• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-1041
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :26
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1041
Şikayetçi:
 Aster Tur. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti., 846. SOK. NO:55 UĞUR İŞ HANI A BLOK KAT:1/106 BİRİNCİBEYLER İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Bodrum Belediye Başkanlığı (Park Ve Bahçeler Müdürlüğü), Çarsi Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No:1 48400 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 700
Başvuruya konu ihale:
 2012/161733 İhale Kayıt Numaralı "Park Ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bodrum Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğütarafından 04.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Park ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Aster Tur. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 26.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013tarih ve 700sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/130sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen tutarın teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamaması sebebiyle söz konusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler”başlıklı 2’nci maddesinde,

“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Park ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

Parkların ve yeşil alanların bakımı, temizliği, sulanması, yeni bitki dikimleri ve budamaların, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında 36 vasıfsız personel, 3 vasıflı personel (şoför), 1 vasıflı personel (peyzaj teknikeri) ile; Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında 42 vasıfsız personel, 3 vasıflı personel (şoför) ve 1 vasıflı personel (peyzaj teknikeri) ile yaptırılması

c) Yapılacağı yer: Bodrum Belediyesi Yeşil alan ve seraları…”düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler”başlıklı 25’inci maddesinde,

“25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulaması sırasında ilgili mevzuatı gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç vb. giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Vasıflı personel olan peyzaj teknikerine asgari ücretin %30'u oranında fazla ödeme yapılacaktır. Yine vasıflı personel olan şoförlere asgari ücretin %25'i oranında fazla ödeme yapılacaktır. Bu bedeller işçi maaş bordrosunda gösterilecek olup teklif fiyata dahildir.

Haftalık çalışma saat toplamı 45 saattir. Haftalık çalışma saatinin 45 saati geçtiği durumlarda fazla çalışma ödenecektir. İşin niteliği gereği idarenin isteği doğrultusunda vasıfsız işçiler için sözleşme süresince toplam 2.100 saat, vasıflı işçilerden şoför için toplam 150 saat, vasıflı işçilerden peyzaj teknikeri için toplam 80 saat fazla çalışma yaptırılabilecektir. Fazla çalışmalar için 4857 sayılı iş kanununun 41. maddesi hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma olmayacaktır. Ancak işin niteliğine ve idarenin isteği doğrultusunda bu günlerde çalışma yapılabilecektir. Buna göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde vasıfsız işçi için sözleşme süresince toplam 120 gün, vasıflı işçilerden şoför için toplam 30 gün, vasıflı işçilerden peyzaj teknikeri için toplam 10 gün resmi tatil çalışması yaptırılabilecektir. Resmi tatil çalışmaları için 4857 sayılı iş kanununun 47.maddesi hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Tüm personele günlük brüt 18,74 TL (On Sekiz Türk Lirası, Yetmiş Dört Kuruş) olmak üzere 26 günlük brüt yol ücreti 487,24 (Dört Yüz Seksen Yedi Türk Lirası, Yirmi Dört Kuruş) nakdi ödemesi teklif fiyata dahildir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

% 2,5 olarak alınacaktır.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Gerek İdari Şartname’de gerekse Teknik Şartname’de personele verilecek yemek ve kıyafetle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.


 

            İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli örneği ise aşağıdaki gibidir:

 

A1

B2

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

Miktarı

 

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

 

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Vasıfsız Personel ile Park ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması

Ay

36

4

 

 

2

Vasıfsız Personel ile Park ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması

Ay

42

8

 

 

3

Vasıflı Personel (Şoför) ile Park ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması

Ay

3

12

 

 

4

Vasıflı Personel (Peyzaj Teknikeri) ile Park ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması

Ay

1

12

 

 

I. Ara Toplam(K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Vasıfsız Personel ile Resmi Tatil Günlerinde Çalışma Yaptırılması

Gün

120

 

 

2

Vasıfsız Personel ile Fazla Çalışma Yaptırılması

Saat

2.100

 

 

3

Vasıflı Personel (Şoför) ile Resmi Tatil Günlerinde Çalışma Yaptırılması

Gün

30

 

 

4

Vasıflı Personel (Şoför) ile Fazla Çalışma Yaptırılması

Saat

150

 

 

5

Vasıflı Personel (Peyzaj Teknikeri) ile Resmi Tatil Günlerinde Çalışma Yaptırılması

Gün

10

 

 

6

Vasıflı Personel (Peyzaj Teknikeri) ile Fazla Çalışma Yaptırılması

Saat

80

 

 

II. Ara Toplam(K.D.V. Hariç)7

 

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

 

 

 

            Başvuru sahibi firma, itirazen şikâyet dilekçesinde, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemelere göre yapılan hesaplama neticesinde teklif edilmesi asgari işçilik maliyetinin 995.823,24 TL olduğunu ve ihale üzerinde bırakılan Topuzlar İnş. Yapı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen tutarın teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamaması sebebiyle söz konusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini iddia etmektedir.

 

            Konuyla ilgili olarak daha önce Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.12 ve 79.1 numaralı maddelerinde işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesap yapılacağına ilişkin ifadeler var iken 20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile gerçekleştirilen değişiklikler sonrasında söz konusu ifadeler Kamu İhale Genel Tebliği’nden çıkarılmıştır.

 

            İşçilik hesaplama modülü ile alakalı olarak zikredilen Tebliğ’in 79’uncu maddesinin yedinci fıkrasında “Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklaması bulunmakta, bunun dışında bahis konusu modülün idarelerce veya isteklilerce kullanılması gerekliliğine veya zorunluluğuna ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan bilgiler doğrultusunda, başvuru konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine ilişkin olarak yapılan hesap sonucunda yol gideri ile %3 sözleşme ve genel giderler dâhil olmak üzere, isteklilerce teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 995.841,04 TL olduğu tespit edilmiştir.

           

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinin beşinci fıkrasında “79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            20.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı doğrultusunda, isteklilerce teklif edilen tutarlar açısından, başvuru konusu ihalede oluşan durum aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

İhale Komisyonunca Yapılan Teklif Değerlendirmesi Sonucunda Oluşan Durum

Topuzlar Ltd. Şti.

995.821,94

İhale üzerinde bırakılan firma

Turkuaz Ltd. Şti.

995.821,94

Değerlendirme dışı_

İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi, imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetelerinin İdari Şartname’nin 7.7 numaralı maddesine uygun olmaması ve sosyal güvenlik prim borcu bulunması sebebiyle

Teklif Edilmesi Gereken Asgari İşçilik Maliyeti

995.841,04

 

 

 

 

Kral Ltd. Şti.

995.857,94

Değerlendirme dışı_

Birbirinin aynı iki adet teklif mektubu sunulması ile imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetelerinin İdari Şartname’nin 7.7 numaralı maddesine uygun olmaması sebebiyle

Yılmazlar Ltd. Şti.

1.023.742,10

Değerlendirme dışı_

İstekli tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin İdari Şartname’nin 7.7 numaralı maddesine uygun olmaması sebebiyle

Aster Ltd. Şti.

1.025.292,00

Başvuru sahibi firma_

Ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif

Işık Ltd. Şti.

-

Geçersiz teklif

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin bahsi geçen 79’uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan açıklama doğrultusunda, başvuru konusu ihalede, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Buna göre, yukarıda aktarılan tablodaki durum itibariyle 20.12.2012 tarihli ihale komisyon kararına göre ihale üzerinde bırakılan Topuzlar İnş. Yapı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Topuzlar İnş. Yapı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul