• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-216
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :9
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.II-216
Şikayetçi:
 Şanlı Temizlik Güv. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., İRFAN BAŞTUĞ CAD. NO:76/6 AYDINLIKEVLER / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Avrupa Birliği Bakanlığı (İdari Hizmetler Başkanlığı), Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Nci Cadde 4 06550 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2012 / 40459
Başvuruya konu ihale:
 2012/118445 İhale Kayıt Numaralı "Avrupa Birliği Bakanlığı 2013 Yılı 60 Kişi İle Malzemesiz Temizlik İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Avrupa Birliği Bakanlığı İdari Hizmetler Başkanlığıtarafından 30.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Avrupa Birliği Bakanlığı 2013 Yılı 60 Kişi ile Malzemesiz Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Şanlı Temizlik Güv. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin 27.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.12.2012 tarih ve 40459 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4595 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan Atlılar Müh. Tem. Org. Tur. Sey. Acen. İnş. Elek. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif, firmalarının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği tutarın, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 4.339,36 TL’nin altında olması sebebiyle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine dair yapmış oldukları şikâyet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi doğrultusunda toplam personel sayısının %3’ünün özürlü personel olması gerekliliğinden dolayı ihale üzerinde bırakılan firmanın bu teşvikten yararlandığı ve ihalenin bahsi geçen firma uhdesinde bırakıldığının belirtildiği, ancak ilgili mevzuat gereğince özürlü personel için uygulanacak teşvikin sadece özel sektöre ait işyerlerinde uygulanacağı, buna karşın kamusal alandaki işyerlerinde bu teşvikten yararlanılmayacağı ve bundan dolayı Atlılar Müh. Tem. Org. Tur. Sey. Acen. İnş. Elek. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu işle ilgili olarak, İdari Şartname’nin“İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde,

“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Avrupa Birliği Bakanlığı 2013 yılı 60 kişi ile Malzemesiz Temizlik İşi

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

60 kişi ile malzemesiz temizlik işi

c) Yapılacağı yer: Avrupa Birliği Bakanlığı Hizmet Binası, Çevresi, TOBB C Blok 8-9-10-11-12 nci katlar ve TOBB D Blok 23-24-25-26-28 inci katlardan mütevellit Ek Hizmet Binası...”düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

“25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve çalışacak 60 adet personel dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

25.3.1.1. Bu hizmet işinde istihdam edilecek personeller arasında 1 adet şef görevlendirilecek olup, asgari ücretin % 60 fazlası ödenecektir. 59 işçi için ücretlendirme asgari ücretin % 20 fazlası üzerinden hesaplanacak olup teklif fiyata dahil edilecektir. Şef olarak görevlendirilecek personel ait aranılacak özellikler teknik şartnamenin 12 nci maddesinde yer verilmiştir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

25.3.2.1. İdare mekan yetersizliği nedeniyle istekliye personelin yemek yedirmesi için ayrı bir yer tahsis edemeyecektir. Bu nedenle isteklinin personeli ile idarenin personeli aynı şartlarda aynı yemekhanede yemek yiyecektir. Yemek gideri 26 gün üzerinden hesaplanır. Yemek bedeli Brüt günlük 10,91 TL, aylık toplam 283,66 TL şeklinde verilecek olup teklif fiyata dahil olacaktır. (Personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

25.3.2.2. Yol ücreti olarak aylık / kişi başı 26 (yirmialtı) gün gidiş - dönüş için 4 bilet ücreti için brüt hesabı olan (günlük: 9,01 TL; aylık 234,26 TL) öngörülmüş olup, teklif fiyatına dahil edecektir. Bu yol ücreti işçilere nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

25.3.2.3. Giyim bedeli ayni olarak karşılanacak, Teknik şartnamenin 14.4 maddesinde yer alan kıyafetler verilecektir. Teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

Bakanlık Hizmet Binasının dış cephe temizliği, İdarenin belirlediği dönemlerde 3 (Üç) kez yapılacaktır. İlaçlama ise, yılda 2 kez İdarenin belirlediği tarihlerde yapılacak ve teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

% 1”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın“İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde,“9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013”düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli örneğine göre, 1 şef ve 59 işçiye ilaveten dış cephe temizliği ve ilaçlama kalemleri için de teklif verilmesi gerekmektedir.

 

Teknik Şartname’nin 7.1.6 numaralı maddesinde iç ve dış cam temizliğine ilişkin düzenleme, 14.4 numaralı maddesinde ihale konusu işte çalıştırılacak personele verilecek kıyafetlere ilişkin düzenleme, ilaçlama işine ilişkin düzenleme ise 15’inci maddesinde yapılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan düzenlemeler dikkate alınarak KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden bir hesap yapıldığında, yol ve yemek gideri ile %3 sözleşme ve genel giderler dâhil, kıyafet gideri hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 1.481.440,80 TL olmaktadır.

           

            İhale işlem dosyasında bulunan belgelerden, başvuru konusu ihaleye teklif veren 10 geçerli teklif sahibinden üçünün (Atlılar Müh. Tem. Org. Tur. Sey. Acen. İnş. Elek. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti., Şanlı Temizlik Güv. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ve Baysan Tem. Otom. İnş. Elek. Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.) 01.11.2012 tarihli yazılar ile idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve bu isteklilerden birim fiyat teklif cetvelindeki tüm bileşenleri kapsayacak şekilde açıklama yapılmasının talep edildiği görülmüştür.

 

            Yukarıda aktarılan tespitler dikkate alınarak, ihale üzerinde bırakılan Atlılar Müh. Tem. Org. Tur. Sey. Acen. İnş. Elek. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması, başvuru sahibinin iddiasında belirtilen hususlar ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda aşağıda incelenmiştir.

 

            ? Yukarıda da ifade edildiği gibi yol ve yemek gideri ile %3 sözleşme ve genel giderler dâhil, kıyafet gideri hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 1.481.440,80 TL olmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Atlılar Müh. Tem. Org. Tur. Sey. Acen. İnş. Elek. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. ise 1.477.101,44 TL teklif etmiştir.

 

Görüldüğü üzere, giyim gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti tutarı, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinden 4.339,36 TL daha fazladır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında bulunan 3 sayfadan oluşan açıklama yazısında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu”başlıklı 30’uncu maddesinde bulunan, işverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerindeki işçi sayısının yüzde üçü oranında özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü olduklarına dair hükme atıfta bulunulmak suretiyle aynı maddede yer alan prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanacağına dair hükme dayanılarak başvuru konusu ihalede idare tarafından çalıştırılması öngörülen 60 işçiden 2’sinin özürlü işçi statüsünde olduğu varsayımından hareketle, 1 adet şef ve 57 işçinin maliyeti ile 2 özürlü işçinin maliyetinin ayrı ayrı hesaplanarak teklif tutarının oluşturulduğu ifade edilmektedir.

 

Söz konusu açıklama yazısında, Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülüne göre teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 1.481.440,80 TL olduğu, ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince 60 işçi çalıştırılan bir iş yerinde çalıştırılacak engelli personel sayısının 2 olduğu, buna göre, %1 iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı üzerinden özürlü personel çalıştırılmasından meydana gelen sigorta primi işveren hissesi teşvikinin 183,40 TL (940,50 TL x %19,5) olduğu, bu tutar üzerinden yapılan hesaba göre 2 özürlü personel için bir yıllık sigorta primi işveren hissesi teşvikinin 4.401,60 TL’ye karşılık geldiği ifade edilmekte ve bu tutarın, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinden çıkarıldığı belirtilmektedir.

 

Açıklama yazısının birinci sayfasındaki hesaba göre, 59 işçi için teklif edilen birim fiyat olan 2.043,49 TL, 57 işçi ile 2 özürlü işçinin farklı birim fiyatlarından kaynaklanan maliyetlerinin 59’a bölünmesi sonucunda elde edilmektedir.

 

Konuyla ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu”başlıklı 30’uncu maddesinde,

“İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik tanınır.

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık”başlıklı 101’inci maddesinde “Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari ve Teknik Şartname’de, ihale konusu işte 60 personel çalıştırılacağı belirtilmiş olmasına rağmen kaç adet özürlü personel çalıştırılacağı hususunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir.

 

İdarece Kuruma gönderilmiş olan ihale işlem dosyası kapsamında dokümana yönelik olarak yapılmış herhangi bir şikâyet başvurusu bulunmamaktadır ve ihale dokümanı kesinleşmiş durumdadır. Dolayısıyla isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yer alan mevcut düzenleme üzerinden vermesi gerekmektedir.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli dört kalemden oluşmaktadır. Söz konusu cetvel aşağıdaki gibidir.

 

 

A1

B2

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

Miktarı

 

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

 

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik şefi (asgari ücretin %60 fazlası)

işçixay

1,00

12

 

 

2

Temizlik elemanı (asgari ücretin %60 fazlası)

işçixay

59,00

12

 

 

I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)

 

1

Dış cephe temizliği

işçixay

3

 

 

2

İlaçlama

işçixay

2

 

 

II. Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

 

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

 

 

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın birim fiyat teklif cetvelinde teklif ettiği birim fiyatlar ise aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

 

 

A1

B2

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

Miktarı

 

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

 

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik şefi (asgari ücretin %60 fazlası)

işçixay

1,00

12

2.520,53

30.246,36

2

Temizlik elemanı (asgari ücretin %60 fazlası)

işçixay

59,00

12

2.043,51

1.446.805,08

I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)

1.477.051,44

1

Dış cephe temizliği

işçixay

3

10,00

30,00

2

İlaçlama

işçixay

2

10,00

20,00

II. Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

50,00

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

 

 

 

Aşırı düşük teklif açıklama yazısında, 59 işçi için 1.446.793,08 TL öngörüldüğü ifade edilmektedir. Bu tutarın, “2.049,71 TLx57 işçix12 ay=1.402.001,64 TL” ile “1.866,31 TLx2 özürlü işçix12ay=44.791,44 TL”nin toplanması sonucunda bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyatın ise 1.446.793,08 TL/(59 işçix12ay) işlemi sonucunda bulunan birim fiyat olan 2.043,49 TL’ye kıyafet ve firma kârı için belirlenen tutarların karşılanması için 2 Kuruş ilave edilmesi ile tespit edildiği anlaşılmaktadır.

 

Ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği bu birim fiyat, ne 2 adet özürlü işçi için hesaplanan birim fiyat, ne de diğer 57 işçi için belirlenen birim fiyattır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde,

“Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1- Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmelerde;

İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.22 numaralı maddesinde de brüt asgari ücretin üzerinde ücret öngörülen personel varsa bunlara ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi gerektiği açıklanmıştır. Bu açıklama, farklı ücrete tabi personelin, birim fiyat teklif cetvelinde, farklı iş kalemlerinde gösterilmesi gerektiği sonucunu doğurur.

 

Genel Şartname ve Kamu İhale Genel Tebliği’nden aktarılan hususlar doğrultusunda anlatılmak istenen konu, farklı birim fiyatlara tabi iki grup işçi için tek birim fiyat üzerinden ödeme yapılmasının mevzuat açısından uygun olmadığıdır.

 

Bunun dışında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun yukarıda aktarılan “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu”başlıklı 30’uncu maddesinin altıncı fıkrasında “prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı”nın Hazinece karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak aynı maddede “kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır.” hükmü de bulunmaktadır.

 

İhale dokümanında, ihale konusu işte çalıştırılacak özürlü işçi sayısına ilişkin idarece yapılmış kısıtlayıcı bir düzenlemenin olmadığı durumlarda, örneğin 90 işçinin çalıştırılacağı personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesine teklif veren bir isteklinin ihale üzerinde bırakılan firmanın yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasındaki teklife benzer bir teklif vermesi durumunda, İş Kanunu’nun 30’uncu maddesindeki kontenjan fazlası özürlü çalıştırılmasına ilişkin hüküm doğrultusunda, sözü edilen istekli en az 3 en çok 90 özürlü işçi çalıştıracağını beyan ederek teklifini bu koşullar üzerinden oluşturabilir. Bu da istekliler arasında eşitlik ilkesine aykırı bir durum oluşmasına yol açar.

 

İhale üzerinde bırakılan firma, aşırı düşük teklif açıklamasında, açıklama ekine koyduğu Kamu İhale Kurulunun 15.08.2012 tarih ve 2012/MK-266 sayılı kararına atıfta bulunmakla birlikte, söz konusu Kurul kararına dayanak teşkil eden ilgili Mahkeme kararı kesinleşmiş değildir ve ilgili Mahkeme kararına konu ihaleye ilişkin durum haricinde Kurum açısından bağlayıcı bir niteliği haiz değildir.

 

Açıklanan nedenlerle, ihale dokümanında kaç adet personel için hangi koşullar üzerinden teklif verilmesi gerektiği açık olduğundan ve ihale üzerinde bırakılan Atlılar Müh. Tem. Org. Tur. Sey. Acen. İnş. Elek. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. de bu durumu birim fiyat teklif mektubunun 1’inci maddesinde kabul ederek teklifini verdiğinden, ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen tutarın, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olması hususu kamu ihale mevzuatına aykırı bulunmuştur.

 

? Söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan diğer belgeler incelendiğinde, kıyafet giderini tevsik için sunulan, Gamze Yokuşbaş-Kısmetim İş Elbiseleri Konfeksiyon tarafından düzenlenen proforma faturanın üzerinde SMMM onayının ve Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda SMMM tarafından kullanılması gereken beyanın bulunduğu görülmektedir. Proforma fatura üzerinde, belgeyi düzenleyen firmaya ilişkin kaşe ve imza da bulunmaktadır. Proforma faturada bulunan 13 kalem malzemenin her biri için 0,01 TL birim fiyat önerilmiştir. 60 işçi için teklif edilen toplam kıyafet gideri 10,72 TL’dir. Sözü edilen proforma faturanın şekil şartları açısından kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Proforma fatura ile birlikte sunulan maliyet satış tutarı tespit tutanağının da şekil şartları açısından kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan inceleme sonucunda giyim giderinin tevsikine ilişkin olarak sunulan proforma faturayı düzenleyen Gamze Yokuşbaş-Kısmetim İş Elbiseleri Konfeksiyon hakkında bir adet Gazete ilanı bulunduğu görülmektedir.

 

Adı geçen kişi hakkında yayımlanan 15.11.2012 tarih ve 8194 sayılı ilanın konusunun “Yeni kuruluş” olduğu görülmektedir. Mezkûr ilanda, “İştigal konusu: Güvenlik iş elbiseleri alımı satımı” ifadeleri bulunmaktadır.

 

Yukarıda görüldüğü üzere, kıyafet giderini tevsik için sunulan proforma faturayı düzenleyen Gamze Yokuşbaş-Kısmetim İş Elbiseleri Konfeksiyon’un iştigal alanı “güvenlik iş elbiseleri” alımı satımıdır. Buna mukabil, ihale konusu iş bir temizlik işidir ve Teknik Şartname’nin “Kullanılacak malzemeler” 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan tablolarda, erkek ve bayan işçiler ile şef olarak çalışacak personele verilecek kıyafetler arasında, takım elbise, temizlik iş elbisesi, fular, etek gibi kıyafet çeşitleri bulunmaktadır.

 

Bahsi geçen kıyafet çeşitleri, Gamze Yokuşbaş-Kısmetim İş Elbiseleri Konfeksiyon’un “güvenlik iş elbiseleri” ile ilgili iştigal alanıyla örtüşmediğinden bu durumun, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.14 numaralı maddesinde bulunan“Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.” açıklamasına aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

? Söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan dış cephe temizliği, ilaçlama ve haşere ilacı giderini tevsik için sunulan, fiyat teklifi de içeren ve Suat Elçi-Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil tarafından düzenlenen “proforma fatura” başlıklı belgenin üzerinde SMMM onayının ve Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda SMMM tarafından kullanılması gereken beyanın bulunduğu görülmektedir. Proforma fatura üzerinde, belgeyi düzenleyen firmaya ilişkin kaşe ve imza da bulunmaktadır. Proforma faturada dış cephe temizliği ve ilaçlama kalemlerinin her biri için 10,00 TL birim fiyat teklif edilmiştir. Aynı belgede, bir litre haşere ilacı için 0,03 TL birim fiyat teklif edilmiş ise de bu girdinin teklif tutarına yansıtılmadığı anlaşılmaktadır. Sözü edilen proforma faturanın şekil şartları açısından kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Proforma fatura ile birlikte sunulan maliyet satış tutarı tespit tutanağının, haşere ilacının birim maliyetinin açıklanmasına ilişkin olduğu ve şekil şartları açısından kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Dış cephe temizliği ve ilaçlama girdilerine ilişkin birim maliyetlerin açıklanmasına ilişkin bir maliyet satış tutarı tespit tutanağı ise açıklama dosyası içinde mevcut değildir.

 

Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan incelemede, ihale konusu iş kapsamındaki dış cephe temizliği ve ilaçlama işlerinin yapılacağına dair fiyat teklifi veren Suat Elçi-Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil hakkında bilgi içeren tek ilan 15.11.2012 tarih ve 8194 sayılı Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Gazete ilanındaki bilgilere göre, 321414 sicil numaralı Suat Elçi-Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil’in iştigal konusu “Temizlik malzemesi toptan ticareti (deterjan, ovma krem ve tozları, yumuşatıcılar, arap sabunu vb. dahil, kişisel temizlik sabunları hariç)” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aşırı düşük teklif açıklaması yazısında, ilaçlama işinin ihale üzerinde bırakılan firma bünyesinde çalışan mesul müdürlük sertifikasına sahip mühendis personel kontrolünde yapılacağı, ancak ilaç ve işçiliğin Suat Elçi-Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil tarafından sağlanacağı ifade edilmektedir.

 

Dolayısıyla, Suat Elçi-Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil’e ilişkin Gazete ilanında bahsi geçen iştigal konuları arasında, temizlik hizmeti, ilaçlama hizmeti veya ilaçlama malzemeleri ticaretine ilişkin bir bilgi olmadığından, Suat Elçi-Elçi Kağıt Ambalaj Temizlik Tekstil’in faaliyet alanının, fiyat teklifinde belirtilen hususları içermediği ve bu durumun, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.14 numaralı maddesinde bulunan“Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.” açıklamasına aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç itibariyle ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen tutarın, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olması, giyim giderini tevsik için sunulan proforma fatura ile dış cephe temizliği ve ilaçlama giderini tevsik için sunulan fiyat teklifindeki mevzuata aykırılık içeren hususlar sebebiyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5 numaralı maddesinde bulunan açıklama doğrultusunda Atlılar Müh. Tem. Org. Tur. Sey. Acen. İnş. Elek. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            a) Başvuru sahibi Şanlı Temizlik Güv. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin inceleme aşağıda yapılmıştır.

 

            ? Yukarıda da ifade edildiği gibi KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden bir hesap yapıldığında, yol ve yemek gideri ile %3 sözleşme ve genel giderler dâhil, kıyafet gideri hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 1.481.440,80 TL olmaktadır.

 

Başvuru sahibi Şanlı Temizlik Güv. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ise 1.482.033,00 TL teklif etmiştir.

 

Görüldüğü üzere, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği tutar, giyim gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinden 592,20 TL daha fazladır.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasına göre, temizlik şefi personel için 30.246,12 TL, 59 işçi için 1.451.194,68 TL, 60 personelin giyim gideri için 10,90x1,03 (%3 sözleşme ve genel giderler)=11,23 TL, dış cephe temizliği için 150,00 TL, ilaçlama gideri için 300,00 TL, öngörülemeyen giderler için ve yüklenici kârı için 130,97 TL teklif edilmiş ve toplam teklif tutarı olan 1.482.033,00 TL’ye ulaşılmıştır.

 

? İlaçlama giderini tevsik için sunulan fiyat teklifinin üzerinde SMMM onayının ve Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda SMMM tarafından kullanılması gereken beyanın bulunduğu görülmektedir. Fiyat teklifi üzerinde, belgeyi düzenleyen firmaya ilişkin kaşe ve imza da bulunmaktadır. Fiyat teklifinde, bir adet ilaçlama hizmeti için teklif edilen birim fiyat 150,00 TL, teklif edilen toplam tutar ise 300,00 TL’dir. Sözü edilen fiyat teklifinin şekil şartları açısından kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Fiyat teklifi ile birlikte sunulan maliyet satış tutarı tespit tutanağının da şekil şartları açısından kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            ? Dış cephe temizliğinde kullanılacak vinç kiralama bedelini tevsik için sunulan fiyat teklifinin üzerinde SMMM onayının ve Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda SMMM tarafından kullanılması gereken beyanın bulunduğu görülmektedir. Fiyat teklifi üzerinde, belgeyi düzenleyen firmaya ilişkin kaşe ve imza da bulunmaktadır. Fiyat teklifinde, bir adet vinç kiralama hizmeti için teklif edilen birim fiyat 50,00 TL, teklif edilen toplam tutar ise 150,00 TL’dir. Sözü edilen fiyat teklifinin şekil şartları açısından kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            İhale konusu işin ifasında yapılacak işler arasında bulunan dış cephe temizliği ile ilgili olarak Teknik Şartname’nin 7.1.6 numaralı maddesinde,

“Yüklenici tüm binadaki iç cam temizliğinin en az ayda bir defa yapılabilmesi için cam silme ekipleri oluşturacaktır.

            Dış cam temizliği (Dış cephe cam temizliği) önceden yükleniciye bildirilmek üzere idarenin belirlediği zamanlarda 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 3 (Üç) kez yapılabilmesi için cam silme ekipleri oluşturacaktır. Cam temizliği ekibinin her türlü emniyet tedbiri ve risk sigortası yüklenici tarafından yerine getirilecek olup, cam temizliği için gerekli olan tesisatın vinç, asansör v.b maliyeti ve bu konudaki sorumluluk yükleniciye ait olacaktır…”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Söz konusu düzenlemeden, dış cephe temizliğinde ihale konusu işte çalıştırılacak işçilerin kullanılabileceği sonucu çıkmaktadır. Bu sonuç sebebiyle, başvuru sahibi firmanın sadece vinç kiralama hizmetine ilişkin fiyat teklifi almış olmasında bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            Ancak, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde, kısa vadeli sigorta prim oranları %1 olarak belirlenmiştir. İhale işlem dosyasında bulunan yaklaşık maliyete ilişkin belgeler arasında bulunan, kısa vadeli sigorta prim oranlarının tespitine ilişkin olarak ihaleyi yapan idare tarafından ilgili sosyal güvenlik merkezine yazılan yazıya verilen cevapta, cam silme hizmetinin bulunduğu genel temizlik hizmeti alımlarında uygulanması gereken prim oranının %1,5 olması gerektiği ifade edilmektedir. Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ekindeki listede de bu durum açıktır. Dolayısıyla ortada yanlış belirlenmiş bir kısa vadeli sigorta prim oranı vardır ve bu doğrultuda işçilik maliyetleri de olması gerekenden daha az hesaplanmaktadır. Buna karşın konuyla ilgili olarak idareye ve Kuruma yansımış bir şikâyet süreci bulunmadığından ihale dokümanının kesinleştiği sonucuna varılmıştır.

 

? Kıyafet giderini tevsik için sunulan, Ömer Devrim Kahraman-Kahraman Temizlik Tekstil tarafından düzenlenen proforma faturanın üzerinde SMMM onayının ve Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda SMMM tarafından kullanılması gereken beyanın bulunduğu görülmektedir. Proforma fatura üzerinde, belgeyi düzenleyen firmaya ilişkin kaşe ve imza da bulunmaktadır. Proforma faturada bulunan 23 kalem malzemenin her biri için 0,01 TL birim fiyat önerilmiştir. 60 işçi için teklif edilen toplam kıyafet gideri 10,90 TL’dir. Sözü edilen proforma faturanın şekil şartları açısından kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Proforma fatura ile birlikte sunulan maliyet satış tutarı tespit tutanağının da şekil şartları açısından kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Ancak, Teknik Şartname’nin “Kullanılacak malzemeler” 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan tablolarda, erkek ve bayan işçiler ile şef olarak çalışacak personele verilecek ayakkabıların özellikleri “Üst tarafı deri, alt taban kaymayacak ve su geçirmeyecek sağlık kurallarına uygun, ayağa zarar vermeyecek şekilde olacaktır.”şeklinde tarif edilmiştir. Söz konusu düzenlemede görüldüğü üzere, personele verilecek ayakkabıların üst kısımlarının “deri” olması istenmektedir.

 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan inceleme sonucunda giyim giderinin tevsikine ilişkin olarak sunulan proforma faturayı düzenleyen Ömer Devrim Kahraman-Kahraman Temizlik Tekstil hakkında iki adet Gazete ilanı bulunduğu görülmektedir.

 

Adı geçen kişi hakkında yayımlanan 05.07.2012 tarih ve 8105 sayılı ilanda, iştigal konusu, temizlik malzemelerinin toptan ticari üzerinedir.

 

Söz konusu kişi hakkında yayımlanan 17.08.2012 tarih ve 8136 sayılı ilanın konusunun amaç-konu değişikliği olduğu görülmektedir. Mezkûr ilanda, “İlave iştigal konusu: 70.22.02-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (…) 46.16.03- Giyim eşyalarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (deri giyim eşyaları hariç).” ifadeleri bulunmaktadır.

 

Bu durumda, proforma faturayı düzenleyen kişinin faaliyet alanında deri giyim eşyalarının toptan ticareti bulunmadığından, Ömer Devrim Kahraman-Kahraman Temizlik Tekstil’in faaliyet alanının, Teknik Şartname’de talep edilen deri ayakkabıyı içermediği ve bu durumun, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.14 numaralı maddesinde bulunan“Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.” açıklamasına aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Bundan dolayı başvuru sahibi Şanlı Temizlik Güv. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılarak adı geçen firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

b) Ek olarak,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, idarece öngörülen yüklenici kârı hariç yaklaşık maliyet tutarının altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru konusu ihalede idarece öngörülen yüklenici kârı hariç yaklaşık maliyet tutarı 1.512.211,04 TL’dir ve söz konusu tutarın altında teklif veren isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekmektedir.

 

Ancak 31.10.2012 tarihli ihale komisyonu ara kararından ve ilgili isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulaması yazılarından, yüklenici kârı hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 1.512.211,04 TL’nin altında teklif veren dört isteklinin (Atlılar Müh. Tem. Org. Tur. Sey. Acen. İnş. Elek. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti., Şanlı Temizlik Güv. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Baysan Tem. Otom. İnş. Elek. Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ve Anka Tem. ve Güv. Hiz. Tur. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.) değil, 1.501.665,40 TL’nin altında teklif veren üç isteklinin (Atlılar Müh. Tem. Org. Tur. Sey. Acen. İnş. Elek. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti., Şanlı Temizlik Güv. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ve Baysan Tem. Otom. İnş. Elek. Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.) aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu durumdan, aşırı düşük teklif açıklaması istenecek isteklilerin tespitinde, yaklaşık maliyet kapsamındaki ilaçlama ve cam silme kalemleri için idarece öngörülen tutarların hesaba katılmadığı sonucu çıkmaktadır.

 

Buna karşın Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre idarece öngörülen yüklenici kârı hariç yaklaşık maliyet tutarının altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmesi gerektiğinden idarece yapılan bu işlem kamu ihale mevzuatına uygun bulunmamıştır.

 

            İhale işlem dosyasında bulunan belgelerden başvuru konusu ihalede yukarıda zikredilen 3 isteklinin 01.11.2012 tarihli yazılar ile idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve bu isteklilerden birim fiyat teklif cetvelindeki tüm bileşenleri kapsayacak şekilde açıklama yapılmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

 

            12.11.2012 tarihli ihale komisyon kararında, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan firmaların açıklamalarını verilen süre içinde yaptıkları belirtilerek, söz konusu üç firmadan Atlılar Müh. Tem. Org. Tur. Sey. Acen. İnş. Elek. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif, Şanlı Temizlik Güv. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğuna karar verildiği ifade edilmektedir.

 

            Ancak, idarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası dâhilinde Baysan Tem. Otom. İnş. Elek. Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının bulunmadığı görüldüğünden ve ihale komisyon kararında aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin açıklamalarını idareye sunduğu belirtildiğinden, adı geçen firmanın aşırı düşük teklif açıklaması ihaleyi yapan idareden talep edilmiştir.

 

            İhaleyi yapan idarece gönderilen ve 27.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan yazıda Baysan Tem. Otom. İnş. Elek. Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması yapmadığı ifade edilmektedir.

           

            Yukarıda yapılan inceleme sonucunda, hem ihale üzerinde bırakılan Atlılar Müh. Tem. Org. Tur. Sey. Acen. İnş. Elek. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.nin hem de başvuru sahibi Şanlı Temizlik Güv. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

Bu durumda kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 1.512.211,04 TL’nin altında teklif veren dört istekliden biri olan ancak idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmayan Anka Tem. ve Güv. Hiz. Tur. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Atlılar Müh. Tem. Org. Tur. Sey. Acen. İnş. Elek. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. ve Şanlı Temizlik Güv. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, Anka Tem. ve Güv. Hiz. Tur. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul