• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-169
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :22
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.II-169
Şikayetçi:
 Akgün Bilgisayar Program Ve Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (18.12.2012 tarih ve 2012/075 sayılı Kurul toplantısı kararı gündem no : 49), AKGÜN PLAZA BAĞLICA MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:31 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı), Ziyabey Caddesi No:6 06520 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2012 / 39685
Başvuruya konu ihale:
 2012/127805 İhale Kayıt Numaralı "Karar Destek Sistemi Güncelleştirilmesi Ve Veri Madenciliği Projesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 11.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Karar Destek Sistemi Güncelleştirilmesi ve

Veri Madenciliği Projesi” ihalesine ilişkin olarak Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.nin 15.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.12.2012 tarih ve 39685 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4491-01 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 248.000 TL olduğu, ihalenin yaklaşık maliyetinin 1.250.381 TL olduğu, kendilerinin ihale konusu projede çalıştırılacak personel ücreti için 460.000, eğitim giderleri için 60.000 TL öngördükleri, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bu yönde bir teklif kalemi yansıtılmadığı, yansıtılmış olsa dahi gerçeği yansıtmadığı, yazılım geliştirme faaliyetleri ve raporlama için kendileri tarafından 250.000 TL bedel öngörüldüğü, diğer istekliler tarafından da kendi teklif bedellerine yakın bedellerin öngörüldüğü, garanti ve bakım hizmetlerine ilişkin olarak öngördükleri bedelin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin yaklaşık %10'una tekabül ettiği, sözleşme giderlerinin yaklaşık 20.000 TL tutacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bahse konu iş kalemlerini maliyet hesabına ne şekilde yansıttığı ve aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun şekilde yapılıp yapılmadığının araştırılması ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinden ihale konusu işin adının karar destek sistemi güncelleştirilmesi ve veri madenciliği projesi hizmet alımı olduğu ve yaklaşık maliyetin piyasa araştırması sonucu bulunan fiyatlar esas alınarak toplam 1.250.381,00 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur. hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işe ait yaklaşık maliyet hesap cetvelinde, yüklenici için öngörülen kâr oranı ya da tutarı belirtilmemiştir. Bu durumda, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, yaklaşık maliyet hesabında idarenin belirleyebileceği en yüksek kâr oranı (% 20) dikkate alınarak hesaplanan kârsız yaklaşık maliyet tutarının 1.041.984,17 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli Net Solutions Bilişim Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.nin bu tutarın altında teklif verdiği, ancakidarecesadece Net Solutions Bilişim Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Kurulun istikrar kazanmış kararları çerçevesinde kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerden Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. den idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde uyulacak esaslar, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesinde açıklanmıştır. Anılan Tebliğin 79.4 maddesinde;

 

İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.”açıklamaları yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 maddesinde; teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden, teklifin tamamı üzerinden değil sadece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili açıklama istenmesi gerektiği açık ve tereddüde yer vermeyecek bir şekilde hüküm altına alınmıştır.

 

Mevzuatın yukarıda aktarılan ve açıklanan hükümleri böyle iken; incelenen ihalede, idarece teklifli aşırı düşük olarak tespit edilen Net Solutions Bilişim Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.den açıklama istenilmesine ilişkin yazıda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmediği ve idarece yapılan bu işlemde 4734 sayılı Kanunun 38 inci ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 maddesine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, idarece Net Solutions Bilişim Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.den ve Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.den 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili açıklama istenilerek, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul