• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-1037
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :35
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1037
Şikayetçi:
 Çukan İnş. Nak. Gıda Tem. Tarım Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti., DUMLUPUNAR MAH. A.MENDERES BULVARI BEYAZGÜL APY. NO:94/1 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Van İl Sağlık Müdürlüğü, Vali Mithatbey Mahallesi Hastane Caddesi 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2013 / 1895
Başvuruya konu ihale:
 2012/177696 İhale Kayıt Numaralı "Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeciliği Hizmeti Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Van İl Sağlık Müdürlüğütarafından 20.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeciliği Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Çukan İnş. Nak. Gıda Tem. Tarım Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin 26.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.01.2013tarih ve 1895sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/321sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen bedel ile ihale konusu işin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı bu nedenle anılan isteklinin idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin aynı başlıklı 59’uncu maddesinde de ilgili Kanun hükmüne paralel bir hüküm yer almaktadır.

 

Aynı Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “ … (3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. …” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dâhil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

           

            79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) Maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…”açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeciliği Hizmeti Alımı İşi

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Van İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.düzenlemesi,

 

Yine İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, teklif fiyata dahil edilecektir. Yüklenici firmaya aittir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Donanım Destekçisi pozisyonu için Asgari Ücretin %20 fazlası.

Fazla mesaiye ilişkin hususlar teknik şartnamede belirtilmiş olup, resmi tatillerde çalışılacak gün yoktur.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 22 (yirmiiki), yemek masrafı aylık gün sayısı olarak 22 (yirmiiki) gün esas alınacaktır.

            Personelin yol gideri günlük brüt (2,5 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından bu sözleşme kapsamında istihdam edilen işçilerin yol bedeli ücret bordosunda gösterilerek ödenir. Personelin yemek gideri günlük brüt (7,17 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından bu sözleşme kapsamında istihdam edilen işçilerin yemek bedeli ücret bordosunda gösterilerek ödenir Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

            Yüklenici tarafından bu sözleşme kapsamında istihdam edilen işçilerin yol ve yemek bedelleri ücret bordosunda gösterilerek ödenir. Ayrıca yüklenici; sözleşme kapsamında istihdam etmiş olduğu her bir işçiye 2` şer adet formayı ayni olarak verecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 (bir) olarak tespit edilmiştir.düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin ek bölümünde ise “…

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeciliği Elemanı (Brüt Asgari Ücret)

İşçi x Ay

12,00

12,000

2

Donanım Destekçisi (Brüt asgari Ücretin %20 fazlası)

İşçi x Ay

2,00

12,000

…” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği, idarenin aşırı düşük olarak tespit edilen teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, istekliler tarafından ilgili hususlarda belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaların dikkate alınarak söz konusu açıklamaların değerlendirilmesi gerektiği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen, yazılı açıklamada bulunmayan veya asgari işçilik maliyetinin altında bir teklif sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

 

            İhale konusu işe ilişkin olarak hesaplanan yaklaşık maliyet cetvelinde, (giyim bedeli ve % 3 oranındaki genel giderler ve sözleşme giderleri dahil) karsız yaklaşık maliyet tutarının 247.400,16 TL olarak hesaplandığı, bu tutar üzerinden % 5 oranında (247.400,16x0,05=) 12.370,01 TL firma karı hesaplandığı, toplam olarak yaklaşık maliyet tutarının 259.770,17 TL olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı düzenlemeleri dikkate alınarak yapılan hesaplamada ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin aşağıda yer alan tabloda da görüleceği üzere 246.573,36 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İş Kalemi

Birim Fiyat (TL)

Ay

Kişi

Tutar (TL)

1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Asgari ücret, yol ve yemek dâhil)

1.434,07

12

12

206.506,08

2) Donanım Destekçisi (Asgari ücretin %20 fazlası, yol ve yemek dâhil)

1.699,47

12

2

40.067,28

Teklif Edilmesi Gereken Asgari İşçilik Maliyeti

246.573,36

 

Verilen bilgiler ışığında, ihalede sunulan tüm teklifler, idarece belirlenen karsız yaklaşık maliyet tutarı ve hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti tutarı aşağıda yer alan tablodaki gibi karşılaştırıldığında, ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen bedelin ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinden (246.573,36 TL-246.572,26 TL=) 1,10 TL daha düşük olduğu, ayrıca ihalede sunulan tüm tekliflerin idarece belirlenen karsız yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu tespit edilmiştir.

 

İstekli

Tutar (TL)

 

Mebit Elektronik Bilişim ve İletişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. 

246.572,26

İhale üzerinde kalan istekli

Teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti

246.573,36

 

Çukan İnş. Nak. Gıda Temiz. Tar. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Başvuru Sahibi)

246.573,60

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi

Datatek Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. 

246.576,96

Geçerli Teklif

Akdamar Mühendislik Tem. Yemek Hizmetleri Nakl. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

246.582,30

Geçerli Teklif

Van Destek Bilişim Sağ. Hiz. Tur. ve Org. Tar. ve Hayv. İth. İhr. San. Ltd. Şti. 

246.639,60

Geçerli Teklif

İdarece belirlenen karsız yaklaşık maliyet tutarı

247.400,16

 

 

Kamu İhale Kurulunun istikrar kazanmış kararları doğrultusunda idarece tespit edilen karsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekmekte olup, bu tutarın üzerinde teklif veren istekliler hakkında ise aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağının belirtildiği, incelemeye konu ihalede de ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu bedelin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinden (246.573,36 TL-246.572,26 TL=) 1,10 TL daha düşük olduğu görüldüğünden anılan istekli teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesi gereğince teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinden daha düşük bir bedel öngören ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, ilgili mevzuat hükümleri ve istikrar kazanmış Kurul kararları doğrultusunda karsız yaklaşık maliyet tutarının altında bir teklif sundukları gerekçesiyle, ihale üzerinde kalan istekli hariç olmak üzere, ihaleye katılan tüm isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. 

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

         

            İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveline göre hesaplanan karsız yaklaşık maliyet tutarının 247.400,16 TL olduğu, ihaleye katılan tüm istekliler tarafından teklif edilen bedellerin bu tutarın altında olduğu, teklif edilen fiyatlar ile söz konusu işin yapılabilirliğini sorgulamadan ihalenin sonuçlandırılmasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı değerlendirilmiştir.    

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında bir teklif sunan ihale üzerinde kalan isteklinin değerlendirme dışı bırakılarak, karsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunmaları nedeniyle ihaleye katılan tüm isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul