• Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.II-182
 • Toplantı No: 2013/003
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :35
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.II-182
Şikayetçi:
 Bmb Soft Bilgisayar Yazılım İletişim Sis.San.Ve Tic.Ltd. Şti., CEVZİLİDERE MAH. 1236 SK. NO : 2/4 BALGAT ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimliği , Aksu Mahallesi Ögretmenler Sokak 11 18200 ÇANKIRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2012 / 40255
Başvuruya konu ihale:
 2012/142766 İhale Kayıt Numaralı "7 Kişi İle Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Ve Teknik Destek Bakım Onarım Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimliğitarafından 06.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “7 Kişi İle Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım ve Teknik Destek Bakım Onarım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Bmb Soft Bilgisayar Yazılım İletişim Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 21.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.12.2012 tarih ve 40255 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4562 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,ihalede sunmuş oldukları teklifin geçerli teklif olarak belirlendiği bunun üzerine 08.11.2012 tarihli yazı ile demo uygulamasına davet edildikleri, idarece 14.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen demo uygulaması neticesinde düzenlenen tutanakta, demoya katılan firma personeli sayısının şartnamede belirtilen sayının üzerinde olduğunun ve teklif edilen sistemin teknik şartnamede belirtilen bazı özellikleri karşılamadığının belirtildiği, söz konusu gerekçelerle de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak demo sunumunun 4 teknik personel ile yapıldığı, ihale konusu işe gösterilen hassasiyet ve işin karmaşıklığı nedeniyle şirket yetkililerinin de salonda hazır bulundurulduğu, şirketin genel müdürünün de iki günlük demonun ilk bir saatlik kısmına misafir olarak katıldığı, idare tarafından da demoya katılan firma personeli sayısının fazlalığına ilişkin bir ikazda da bulunulmadığı, ihalede teklif etmiş oldukları sistemin teknik şartnamede belirtilen düzenlemeleri karşıladığı ancak demo sunumunun yalnızca ihale komisyonu tarafından değerlendirilmesi gerekirken, sunuma, idareye mevcut HBYS hizmetini sağlayan özel şirketin bir çalışanı olan Kadir Atak'ın da iştirak ettiği, söz konusu kişinin komisyonun değerlendirmelerini olumsuz yönde etkilediği, çoğunlukla sübjektif nitelikte olan bu düzenlemelerin bu kişi tarafından yanlış yorumlanması neticesinde hak kaybına uğradıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir”hükmü,

 

Yine aynı Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı27’nci maddesinde İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur” hükmü,

 

              Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 19’uncu maddesinde “(1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

            (2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

            (3) İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

            (4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında, başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

            (5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

            (6) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.”hükmü,

 

Teknik şartname’nin “Genel koşullar” başlıklı 1.4’üncü maddesinde Teklif edilen sistemler yatay ve dikey genişlemeye uygun olacak ve diğer sistemlerle (Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Akıllı Kimlik Kartı Projesi, MEDULA, ÇKYS/MKYS, PACS, LBYS, Sıramatik, KIOSK, Tanı ve Tedavi amaçlı tıbbi cihaz yazılımları, Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS), e-imza vb) karşılıklı veri alış verişi yapabilecek, yani gerektiğinde başka sistemle entegre edilebilir olacaktır. Veri girişleri İstekli firma tarafından yapılacaktır.

 1. Demonstrasyon İhaleden sonra en düşük fiyatı veren firmaya tebliğ tarihinden itibaren 7 takvim günü içerisinde kendi verilerini kullanarak demo yapacaktır.
 2. En uygun teklifi veren firma demo da yeterlilik alması durumunda diğer firmalardan demo istenmeyecektir.
 3. Firmanın demonstrasyonu uygun görülmez ise sırası ile diğer firmalar demoya çağrılarak demostrasyon yapılacaktır.
 4. Firma teklif etmiş olduğu HBYS'ini DEMO komisyonuna teknik şartnameye uygunluğu göstermek, komisyonun soracağı sorulara cevap vermek için kurumun konferans salonunda sunum yapacaktır.
 5. İstekliler idarenin DEMO talebini aşağıda belirlenen senaryo çerçevesinde yerine getirecektir.
 6. İstekli kurumun konferans salonunda prototip bir hastane için gereken ekipmanı ve sarf malzemeyi çalışır halde bulunduracaktır. Demoda Teknik Şartnamenin tüm modülleri sorgulanacaktır. Uygulama yazılımının ilgili modülleri İpad, tablet, tablet PC vb. gibi cihazlarda çalışmalıdır;  İstekli firma demoda bu çalışmalarını gösterecektir. Bu maddede yazan koşullar demonstrasyon esnasında ve kesin kabul öncesinde yapılacak muayenede komisyon tarafından kontrol edilecektir.
 7. DEMO süresinde İstekliden kaynaklı sorun/sorunların oluşması durumda demostrasyon sonlandırılarak firma İhale dışı bırakılacaktır.
 8. Tüm değerlendirmeler İhale Komisyonu Üyeleri tarafından yapılacak olup; Demoya idareden gerek görülen kadar personel katılabilecektir. Demo esnasında idare tarafından başka kurumdan da bu komisyona bilirkişi olarak üye davet edilecektir.
 9. Demoya girecek istekli adına en fazla 5 kişilik bir ekip ile demo yapılacaktır.
 10. Demo için gerekli ekipmanlar demo başlamadan en az 1 saat Önce kurulmuş ve çalışır duruma getirilmiş olmalıdır.
 11.  İstekli firma demo sırasında teknik şartnamede belirtilen tüm özellikleri kurum tarafından oluşturulan komisyon yetkililerine gösterecektir.
 12. Yapılan demo sonucunda ihale komisyonu üyeleri ve firma yetkilisi/yetkilileri tarafından demo raporu imzalanacaktır. Firma yetkilileri herhangi bir sebepten dolayı tutanağı imzalamaz ise bu durum tutanakta açıkça belirtilecektir...” düzenlemesi,

                  

            Yer almaktadır.

 

            Teknik Şartname’de ihaleden sonra en düşük teklifi sunan istekliye demo sunumu yaptırılacağı, bu isteklinin demo sunumunun yeterlilik görülmesi halinde diğer isteklilerden demo istenmeyeceği, demo sunumunun idarece belirli kurallara bağlandığı,  tüm değerlendirmelerin ihale komisyonu üyeleri tarafından yapılacağı, sunuma idare tarafından başka kurumdan da bu komisyona bilirkişi olarak üye davet edileceği ve yapılan demo sunumu neticesinde ihale komisyonu üyeleri ile istekli adına yetkililer tarafından demo raporunun imzalanacağının düzenlendiği görülmüştür.

 

            Başvuruya konu ihalede, 9 adet ihale dokümanı satın alındığı, 06.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 9 isteklinin katıldığı, ihalede en düşük teklifin başvuru sahibi istekli olan BMB Soft Bilgisayar Yazılım İletişim Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulduğu, anılan isteklinin 08.11.2012 tarihli ve 20906 sayılı yazı ile 14.11.2012 tarihinde demo sunumu yapmak üzere davet edildiği, 14.11.2012 tarihinde başlanılan ve 2 gün süren demo sunumu neticesinde düzenlenen 15.11.2012 tarihli demo tutanağında, anılan istekli tarafından yapılan sunumun idarece yeterli görülmediği, aynı istekliye ilişkin 16.11.2012 tarihli ek demo tutanağının düzenlendiği, söz konusu tutanakta da idarece sunumun yeterli görülmediği bunun üzerine 19.11.2012 tarihli ve 21566 sayılı yazısı Alpdata Bilgisayar Yazılım Dona. Sis. ve Med. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. nin demo sunumuna davet edildiği, anılan istekli tarafından 22.11.2012 tarihinde yapılan sunumun idarece uygun bulunarak aynı tarihli demo tutanağının düzenlendiği ve ihalenin anılan isteklinin üzerinde bırakılarak ihalenin neticelendirildiği görülmüştür.

 

            İtirâzen şikâyet başvurusuna konu sunuma ilişkin 15.11.2012 tarihli demo tutanağı incelendiğinde, 22 madde halinde başvuru sahibi tarafından yapılan sunumun uygun görülmeme gerekçelerine yer verildiği, tutanağın üzerinde “Not: Kadir Atak Hastanemizde otomasyon sistemi uzmanı olarak görev yapmaktadır.” ifadesinin yer aldığı, söz konusu ifadenin altında Elektronik Mühendisi Mustafa Uslu’nun kaşesine yer verildiği ve ifadenin paraflandığı, demo sunumuna ilişkin tutanağın idare adına Baştabip Yard. Uz. Dr. Yasemin Çoşgun, Elektronik Mühendisi Mustafa Uslu ve Programcı Meryem Alatlı tarafından imzalandığı, istekli adına ise “Demo esnasında 7 kişi hiç bulunmamış şoförümüz eşya taşımıştır. 5 (kişi) Yukarıda bahsi geçen teknik şartname maddeleri Komisyon tarafından sorulduğunda firma yetkililerimiz tarafından eksiksiz olarak gösterilmiş, Ancak bu ihalenin komisyon üyesi olmayan, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapmayan ve ihale komisyonu tarafından resmi olarak bilirkişi anlamında davet edilmiş olmayan yine ihalenize katılmış olan mevcut firmanın teknik personeli olarak görev yapan Kadir ATAK’ın demo kararlarının yazılmasına kadar müdahil olduğu, maddeleri kendine göre farklı yorumlayarak komisyonu etkilemiştir. Bu durum tarafımızdan tespit edilmiş olup firmamız tarafından şerh düşülerek imza altına alınmıştır.” şerhi düşülerek Hüseyin Almalı ve Meltem Yıldırım tarafından imzalandığı görülmüştür. 16.11.2012 tarihli ek demo tutanağında ise önceki tutanakta yer verilen 2’nci ve 3’üncü maddede belirtilen eksikliklerin karşılandığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            İddiaya konu hususlara ilişkin olarak 25.12.2012 tarihli ve 22275 sayılı yazı ile idareden demo sunumuna idare adına katılan kişiler hakkında bilgi istenilmiş olup, idarenin 28.12.2012 tarihli ve 24261 sayılı yazısı ve ekleri incelendiğinde, demo sunumuna katılan Kadir Atak isimli şahsın hastanede kullanılmakta olan HBYS programının işletilmesinden sorumlu kişi olduğu, anılan kişinin aynı zamanda incelemeye konu ihalenin üzerinde bırakıldığı Alpdata Bilgisayar Yazılım Dona. Sis. ve Med. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. nin çalışanı olduğu, her 2 istekli tarafından gerçekleştirilen demo sunumuna 20.11.2012 ve 21637 sayılı ile 12.11.2012 tarihli ve 21430 sayılı yazılar görevlendirilen Baştabip Yard. Uz. Dr. Yasemin Çoşgun, Elektronik Mühendisi Mustafa Uslu ve Programcı Meryem Alatlı’nın katıldığı, hastanede kullanılmakta olan HBYS programının 2009/127322 İKN’li ihale ile Alpdata Bilgisayar Yazılım Dona. Sis. ve Med. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. den alınmış olduğu tespit edilmiştir.

 

            İhale onay belgesine göre, ihale komisyonunun asil üyelerinin Uz. Dr. Hakan Eke, Mehmet Türk, Şahin Öztürk, Mustafa Uslu ve Meryem Alatlı olduğu, yedek üyelerinin ise Uz. Dr. Yasemin Coşgun, Elvan Aydın, Erkan Bişkin, Serdar Turhal ve Nurcan Avkaya olduğu görülmüştür.

 

            İhale işlem dosyası ile diğer bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin 4’üncü bendinde; ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında, başka adlar altında komisyonlar kurulamayacağının ve Teknik Şartname’nin 1.4.h maddesinde tüm değerlendirmelerin ihale komisyonu üyeleri tarafından yapılacağının, demo esnasında idare tarafından başka kurumdan da bu komisyona bilirkişi olarak üye davet edileceğinin belirtilmesine rağmen, demo sunumuna ihale komisyonunun asil üyelerinden yalnızca Mustafa Uslu ve Meryem Alatlı’nın katıldığı, komisyonun diğer 3 asil üyesinin ise sunumlara katılmadığı, sunuma idare adına katılan diğer kişinin ise ihale komisyonunun yedek üyesi olduğu ayrıca yine başvuru sahibi istekli tarafından gerçekleştirilen sunuma katılmış olan Kadir Atak isimli şahsın en düşük ikinci geçerli teklif sahibi isteklinin (Alpdata Bilgisayar Yazılım Dona. Sis. ve Med. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. nin) çalışanı olduğu, söz konusu kişinin, hayatın olağan koşulları doğrultusunda, istihdam edildiği firmanın menfaat ve çıkarları doğrultusunda hareket edeceğinin beklenmesi gerektiği, anılan hususların idarelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince, sağlamakla sorumlu olduğu eşitlik muamele ve güvenirlik ilkelerinin varlığını tehlikeye soktuğu nitekim anılan hususların itirâzen şikâyet başvurusunun temelini oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde: ilgili mevzuat hükümlerinde ve Teknik Şartname’de yapılan düzenlemelerin aksine ihalede gerçekleştirilen sunumların ikisi ihale komisyonunun asil üyesi, biri yedek üyesi olan 3 kişi tarafından değerlendirildiği, yine başvuru sahibi istekli tarafından gerçekleştirilen demo sunumuna, en düşük ikinci geçerli teklif sahibi, ihale üzerinde kalan istekli ve idarede kullanılmakta olan HBYS programını idareye sağlayan Alpdata Bilgisayar Yazılım Dona. Sis. ve Med. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. nin bir çalışanı olan Kadir Atak’ın da katıldığı, demo sunumlarının değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonunun diğer üyelerinin katılımının ise sağlanmadığı özetle başvuru sahibi istekli tarafından gerçekleştirilen demo sunumunun ilgili mevzuat hükümlerinde ve Teknik Şartname’de yer verilen usullere aykırı şekilde gerçekleştirildiği görüldüğünden, idarece başvuru sahibi istekliye ilişkin demo sunumunun, ilgili mevzuat hükümlerinde ve Teknik Şartname’de yer verilen usullere uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Öte yandan, ihale üzerinde kalan isteklinin bir çalışanı olan ve istihdam edildiği firmanın menfaat ve çıkarları doğrultusunda hareket edebileceğinin beklenmesi gereken Kadir Atak’ın da, idarece başvuru sahibi istekli tarafından gerçekleştirilen demo sumuna ve dolayısıyla da tekliflerin değerlendirilmesi sürecine dahil edilmesi,

 

Başvuru sahibi istekli tarafından gerçekleştirilen ve 2 gün süren demo sunumunda 22 madde halinde eksiklikler tespit edilerek konunun tutanağa bağlanmasına rağmen 16.12.2012 tarihli ek demo tutanağı ile 2’nci ve 3’üncü maddelere ilişkin olarak düzeltmeler yapıldığı, ihale üzerinde kalan istekli tarafından gerçekleştirilen demo sunumunun ise yalnızca 1 gün sürdüğü, başvuru sahibi istekli tarafından gerçekleştirilen ve 2 gün süren demo sunumunda tespit edilen eksikliklerin, ihale üzerinde kalan istekli tarafından gerçekleştirilen demo sunumunda mevcut olmadıklarının yalnızca 1 gün içerisinde anlaşılabilmesi,

 

Hususları bir arada değerlendirildiğinde, idarece yapılan iş ve işlemlerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan ve idarelerin sağlamakla sorumlu olduğu tüm isteklilere eşit muamele edilmesi ve güvenirlik ilkeleri açısından tereddütlerin hasıl olduğu görüldüğünden, oluşan tereddütlerin incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere Sağlık Bakanlığına bildirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

           

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekli olan BMB Soft Bilgisayar Yazılım iletişim Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. ne ilişkin demo sunumunun, ilgili mevzuat hükümlerinde ve Teknik Şartname’de yer verilen usullere uygun olarak yeniden gerçekleştirilerek ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

 1. 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

 1. Karar içerisinde yer verilen tereddütlerin giderilebilmesi amacıyla söz konusu hususların incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul