• Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.II-1044
 • Toplantı No: 2013/015
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :39
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1044
Şikayetçi:
 Şekerler Turizm Ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti., KIRCAMİ MAH. PERGE BULVARI EMİNE MELLİ İŞ MERKEZİ 87/C BLOK KAT:3 D:23 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1858
Başvuruya konu ihale:
 2012/182733 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 11 Aylık Tam Ve Kısmi Zamanlı Personel Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığıtarafından 07.01.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı 11 Aylık Tam ve Kısmi Zamanlı Personel Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şekerler Turizm ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.nin 31.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.01.2013tarih ve 1858sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/312sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale dokümanında iş deneyimini gösteren belgeler için, teklif edilen bedelin en az % 40 oranını sağlama şartı aranmasının ihaleye katılımı engellediği,

 

2) İhale konusu işte personel çalıştırma dışında 37 adet araç kiralamanın da bulunduğu, bu nedenle ihalenin birbirinden farklı olan iki hizmet sektörü için ayrı ayrı gerçekleştirilmesi veya benzer iş tanımına araç kiralamanın da dâhil edilmesi ya da ihalenin kısmi teklife açılması sağlanarak katılımın ve rekabetin temin edilmesi gerektiği,

 

3) Teknik Şartname’nin 15’inci maddesinde ihalede asgari ücret fiyat farkı verileceği belirtilmekle birlikte hizmetin diğer kısımları için herhangi bir düzenleme yapılmadığı, İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde fiyat farkının Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’ın 7’nci maddesine göre verileceği belirtilmesine rağmen yapılan düzenlemenin söz konusu Esaslar’a aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde, “... İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir…” düzenlemesi yer almaktadır. Aynı düzenlemenin, Elektronik Kamu Alımları Platformunda 10.12.2012 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 4.3.1’inci maddesinde de yer aldığı görülmüştür. 

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında “İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

 

            Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında ise,

          “Süreler;

          a) İlana yöelik başvurularda ilk ilan tarihini,

          b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

          …

           izleyen günden itibaren başlar.”hükmü bulunmaktadır.

 

          Başvuru sahibinin iddiasının, ihale dokümanının ilana yansıyan düzenlemesine yönelik olduğu anlaşılmış olup, yukarıda anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca şikâyetin en geç 20.12.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılması gerektiği, dolayısıyla 31.12.2012 tarihinde idareye yapılan başvurunun süre yönünden uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

           

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 5’inci maddesi ile Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde ihale konusu iş “Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan insanlara Belediyemize ait Aşevi’nde günlük ortalama 1500 kişilik yemek pişirilerek uygun araçlarla dağıtılması; Aile Eğitimi ve Sosyal Hizmet Merkezi hizmeti verilmesi, hasta, yaşlı ve engellilerin tespit edilmesi ve sonrasında gereksinimlerine göre doktor, hemşireler ve diğer meslek elemanları tarafından Evde Bakım Hizmeti verilmesi, Huzurevi’nde kalan yaşlılara bakım hizmeti verilmesi, Çocuk ve Gençlik Evi Sosyal Tesisi’nde kalan çocuk ve gençlere hizmet verilmesi, Kariyer Ofisi’nin iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetinden yararlanacak olan 3-6 yaş grubundaki çocuklara okul öncesi eğitim ve bakım hizmeti verilmesi, Yardım Merkezi aracılığı ile yardım malzemelerinin (gıda, giyecek, kırtasiye, vb.) toplanarak dağıtılması, şiddet mağduru kadınların korunması amacıyla Kadın Sığınma Evi hizmeti verilmesi, engellilere yönelik Engelli Danışma hizmeti ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmeti verilmesi ve bu hizmetlerin kayıtlarının tutulması, veri girişlerinin yapılması işi için personel çalıştırılması” şeklinde tanımlanmıştır.

 

           İhaleye ait Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin toplam 141 iş kaleminden oluştuğu ve başvuru sahibinin iddiasında belirttiği 37 adet araca ilişkin olarak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 12 adet iş kalemine yer verildiği, söz konusu kalemlerin ise şu şekilde belirtildiği, 

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

1

8 ADET KOMBİ TİP ARAÇ (8 adetx11 ay=88)

2

1 ADET ÇİFT KABİN KAMYONET (1 adet x11 ay=11)

3

1 ADET BİNEK TİP ARAÇ (1 adetx11ay=11)

4

3 ADET BİNEK TİP ARAÇ (3 adetx11ay=33)

5

6 ADET KAPALI KASA PANELVAN MİNİBÜS (Kapalı Kasa olmalıdır. Yemek taşımaya uygun, frigorik kasa, soğutuculu, klimalı olmalıdır. Silindir hacmi 2198 cc. ve üstü olmalıdır. Motor gücü 74 kw. ve üstü olmalıdır. 2008 model ve üzeri olmalıdır.) (6 adet x11 ay=66)

6

1 ADET KAPALI KASA PANELVAN MİNİBÜS (Kapalı Kasa olmalıdır. Eşya dağıtımına uygun klimalı olmalıdır. Silindir hacmi 2198 cc. ve üstü olmalıdır. Motor gücü 74 kw. ve üstü olmalıdır. Uzun şase olmalıdır. 2008 model ve üzeri olmalıdır.) (1 adet x11 ay=11)

7

1 ADET KAPALI KASA PANELVAN MİNİBÜS (Kapalı Kasa olmalıdır. Silindir hacmi 2195 cc. ve üstü olmalıdır. Motor gücü 74 kw. ve üstü olmalıdır. Kısa şase olmalıdır. 2008 model v e üzeri olmalıdır.) (1 adet x11 ay=11)

8

2 ADET 17+1 MİNİBÜS (2 adetx11 ay=22)

9

1 ADET 9+1 MİNİBÜS (1 adetx11 ay=11)

10

10 ADET TAŞIMALI ENGELLİ ÖĞRENCİ SERVİS ARACI (10 adetx11 ay=110)

11

2 ADET ENGELLİ MİNİBÜSÜ (2 adetx11 ay=22)

12

1 ADET HASTA NAKİL ARACI HİZMETİ (Akaryakıt yüklenici tarafından karşılanacak ve aylık yol km.si 3500 km yi geçmeyecek) (1 adetx11 ay=11)

 

           İdari Şartname’nin 25.3.4’üncü maddesinde “Bu işin uhdesinde kullanılacak olan taşıt ve ekipmanların tamir, bakım, onarım, trafik cezası, trafik kazası, vergi, trafik sigorta, kasko sigortası, resim ve harçlar ile diğer giderler yükleniciye aittir. Tüm araçların akaryakıtı sözleşme süresince İdaremiz tarafından temin edilecektir. Hasta Nakil Aracının akaryakıtı yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verildiği,

 

           Teknik Şartname’nin 14’üncü maddesinde bahse konu araçların detay ve özelliklerinin tarif edildiği görülmüştür.

 

İhale ilanının 4.4’üncü maddesi ile İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş,  

“Kamu veya özel sektörde yapılmış olan;

 • Aşevi,
 • Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi
 • Evde Bakım Merkezi
 • Huzurevi
 • Çocuk ve Gençlik Evi Sosyal Tesisi
 • Kariyer Ofisi
 • Kreş ve Gündüz Bakım Evi
 • Yardım Merkezi
 • Kadın Sığınma Evi
 • Engelli Danışma Merkezi
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmetlerini kapsayan Sosyal Hizmet uygulamalarından en az birini yapmış olmasıdır.”şeklinde tanımlanmıştır.

 

İhale dokümanında talep edilen araçların işin yürütülmesine yardımcı ve ferî nitelik

taşıdığı, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı sosyal hizmetler işi olduğu ve kârsız yaklaşık maliyetin % 75’inin işçilik maliyetinden oluştuğu, öte yandan ihale dokümanında geniş bir yelpazede tanımlanan sosyal hizmet uygulamalarından herhangi birini yapmış olmanın benzer iş şartını sağlamaya yeterli olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, başvuru sahibinin, araç kiralama işinin ayrı kısım olarak ihale edilmesi veya benzer iş tanımının bu yönde genişletilmesi gerektiği şeklindeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İnceleme konusu ihalede fiyat farkına ilişkin olarak;

 

İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde yer alan “Bu ihalede fiyat farkı verilecektir. Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.

Kararnamenin ilgili hükümleri aşağıya çıkarılmıştır:

Buna göre yürürlükteki Bakanlar Kurulunun, 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar kararına göre fiyat farkı ödenecektir.”düzenlemesinin hemen ardından, 24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’ın 8’inci ve 9’uncu maddelerinin aktarıldığı ve,

 

“İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin sayısı (207) ve günlük çalışma saati (8) olacaktır.”düzenlemesine yer verildiği,

 

Sözleşme Tasarısı’nın 14’üncü maddesinde İdari Şartname’nin 46’ncı maddesindeki düzenlemenin aynısının yer aldığı,

 

Teknik Şartname’nin 15’inci maddesinde “Bu ihalede asgari ücret fiyat farkı verilecektir. Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. Kararnamenin ilgili hükümleri aşağıya çıkartılmıştır.

Asgari ücret ve sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark: İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak personelin sayısı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla; asgari ücret tespit komisyonlarınca, ihale(son teklif verme) tarihinde tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücretin artırılması halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark; ayrıca bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken SGK primleri ile sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneği, bu esasların 7. maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir veya kesilir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.   

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’ın “Asgari Ücret ve Diğer İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklikten Kaynaklanan Fark” başlıklı 8’inci maddesinde,

 

“İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.”hükmü,

 

“Uygulama esasları” başlıklı 9’uncu maddesinde ise,

 

“Fiyat farkı hesabında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

b) Bu Esasların uygulanması sonucu sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da kesilecek bedeller fiyat farkı niteliğinde olup, sözleşme bedelini etkilemez.

c) Bedeli yabancı para cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak suretiyle yabancı para birimi karşılığı Türk Lirası ile ödenen işler için bu Esaslar uygulanmaz.

d) Hakedişlerin düzenlenmesi sırasında, hakedişe uygulanacak indeksin henüz belli olmadığı durumlarda, bir önceki güncel indeks kullanılarak fiyat farkı hesaplanır. Yeni indeksler belli olduğunda sonraki hakedişlerde fiyat farkları buna göre hesaplanarak düzeltilir.

e) Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Bunun dışında yüklenicinin kullandığı usuller, makine, ekipman, malzeme ve işçiliğin cins ve miktarı, Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi, yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının artması ve benzeri diğer nedenlerle ilave fiyat farkı ödenemez.

f) Avans ödenen işlerde, avansın hakedişten mahsubundan sonra yükleniciye ödenecek tutar, (An) tutarı olarak alınır. Fiyat farkı katsayısının (Pn) birden küçük olması halinde (An) tutarından avans miktarı düşülmez.

g) Bu Esaslar, iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına uygulanır.

h) Birim fiyat sözleşmelerde, sözleşmede teklif birim fiyatı bulunmayan ve yapılması idarece istenen bir iş kalemi için işin devamı sırasında yeni birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat hazırlandığı uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fiyatın uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek bulunan fiyatı, iş kaleminin miktarı ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatları ile yapılan işler sütununa dahil edilerek yeni iş kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir. Bu iş kalemine ait fiyat farkı ise, uygulama ayının indeksleri üzerinden hesaplanarak bulunur.

ı) (Ek: 07.05.2004- 25455/ 4 md.) İdari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilir.”hükmü yer almaktadır.

 

          Bu çerçevede, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’ın 7’nci maddesinin uygulanmayacağının ihale dokümanında açıkça belirtildiği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine anılan maddenin ihale konusu işte uygulanmasının söz konusu olmadığı görülmüş; buna göre, inceleme konusu ihalede fiyat farkı esaslarının bütün olarak uygulanmadığı, fiyat farkı uygulamasının zikredilen Esaslar’ın sadece 8’inci maddesi doğrultusunda yapılacağı, dolayısıyla işçilik maliyeti dışındaki maliyetler için fiyat farkına ilişkin bir düzenleme yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.    

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul