• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-170
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :23
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.II-170
Şikayetçi:
 Karahan Group İnşaat Nak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.(18.12.2012 tarih ve 2012/075 sayılı Kurul toplantısı kararı gündem No : 51), HİLAL MAHALLESİ 674.SOKAK NO:8/9 YILDIZ/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu İdari Hizmetler Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.12.2012 / 39950
Başvuruya konu ihale:
 2012/129871 İhale Kayıt Numaralı "Tübitak Başkanlığı Ve Başkanlığa Bağlı Birimlerin "01/01/2013 - 31/12/2013 Tarihleri Arasında Genel Temizlik"" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İdari Hizmetler Daire Başkanlığıtarafından 18.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa Bağlı Birimlerin "01/01/2013 - 31/12/2013 Tarihleri Arasında Genel Temizlik Hizmet Alımı "” ihalesine ilişkin olarak Karahan Group İnşaat Nak. Taah.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 21.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.12.2012 tarih ve 39950 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4517-01 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İstekliler tarafından sunulan yeterlik belgelerinin yeniden incelenmesi gerektiği,

 

2) Teklif cetvelinde belirtilen birim fiyatların yeniden hesaplanarak toplam asgari ücret maliyeti, fazla çalışma maliyeti ve yol bedeli maliyetinin altında teklif verenlerin elenmesi gerektiği, bu hesaplamalarda doğacak hata nedeniyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, yasal dayanağı bulunmayan ihale komisyonu kararının yeniden değerlendirilerek 4734 sayılı Kanun'un 56'ncı maddesi çerçevesinde mağduriyetlerine neden olan kararın kaldırılması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasının mevzuata aykırı olduğu, ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği, idarece kullanılması zorunlu olmayan işçilik hesaplama modülü kullanılarak yaklaşık maliyetin hesaplandığı, yaklaşık maliyetin olması gerekenden daha düşük hesaplandığı, teklifin değerlendirme dışı bırakılarak kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi gerektiği, idarenin şikâyet başvuruları üzerine aldığı kararda genel toplam üzerinden hesaplama yapıldığı, yaptıkları başvuruda teklif cetvelinde birim fiyatların hatalı olduğunu belirtmelerine rağmen bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, itirazen şikayet dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (ç) bendinde de, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi yinelenmiş, başvuru dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmış, aynı Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 11’inci maddesinin son fıkrasında da “Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8’inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Bu çerçevede, Kuruma yapılan başvurularda başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerekli olup, diğer istekliler tarafından sunulan belgelerin yeniden incelenmesine yönelik talebin ihale sürecindeki işlemin mevzuata aykırılığına dair bir tespit içermediği, mevzuata aykırı işlem tesis edildiğine dair somut bir tespit bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak eksikliğin süresinde tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen şekil şartına uygun olmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin 10’uncu fıkrasının (c) bendi gereğince reddi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Genel temizlik hizmetlerini yürütecek olan 147 kişi için brüt asgari ücretin % 20 fazlası esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.

Şef ve Şef Yrd. Ücretleri:

1 - Başkanlık'da görev yapacak 1 ekip şefine brüt asgari ücretin % 75 fazlası,

2 - Uzay, Sage, Bilgem (İltaren ve G222) ve Başkanlık (Şef Yrd.)?da görev yapacak 5 kişi brüt asgari ücretin % 40'ı fazlası, esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.

Hafta İçi Fazla Çalışma Ücreti :

1- Fazla mesai ücreti : Brüt asgari ücretin %20'u üzerinden 18.840 saat hesaplanacaktır.

2- Şef Fazla Mesai Ücreti: Brüt asgari ücretin %75'i üzerinden, 96 saat hesaplanacaktır.

3- Şef ve Şef Yrd. Fazla Mesai Ücreti: Brüt asgari ücretin % 40'ı üzerinden, 564 saat hesaplanacaktır.

Hafta Sonu Fazla Çalışma Ücreti:

1- Fazla mesai ücreti : Brüt asgari ücretin %20'u üzerinden, 2424 saat üzerinden hesaplanacaktır.

2- Şef Fazla Mesai Ücreti: Brüt asgari ücretin %75'i üzerinden, 24 saat hesaplanacaktır.

3- Şef ve Şef Yrd. Fazla Mesai Ücreti: Brüt asgari ücretin % 40'ı üzerinden, 96 saat hesaplanacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

* Yol Ücreti: Tübitak Başkanlığı, Ulakbim, Uzay, Bilgem (Sage?de çalışan 2 personel) çalıştırılan yüklenici firma personeline çalışılan her gün için oturdukları yere bakılmaksızın günlük brüt 9,75 TL' dir. 33.264 gün üzerinden yol ücreti hesaplanacaktır.

            *Butal?da çalışan yüklenici firma personeline çalışılan her gün için oturduğu yere bakılmaksızın günlük brüt 13,96 TL'dir. 1.740 gün üzerinde yol ücreti hesaplanacaktır.

*Sage?de çalışan yüklenici firma personeline çalışılan her gün için oturduğu yere bakılmaksızın günlük brüt 4,88 TL' dir. 6.864 gün üzerinden yol ücreti hesaplanacaktır.

Sage'de çalışan personelin merkezi bir yerden (Ulus) alınarak işyerine (Sage-Mamak) ulaştırılması için 22 kişilik servis x 26 gün x 12 ay = 312 sefer,

Servis ücreti toplam 312 gün olarak hesaplanacaktır.

Hafta içi sabah saat 07.30'da Sage'ye getirmekle aynı şekilde saat16.30'da Sage'den dönüşü sağlamakla ve Cumartesi günü 08.00'de getirip, 13.00'da dönüşü sağlamak zorundadır.

Geliş - Gidiş günde 1 sefer sayılacaktır.

Nakdi olarak ödenecek brüt yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacaktır. (Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.10. maddesi gereğince)

Giyim Gideri:

Teknik şartnamenin 13 ncü maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen genel temizlik hizmetinde kullanılacak giysiler personele ayni olarak verilecektir.

Yemek Giderleri:

Yüklenici firmasının personeline iş günlerinde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) ücretsiz öğle yemeği verilecektir. Verilen öğle yemeği bedeli yüklenici firmadan talep edilmeyecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Genel Temizlik Hizmetlerine ait iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 olarak hesaplanacaktır.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Birim fiyat teklif cetveli ise asgari ücretin fazlası ödenecek personel grubu bazında işçilik ücreti, her bir grup için ayrı ayrı hafta içi ve hafta sonu fazla çalışma ücreti, personelin çalışacakları yere göre yol ücreti, servis ücreti ile giyim gideri için ayrı bir satır açılarak düzenlenmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 41’inci maddesinde “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir…”hükmü yer almaktadır.

 

İdarece ihale konusu işin yaklaşık maliyeti toplam 3.689.886,59 TL olarak hesaplanmıştır. İhale onay belgesi ekinde yer alan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde %10 oranında firma kârı öngörüldüğü, buna göre kârsız yaklaşık maliyetin 3.363.347,95 TL olarak, firma kârının ise 326.538,64 TL belirlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde hafta içi fazla çalışma ücretinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun yukarıda anılan maddesi dikkate alınarak %50 artırılarak hesaplandığı, hafta sonu fazla çalışma ücretinin ise bu hükme uyulmadan ve artırımsız saatlik ücret üzerinden hesaplandığı görülmüştür. Bu durumda idarece hesaplanan yaklaşık maliyet olması gerekenden daha düşük hesaplanmıştır.

 

Bununla birlikte ayni olarak verilmesi öngörülen servis ve giyim gideri hariç İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil giderleri düzenleyen 25’inci maddesinde yer alan düzenlemelere, iş mevzuatında fazla çalışmaya ilişkin düzenlemeye göre birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen maliyet kalemlerine uygun şekilde asgari teklif edilebilecek işçilik ücreti %3 sözleşme ve genel giderler dahil aşağıda tabloda gösterildiği şekilde hesaplanmıştır.

 

 

 

Sıra. No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

İşçi sayısı

Ay/

gün/

saat

Tutarı

1

Aylık ücret (Brüt aşgari ücretin %20 fazlası)

Adet

147

12 ay

2.501.722,44

2

Aylık ücret (Brüt aşgari ücretin %40 fazlası)

Adet

5

12 ay

99.273,60

3

Aylık ücret (Brüt aşgari ücretin %75 fazlası)

Adet

1

12 ay

24.818,64

4

Hafta İçi - Fazla Çalışma Ücreti [Asgari ücretin % 20 fazlası üzerinden hesaplanacaktır. (Toplam 147işçi için)]

 

Saat

 

 

18.840

 

178.226,40

5

Hafta İçi - Fazla Çalışma Ücreti [Şef ve Bşk. Şef Yrd.  - Asgari ücretin %40 fazlası üzerinden hesaplanacaktır. (Toplam 5 işçi için)]

 

Saat

 

 

564

 

6.226,56

6

Hafta İçi -Fazla Çalışma Ücreti [Şef - Asgari ücretin %75 fazlası üzerinden hesaplanacaktır. (1 işçi) için]

 

Saat

 

 

96

 

1.322,88

7

Hafta Sonu - Fazla Çalışma Ücreti  "Asgari ücretin % 20 fazlası için" (Toplam 80 işçi için)

 

Saat

 

 

2.424

 

22.931,04

8

Hafta Sonu - Fazla Çalışma Ücreti  "Şef ve Şef Yrd. - Asgari ücretin % 40 fazlası için" (Toplam 4 işçi için)

 

Saat

 

 

96

 

1.059,84

9

Hafta Sonu - Fazla Çalışma Ücreti  "Şef - Asgari ücretin % 75 fazlası için" (1 işçi için)

 

Saat

 

 

24

 

330,72

10

Yol Ücreti [Başkanlık, Bilgem (İltaren, G222, Uzay, Ulakbim, Sage ve MAM Enerji Enstitüsü (2 kişi ve G-222)]

 

Gün

 

 

33.264

 

407.816,64

11

Yol Ücreti (SAGE)

Gün

 

6.864

144,66

12

Yol Ücreti (BUTAL)

Gün

 

1.740

30.537,00

 

TOPLAM

 

 

 

3.316.410,42

 

Hesaplanan 3.316.410,042 TL işçilik giderine idarenin ayni olarak verilmesi öngörülen servis ücreti için öngördüğü 38.294,88 TL ve giyim gideri için öngördüğü 15.642,72 TL eklendiğinde kârsız yaklaşık maliyet 3.370.348,02 TL hesaplanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ise ihaleye 3.413.731,32 TL teklifte bulunmuştur. İhale konusu işin kârsız yaklaşık maliyetinin 3.370.348,02 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ise 3.413.731,32 TL olduğu dikkate alındığında teklifin kârsız yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dolayısı ile toplamda asgari işçilik maliyetini fazlası ile karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin ikinci iddiası da uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul