya kadar Komisyonumuza teslim edilmesi …”ifadelerine yer verildiği,

 

Açıklama isteme yazısının GES PVC Doğrama İnşaat Taahhüt Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne 07.01.2013 tarihinde saat 14.29’da faks ile gönderildiği, isteklinin teklif mektubunda faks ile tebligatı kabul etmediğini beyan etmesi nedeni ile bu tür bir tebligatın uygun olmadığı, ayrıca istekli tarafından faks ile tebligat kabul edilmiş olsa dahi istekliye açıklama yapması için tanınan sürenin Tebliğ’e aykırı olarak 3 iş gününden daha az olduğu,

 

Katmışlar Yemek İnşaat Taah. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne açıklama isteme yazısının 07.01.2013 tarihinde saat 14.32’de faks ile gönderildiği, bu durumda istekliye açıklama yapması için tanınan sürenin Tebliğ’e aykırı olarak 3 iş gününden daha az olduğu,

 

Açıklama isteme yazısında “bir öğün yemeğe” ilişkin açıklama istenildiği, ancak içeriği farklı olan öğünlerin maliyetlerinin farklı olması nedeni ile isteklilerin teklif fiyatlarını analiz edilebilmeleri için sadece bir öğüne ilişkin açıklama istenilmesinin yeterli ve uygun olmadığı,

 

Tespit edilmiştir.

 

Öte yandan Teknik Şartname’nin ekinde yer alan “bir aylık örnek öğle yemek listesi” nde 22 günlük yemek listesine yer verilmiştir. Aynı Şartnamenin ekinde yer alan “günlük yemek gramajları cetveli” nde ise parça et yemeği, sebzeli kebaplar, makarnalar, çorbalar gibi ana başlıklar belirtilerek et miktarı, yağ miktarı tahıl/bakliyat miktarı, sebze miktarı ile ilgili belirlemeler yapılmıştır. Ancak yemek listesinde yer alan bir yemeğin malzemeleri tür, nitelik ve nicelik olarak somut bir şekilde belirlenmemiştir. Ayrıca Teknik Şartname’de yemekhanenin temizliğinin yapılacağı öngörülmüş olmasına karşın Şartnamede temizlik malzemelerinin tür ve miktarına ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.

 

Bu itibarla Teknik Şartname’nin ekinde örnek olduğu ifade edilen bir aylık örnek yemek listesine yer verildiği, ancak örnek yemek listesinde yer alan yemeklerde kullanılacak malzemelerin tür, nitelik ve nicelik olarak belirlenmediği, ihale konusu işte yemekhane temizliğinin yapılmasının öngörülmesine rağmen temizlik malzemelerinin niteliği ve niceliği ile ilgili düzenleme yapılmadığı göz önüne alındığında, incelenen ihalede isteklilerce sağlıklı teklif verilmesine ve verilen tekliflerin idare tarafından karşılaştırılmasına, ayrıca bu durumda 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca her hangi bir işlem tesis edilmesine imkân bulunmadığı anlaşıldığından şikâyete konu ihalenin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu sebeple de ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasına ilişkin her hangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamasında; sözleşme, damga vergisi, KİK payı ve sözleşme giderleri, ilaçlama bedelleri, sarf ve temizlik malzemeleri, taşımada kullanılacak aracın giderleri, muhtemel asgari ücret artışları gibi başvuru dilekçesinde sayılan maliyet kalemlerini dikkate almadığı ve/veya maliyetlendirilmiş olsa bile açıklayıcı belge sunmadığı, ihale komisyonunun bu hususları dikkate almadan karar verdiği” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, “Teknik Şartname’nin ekinde örnek olduğu ifade edilen bir aylık örnek yemek listesine yer verildiği, ancak örnek yemek listesinde yer alan yemeklerde kullanılacak malzemelerin tür, nitelik ve nicelik olarak belirlenmediği, ihale konusu işte yemekhane temizliğinin yapılmasının öngörülmesine rağmen temizlik malzemelerinin niteliği ve niceliği ile ilgili düzenleme yapılmadığı göz önüne alındığında, incelenen ihalede isteklilerce sağlıklı teklif verilmesine ve verilen tekliflerin idare tarafından karşılaştırılmasına, ayrıca bu durumda 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca her hangi bir işlem tesis edilmesine imkân bulunmadığı..” gerekçesine dayanılarak “ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Müdürlüğümüzde Görevli Personelin 2013 Yılı Öğle Yemeği İhtiyacının Karşılanması İçin Malzeme Dahil Hazır Yemek Alım ve Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa araştırmalar ve 2011 yılı sözleşme fiyatları                                                                                    esas alınması ile ortalama 4,90 TL birim fiyat üzerinden toplam 196.160,00 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (5) adet ihale dokümanı satın alındığı, 07.01.2013 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teklifinin “Birim Fiyat Teklif Mektubunda teklif bedeli yerine birim fiyata yer verdiği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan 3teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

GES PVC Doğrama İnşaat Taahhüt Gıda Ticaret ve San. Ltd. Şti.

135.600,00

Katmışlar Yemek İnşaat Taah. Tur. San Tic. Ltd. Şti.

144.000,00

Yenibahar Yemek Temizlik Bilişim İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

189.200,00

 

Şeklinde verildiği, idarece, iki istekliden 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca açıklama istenildiği, açıklama sunmayan Katmışlar Yemek İnşaat Taah. Tur. San Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin reddedilerek ihalenin 11.01.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile açıklaması yeterli görülen GES PVC Doğrama İnşaat Taahhüt Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi üzerinde bırakılmasına karar verilerek sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “ihalenin iptaline” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul