• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-1036
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :34
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1036
Şikayetçi:
 Kölemenoğlu Gıda Mad.i Sanayi İnşaat Taah. Turizm Nak. Hayv. Temizlik Ve Servis Hizm. Tic. Ltd. Şti., İNÖNÜ MAH. TRABZONSPOR BULV. NO:139 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Eyüp Devlet Hastanesi Baştabipliği, Eyüp Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No: 53 34050 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41579
Başvuruya konu ihale:
 2012/133118 İhale Kayıt Numaralı "Malzeme Dahil Yerinde Üretim, Dağıtım Ve Sonrası" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Eyüp Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 18.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malzeme Dahil Yerinde Üretim, Dağıtım ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Kölemenoğlu Gıda Mad. Sanayi İnşaat Taah. Turizm Nak. Hayv. Temizlik ve Servis Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin 23.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.12.2012tarih ve 41579sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4804sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olmadığı,

 

2) İhale üzerinde kalan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerin yeterli olmadığı ve incelenmesi gerektiği,

 

3) İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan gıda üretim izin belgesindeki adresin ticaret sicil gazetesinde şube olarak belirtilmediği ve adreslerin uyumlu olmadığı, 

 

4) İhale üzerinde kalan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan iş deneyimini gösterir belgenin ilgili mevzuat hükmüne uygun olarak düzenlenmediği, sözleşmede tutarın belirtilmediği, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin olmadığı özetle sözleşmenin ucu açık bir sözleşme olduğu, 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,        

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,        

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,    

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde 79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır. “ düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin  “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: MALZEME DAHİL YERİNDE ÜRETİM, DAĞITIM VE SONRASI

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Eyüp Devlet Hastanesi ve Bağlı Birimlerinde (Eyüp Merkez ve Gaziosmanpaşa Ali Külünk Semt Polikliniği)

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması aşamasında ulaşım, sigorta, vergi resim ve harç giderleri teklif fiyata dahldir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.”düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin ekinde“…

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Normal yemek

Öğün

160.000,000

2

Diyet Yemek

Öğün

35.000,000

3

Normal Kahvaltı

Öğün

46.000,000

4

Diyet Kahvaltı

Öğün

18.000,000

…” düzenlemesi,

 

           Teknik Şartname’de “… MADDE 6) VERİLECEK YEMEK, KAHVALTI VE DİYET YEMEKLERİNİN ŞEKLİ:

SERVİS SATLERİ

Sabah Kahvaltısı

Öğle Yemeği

Akşam Yemeği

Ara kahvaltı

 

Gece Kahvaltısı

06.00-07.00

12.00 -14.00

18.00-19.30

09.00-15.00-21.00

23.00-01.00

 

Servis saatleri gerek görüldüğü takdirde kontrol teşkilatı tarafından değiştirilebilir.

Kahvaltılar çay,süt, meyve suyu,şeker, ekmek hariç 3’er kaptan oluşur. Personel ve hasta refakatçilerine verilecek olan öğle ve akşam yemekleri ekmek ve su hariç 4’er kaptan oluşurken, diyet yemeği alan hastalara ekmek ve su hariç en az 4’er kaptan oluşan yemek servis edilir.

Ramazan ayında oruç tutan personel için iftar ve sahur yemeği kontrol teşkilatının hazırladığı mönüye göre verilecektir. Ayrıca rutin olarak saat 23.00 ve 01.00 arasında nöbetçi personele gece kahvaltısı verilmeye devam edilecektir. Ramazan ayı boyunca akşam yemeği iftar saatine kadar devam edecektir.

            MADDE 7)  VERİLECEK YEMEK, KAHVALTI VE DİYET YEMEKLERİNİN ŞEKLİ:

 

7.1) KAHVALTI: Nöbetçi personel ile hasta ve refakatçilerine her sabah bir öğün kahvaltı verilir. Bu kahvaltının ne şekilde ve çeşitte sunulacağını kontrol teşkilatı tespit eder ve müteahhit firma buna uyar. Ayrıca gece nöbetçi personele 23.00-01.00 arası kahvaltı verilir.

 

       Her gün çay – kesme şeker, kutu süt, veya meyve suyu ve ekmek yanında yapılan menünün öngördüğü şekilde aşağıdakilerden 3 çeşit kahvaltılık verilir.

* Siyah zeytin

* Yeşil zeytin

* Beyaz peynir

* Kaşar peynir

* Karper peynir

* Tereyağı poşet

* Bal poşet

* Reçel poşet

* Fındık ezmesi poşet

* Tahin-pekmez poşet

* Yumurta

* Domates, Salatalık

 

7.2) DİYET HASTALARININ KAHVALTILARI:

  

Her gün çay – kesme şeker, ıhlamur, kutu süt, veya meyve suyu  ve  ekmek  yanında hasta diyetinin özelliğine göre aşağıdakilerden en az 3 çeşit kahvaltılık verilir. Diyetisyen, çeşit ve miktar olarak hastanın tedavisinin gerektirdiği  düzenlemeyi  yapabilir.

* Diyet Zeytin

* Diyet Peynir( pastörize kutu taze peynir ,tuz ve yağı azaltılmış light peynir)

* Tereyağı poşet

* Bal poşet

* Reçel poşet

* Yumurta

* Domates, Salatalık

* Bisküvi

* Grisini

*Kuru meyve

*Ceviz içi

   

Kahvaltı mönüsü yukarıda yazılan kalemlerden oluşur.İçinden üç çeşit seçilecektir. Ancak hastanın tıbbi beslenme tedavisinin özelliğine göre bu çeşitler kontrol teşkilatı tarafından ayarlanacaktır, miktarları da hastanemiz diyetisyeni tarafından belirtilecektir

 

7.3) HASTALARIN VE PERSONELİN ÖĞLE VE AKŞAM YEMEKLERİ:     

Normal yiyen  hastalar ile refakatçilerine öğle ve akşam, çalışan personele öğle, nöbetçi personele öğle ve akşam 4 kap yemek verilir. Tıbbi beslenme tedavilerine destek amacıyla gerek görüldüğü taktirde normal yemek alan hastalara ara kahvaltıdan takviye yapılabilecektir.

            Yemeklerde uygulanacak gramajlar bu şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. Ana malzeme dışında yemeğin içine girecek  yağ, salça , un, baharat , garnitür vb malzemelerinin miktarları, yemeğin cinsine, servis şekline göre değişiklik gösterebilir.

 

BİRİNCİ KAP: Çorba (Her çeşit çorba)

            İKİNCİ KAP: Ana yemek. (Ana yemek çeşidi madde 5.7’de belirtilmiştir

ÜÇÜNCÜ KAP : Tahıl grubu (çorbalar, pilavlar, makarnalar, börekler ), zeytinyağlı sebze, zeytinyağlı dolma ve sarmalar , zeytinyağlı baklagil yemekleri vb den  oluşur.

DÖRDÜNCÜ KAP: Salatalar , meyveler , yoğurt , ayran, cacık vb içecekler , kompostolar, sütlü tatlılar , hamur tatlıları , meyve tatlıları vb gibi tamamlayıcı yemeklerden oluşur.

Not: Aylık menüde belirtilmek kaydıyla çorba verilmeyip, yerine 4. kap tekrar edebilir.

 

7.4) DİYET YEMEĞİ YİYECEK HASTALARIN ÖĞLE VE AKŞAM YEMEKLERİ:

Yemeklerde zeytinyağı ve ay çiçek yağı kullanılacak, kızartma işlemi yapılmayacak, diyet yemekleri tuzlu ve tuzsuz olarak iki ayrı tatda ve sadece fırında pişirilecektir. Gerekirse sodyumdan kısıtlı diyet tuzlar firma tarafından temin edilecektir. 

            Diyet tedavisi uygulanan hastalara çay, şeker ve ekmek hariç 4(dört) çeşide kadar kahvaltı, 8(sekiz) çeşide kadar da özel diyet yemekleri sunulacaktır. Ayrıca Diyet Uzmanının uygun gördüğü durumlarda özel beslenme gerektiren hastalarda  diyetler hazırlanırken bu 8(sekiz) çeşit yiyeceğin bazı çeşitleri aynı kabın tekrarı olabilir.

Bu gibi durumlarda sorumlu yüklenici ayrıca ücret talep etmeyecektir.

Diyetli hastaların kahvaltı ve diyet yemeği listeleri Hastane Diyet Uzmanlarının uygun gördüğü şeklinde haftalık veya 15 günlük hazırlanarak, İdare tarafından yükleniciye bildirilecektir. Diyet Uzmanının onayı dışında bu listelerde değişiklik yapılmayacaktır. Diyet hastası için sütlaç, muhallebi, püre, pelte, gavaj gibi yiyecekler disposable kaplarda servis yapılacaktır.

Diyetisyenin uygun gördüğü diyet hastaları için kahvaltıda domates ve salatalık kesintisiz yılın 12 ayı boyunca istenecektir.

            Diyeti sınırlandırılmamış hastalarda çay, şeker ve ekmek hastanın isteğine göre sınırlandırılmadan karşılanacaktır.

Diyet yemeği çeşitleri örnekleri aşağıdaki gibidir.

BİRİNCİ KAP: Et yemeği (Haşlama et, ızgara köfte, haşlama , ızgara veya fırında tavuk, buğulama veya ızgara balık vb)

İKİNCİ KAP: Çorbalar ( un kavrularak yapılan çorbalar yapılmayacaktır.)

ÜÇÜNCÜ KAP : Zeytinyağlı sebze ve salata

DÖRDÜNCÜ KAP:Tahıl grubu ( pilav , makarna vb )

BEŞİNCİ KAP:Meyve

ALTINCI KAP:Komposto ( Şekerli veya tatlandırıcılı)

YEDİNCİ KAP:Muhallebi ( Şekerli veya tatlandırıcılı)

SEKİZİNCİ KAP: Yoğurt

 

7.5 ) ARA ÖĞÜNLER:

Ara kahvaltı sayısı 3 (üç) adettir. Diyet ara kahvaltıları Diyet Uzmanı gerekli gördüğü takdirde verilecektir. Ara öğünler gerek görüldüğü takdirde birden fazla kalemden oluşabilir. 3 (üç) adet ara kahvaltı 1 (bir) adet kahvaltı olarak ödemeye esas alınacaktır.

BAZI ARA ÖĞÜN ÖRNEKLERİ;

YOĞURT        (Poşet) 200gr

ÇAY                (Şekerli ve Şekersiz)

Süt                   (Poşet) 200ml

Muhallebi        (Normal ve Tatlandırıcı ile)

Meyve             200 gr

Pelte                (Normal ve Tatlandırıcı ile)

Komposto       (Normal ve Tatlandırıcı ile)

HAŞLAMA PATATES (Söğüş, Domates, Salatalık, Havuç, Marul vb.)

Peynir             (Tuzlu ve Tuzsuz)

Ayran (Poşet) 230-250ml

Yumurta, 200gr.

Meyve suyu (elde sıkılmış veya 200 gr.lık poşette),

Bisküvi (Tatlı ve Tuzlu),

Bal (poşette),

Nişasta Kurabiyesi

Not: Diyet ara kahvaltı çeşitlerine ait gramajlar diyet kahvaltısının aynısıdır. 

 

7.6 ) ÖRNEK KUMANYA LİSTESİ

             Müteahhit firma, mutfakta meydana gelebilecek muhtemel arıza halinde  veya afet vb. durumlarda ilk üç gün aşağıda belirtilen kumanya listesine göre hastane personeli ve hasta sayısına göre yemek ihtiyacını karşılayacaktır. Diyet yemek yiyen hastalar da bu sayıya dahildir. Arızanın giderilmesi üç günü geçtiği taktirde yemek listesinde belirtilen yemekler dışarıdan sağlanarak hastanenin ihtiyacı dışarıdan giderilecektir. Kumanya, olağanüstü hale ve hastanın diyet yemeği alma durumuna göre hastane diyetisyenlerince her zaman değiştirilebilecektir.

1.Gün: Kuru köfte, (Söğüş Domates, Salatalık, Patates Kızartması veya
mevsimlik salatadan birisi), mevsimlik meyve ve ayran.

2.Gün: Beyaz peynir, yumurta, söğüş domates, salatalık ve mevsimlik meyve

3.Gün: Tavuk şinitzel (Söğüş domates, salatalık, patates kızartması veya
mevsimlik salatadan birisi), mevsimlik meyve ve ayran.

 

7.7) Yılbaşı, Bayram gibi özel günlerde mönülere ilaveler yapılabilecektir.

            7.8) Yoğurdun garnitür olarak verildiği yemeklerde  (Ispanak, etli dolmalar, kızartmalar vb) miktarı 100 gr olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalenin malzeme dâhil yemek hazırlama hizmeti olduğu bu itibarla Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.3’üncü maddesi uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale dosyası incelendiğinde; ihaleye 2 isteklinin katıldığı, Pendaş Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin idarece aşırı düşük bulunarak, teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve isteklinin sunmuş olduğu teklif açıklaması uygun bulunarak, ihalenin Pendaş Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi istekli olan Kölemenoğlu Gıda Maddeleri Sanayi İnşaat Taahhüt Turizm Nakliyat Hayvancılık Temizlik ve Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, idarenin 19.10.2012 tarihli ve 6113 sayılı yazısı ile ihale üzerinde kalan istekliyi aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tuttuğu, anılan isteklinin 30.10.2012 tarihinde teklif açıklamasını idareye sunduğu, idarenin sunulan açıklamayı uygun bularak ihaleyi neticelendirdiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, isteklinin ihale konusu işe ilişkin olarak oluşacağını belirttiği giderler için öngördüğü tutarların aşağıda yer alan tablodaki gibi olduğu anlaşılmıştır.

 

Gider Kalemi

Açıklama

Öngörülen Gider (TL)

Çiğ Girdi Gideri

Gıda Malzemeleri

364.197,26

Ekmek Gideri

31.080,00

Bardak Su Gideri

9.750,00

Personel Gideri

195.189,19

Temizlik Gideri

18.189,60

Demirbaş

14.504,95

Sözleşme Gideri

15.025,88

Genel Giderler

31.798,90

Maliyetler Toplamı

679.735,76

Öngörülen Kar

4.814,24

 

            Anılan istekli tarafından sunulan açıklamada Teknik Şartname’de yer alan menü listeleri dikkate alınarak örnek menü listeleri oluşturulduğu, bu menülerin içeriklerinin detaylı olarak belirtildiği, menülerde yer alan çiğ girdilere ilişkin olarak proforma fatura sunulduğu, sarf ve temizlik malzemeleri ve demirbaş listesine ilişkin 2 adet proforma faturanın sunulduğu, ek olarak ilaçlamaya ilişkin proforma fatura, yemek dağıtımında çalışacak araca ilişkin mali müşavir raporu, ruhsat fotokopisi ve sigorta poliçesi, mevcut demirbaş listesi, su, elektrik ve doğalgaz giderlerine ilişkin olarak ilgili Kurumların fiyat tarifelerinin sunulduğu tespit edilmiştir. Sunulan menü listelerinin Teknik Şartname’de belirtilen yemek listelerine uygun olduğu, menülerde yer alan yemeklerin içeriklerinin ve gramajlarının Teknik Şartname’ye uygun olduğu, proforma faturaların SMMM onaylı olduğu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tanzim edildiği, proforma faturaların üzerinde ilgili beyan ifadesinin yer aldığı ve proforma faturalarda yer alan birim fiyatların açıklama içeriği ile uyumlu olduğu, fiyat tarifelerinin uygun olduğu, yapılan işçilik hesaplamalarının uygun olduğu görülmüştür.

 

            İhale üzerinde kalan istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde yer alan teklif birim fiyatları ile örnek menü hesaplamaları neticesinde oluşturulan ortalama birim fiyatlar aşağıda yer alan tablodaki gibi karşılaştırıldığında, Diyet Yemek iş kalemi için birim fiyat teklif cetvelinde 2,17 TL birim fiyat teklif edilmesine rağmen, aşırı düşük teklif açıklamasında ilgili iş kalemi için hesaplanan ortalama birim fiyatın yaklaşık olarak 2,2837 TL (=2,28367142857…) olduğu, özetle teklif açıklamasında Diyet Yemek iş kalemi için teklif edilen birim fiyattan daha yüksek bir bedel hesaplandığı ve bu tutarın açıklanmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.

           

İş Kalemi

Miktar

Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Birim Fiyat (TL)

Açıklama İçeriğinde Hesaplanan Ortalama Birim Fiyat (TL) (Yaklaşık)

Normal Yemek

160.000 Öğün

3,29

1,5452

Diyet Yemek

35.000 Öğün

2,17

2,2837

Normal Kahvaltı

46.000 Öğün

1,20

0,5520

Diyet Kahvaltı

18.000 Öğün

1,50

0,5796

 

 

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, ihale üzerinde kalan istekli tarafından Diyet Yemek iş kalemi için birim fiyat teklif cetvelinde 2,17 TL birim fiyat teklif edilmesine rağmen,  sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında ilgili iş kaleminin ortalama tutarının yaklaşık olarak 2,2837 TL (=2,28367142857…) hesaplandığı ve bu tutarın açıklanmaya çalışıldığı, ihale konusu iş kapsamında 35.000 öğün alımı yapılacak Diyet Yemeğin açıklamasının hatalı yapıldığı görüldüğünden, anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılarak, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin 1’inci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

 

            Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

            Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

            Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

            a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

            b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

            c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

            d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

 

            (2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

            a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası.

            b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

            c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

            ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

            d) İtirazen şikâyet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikâyetin tarihi ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi…” hükmü,

           

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları”  başlıklı 11’inci maddesinde “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi "soyut" ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde de aynı hükme yer verilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında, anılan Yönetmelik hükmü gereğince, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği yönünde açıklama yapılmıştır.

 

            İtirazen şikâyet başvurusunda, ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belgelerden hangilerinin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece “Pendaş Gıda tarafından ihale dosyasından sunmuş olduğu belgelerin yeterli olmadığı ve incelenmesi gerektiği” şeklindeki iddianın ihaleye sunulan teklif dosyalarının idareden sonra bir kez de Kamu İhale Kurumuna incelettirilmesi anlamına gelmesinden ötürü, bu iddianın yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde istenilen şekil şartlarını taşımadığı, bu itibarla net bilgi veya somut bir iddia olmaksızın genel ifadelere yer veren 2’nci iddiaya ilişkin başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında “…(2) İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve on günlük karar verme süresi beklenilmeden doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye gönderilir. Ayrıca, başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

              Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasında, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan gıda üretim izin belgesinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı belirtilmektedir. Başvuru sahibi istekli tarafından 23.11.2012 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusunda ise anılan hususa yer verilmediği, aynı şekilde idarenin cevabi yazısında da bu hususa değinilmediği tespit edilmiştir.

 

             Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak, idareye süresinde yapılmış bir şikayet başvurusunun olmadığı görüldüğünden anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda başvuru sahibinin bu iddiasının da reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

            (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

            …

            (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

            (ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

            (d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

            (e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

            (f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır…”hükmü,

           

            Aynı Yönetmeliğin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

            (2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

            (3) İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

(4) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere yapılan işin tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.”hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde …7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü;

MALZEME DÂHİL YERİNDE ÜRETİM, DAĞITIM VE SONRASI HİZMETİ,

MALZEME DÂHİL TAŞIMALI YEMEK+KAHVALTI HAZIRLAMA, DAĞITIM VE SONRASI HİZMETİ,

MALZEME DÂHİL TAŞIMALI YEMEK HİZMETİ,

MALZEME DÂHİL YEMEK HİZMETİ,

MALZEME DÂHİL YEMEK HAZIRLAMA HİZMETİ,

MALZEME DÂHİL YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ

…”düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

            İhale dokümanı incelendiğinde; isteklilerden teklif ettikleri bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istendiği, benzer iş tanımının ise İdari Şartname’de düzenlendiği görülmüştür.

 

            İhale üzerinde kalan istekli tarafından ihalede teklif edilen bedelin 684.550,00TL olduğu, bu durumda istekli tarafından asgari (684.550,00*0,50=) 342.275,00 TL tutarında benzer işe uygun bir iş deneyim belgesinin sunulmasının gerektiği, anılan istekli tarafından iş deneyimini gösterir 2 farklı belge sunulduğu, ilk belgenin Sağmacılar Devlet Hastanesi tarafından benzer iş kapsamında 166.563,40 TL tutarında iş bitirme belgesi olduğu, söz konusu belgenin sözleşme tarihinin 28.12.2011 olduğu dikkate alındığında güncellenmiş belge tutarının 167.724,67 TL olduğu, bu tutarın ise anlan istekli için gerekli iş deneyim belgesi tutarını karşılamadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösterir ikinci belgenin ise anılan istekli ile Enerjik Gıda Ür. Tur. Paz. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış yemek hizmetleri sözleşmesi olduğu, sözleşmenin 01.04.2011 tarihinde imzalandığı, 01.04.2011 – 01.09.2011 tarihleri arasında geçerli olan sözleşmenin 380.000,00 TL tutarında olduğu ve yemek karşılığı birim fiyatın KDV hariç 4,50 TL olarak belirtildiği, ekinde 22 adet fatura sunulduğu, faturaların toplam tutarının KDV hariç 347.040,00 TL olduğu, söz konusu tutarın sözleşme bedelini karşılamamasına rağmen taraflar arasında iş eksilişi yapılarak işin neticelendirildiğine dair herhangi bir belgenin de sunulmadığı, bir başka deyişle sözleşme konusu işin taraflar arasında sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğinin tevsik edilmediği bu nedenle de anlaşılamadığı tespit edilmiştir.

           

            Öte yandan eşit muamele edilmesi ilkesi kapsamında yapılan incelemede diğer istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımına uygun olduğu ve belgelerde yer alan tutarların istenilen iş deneyim tutarını karşıladığı görülmüştür. 

 

           

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, ihale üzerinde kalan istekli tarafından 2 farklı iş deneyimini gösterir belgenin sunulduğu, ilk belgenin tutarının ihalede istenen iş deneyim tutarını karşılayamadığı, sözleşme kapsamında özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin sözleşme ve eki faturalar incelendiğinde ise, söz konusu sözleşmenin konusunun benzer iş tanımına uygun olduğu ancak sözleşmenin ekinde yer alan faturaların tutarlarının sözleşme bedelini karşılamadığı, bu durumda isteklilerden Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47.1.ç bendinde belirtilen sözleşme konusu işin iş eksilişi yapılarak tamamlandığını gösterir bir belgenin de ek olarak sunulması gerektiği ancak anılan belgenin teklif dosyası kapsamında sunulmamış olduğu bir başka deyişle sözleşme konusu işin taraflar arasında sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğinin tevsik edilmediği görüldüğünden anılan istekli teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde kalan istekli olan Pendaş Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul