En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-208
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :1
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.II-208
Şikayetçi:
 Ünşah Asans.Elk.Telekominikasyon İnş.Turz. İth. İhr. İmalat Tic. Ltd. Şti., İVEDİK ORGANİZE SAN. BÖL. DERİCİLER SAN. SİT. 1385 SOK. NO : 16 OSTİM ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Ülkü Mah. No: 5 Talatpaşa Bulvarı, ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41694
Başvuruya konu ihale:
 2012/130749 İhale Kayıt Numaralı "Asansör Bakım Onarım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 11.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Asansör Bakım Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ünşah Asansör Elk. Telekomünikasyon İnş. Turz. İth. İhr. İmalat Tic. Ltd. Şti.nin 30.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.12.2012 tarih ve 41694 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4823s ayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesinin 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata aykırı olduğu, ayrıca benzer iş tanımına uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin asansör bakım ve onarımı, süresinin 12 ay olduğu görülmüştür.

 

Anılan Şartname’nin 7.5. ve 7.6’ncı maddeleri “7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede, "Asansör Bakım ve/veya Onarım İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.”şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen 09.02.2011 tarih ve 1646473/11819 sayıyla asansör yapılmasına ilişkin yüklenici iş bitirme belgesi sunduğu,

 

İhaleyi yapan idare tarafından 18.10.2012 tarih ve 33673 sayılı yazıyla şikâyete konu iş deneyim belgesini düzenleyen Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden sözkonusu iş deneyim belgesinin taraflarınca düzenlenip düzenlenmediği konusunda bilgi ve belgelerin istenildiği,

 

Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce bila tarihli ve 12350 sayıyla ihaleyi yapan idareye gönderilen cevabi yazıda “...Belediyemiz tarafından 09.02.2011 tarih ve 1646473/11819 sayılı iş bitirme belgesi düzenlenmiştir. Ancak, bu belgenin üzerindeki tarih 09/02/2012 olması gerekirken sehven 09/02/2011 atılmıştır. Tarih 09/02/2012 olarak düzeltilmiştir…” denildiği anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin“İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır…” hükmü, 

 

Anılan Yönetmeliğin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44 üncü maddesi “İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

a) Geçici kabulü yapılmış işlerde, “yüklenici iş bitirme belgesi”, …

…c) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi”,

… olarak düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler uyarınca, gerçek kişilere veya Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin43’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer almayan tüzel kişilere gerçekleştirilen işlerden,geçici kabulü yapılmış olanlara belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından sadece yüklenici iş bitirme belgesi düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi incelendiğinde, iş deneyime konu işin özel sektöre gerçekleştirildiği, işin adının “Araç Asansörü (2200 Kg 0,25m/s)”, uygulanan yapı tekniğinin “ Malzemeli Hidrolik Asansör Yapım İşi” olduğu ve geçici kabulünün 10.01.2012 tarihinde yapıldığı, belge tutarının 45.000 TL olduğu, Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 09.02.2012 tarih ve 1646473/11819 sayıyla iş sahibi ile sözkonusu istekli arasında imzalanmış noter onaylı sözleşme esas alınarak düzenlenen ve anılan istekli tarafından yukarıda yer alan yönetmelik hükümlerine uygun yüklenici iş bitirme belgesi sunulduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesinin 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata aykırı olduğu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

14.01.2011 tarih ve 7730 sayıyla yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden Adım Asansör Yürüyen Merdiven Proje İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin amaç ve konusunun her çeşit asansör ve malzemelerinin montajı, komple imalatı, satımı, bakımı onarımı olduğu tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyanişleri, … … ifade eder” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yar alan Yönetmelik hükmü uyarınca, hizmet alımı ihalelerinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin sadece ihale konusu işe benzer hizmet işi olarak belirlenmesinin zorunlu olmadığı hüküm altına alınmıştır.    

 

Nitekim Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.13’üncü maddesinde “(C), (D) ve (E) grubu işlerde; idare tarafından montaj dahil mal veya hizmet alımı olarak ihaleye çıkılması ve yeterlik için iş deneyimi istenmesi durumunda, anılan işlere ilişkin yapım iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılmak mümkündür.” açıklaması getirilmiş olup,

 

Anılan Tebliğinde (C) III Grubu işler “III. GRUP İŞLER

ASANSÖR ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİ

1.  Asansör İşleri

2.  Yürüyen merdiven işleri

3.  Yürüyen bant işleri

4.  Gezer vinç işleri ” olarak belirlenmiştir.

 

Yukarıda yer alan Tebliğ maddeleri uyarınca asansör yapımına ilişkin iş deneyim belgeleriyle hizmet alımı ihalelerine teklif verilebileceği açıklanmıştır.

 

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorunda olduğu hüküm altına alınmış olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimine konu asansör yapımı işinin garanti süresi boyunca bakımın hizmetini de kapsadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak ihale üzerinde kalan isteklinin hidrolik asansör yapımına ilişkin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesinin idarece kabul edilmesinin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna ulaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesinin İdari Şartnamede belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı iddiasının da yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul