• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-1042
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :27
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1042
Şikayetçi:
 Kral Tem. Güv. Gıda İnş. Bilg. ve İletişim San. Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ CAD. GENCAN APT. KAT:1 NO:4 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Bodrum Belediye Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü, Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No: 1 48400 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1603
Başvuruya konu ihale:
 2012/161733 İhale Kayıt Numaralı "Park Ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bodrum Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğütarafından 04.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Park ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Kral Tem. Güv. Gıda İnş. Bilg. ve İletişim San. Tic. Ltd. Şti.nin 28.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2013tarih ve 1603sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/277sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif dosyalarında iki adet teklif mektubu bulunması sebebiyle firmaları hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca işlem yapılmaması gerektiği, çünkü her iki teklif mektubunun da aynı bilgileri içerdiği ve bu durumun çift teklif olarak değerlendirilmemesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi Kral Tem. Güv. Gıda İnş. Bilg. ve İletişim San. Tic. Ltd. Şti.nin 14.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına giren itirazen şikâyet dilekçesinde, teklif dosyalarında iki adet teklif mektubu bulunduğu gerekçesiyle firmaları hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca işlem yapılmaması gerektiği, çünkü her iki teklif mektubunun da aynı bilgileri içerdiği ve bu durumun çift teklif olarak değerlendirilmemesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

            Ancak, adı geçen firmanın 24.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına giren ikinci dilekçesinde, başvuru konusu ihaleye ilişkin itirazen şikâyet başvurularından sarfınazar ettikleri ifade edilmektedir.

 

Konuyla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında “Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Zikredilen hüküm gereğince başvuru sahibi firmanın Kuruma yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusundan feragat etmiş olması, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesine engel teşkil etmediğinden, söz konusu başvuru incelenerek sonuçlandırılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler”başlıklı 2’nci maddesinde,

“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Park ve Bahçe Hizmetlerinin Yaptırılması

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

Parkların ve yeşil alanların bakımı, temizliği, sulanması, yeni bitki dikimleri ve budamaların, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında 36 vasıfsız personel, 3 vasıflı personel (şoför), 1 vasıflı personel (peyzaj teknikeri) ile; Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında 42 vasıfsız personel, 3 vasıflı personel (şoför) ve 1 vasıflı personel (peyzaj teknikeri) ile yaptırılması

c) Yapılacağı yer: Bodrum Belediyesi Yeşil alan ve seraları…”düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.”düzenlemesi yer almaktadır.

           

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilmesine ilişkin olarak 20.12.2012 tarihli ihale komisyon kararında “İhaleye 2 sıra nolu teklif veren Kral Temizlik Güvenlik Gıda İnşaat Bilgisayar ve İletişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sunduğu teklif dosyasının detaylı incelemesinde birbirinin aynı 2 adet Birim Fiyat Teklif Mektubu ve 2 adet Birim Fiyat Teklif Cetvelinin olmasının yanında, ayrıca imza sirkülerinin ön sayfasının aslına uygun olduğu noterce tasdik edilmiş fotokopilerinin “aslı idarece görülmüştür” yapıldığı ve yine imza sirkülerinin arka sayfasındaki karar defterinin aslına uygun olduğu noterce onaylanmış fotokopisini sunduğu, aynı zamanda teklif dosyasındaki ticaret sicil gazetelerinin Diyarbakır Sicil Memurluğunca aslı aynıdır kaşeli fotokopilerinin “aslı idarece görülmüştür” yapıldığı ve 30 Temmuz 2003 tarih ve 5852 sayılı ticaret sicil gazetesinin fotokopi olarak verildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla İdari Şartnamenin Belgelerin Sunuluş Şekli başlıklı 7.7. maddesinde … hükmü uyarınca istekli tarafından sunulan imza sirküleri ve ticaret sicil gazeteleri idari şartnameye uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Bununla beraber Kral Temizlik Güvenlik Gıda İnşaat Bilgisayar ve İletişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sunduğu teklif dosyasında birbirinin aynı 2 adet Birim Fiyat Teklif Mektubu ve 2 adet Birim Fiyat Teklif Cetveli bulunmasından dolayı … Kral Temizlik Güvenlik Gıda İnşaat Bilgisayar ve İletişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine, İçişleri Bakanlığı tarafından gelecek karar doğrultusunda geçici teminat ile ilgili işlem yapılmasına komisyonumuzca karar verilmiştir.ifadeleri bulunmaktadır.

 

 

Yapılan incelemede, idare tarafından başvuru sahibinin yasaklanmasına ilişkin işlemlere başlanıldığı anlaşılmıştır.

 

            Şikâyet başvurusuna cevaben idare tarafından başvuru sahibi firmaya tebliğ edilen 04.01.2013 tarihli yazıda, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma sebepleri arasında, yukarıda aktarılan ihale komisyon kararında belirtildiği gibi, hem teklif dosyasında iki adet birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel bulunması hem de imza sirküleri ile Ticaret Sicil Gazetesi suretlerinin mevzuata uygun olarak sunulmaması hususlarının sayıldığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde sadece teklif dosyasında birbirinin aynı bilgilere sahip iki adet birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel bulunmasının ihalelerden yasaklanma işlemlerine dayanak teşkil etmediği iddiasına yer verilmiştir. İdarece ileri sürülen diğer gerekçe hakkında ise bahsi geçen isteklinin dilekçelerinde herhangi bir ibare bulunmamaktadır.

 

Bu doğrultuda, idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma sebepleri arasında sayılan iki gerekçeden, teklif dosyasında iki adet birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel bulunmasına ilişkin olanı incelenmiştir.

 

            Konuyla ilgili olarak, 4734 sayılı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde,

İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.”hükmü,

 

“İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde ise“17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklilerce verilecek tekliflere ilişkin olarak ise aynı Kanun’un“Tekliflerin hazırlanması ve sunulması”başlıklı 30’uncu maddesinde,

“Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur…”hükmü,

 

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında“Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” hükmü bulunmaktadır.

 

“Teklif” kavramı ise mezkûr Kanun’un 4’üncü maddesinde,“Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri … ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Yukarıda aktarılan Kanun hükümleri doğrultusunda başvuru sahibinin iddiası aşağıda incelenmiştir.

 

Buna göre, başvuru sahibinin idarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası dâhilinde bulunan teklif dosyasındaki belgelerin incelenmesi sonucunda, 04.12.2012 tarihli iki adet birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelin olduğu tespit edilmiştir.

 

Her iki teklif mektubunda da idarenin adının, ihale kayıt numarasının ve ihale konusu işin adının doğru bir şekilde yazılı olduğu görülmüştür.

 

            Her iki belge üzerinde bulunan diğer bütün bilgilerin birebir aynı oldukları ve teklif mektubunda bulunan 6 maddenin içeriklerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekindeki “Birim Fiyat Teklif Mektubu” isimli ve “KİK015.3/H” numaralı standart forma ve ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel örneğine uygun olduğu belirlenmiştir.

 

Her iki teklif mektubunun üzerinde de rakam ve yazı ile aynı teklif tutarının (995.857,94 TL) yazılı olduğu görülmüştür.

 

Her iki teklif mektubunun ekinde bulunan cetvellerde bulunan miktarların, teklif edilen birim fiyatların, teklif edilen tutarların ve teklif edilen toplam tutarın birbirinin aynı olduğu görülmüştür.

 

Teklif dosyasında bulunan imza sirkülerindeki bilgilere göre, her iki teklif mektubu ve eki cetvel üzerinde de şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili Remzi Yokuş’un imzasının bulunduğu belirlenmiştir.

 

“Teklif”kavramının tanımı ve teklifin verilmesine ilişkin yukarıda aktarılan Kanun hükümleri uyarınca, başvuru sahibinin teklif dosyası içinde bulunan iki teklif mektubu arasında gerek teklif edilen tutar gerekse diğer bilgilerin içeriği açısından herhangi bir fark bulunmadığı dikkate alındığında, söz konusu fiilin, 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (b) bendinde yer alan “ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak” fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği, bunun yanında istekli tarafından iddia konusu teklif mektuplarının iki ayrı zarf şeklinde de verilmediği dikkate alındığında, söz konusu fiilin, Kanun’un 17’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen alternatif teklif verebilme halleri dışında, isteklilerin kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif verme fiiline de uymadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Bundan dolayı, Kral Tem. Güv. Gıda İnş. Bilg. ve İletişim San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında aynı içeriğe sahip iki adet birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel bulunması hâlinin idare tarafından 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (d) bendinde yer alan hüküm kapsamında değerlendirilmesi işleminin kamu ihale mevzuatı açısından uygun olmadığı sonucuna varılarak başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Kral Tem. Güv. Gıda İnş. Bilg. ve İletişim San. Tic. Ltd. Şti.nin yasaklanmasına yönelik işlemlerin durdurulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul