• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-212
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :4
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.II-212
Şikayetçi:
 Öz-İl Sos. Hiz. Teks Gıda İnş. İmal. Paz.San.Ve Tic. Ltd. Şti., HACINABİ MAH. YUNUSOĞLU SOK. NO : 2 KAT . 1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Dsi 7.Bölge Müdürlüğü, Istiklâl Caddesi 138 55070 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2012 / 40853
Başvuruya konu ihale:
 2012/147594 İhale Kayıt Numaralı "Dsi 7.Bölge 2013 Yılı Temizlik Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 15.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “DSİ 7. Bölge Müdürlüğü 2013 Yılı Genel ve Çevre Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Öz-İl Sos. Hiz. Teks Gıda İnş. İmal. Paz. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.12.2012 tarih ve 40853 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4673 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından kamu yahut özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında yapılan her türlü bina ve müştemilatının genel temizlik işlerinin benzer iş olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin 2010/556721 IKN’li “Çöp Toplama, Taşıma ve Temizlik Hizmeti” işine ait olduğu, söz konusu iş deneyim belgesinin adı ile düzenleme esaslarıyla ilgili bir takım bilgi ve yanıltıcı unsurlar içerdiği, söz konusu işin idari şartnamesi ve teknik şartnamesi incelendiğinde bina temizliği işi ile benzerlik göstermediği, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Gümüş Orm. Ür. Telek. Tem. Elk. Elek. ve İnş. Nak. Yem. Tar. ve Hayv. Bilg. Sağ. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. - Sivas Gencay Tem. Kim. Orm. Kor. Boy. Çam. Tic. Lt. Şti. İş Ortaklığında pilot ortak olarak yer alan Gümüş Orm. Ür. Telek. Tem. Elk. Elek. ve İnş. Nak. Yem. Tar. ve Hayv. Bilg. Sağ. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin Suşehri Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 2010/556721 IKN’li “6 Şoför ve 12 adet Temizlik Personeli ile Cadde – Sokakların ve Bina Temizlik Hizmet Alımı” işine ait iş deneyim belgesi sunduğu, iş deneyim belgesinde sözleşme tarihinin 01.02.2011, kabul tarihinin 31.12.2011, ilk sözleşme bedelinin 441.423,37 TL, belge tutarının 420.355,92 TL olduğu, diğer ortak Sivas Gencay Tem. Kim. Orm. Kor. Boy. Çam. Tic. Lt. Şti.nin Gemerek İlçe Devlet Hastanesi tarafından düzenlenmiş 2010/551653 IKN’li “Genel Temizlik ve Kalorifer Yakma Hizmet Alımı” işine ait iş deneyim belgesi sunduğu, iş deneyim belgesinde sözleşme tarihinin 29.12.2010, kabul tarihinin 31.12.2011, ilk sözleşme bedelinin 243.791,57 TL, belge tutarının 268.031,57 TL olduğu görülmüştür.

 

İşe ait Teknik Şartname’nin “İhalenin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “ DSİ 7. Bölge Müdürlüğü 56 lar ve Atakum Tesisleri-SAMSUN, DSİ 72. Şube Tesisleri –TOKAT, DSİ 73. Şube Tesisleri -AMASYA, DSİ 74. Şube Tesisleri-SİNOP, DSİ 75. Şube Tesisleri-ORDU, DSİ Bafra Tesisleri-BAFRA, DSİ Çarşamba Tesisleri – ÇARŞAMBA.

Yukarıda adı geçen tesislerimizin Genel temizliği ve çevre temizliği yaptırılacaktır.”,

 

“Yapılacak İşin Niteliği” başlıklı 2’nci maddesinde “a) Birinci maddede belirtilen binaların bütün odaları,  salonları, koridorları, binaların giriş ve çıkışları, kullanılsın veya kullanılmasın binaların tüm yüzeyleri, bu yüzeylere ait kapı, çerçeve, pencere, camlar, radyatör dilimleri, duvarlar, tavanlar, lambalar, ışıklandırma ve aydınlatma aygıtları, merdivenler, malzemelerin yerleştirilmesi ve naklini müteakip kirlenen yerlerin temizlenmesi, tuvaletler, lavabolar, pisuarlar, aynalar,  halılar, yolluklar, masalar, koltuklar, sandalyeler, sehpalar, kütüphaneler, dolaplar, çöp kutuları, her türlü büro makine ve malzemelerinin temizlenmesi, yıkanması ve cilalanması.

b ) Bölge Merkez tesisleri içerisinde bulunan işçi yemekhanesinin salon, mutfak ve diğer alanlarının genel temizliği ile taşıma işleri.

c) Birinci maddede belirtilen binalardaki haşaratın yok edilmesidir.

            d) Bahçe temizliği. Bahçe ve  Otopark alanları içindeki çöplerin toplanması.

e) Temizlik yapmak için gerekli 5. maddede belirtilen temizlik malzemeleri dışında her türlü temizlik malzemesi, temizlik alet ve edevatı ile temizlik taahhüt edilen binaların haşaratla mücadelesi için gerekli haşere ilacı ve makinesinin teminidir.”,

 

İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde, kamu yahut özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında yapılan her türlü bina ve müştemilatının genel temizlik işleri benzer iş olarak belirlenmiştir.

 

            İdare tarafından Gümüş Orm. Ür. Telek. Tem. Elk. Elek. ve İnş. Nak. Yem. Tar. ve Hayv. Bilg. Sağ. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesine ilişkin belgeyi düzenleyen Suşehri Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden işin ne kadarının bina temizliği olduğu konusunda bilgi istenilmiştir.

 

Suşehri Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 04.12.2012 tarih ve 1712 sayılı yazısında, bahse konu ihalenin % 80’ni bina ve müştemilatının genel temizliği olup, % 20’si diğer giderler olduğu belirtilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi uyarınca teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu tutar (1.421.520,00 TL) dikkate alındığında, iş deneyiminin 426.456,00 TL’den az olmaması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş ortaklığı olarak ihaleye katıldığı, bu nedenle pilot ortağın bu tutarın %70’ini diğer ortağın %30’unu sağlaması gerektiği, bu durumda teklif edilen tutar dikkate alındığında pilot ortak Gümüş Orm. Ür. Telek. Tem. Elk. Elek. ve İnş. Nak. Yem. Tar. ve Hayv. Bilg. Sağ. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin 298.519,20 TL, diğer ortak Sivas Gencay Tem. Kim. Orm. Kor. Boy. Çam. Tic. Lt. Şti.nin 127.936,80 TL tutarında en az iş deneyimine sahip olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Suşehri Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün söz konusu yazısında değerlendirmeye ilişkin açıklayıcı nitelikte bilgi bulunmadığından, 21.12.2012 tarihli ve 21973 sayılı yazı ile Suşehri Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden söz konusu iş deneyim belgesi ilgili olarak; anılan şirketin belge konusu ihaleye teklifi ile birlikte sunmuş ait birim fiyat teklif cetveli, hakediş ödemelerini gösteren belgelere ve işin süresi boyunca birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kalemine ödenmiş olan toplam tutarı ayrı ayrı gösteren bilgi ve belgeler ile birlikte işin teknik şartnamesi istenilmiştir.

 

            İdarenin 21.12.2012 ve 31.12.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen belgeler incelendiğinde;

 

Teknik Şartname’de işin niteliği; Suşehri Belediyesi Belediye ve Belediye sınırları, mahallelerin cadde ve sokakları ile; okul cami, yurt, toplu konut, üniversite veya fakülte, hastane, özel klinik, resmi veya özel işyeri ve fabrikaların evsel katı atıkların, tıbbi atıkların, mahallerde kurulan pazarların ve sanayi sitelerinin atıkları ile diğer katı atıkların süpürülmesi, toplanması, kaldırımda oluşan otların temizlenmesi ve nakledilmesi işi olarak belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde;

 

 

İş kaleminin adı

Toplam tutar

Temizlik personeli (8 işçi x 12 ay)

115.968,00

Şoför (6 işçi x 12 ay)

102.816,00

Proje sorumlusu (1 işçi x 12 ay)

26.364,00

Temizlik personeli (Ulusal Bayram ve Genel Tatiller) (8 işçi x 14,5 gün)

4.672,48

Şoför (Ulusal Bayram ve Genel Tatiller) (6 işçi x 14,5 gün)

4.141,20

Proje sorumlusu (Ulusal Bayram ve Genel Tatiller) (1 işçi x 14,5 gün)

1.061,69

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu kira bedeli (1 araç)

14.400,00

Römorklu traktör kiralama bedeli (1 araç)

12.000,00

Giyim giderleri

5.000,00

Malzeme giderleri

7.000,00

Diğer giderler

148.000,00

Toplam

441.423,37

 

            Toplam 441.423,37 TL fiyat teklifi verdiği görülmüştür.

 

            İşin yürütülmesi sırasında iş artışları ve eksilişleri nedeniyle işin toplam sözleşme tutarının 420.355,92 TL olduğu görülmüştür.

 

            İhale konusu işin çöp toplama temizliği işi olduğu, ihale konusu iş içerisinde idarece benzer iş olarak belirlenen her türlü bina ve müştemilatına ait genel temizlik işleri bulunmadığı, ayrıca, söz konusu iş içerisinde yer alan temizlik personeline ait tutarın değerlendirilmesi durumunda dahi bu tutarın teklif edilmesi gereken tutarı karşılamadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Gümüş Orm. Ür. Telek. Tem. Elk. Elek. ve İnş. Nak. Yem. Tar. ve Hayv. Bilg. Sağ. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. - Sivas Gencay Tem. Kim. Orm. Kor. Boy. Çam. Tic. Lt. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul