• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-172
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :25
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.II-172
Şikayetçi:
 Başak Yemek İlaç Tem. Hiz. Paz. Dış Tic. Taah. Tic. San. Ltd. Şti., İNÖNÜ BULVARI ERAS İŞ MERKEZİ NO:13 KAT:4/405 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Ulaşım Turizm İnş.Taah. Proje Tel. San. Tic. A.Ş., 1. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 2 38010 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41790
Başvuruya konu ihale:
 2012/146779 İhale Kayıt Numaralı "Raylı Sistem Güzergahındaki Bina, Araç Yıkama Ve İstasyonların Temizlenmesi İşi Hizmet Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje Tel. San. Tic. A.Ş.tarafından 14.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Raylı Sistem Güzergahındaki Bina, Araç Yıkama ve İstasyonların Temizlenmesi İşi Hizmet Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Başak Yemek İlaç Tem. Hiz. Paz. Dış Tic. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin 07.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.12.2012 tarih ve 41790 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4831 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen fiyatın, yüklenici tarafından karşılanması öngörülen temizlik sarf malzemeleri bedelini karşılamasının mümkün olmadığı, dolayısıyla aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;

 

“25.1. İsteklilerin teklif edecekleri fiyata sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü vergi (KDV hariç) sözleşme damga vergisi, resim ve harç giderlerini dahil etmeleri gerekmektedir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Sözkonusu işleri görecek Yüklenici personeline Yüklenici tarafından ödenecek minimum ücret tutarları şöyle olacaktır;

Temizlik görevlileri için: En az, Brüt asgari ücret,

Temizlik şef yardımcısı için: En az, brüt asgari ücretin % 5 fazlası (Brüt asgari ücret x 1,05),

Temizlik şefi için: En az, brüt asgari ücretin % 10 fazlası (Brüt asgari ücret x 1,10),

Yüklenicinin, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (sözleşme süresi içerisinde 14,5 güne tekabül etmektedir) çalıştıracağı ihale konusu işe ilişkin personeline 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47nci maddesine göre hesaplanarak ödenecek ücret giderine ilişkin bu günlerde çalışacak personel ve gün sayısı:

Temizlik görevlileri için: 39 personel, her personel 14,5 gün boyunca toplamda 565,5 gün,

Temizlik şefi için: 1 personel, her personel 14,5 gün boyunca toplamda 14,5 gün,

Temizlik şef yardımcısı için: 1 personel, her personel 14,5 gün boyunca toplamda 14,5 gün.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yol bedeli olarak brüt kişi başı 26 günlük 156 TL (Günlük 6,00 TL), Yemek bedeli olarak brüt kişi başı 26 günlük 156 TL (Günlük 6,00 TL). Yemek ve yol bedelleri çalışan personele nakdi olarak ödenecek ve personelin maaş bordrosunda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik şartnamede belirtilen malzemelerde teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu iş için; iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranı % 1,5 dir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartname, işin yürütülmesi esnasında kullanılması gereken makine-ekipman bilgilerine ve yüklenici tarafından karşılanacak temizlik sarf malzemeleri listesine yer verilmiştir.

 

            Toplam 42 personelin 12 ay süresince çalışması öngörülen ihalede, personele ödenecek aylık ücretler ile yol ve yemek giderleri dahil toplam asgari işçilik maliyeti idarece 794.537,73.-TL olarak belirlenmiş, makine-ekipman ve sarf malzemeleri için 24.381,87.-TL bedel öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

            Personel çalıştırılmasına dayalı başvuruya konu ihalede, %3 oranında yüklenici kârı öngörülmüş ve kârsız yaklaşık maliyet 818.919,60.-TL olarak tespit edilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 79.1 inci maddesinde;

 

            “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.”,

 

79.3 üncü maddesinde;

 

“Asgari işçilik maliyeti;

 

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

 

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

 

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.”,

 

79.4 üncü maddesinde ise;

 

“İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdarece belirlenen 818.919,60.-TL tutarındaki kârsız yaklaşık maliyet dikkate alındığında, teklif bedeli bu tutarın altında olduğu görülen ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen şikâyetçi Başak Yemek İlaç Tem. Hiz. Paz. Dış Tic. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nden tekliflerine ilişkin yazılı açıklama istenilmeden ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerden tekliflerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul