• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-185
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :38
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.II-185
Şikayetçi:
 Cennetoğlu Temizlik Bilgi İşl. Otom. Gıda Tur. Oto. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. , AŞIKVEYSEL MAH. BAĞLARBAŞI CAD. NO : 92/1 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Demetevler Huzurevi Müdürlüğü, Özevler Mah. 320.Sok. No:11 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41947
Başvuruya konu ihale:
 2012/151107 İhale Kayıt Numaralı "Kuruluşta Korunma Ve Bakım Altındaki Kişilerin Temizlik, Bakım, Giyim, Beslenme, Refakat (Hastane, Kamp, Gezi), Banyo, Tuvalet Vb. Günlük Yaşam Aktivitelerinin Tamamının Yüklenici Firma Tarafından Yerine Getirilmesi İşidir." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Demetevler Huzurevi Müdürlüğütarafından 30.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kuruluşta Korunma ve Bakım Altındaki Kişilerin Temizlik, Bakım, Giyim, Beslenme, Refakat (Hastane, Kamp, Gezi), Banyo, Tuvalet vb. Günlük Yaşam Aktivitelerinin Tamamının Yüklenici Firma Tarafından Yerine Getirilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Cennetoğlu Temizlik Bilgi İşl. Otom. Gıda Tur. Oto. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012 tarih ve 41947 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4862 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak hazırlandığı, 1 kuruşun altındaki 0,005 kuruşluk farktan dolayı değerlendirme dışı bırakılmalarının hatalı olduğu, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 09.05.2012 tarih ve 2012/806 sayılı kararında, KİK işçilik modülünün hesaplama hatası yapması nedeniyle, modülü kullanan isteklilerin tekliflerinde oluşan 70 kuruş değerindeki eksikliğin günün olağan koşulları içerisinde önem arzetmediği yönünde karar alındığı, dolayısıyla toplam teklifleri asgari işçilik maliyetinin üzerinde olmasına rağmen 0,005 kuruş değerindeki yuvarlama hatası nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikâyete konu ihale, 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında Demetevler Fatma Üçer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve bağlı bulunan Park Çiftlik Yaşlı Evi bünyesinde korunma ve bakım altındaki kişilerin temizlik, bakım, giyim, beslenme, refakat (hastane, kamp, gezi), banyo, tuvalet vb. günlük yaşam aktivitelerinin tamamının ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve dengi okul mezunu olarak çalışan (29) kişi tarafından yürütülmesi işine ilişkindir.

 

            30.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 isteklinin katıldığı, başvuru sahibine ait teklifin, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin geçerli ve en düşük teklif sahibi olarak belirlenenBerka Temizlik Peyzaj Gıda Bilgi İşlem Taşımacılık Teknik ve Sosyal Hizmetler İnşaat Sanayi Taahhüt Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İtirazen şikâyet dilekçesinde birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunmadığı iddia edilmektedir. Başvuru sahibi tarafından teklif dosyasında sunulan birim fiyat teklif cetveli aşağıya aktarıldığı şekilde hazırlanmıştır.

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

2013 Yılı 12 Aylık Yaşlı Bakım Elemanı Alımı

İşçi X Ay

29

12

2.199,81

765.533,88

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

765.533,88

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal bayram ve genel tatil günleri (bürüt asgari ücretin %55 fazlası)

gün

420,5

60,81

25.570,60

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

25.570,60

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

791.104,48

 

 

            Başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelinin birinci satırında yer alan maliyet bileşeni için 2.199,81.-TL birim fiyat teklif edildiği, bu tutarın miktar ile çarpılması sonucunda, 2.199,81 x 29 x 12 = 765.533,88.-TL’ye ulaşılmakta olup, bu kısım için aritmetik hata bulunmadığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelinin ikinci satırında yer alan maliyet bileşeni için 60,81.-TL birim fiyat teklif edildiği, bu tutarın miktar ile çarpılması sonucunda, 60,81 x 420,5 = 25.570,605.-TL’ye ulaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” 16.5’inci maddesinde,

 

“16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

16.5.2. …

 

Yuvarlama işlemine ilişkin örnek:

Hesaplanan toplam/kısım toplamı teklif tutarı

Yuvarlama sonucu

500.815,414

500.815,41

500.815,4149

500.815,41

500.815,41582

500.815,42

500.815,4169

500.815,42

 

16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.”açıklamaları yer almaktadır.

 

            Tebliğin yukarıya aktarılan açıklamaları uyarınca, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma için, başvuru sahibi tarafından teklif edilen 60,81.-TL birim fiyat ile miktarın çarpılması sonucu ulaşılan 25.570,605.-TL’nin virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanması gerekmektedir. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı hususu Tebliğ’de açıkça yer almakta olup, başvuru sahibi tarafından bu maliyet bileşeni için 25.570,61.-TL teklif edilmesi gerektiği belirlenmiştir.

 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmüne istinaden, idarece anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilerek, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul