En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-173
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :26
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.II-173
Şikayetçi:
 Efendioğlu Yemekhane Temz.Turz.Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.- Öz Or-Sa Turizm Gıda Temizlik Taşımacılık Kırtasiye İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., İVEDİK CAD. 174/4 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Görele Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bozcaalı Mahallesı Mehmet Burnu 28800 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2012 / 42170
Başvuruya konu ihale:
 2012/128416 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme Ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Görele Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 07.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Efendioğlu Yemekhane Temz. Turz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.- Öz Or-Sa Turizm Gıda Temizlik Taşımacılık Kırtasiye İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 26.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.12.2012 tarih ve 42170 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4900 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığınca, tüzel kişiliğin ortakları ve yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesinin sunulmadığı, imza sirkülerinde imzası bulunanların yetki süresini gösteren gazetelerin olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağına ilişkin iş deneyim belgesinin ihalede aranan benzer iş şartını sağlamadığı,

 

3) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağının bilançosunun ihalede aranan şartı karşılamadığı,

 

Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru konusu işe ilişkin idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1 inci maddesinde;

 

“İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,”düzenlenmesi, 7.2 nci maddesinde ise;

 

“7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            - İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı konumundaki Silyon Yemekç. Sos. Hiz. Tur. İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sırasıyla, 03.05.2012 tarihli ve 8060 sayılı, 04.05.2012 tarihli 8061 sayılı ve 04.07.2012 tarihli ve 8104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin sunulduğu görülmektedir.

 

            03.05.2012 tarihli ve 8060 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine göre, şirket ortağı Halit Alkuru’nun 10 yıl süre ile şirket müdürü olarak görevlendirildiği,

 

            Pilot ortağı temsil ve ilzama yetkili müdür olan Halit Alkuru’ya ait olmak üzere noter onaylı imza sirkülerinin de teklif kapsamında sunulduğu görülmüştür.

 

            Bu haliyle pilot ortak tarafından idari şartnamenin 7.1 inci maddesinde aranan asgari yeterlik şartlarının karşılandığı anlaşılmaktadır.

 

            - İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı konumundaki Beyza Tem. Gıda Hasta ve Ziy. Yön. Hizm.,Tur. Bilg. Kull. Veri Grş. Otom. Pey. Gıda İlaçl. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 01.08.2012 tarihli ve 8124 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin sunulduğu görülmüş olup, söz konusu Gazetenin 757 nci sayfasına göre şirket ortağı Sinan Bayram’ın, 10 yıl süre ile şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürü olmasına karar verildiği,

           

Aynı Gazetenin 870 inci sayfasında, Burhaniye Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı şirketin ticari adresinin Çorum’a nakline karar verildiği görülmüştür.

 

Özel ortağı temsil ve ilzama yetkili müdür olan Sinan Bayram’a ait olmak üzere noter onaylı imza sirkülerinin de teklif kapsamında sunulduğu görülmüştür.

 

Bu haliyle özel ortak tarafından idari şartnamenin 7.2 nci maddesinde aranan asgari yeterlik şartlarının karşılandığı anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu hususa yönelik 1 inci iddiasının yerinde olmadığı görülmüştür.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 inci maddesinde;

 

“7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” düzenlemesine,

 

7.6 ncı maddesinde;

 

“Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

Kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen yemek hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            - İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı konumundaki Beyza Tem. Gıda Hasta ve Ziy. Yön. Hizm.,Tur. Bilg. Kull. Veri Grş. Otom. Pey. Gıda İlaçl. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsiken Edremit Devlet Hastanesi Baştabipliğince 12.01.2012 tarihinde 489 sayı ile düzenlenmiş olan “Malzemesiz Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Temin İşi”ne ilişkin iş bitirme belgesi sunulduğu görülmüş olup, sunulan belgenin ihalede aranan benzer iş şartını karşıladığı ve başvuru sahibinin iddiasını yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

- İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı konumundaki Silyon Yemekç. Sos. Hiz. Tur. İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nce Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 19.08.2011 tarihli ve 3286 sayı ile düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgenin Bolu Merkez 15 Taşıma merkezi ilköğretim okuluna verilen sıcak öğle yemeği işine ilişkin düzenlendiği ve belgenin bu haliyle ihalede aranan benzer iş şartını karşıladığı anlaşılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4.2 nci maddesinde;

 

“7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.”düzenlemesi yer almaktadır.

           

            - İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı konumundaki Silyon Yemekç. Sos. Hiz. Tur. İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nce Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylı yıl sonu bilançosunun ve özel kaşenin de yer aldığı 2011 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu görülmüştür.

 

            31.12.2011 tarihli ayrıntılı bilançoda ve 2011 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine yer alan mali bilgilere göre, adı geçen tüzel kişiliğin idari şartnamede bilançoya ilişkin istenen asgari kriterleri karşıladığı görüldüğünden, iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

- İhale üzerinde bırakılan isteklinin özel ortağı konumundaki Beyza Tem. Gıda Hasta ve Ziy. Yön. Hizm.,Tur. Bilg. Kull. Veri Grş. Otom. Pey. Gıda İlaçl. San. ve Tic. Ltd. Şti.nce Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylı ve özel kaşenin de yer aldığı bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu, tabloda yer alan bilgilerin, idari şartnamede bilançoya ilişkin istenen asgari kriterleri karşıladığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           
1 ) Başvuru sahibi Efendioğlu Yemekhane Temz. Turz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.-Öz Or-Sa Turizm Gıda Temizlik Taşımacılık Kırt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan bilanço bilgilerine ilişkin belgeler incelendiğinde;

 

Adı geçen iş ortaklığının özel ortağı konumundaki Öz Or-Sa Turizm Gıda Temizlik Taşımacılık Kırt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylı 2011 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu, söz konusu beyannamede meslek mensubunun kullanması gereken özel kaşenin bulunmadığı görülmüştür.

 

2) Aslan Tur Nakl. Yem. Gıda Teks. İml. Tar. Hayv. İnş. Tur. Orm. Ürünl. ve Petr. Ürünl. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylı 2011 yılına ait ayrıntılı bilançonun ve bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu, söz konusu beyannamede meslek mensubunun kullanması gereken özel kaşenin bulunmadığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 8.4 üncü maddesinde; İhale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.”açıklaması bulunmaktadır.

 

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte, çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensupları, düzenledikleri resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanırlar.” hükmü ve,

 

            Anılan Yönetmeliğin “Kaşelerin şekli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Kaşeler kare şeklinde olup, en üste “TC” rumuzu, altına “TÜRMOB” yazısı ve “Mm” amblemi, Serbest Muhasebeci veya “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ibaresi ile kaşe numarasını taşır. Kaşeler; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü ve Tebliğ açıklaması gereğince, serbest muhasebeci mali müşavirlerin düzenledikleri resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanmalarının gerekli olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükmü bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6.1 inci maddesinde ise; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

            a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

            b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, İdarelerce tamamlatılacaktır…” açıklaması mevcuttur.

 

          Dolayısıyla;

 

            Başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı olan Öz Or-Sa Turizm Gıda Temizlik Taşımacılık Kırt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aslan Tur Nakl. Yem. Gıda Teks. İml. Tar. Hayv. İnş. Tur. Orm. Ürünl. ve Petr. Ürünl. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan belgelerde TÜRMOB kaşesinin bulunmadığı, ancak bu durumun Tebliğin 16.6.1 inci maddesinde yer alan “…belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, İdarelerce tamamlatılacaktır.” açıklaması uyarınca tamamlatılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı olan Öz Or-Sa Turizm Gıda Temizlik Taşımacılık Kırt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Aslan Tur Nakl. Yem. Gıda Teks. İml. Tar. Hayv. İnş. Tur. Orm. Ürünl. ve Petr. Ürünl. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan belgelerde TÜRMOB kaşesine ilişkin eksikliğin tamamlanmasının istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul