• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-1035
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :33
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1035
Şikayetçi:
 Me-Taş Temizlik Yemek Servis Hizmetleri İnşaat Makina Mobilya San. Ve Tic. Ltd. Şti. – Sam Güv. Tem. Hiz. Tabl Gıda San Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi , ÇİFTLİK MAH. AZİZİYE CAD. NO:49 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Kavak Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü), Mehmet Paşa Mahallesi Belediye Sokak no:1 55850 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2013 / 4002
Başvuruya konu ihale:
 2012/187902 İhale Kayıt Numaralı "Genel Hizmetlerde Çalıştırılmak Üzere İşçilik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kavak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 04.01.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Genel Hizmetlerde Çalıştırılmak Üzere İşçilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Me-Taş Temizlik Yemek Servis Hizmetleri İnşaat Makina Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. & Sam Güv. Tem. Hiz. Tabl. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 18.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.01.2013tarih ve 4002sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/571sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede İş Ortaklıkları’nın özel ortağı tarafından sunulmuş olan Ticaret Sicili Gazetesi'nin mevzuatın belgelerin sunuluş şekline ilişkin aradığı kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Genel Hizmetlerde Çalıştırılmak Üzere İşçilik Hizmet Alımı” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

 

 

 

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

ARAÇ ŞOFÖRÜ

KİŞİ

2,00

11

2

BÜRO ELEMANI

KİŞİ

2,00

11

3

VASIFLI İŞÇİ

KİŞİ

14,00

11

4

VASIFSIZ İŞÇİ

KİŞİ

13,00

11

 

şeklinde yer verildiği, anılan Şartname’nin 7.1’inci maddesinde “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

…” düzenlemesinin bulunduğu, “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler…” düzenlemesine yer verildiği, 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.02.2013, işin bitiş tarihinin 31.12.2013 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İdarenin şikâyet başvurusuna vermiş olduğu cevapta, başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi; başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın özel ortağının sunmuş olduğu Ticaret Sicili Gazetesinin aslı gösterilip aslı gibidir olarak onaylatılmış sureti sunulması gerekirken sureti gösterilip aslı gibidir olarak onaylatılmış suretinin sunulmuş olması, bu durumun da İdari Şartname’nin 7.7.2’nci maddesine aykırı olması şeklinde belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibi Me-Taş Temizlik Yemek Servis Hizmetleri İnşaat Makina Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. & Sam Güv. Tem. Hiz. Tabl. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın özel ortağı olan Sam Güv. Tem. Hiz. Tabl. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunduğu Ticaret Sicili Gazetesi suretleri incelendiğinde; sunulan belgelerde Boyabat Ticaret Sicili Müdürlüğünün mührü ile kaşesinin, Müdürlük çalışanının imzası ile “İş Bu Suret Aslının Aynısıdır 23.11.12” kaşesinin ve “Aslının Aynısıdır” kaşesi ile idarenin Muhasebe Yetkilisi Arif Geçgel’in kaşesi ve imzasının bulunduğu görülmüştür. Dolayısıyla, isteklinin ihaleden önce, Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylı Gazete suretlerini idare görevlisine göstererek, bunların fotokopilerini idare görevlisine “Aslının Aynısıdır” şeklinde onaylattığı ve “Aslının Aynısıdır” şerhi düşülmüş suretlerini teklif dosyası kapsamında sunduğu anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

            (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir…”hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik düzenlemesinden, idarelerin kural olarak belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isteyecekleri, bununla birlikte, isteklilerin belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini teklifleri kapsamında sunabilecekleri, ilgili mevzuatı uyarınca Türkiye Ticaret SiciliGazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretlerinin de idarelerce kabul edileceği anlaşılmaktadır.

 

            Bu durumda, anılan Yönetmelik hükmü gereğince, Türkiye Ticaret SiciliGazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretlerinin asıl belgeler gibi değerlendirildiği görülmekte olup, asıl belge niteliğini kazanmış olan bahsedilen Gazete suretlerinin ihale tarihinden önce idare yetkilisine ibraz edilerek bu suretlerin idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin teklif kapsamında sunulabileceği sonucuna varılmıştır.

 

            Bu itibarla, başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın özel ortağı olan Sam Güv. Tem. Hiz. Tabl. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunduğu Ticaret Sicili Gazetesi suretlerinin mevzuatın belgelerin sunuluş şekline ilişkin hükümlerine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Me-Taş Temizlik Yemek Servis Hizmetleri İnşaat Makina Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. & Sam Güv. Tem. Hiz. Tabl. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul