• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-210
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :5
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.II-210
Şikayetçi:
 Zafer Nak. Mad. İnş. Pet. San.Tic. Ltd. Şti., İZZETPAŞA MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI TAHİR CAD. NO: 1 KAT: 7/5 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (Ticaret Dairesi Başkanlığı) , Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42493
Başvuruya konu ihale:
 2012/98775 İhale Kayıt Numaralı "Mülkiyeti Eüaş'a Ait Muğla İli Milas İlçesi Pirenlitepe Mevkiinde Bulunan Kireçtaşı Ocağından Kireçtaşı Üretilerek Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesislerinde Kullanılmak Üzere Yeniköy Termik Santralı Ve Kemerköy Termik Santralına Sevk Edilmesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nakliye ve Sigorta Müdürlüğü tarafından 16.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mülkiyeti EÜAŞ'a ait Muğla İli Milas İlçesi Pirenlitepe mevkiinde bulunan kireçtaşı ocağından kireçtaşı üretilerek Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesislerinde kullanılmak üzere Yeniköy Termik Santralı ve Kemerköy Termik Santralına sevk edilmesi işi”  ihalesine ilişkin olarak Zafer Nak. Mad. İnş. Pet. San.Tic. Ltd. Şti.nin 07.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42493 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4988 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Kesinleşen ihale kararının ekinde gönderilmesi gereken ihale komisyon kararının kendilerine gönderilmediği, 07.12.2012 tarihinde idareye yapmış oldukları başvuru üzerine idarenin cevap yazısı ile birlikte gönderilen ihale komisyon kararında 5 erkek personelin imzasının olduğu, oysa ki,  16.10.2012 tarihinde yapılan ihalenin ilk oturumunda komisyon üyelerinin 4 bay ve 1 bayan olmak üzere toplam 5 kişiden oluştuğu,

 

2) Teklifleri ile birlikte sunmuş oldukları EÜAŞ tarafından düzenlenen 01.07.2009 tarih ve 4407 sayılı “Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan 3.3960.000 Ton Linyit Kömürünün, Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Stok Sahasında Yükleniciye Ait İş Makineleriyle Kamyonlara Yüklenerek Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Kömür Stok Sahasında Belirlenen Yere Taşınması ve Stoklanması Hizmet Alımı” işine ait iş bitirme belgesinin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun bulunmadığı, ancak söz konusu iş deneyim belgesi ile ilgili sunmuş oldukları sözleşme ve ekindeki belgeler ile teknik şartnameden anlaşılacağı üzere söz konusu işin paletli ekskavatör, kamyon, yükleyici kepçe vs. gibi araçlar kullanılarak yapılmış olduğundan idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu,

 

3) Teklifleri ile birlikte sunmuş oldukları Elazığ Altınova Çimento San. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmiş 02.03.2007 tarih ve Stn/Alm-13 sayılı “Kalker ve Marn Ocaklarındaki Taşın Hazırlanması ve İstihracı ile Dahili Yükleme ve Nakliyesi Yapımı” işine ait iş bitirme belgesinin benzer iş tanımına uygun olmakla birlikte 28.02.2007 tarihinde yapılan kabul işleminin ihale tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde olmaması ve özel sektörde gerçekleştirilen bu iş için sunulması gereken sözleşme ve faturaların sunulmaması nedeniyle uygun bulunmadığı, oysa ki, söz konusu işin yapım işi olduğu, yapım iş bitirmelerinin de geçerlilik süresinin 15 yıl olduğu, idare tarafından her ne kadar hizmet alımı işi olarak ihaleye çıkılmış ise de idarece belirlenen benzer işlerinin tamamının yapım işi olması nedeniyle kendileri tarafından yapım işine ait iş bitirme belgesi sunulduğu, kaldı ki, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da  “Gölet Yapım İşine” ait iş bitirme belgesi sunulduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait iş bitirme belgesinin de istenilen kriterlere uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiği, diğer taraftan, iş bitirme belgesi ekinde sunulması gereken sözleşme ve faturaların olmaması ile ilgili olarak, söz konusu işin mücavir alan içerisinde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle Elazığ Belediyesi tarafından onaylanmış olduğundan iş bitirme belgesi ekinde söz konusu belgelerin aranmaması gerektiği, zaten iş bitirme belgesi ekinde söz konusu belgeler olmadan ilgili belediye tarafından iş bitirme belgesinin düzenlenemeyeceği iddia edilmektedir.

 

           
4 ) İhale üzerinde bırakılan istekliye ait bilanço ve gelir tablosunun istenilen kriterleri sağlamadığı, şöyle ki, idarenin cevap yazısında ihale üzerinde bırakılan isteklinin gölet yapımı işine ait iş bitirme belgesi ile birlikte taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki 2011 yılında düzenlenmiş faturaları sunmuş olduğu tutarın teklif edilen bedelin %204,36’sı oranında olduğu ve bu kriteri sağladığının belirtildiği, oysa ki, bu firmanın 2011 yılında fatura kesmesinin mümkün olmadığı, sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin 2010 yılında kabulü yapılan gölet yapım işine ait olup 2011 yılında %204,36 oranında hizmet faturası sunamayacağı, bu nedenle anılan isteklinin bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Söz konusu hususla ilgili olarak 27.12.2012 tarihli ve 22401 sayılı yazıile idareden görüş istenilmiş, idarenin 02.01.2013 tarih ve 66 sayılı yazısında, 16.10.2012 tarihinde yapılan ihalenin ilk oturumunda, ihale komisyonu kararında ve açılış tutanaklarında isimleri bulunan 5 erkek personelimiz hazır bulunmuş olup, bahse konu personele ilaveten sekreterya hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı olması amacıyla Ticaret Dairesi Başkanlığında görevli bir bayan personelin de toplantı salonunda hazır bulunduğu ifade edilmiştir.

 

            İhale komisyonu tarafından düzenlenmiş olan tutanaklar incelendiğinde; 16.10.2012 tarihinde düzenlenmiş olan tutanakların; Başkan: Cumali Taştekin, Üyeler; Mehmet Koçyiğit, Kenan Aşıralı, İlhami Tekinalp, Emrah Giden tarafından imzalandığı, 13.11.2012 tarihli ihale komisyon kararında da aynı isimlerin imzalarının bulunduğu, ihale komisyon kararında ve tutanaklarında imzası olan kişilerin ihale yetkilisi tarafından 07.09.2012 tarihinde görevlendirilen kişiler olduğu anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinin üçüncvü fıkrasında “Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, ihale komisyonunca düzenlenmiş tutanakların ihale komisyon başkanınca onaylanmış suretlerinin isteyenlere imza karşılığı verileceği ve söz konusu tutanaklar verilmeden oturumun kapatılamayacağı, başvuru sahibi tarafından ise ihale komisyonunca düzenlenen bu tutanakların istenilmediği, dolayısıyla, söz konusu iddiaya ilişkin olarak değerlendirmenin idare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda yapıldığı ve herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin teklifi ile birlikte EÜAŞ tarafından düzenlenen 01.07.2009 tarih ve 4407 sayılı “Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan 3.3960.000 Ton Linyit Kömürünün, Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Stok Sahasında Yükleniciye Ait İş Makineleriyle Kamyonlara Yüklenerek Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Kömür Stok Sahasında Belirlenen Yere Taşınması ve Stoklanması İşi”ne ait iş bitirme belgesi sunduğu görülmüştür.

 

            İhale komisyonu tarafından söz konusu iş bitirme belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına göre yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            İşe ait Teknik Şartnamenin “İşin Konusu ve Kapsamı başlıklı 1’inci maddesinde “1.1. İşin Konusu: Ruhsat hukuku EÜAŞ’a ait, mevkii ve koordinatları Teknik Şartnamenin 3. maddesinde verilmiş olan Muğla İli, Milas ilçesi, Pirenlitepe Kireçtaşı Sahasından, Kemerköy Termik Santralı ve Yeniköy Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi’ne (BGKA), bu Teknik Şartname esaslarına göre kireçtaşını temin etmek.

1.2. İşin Kapsamı: İşin yapılması için gerekli her türlü tesis, bina, ocak içi ulaşım yolunun açılması ve bakımı, makine parkı, kırma–eleme tesisi ve diğer bütün teçhizatlar Yüklenici tarafından temin edilecektir. Bu işler ile ilgili her türlü masraf ve sorumluluk Yükleniciye ait olmak üzere; Kimyasal ve fiziksel özellikleri bu Teknik Şartname de belirtilen kireçtaşının,

  • Üretilmesi (Hazırlayacağı İşletme Projesine uygun olarak),
  • Kırılması ve elenmesi,
  • BGKA Tesisleri teslim noktasına kadar taşınması
  • Usulüne uygun teslimini ve EÜAŞ’ın istemesi durumunda emniyetli bir şekilde stoklanması, işlerini kapsamaktadır.”şeklinde açıklanmıştır.

 

            İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde, maden işletme işleri, kırma eleme tesis işleri, dekapaj işleri, yol yapım işleri, gölet ve/veya kanal yapım işleri benzer iş olarak belirlenmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesindeki tanıma göre benzer iş: ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade eder.

 

İhale konusu işin; Pirenlitepe Kireçtaşı Sahasından, Kemerköy Termik Santralı ve Yeniköy Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi’ne kireçtaşı temin etmek işi olduğu, işin yapılması sırasında gerekli her türlü tesis, bina, ocak içi ulaşım yolunun açılması ve bakımı, makine parkı, kırma–eleme tesisi ve diğer bütün teçhizatların yüklenici tarafından temin edileceği, işin; kimyasal ve fiziksel özellikleri Teknik Şartname’de belirtilen kireçtaşının üretilmesi, kırılması ve elenmesi, baca gazı kükürt arıtma tesisleri teslim noktasına kadar taşınması, usulüne uygun teslimini ve EÜAŞ’ın istemesi durumunda emniyetli bir şekilde stoklanması işlerini kapsadığı anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin linyit kömürünün Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü stok sahasında yükleniciye ait iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü kömür stok sahasında belirlenen yere taşınması ve stoklanması işine ait olduğu, dolayısıyla söz konusu işin idareye ait kömürün bir yerden bir yere iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek taşınması işi bir nevi nakliye hizmeti olduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu iş ile nakliye hizmeti dışında benzerlik göstermediği, oysa ki, ihale konusu iş içerisinde kireç taşı üretilmesi, kırılması ve elenmesi işleri de olduğundan, söz konusu işin ihale konusu iş tanımına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, söz konusu işin idarece benzer iş olarak belirlenen maden işletme işleri, kırma eleme tesis işleri, dekapaj işleri, yol yapım işleri, gölet ve/veya kanal yapım işlerinden herhangi biriyle benzer özellik taşımadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu nedenle, ihale komisyonu tarafından belirtilen gerekçeyle söz konusu iş deneyim belgesinin uygun bulunmamasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuru sahibinin teklifi ile birlikte Elazığ Altınova Çimento San. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmiş 02.03.2007 tarih ve Stn/Alm-13 sayılı “Elazığ ili merkez ilçe Harput Mah. Güllübağ mevkiinde bulunan EÇS’YE AİT İR:8138 ve İR:58267 ruhsat numaralı Harput kalker ocaklarından kuru bazda +/-%25 toleranslı 610.000 ton kalker ile İR:8118 ruhsat numaralı Güneyçayır marn ocağından kuru bazda +/-%25 toleranslı 410.000 ton marnın istihracı, araçlara stok sahasında gösterilecek yere firma tarafından tahliye edilmesi işleri ile fabrikanın dahili stoklarında bulunan her türlü malzemenin yıllık takibi +/-%25 toleranslı 427.254 ton yükleme ve nakliye ile +/-%25 toleranslı 90.000 tok klinkerin yalnızca nakliyesine ait işlerin yapılması” işine ait iş deneyim belgesi sunduğu, söz konusu belgede uygulanan yapı tekniği; kalker ve marn ocaklarındaki taşın hazırlanması, istihracı, yüklenmesi, nakliyesi ile fabrikanın stok sahasına tahliye edilmesi ve konkasörde kırılması olarak belirtildiği, işin geçici kabul tarihinin 28.02.2007 olduğu, söz konusu belgenin Elazığ Belediye Başkanı tarafından onaylandığı görülmüştür.

 

            İhale komisyonu tarafından söz konusu iş deneyim belgesi benzer iş tanımına uygun bulunmakla birlikte, 28.02.2007 tarihi olan kabul işleminin ilan tarihinden geriye doğru beş yıl içinde olmaması ve özel sektörde gerçekleştirilen bu iş için sunulması gereken sözleşme ve faturaların sunulmamış olması nedeniyle uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde“7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinin birinci fıkrasında  İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.”,

 

          “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasında“Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

          (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı sur“etleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.”hükmü yer almaktadır.

 

            İncelenen ihalede, başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin ihale konusu işe benzerlik gösterdiği, ancak söz konusu işin özel sektöre karşı gerçekleştirilen bir iş olması nedeniyle sunulması gereken sözleşme ve faturaların sunulmadığı, ayrıca söz konusu işin kabul tarihinin (28.02.2007) ilan tarihinden geriye doğru beş yıl içinde olmadığı, bununla birlikte, söz konusu iş yapım işi olarak değerlendirildiğinde, anılan mevzuat hükmü uyarınca belgenin belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenmesi gerekirken belgenin Elazığ Altınova Çimento San. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmiş olduğu anlaşılmıştır.

           

            Bu nedenle, ihale komisyonu tarafından belirtilen gerekçeyle söz konusu iş deneyim belgesinin uygun bulunmamasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ile birlikte DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 31.12.2010 tarihinde düzenlenmiş 2008/77824 IKN’li “Afyonkarahisar Kuruçay Göleti İnşaatı” işine ait iş deneyim belgesi sunduğu, belgede; işin ilk sözleşme bedelinin 5.261.870,00 TL, toplam sözleşme bedelinin 5.558.395,21 TL, belge tutarının 5.558.395,21 TL, işin geçici kabul tarihinin 02.11.2010 olduğu görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, belge tutarının idari şartnamede istenilen asgari (teklif edilen tutarın %20’si) 1.374.000,00 TL’lik tutarı karşıladığı görüldüğünden, ihale komisyonunca tesis edilen işlem mevzuata uygun bulunmuştur.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

           

İncelenen ihalede ihale komisyonu tarafından başvuru sahibinin yukarıda belirtilen gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu, buna rağmen tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik tesis edilen işlemlerin mevzuatauygun olmadığı iddiasıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir...”hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesinin ön koşulu ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir. Bahse konu ihalede ihale komisyonu tarafından belirtilen gerekçeyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibinin bir hak kaybının olmadığı, bu nedenle tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin süreçte korunması gereken herhangi bir hak veya menfaatinin bulunmadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin 4. iddiasına ilişkin olarak; ihale üzerinde bırakılan istekliye ait bilanço ve gelir tablosunun istenilen kriterleri sağlamadığı, şöyle ki, idarenin cevap yazısında ihale üzerinde bırakılan isteklinin gölet yapımı işine ait iş bitirme belgesi ile birlikte taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki 2011 yılında düzenlenmiş faturaları sunmuş olduğu tutarın teklif edilen bedelin %204,36’sı oranında olduğu ve bu kriteri sağladığının belirtildiği, oysa ki, bu firmanın 2011 yılında fatura kesmesinin mümkün olmadığı, sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin 2010 yılında kabulü yapılan gölet yapım işine ait olup 2011 yılında %204,36 oranında hizmet faturası sunamayacağı, bu nedenle anılan isteklinin bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararında başvuru sahibinin 4. iddiasına ilişkin olarak; “…Başvuru sahibinin şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesinin ön koşulu ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir. Bahse konu ihalede ihale komisyonu tarafından belirtilen gerekçeyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibinin bir hak kaybının olmadığı, bu nedenle tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin süreçte korunması gereken herhangi bir hak veya menfaatinin bulunmadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.ifadelerine yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 55. maddesinin birinci fıkrasında ise; şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce yapılacağı, 56. maddesinin birinci fıkrasında ise; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceğihükmü yer almaktadır.

 

            Öte yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde; başvuruların sırasıyla, başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı, başvuru sahibinin ehliyeti; başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı, ihaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği, idareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği, idare tarafından şikâyet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği, başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı yönünden inceleneceği düzenlenmiştir.

 

            Anılan Yönetmeliğin 18. maddesinin 1. fıkrasının (b)  bendinde; ihale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden inceleneceği, 2. fıkrasında ise; eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede; dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacağı belirtilmiştir.

 

            İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde geçen aday, istekli ve istekli olabilecek tanımları ve 54. maddesinde yer alan ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet yoluna başvurmaları yolundaki düzenleme, ihale dokümanı almayan kişilerin başvuruda bulunamayacaklarını, bu satın alma işleminin ehliyet şartının ön koşulu olduğunu ortaya koymaktadır.

 

            Hukuki düzenleme bu yönde olmakla birlikte, kamu ihale mevzuatındaki itirazen şikâyet başvurusu, idarelerin ihale sürecinde tesis ettikleri idari işlemlere yönelik olarak hak kaybı ya da zarara uğrayanların yaptığı başvuru sonucu yapılan bir denetim yöntemidir. Yapılan incelemelerdeki temel unsur, bir kişinin başvurusu olmakla birlikte, içerik yönünden bir idari işlem denetimi olan itirazen şikâyet incelemesinin amacı, kamu hukukuna tabi olarak tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluk denetimidir. Dolayısıyla idareler açısından bir denetim biçimi olan bu yöntem, hukuk özneleri için de bir hak ve özgürlük arama aracıdır. Bu nedenle de hukukun genel ilkeleri çerçevesinden, söz konusu hak arama yolunun genişletici biçimde yorumlanması gerekmektedir.

 

            Söz konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alınarak, ihaleye teklif verildiği, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca istekli statüsünü kazandığı ve (bu nedenle ihalenin her aşamasına şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceğinden) “teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ya da ihale üzerinde kalmayacak” olsa ve bu işleme karşı yaptığı itirazen şikâyet başvurusu sonucu Kurul tarafından mevzuata aykırılık bulunmasa dahi, itirazen şikâyet başvurusunun, geçerli tekliflerin sıralanmasındaki yerinden veya başvuru sahibinin üzerinde ihale kalmayacak olmasından bağımsız olarak, başvuru sırasında ehliyetinin olduğu gözetilerek incelenmesi gerekmektedir.

 

            Bu itibarla, başvuru sahibinin 4. iddiası olan, “ihale üzerinde bırakılan isteklinin bilanço ve gelir tablosunun yeterlik kriterlerini sağlamadığı” iddiasına ilişkin olarak ehliyetinin kabulünün yanı sıra, anılan Yönetmeliğin 16. maddesinde sayılan diğer unsurlar da başvuru sahibi tarafından yerine getirildiğinden, başvuru sahibinin 4. iddiasına ilişkin olarak, işin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            İşin esası açısından ise;

 

            Yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda;

 

            İhaleye konu, "Mülkiyeti EÜAŞ'a ait Muğla ili Milas İlçesi Pirenlitepe mevkiinde bulunan kireçtaşı ocağından kireçtaşı üretilerek Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesislerinde kullanılmak üzere Yeniköy Termik Santrali ve Kemerköy Termik Santralına sevk edilmesi” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin toplam 6.349,200,00 TL olarak hesaplandığı, bahse konu ihalede 8 adet ihale dokümanı satın alındığı, 16.10.2012 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda; başvuru sahibi Zafer Nak. Mad. İnş. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi ile birlikte sunmuş olduğu beş adet iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye geçerli üç teklif kaldığı ve teklif tutarı 7 362.000,00 TL olan İTS İleri Teknik Sis. İth. İhr. ve Paz. Tic. Ltd. Şti. ile teklif tutarı 10.164.000,00 TL olan Pehlivanoğlu Hafr. Nak. Emi. İnş. Turz. Sey. ve Taş. Mob. Gıda Hayv. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin, yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle uygun bulunmadığı, ihalenin 6.870,000,00 TL fiyat teklifinde bulunan Özşa İnş. Haf. Nak. Tar. San. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 7.4.2 maddesinde; “a) ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form; KİK025.1/H),

Sunmaları gerekmektedir.

 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a)Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b)Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler.

 

            Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

 

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.

Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur." düzenlemesi,

 

7.4.3 üncü maddesinde; “İsteklinin;

a)ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b)Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

 

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

 

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20'sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar; iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.” düzenlemesi

 

Yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan 2011 yılına ait bilançosunda:

 

Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)

224.588.43 / 611,03 = 367,5571

Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar / Toplam Aktif)

244.600.09 / 245.211,12 = 0.9975

Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz Kaynaklar

0,00 / 244.600.09 = 0.00

           

Olduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ile birlikte iş hacmini gösteren belge olarak; ENK Yapı Inş. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte iş ortaklığı yaparak DSİ 18. Bölge Müdürlüğünün 2010/113624 IKN’Iİ “Afyonkarahisar Merkez Akarçay Islahı İnşaatı” işine ait 2011 yılı Mart-Aralık ayları arasında gerçekleştirmiş olduğu işlerin parasal tutarını gösteren 13.063.057,93 TL tutarında fatura sunduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36. maddesinde; “(1)İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a)ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b)Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

Her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

 

(2)Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

 

(3)Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

 

(4)Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

 

(5)Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

" hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.6 maddesinde; maden işletme işleri, kırma eleme tesis işleri, dekapaj işleri, yol yapım işleri, gölet ve/veya kanal yapım işleri benzer iş olarak belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10. maddesinin (a) bendinin (3) nolu alt maddesinde; ihaleye katılacak isteklilerin ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için, isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.6 maddesinde belirtildiği üzere, idare tarafından belirlenen benzer iş tanımıyla ihaleye yapım işi yapmış olan firmaların da katılmasının sağlandığı, ancak yapım sektöründe faaliyet gösteren bu firmalardan, aynı zamanda iş hacmini gösteren belge olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki son bir yıla ilişkin taahhüdü altında veya bitirdiği hizmet işlerine ait fatura sunmaları istenilmiştir. Dolayısıyla, yapım sektöründe faaliyet gösteren firmaların hizmet işlerine ait fatura sunamaması durumunda, cirosunun istenilen şartları sağlaması zorunlu kılınmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş hacmini gösteren belge olarak “Afyonkarahisar Merkez Akarçay Islahı İnşaatı” işine ait faturaların sunulduğu, söz konusu işin yapım işi olması ve aynı zamanda ihale konusu iş veya benzer iş olarak belirlenen işler içerisinde yer almaması nedeniyle, anılan mevzuat hükmü uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, idarece ihale üzerinde bırakılan Özşa Inş. Haf. Nak. Tar. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda, diğer geçerli iki teklifin, teklif tutarları yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle, idarece uygun görülmediği hususu dikkate alındığında,  bu çerçevede ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

              Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin 1., 2. ve 3. iddialarına ilişkin olarak, anılan Kurul kararında yer alan tespit ve değerlendirmelere katılmakla beraber, başvuru sahibinin 4. iddiasına ilişkin olarak, yukarıda belirtilen gerekçelerle,  “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, anılan Kurul kararının bu kısmına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                              Erkan DEMİRTAŞ

                                                                                                     Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul