• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-211
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :3
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.II-211
Şikayetçi:
 Tekten İnş. Tur. Yemek Nakliye Tem. İlaç. Med. Tekstil Bilg. Sig. Petrol Mob. Tarım Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti., CUMHURİYET MAH. MİLLET CAD. EFE PLAZA NO : 2/201 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (Teiaş) 11. İletim Tesis Ve İşletme Grup Müdürlüğü, Osman Kavuncu Bulvarı 7.Km. No: 269 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41924
Başvuruya konu ihale:
 2012/145728 İhale Kayıt Numaralı "Genel Temizlik, Garsonluk, Kalorifer Yakma, Kat Görevliliği Ve Bakım-Onarım İşleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

T.E.İ.A.Ş. Genel Müdürlüğü 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından 09.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik, Garsonluk, Kalorifer Yakma, Kat Görevliliği ve Bakım-Onarım İşleri” ihalesine ilişkin olarak Tekten İnş. Tur. Yemek Nakl. Tem. İlaç. Med. Tekstil Bilg. Sig. Pet. Mob. Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin 11.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012 tarih ve 41924 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4861 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teklifleri ile birlikte sunmuş oldukları teminat mektubunda banka tarafından idare adının sehven “iletim” yerine “iletişim” olarak yazılmış olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumun firmalarından kaynaklanmadığı aksine bankadan kaynaklanan bir durum olduğu, oysa ki, belgenin içeriğine ilişkin tereddüde düşebilecek bir husus olmadığı, idare tarafından belgeyi düzenleyen bankadan teyit alınarak ihale işlemlerine devam edilebileceği, bu nedenle tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı,

 

 

3) İhaleye katılan isteklilerin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde istenilen yeterlik şartlarını sağlayıp sağlamadığının ayrıca istenilen belgelerin mevzuata uygun sunulup sunulmadığının tekrar değerlendirilmesi gerektiği,

 

4) İhaleye katılan isteklilerin İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde istenilen yeterlik şartlarını sağlayıp sağlamadığının ayrıca istenilen belgelerin mevzuata uygun sunulup sunulmadığının tekrar değerlendirilmesi gerektiği,

 

5) İhaleye katılan istekliler tarafından sunulan banka referans mektuplarının ilk ilan tarihi olan 15.10.2012 tarihinden sonra düzenlenip düzenlenmediğinin kontrol edilmesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale komisyonu tarafından başvuru sahibinin teklifi ile birlikte sunmuş olduğu geçici teminat mektubunda idare adının “T.E.İ.A.Ş. Genel Müdürlüğü 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü” olması gerekirken “T.E.İ.A.Ş. Genel Müdürlüğü 11. İletişim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü olarak yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan geçici teminat mektubunda idare adının “T.E.İ.A.Ş. Genel Müdürlüğü 11. İletişim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü” olarak yazıldığı,

 

İdarenin adının T.E.İ.A.Ş. Genel Müdürlüğü 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde;  bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumunun yetkili olduğu, ilgili mevzuatına aykırı düzenlenen teminat mektuplarının kabul edilemeyeceği, 37’nci maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

           

Başvuru sahibi tarafından sunulan geçici teminat mektubunun Kurum tarafından kapsam ve şekli belirlenen standart forma uygun olduğu, yalnızca idare adının “iletim” olması gerekirken “iletişim” olarak yazıldığı, söz konusu hususun teminat mektubunu düzenleyen bankadan kaynaklanan bir yazım hatası olduğu, bununla birlikte sunulan teminat mektubunda yer alan idare adında başka bir idarenin olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

 

           

 

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

T.E.İ.A.Ş. Genel Müdürlüğü 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından “Genel Temizlik, Garsonluk, Kalorifer Yakma, Kat Görevliliği ve Bakım-Onarım Hizmeti Alımı” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin 822.100,62 TL olarak hesaplandığı, bahse konu ihalede 12 adet ihale dokümanı satın alındığı, 09.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 5 isteklinin katıldığı, 4 isteklinin teklifinin geçerli bulunduğu, geçerli tekliflerin; Önde Güv. Sis. Tem. Tur. Gıda Araç Kir. Bilg. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (736.949,36 TL), Kayra Sos. Hiz. Pey. Tem. Yem. İn. Kay. Bilgi İlet. Hiz. Tic. Tur. İnş. Ltd. Şti. (743.870,56 TL), Efe Çevre Bakım Peyz. Tem. Müh. Biliş. Hiz. İnş. Taah. Yem. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (757.506,00 TL) ve Öznur Tem. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (778.288,88 TL) olduğu, ihale komisyonu tarafından Önde Güv. Sis. Tem. Tur. Gıda Araç Kir. Bilg. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kayra Sos. Hiz. Pey. Tem. Yem. İn. Kay. Bilgi İlet. Hiz. Tic. Tur. İnş. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve isteklilerden teklifleri ile ilgili açıklama istenildiği, Önde Güv. Sis. Tem. Tur. Gıda Araç Kir. Bilg. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin süresi içerisinde açıklamada bulunmadığı,  Kayra Sos. Hiz. Pey. Tem. Yem. İn. Kay. Bilgi İlet. Hiz. Tic. Tur. İnş. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamanın uygun bulunduğu, 03.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Kayra Sos. Hiz. Pey. Tem. Yem. İn. Kay. Bilgi İlet. Hiz. Tic. Tur. İnş. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1-Kalorifer yakma işinde sekiz ay süreyle çalışacak olan 2 işçiye asgari ücretin % 50 fazlası ücret ödenecek ve 2 işçiye toplam 20 gün ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yaptırılacaktır.

2-Kat görevlileri oniki ay süreyle çalışılacak ve çalışan 4 işçiye asgari ücretin % 30 fazlası ücret ödenecektir. 4 işçiye toplam 47 gün ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yaptırılacaktır.

3-Garsonlar oniki ay süreyle çalışacak, çalışan 6 Garsona asgari ücretin % 40 fazlası ücret ödenecektir.

4-Hizmet Sorumlusuna (üniversite mezunu) asgari ücretin % 70 fazlası ücret ödenecektir.

5-Bakım onarım işlerinde görevlendirilecek 3 personele asgari ücretin % 50 fazlası ücret ödenecektir.

6-Temizlik işlerinde çalıştırılacak 19 personele asgari ücret ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

1-Günlük yemek bedeli, yürürlük tarihinde ki Brüt asgari ücret x %20/30 formülü ile hesaplanacaktır, Günlük yol bedeli, yürürlük tarihinde ki Brüt asgari ücret x %20/30 formülü ile hesaplanacaktır.

2-Kat Görevlileri ve Kalorifer yakma hizmetlerinde çalıştırılan personele aylık 26 gün üzerinden; kalan personele ise aylık 22 gün üzerinden yemek ve yol gideri nakdi olarak hesaplanarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

3-Hizmet sorumlusu, Temizlik, bakım-onarım ve Kalorifer Yakma işlerinde çalıştırılacak 25 personele yılda 2 adet iş önlüğü (Yazlık ve Kışlık) ve 1 Çift lastik Çizme, Kat Görevlisi ve Garson olarak çalışacak 10 personele yılda iki adet Siyah Pantolon, iki adet Beyaz Gömlek (Yazlık ve Kışlık) ve 1 adet Siyah Papyon ayni olarak verilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Yüklenici tarafından işyerlerinde kullanılacak 1 yıllık temizlik malzemelerinin adet ve miktarları Teknik şartnamede belirtilmiştir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu ihalenin İşçilik pirim oranı %3 dir.”,

 

Teknik Şartname’nin “Temizlik ve Sarf Malzemelerinin Temin Şekli ve Miktarı” başlıklı 6’ncı maddesinde “Temizlikle ilgili aşağıda listesi verilen malzemeler 720 kg. sıvı deterjan, 720 kg. çamaşır suyu, 720 kg. kireç sökücü, Sıvı Dezenfekte 20 kğ, 180 Koli. Kağıt havlu fotoselli (21 Cm.’lik), 1250 ad. Tuvalet kâğıdı, 720 ad. Jumbo tuvalet kağıdı, 1152 ad. Servis peçete, 360 top (1 top 10 ad.) Büyük boy çöp poşeti, 480 kg. Köpük el sabunu, el sabunu küçük boy misafirhane için 30 Kg, 85 ad. 350 ml. Zaman ayarlı koku,60 ad. 20 cm paspas ipi, 10 paket (12 li adet) Tuvalet koku giderici, 36 çift. Bulaşık eldiveni, 36 ad. Çevre süpürgesi, 36 ad. Saplı oto fırçası, 12 ad. Siyah ped, cam kazıma jileti 120 adet, 36 kg pisuvar koku giderici, 20 kg otel şampuanı 60 kğ Ahşap Temizleyicisi, 28 Adet Paspas Mop İpi,120 kg sıvı Cif, 48 Kutu Muayene eldiveni, 24 kutu Bone, 5 kutu toz vim, 24 kutu ağız maskesi, 100 ad.  Otel Tipi Şampuan boş kutusu 180 Çift İnşaat eldiveni.60 Kg Cam sil. 100 Adet sıfır zımpara.240 top çöp poşeti küçük boy Yüklenici yukarıda belirtilen malzemeleri yıllık olarak kullanacaktır. Aksi takdirde cezai hükümler uygulanır. Bu cezai hüküm sarf malzemelerinin ve demirbaşların kontrolünde malzemenin eksik olması, hiç bulunmaması ve TSE’ye uygunluk olmaması durumunda uygulanacaktır.”düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İşe ait birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

 

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı Ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/Gün/Saat

1

Kalorifer Yakma Hizmetleri

Ay

2

8

 

 

2

Genel Temizlik Hizmetleri

Ay

19

12

 

 

3

Garsonluk Hizmetleri

Ay

6

12

 

 

4

Bakım -Onarım ( Sıhhi Tesisat, Boya Badana Ve Küçük İnşaat İşleri) Hizmetleri

Ay

3

12

 

 

5

Kat Görevililiği Hizmetleri

Ay

4

12

 

 

6

Hizmet Sorumlusu (Şef)

Ay

1

12

 

 

                                                                                    I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Çalışması

(2 Kalorifer Yakıcısı İçin Toplam 20 Gün)

Gün

20

 

 

2

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Çalışması

(4 Kat Görevlisi İçin Toplam 47 Gün)

Gün

47

 

 

3

Malzeme Giderleri (Teknik Şartnamenin İlgili Maddesinde Belirtilmiştir.)

Yıl

1

 

 

                                                                                 II.  Ara Toplam(K.D.V. Hariç)

 

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            İhale konusu işe ait asgari işçilik maliyetinin;

 

 

Yaklaşık maliyet bileşeni

Miktar

Birim maliyet

Toplam maliyet

Kalorifer Yakma Hizmetleri

2 işçi x 8 ay

2.197,45

35.159,20

Genel Temizlik Hizmetleri

19 işçi x 12 ay

1.537,29

350.502,12

Garsonluk Hizmetleri

6 işçi x 12 ay

2.015,82

145.139,04

Bakım -Onarım Hizmetleri

3 işçi x 12 ay

2.135,48

76.877,28

Kat Görevililiği Hizmetleri

4 işçi x 12 ay

1.958,18

93.992,64

Hizmet Sorumlusu (Şef)

1 işçi x 12 ay

2.374,74

28.496,88

Kalorifer Yakıcısı İçin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması

20 gün

59,82

1.196,40

Kat Görevlisi İçin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması

47 gün

51,85

2.436,95

Toplam

 

 

733.800,51

           

Toplam 733.800,51 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan Kayra Sos. Hiz. Pey. Tem. Yem. İn. Kay. Bilgi İlet. Hiz. Tic. Tur. İnş. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde;

 

 

A

B

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/Gün/Saat

1

Kalorifer Yakma Hizmetleri

Ay

2

8

2.207,11

35.313,76

2

Genel Temizlik Hizmetleri

Ay

19

12

1.543,72

351.968,16

3

Garsonluk Hizmetleri

Ay

6

12

2.022,27

145.603,44

4

Bakım -Onarım ( Sıhhi Tesisat, Boya Badana Ve Küçük İnşaat İşleri) Hizmetleri

Ay

3

12

2.141,91

77.108,76

5

Kat Görevililiği Hizmetleri

Ay

4

12

1.964,62

94.301,76

6

Hizmet Sorumlusu (Şef)

Ay

1

12

2.381,17

28.574,04

                                                                                    I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)

732.869,92

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Çalışması

(2 Kalorifer Yakıcısı İçin Toplam 20 Gün)

Gün

20

59,82

1.196,40

2

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Çalışması

(4 Kat Görevlisi İçin Toplam 47 Gün)

Gün

47

51,84

2.436,48

3

Malzeme Giderleri (Teknik Şartnamenin İlgili Maddesinde Belirtilmiştir.)

Yıl

1

613,98

7.367,76

                                                                                  II.  Ara Toplam(K.D.V. Hariç)

11.000,64

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

743.870,56

 

 

            Toplam 743.870,56 TL fiyat teklifi verdiği görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

79.4.2.7. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

79.4.2.9. İstekli tarafından perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarının kullanılması halinde, ilgili mala ait sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir fiyatı gösteren mağaza veya market yönetimince onaylanmış kataloğu sunması yeterlidir.

79.4.2.10. İstekli tarafından ticaret borsalarında oluşan fiyatların kullanılması halinde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son işlem tarihinde gerçekleşen asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir.

79.4.2.11. İstekli tarafından yaş sebze ve meyve için, toptancı halinde oluşan fiyatların kullanılmasıhalinde, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın, ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir.

79.4.2.12. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

79.4.2.13. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

79.4.2.17. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.

79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

79.4.2.21. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

79.4.2.22. Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemeler, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.2.24. Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir.

79.4.2.25. Personele, çalışma saatleri dışında ihale konusu işle ilgili eğitim verilmesi, işçiler açısından 4857 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (d) bendine göre fazla çalışmaya yol açacağından, bunun teklif fiyata dahil olacağının ve mesai dışında işçinin kaç saat işle ilgili meşgul edileceğinin idari şartnamede belirtilmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, oryantasyon eğitimi dışında, silahlı atış eğitimi, uçuş eğitimi gibi önemli maliyet gerektiren eğitim giderlerinin, teklif fiyata dahil giderler içinde değerlendirilmesi ve bu giderlerin idari şartnamede açıkça belirtilmesi, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecek ihalelerde ise birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak öngörülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu tür eğitim giderleri % 3 oranının içerisinde bulunan bir genel gider olarak kabul edilmeyecek ve teklifin önemli bir bileşeni sayılarak aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınacaktır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.6. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmesi zorunludur.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarında; temizlik malzemeleri için As Ambalaj Tem. Gıda ve Özel Eğit. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nden alınmış 7.367,76 TL tutarında meslek mensubu tarafından onaylanmış proforma fatura sunulduğu, giyim için ön görmüş olduğu 1.677,50 TL tutarına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontroller Genel Müdürlüğü giyim listesi fiyatlarını kullanarak açıklamada bulunduğu, I. ara toplam için teklif etmiş olduğu tutardan (732.869,92 TL) giyim için öngörmüş olduğu tutar (%3 sözleşme giderleri dahil 1.727,83 TL) düşüldüğünde geriye kalan tutarın (731.142,09 TL) 1. ara toplama ait asgari işçilik maliyet tutarını (730.167,16 TL) karşıladığı anlaşıldığından, ihale komisyonunca tesis edilen işlemlerin anılan Tebliğ açıklamalarına uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanunun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerinşikâyet veitirazen şikâyet dilekçelerinde yer verilecek hususlardan biri olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde ise Kurum tarafından yapılacak ön incelemede “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği”nin değerlendirileceği; aynı maddenin ikinci fıkrasında; başvuru dilekçesi ve ekinde anılan maddede belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceği hususlarına yer verilmiştir.

 

 

Diğer taraftan;

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin son fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümlerine göre, Kurum tarafından esasa geçilmesi koşullarından biri, itirazen şikâyet başvurularında yer alan iddiaların öncelikle, ihale işlemlerinde hukuka aykırılık bulunduğu tespitini içermesi, daha sonra da hukuka aykırılığa ilişkin verilerin mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde ortaya konulması ve dolayısıyla iddiaların somut delillere dayandırılmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibi tarafından sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde belirtilen hususların yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, nitekim başvuru dilekçesinde net olarak hukuka aykırılık ya da mevzuata aykırılık iddiasının bulunmadığı, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dahilinde incelediği bazı hususların Kurum tarafından yeniden incelenmesinin istendiği, uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme görevinin bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Tekten İnş. Tur. Yemek Nakl. Tem. İlaç. Med. Tekstil Bilg. Sig. Pet. Mob. Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul