• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-219
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :12
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.II-219
Şikayetçi:
 Sefam Turizm Gıda Org. Ve İşl. Tic. Ltd. Şti., TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI YOLU NO : 136/ B İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yakacık Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi Başhekimliği, Çarsı Mahallesı Soganlık Caddesı 17 34876 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41623
Başvuruya konu ihale:
 2012/130078 İhale Kayıt Numaralı "Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım Ve Sonrası Servis Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yakacık Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimliğitarafından 19.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sefam Turizm Gıda Org. ve İşl. Tic. Ltd. Şti.nin 05.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.12.2012 tarih ve 41623 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4805 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklilerin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikâyete konu ihalenin, İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” ihalesi olduğu, ihale konusu işin 12 ay süre ile gerçekleştirileceği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından teklifi aşırı düşük bulunan Hüdaver Küçük-Çağlar Entegre Yemek üretim Tesisleri, Pendaş Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile Kölemenoğlu Gıd. Mad. San. İnş. Taah. Tur. Nak. Hayv. Tem. ve Serv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne gönderilen yazıda, teknik şartnamede belirtilen haftalık öğün çeşitleri esas alınarak teknik şartnamede belirtilen gramajlara uygun işçilik ve diğer maliyetler dışında yemek öğün maliyetleri, işçilik maliyetleri, elektrik-su-doğalgaz maliyetleri ve hizmetin sunumunda kullanılacak sarf malzeme maliyetlerinin tevsik edilmesi istenilmiş, idarece yapılan değerlendirme sonucunda, Hüdaver Küçük-Çağlar Entegre Yemek üretim Tesisleri ile Kölemenoğlu Gıd. Mad. San. İnş. Taah. Tur. Nak. Hayv. Tem. ve Serv. Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamaların mevzuata uygun olduğu, Pendaş Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamada teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin karşılanmadığı gerekçesiyle açıklamanın mevzuata uygun olmadığı değerlendirmesinin yapıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.3 üncü maddesinde; “Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4.“Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            …..

79.4.2.24. Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

Şikayete konu ihalenin 25 inci maddesinde; “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a) GIDA TEKNİKERİ 1 personele Asgari ücretten %55 fazlası ,
AŞÇIBAŞI 1 personele Asgari ücretten %55 fazlası ,
AŞÇI 1 personele diplomalı ve bonservisli Asgari ücretten %45 fazlası ,
GARSON 7 personele Asgari ücretten %15 fazlası ücret verilecek olup, teklif edilecek fiyata dahildir.
İşe başlama tarihi olan 01.01.2013 tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar 14,5 gün Resmi dini bayram günleri çalıştırılacak personelin
(1 Gıda teknikeri 14,5 gün +1 Aşçıbaşı 14,5 gün +1 aşçı 14,5 gün + 3 garson 43,5 gün) R.D.Bayram günü maliyetleri teklif edilen fiyata dahildir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Çalıştırılacak işçilerin yol giderleri İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Aylık Akbil abonman olarak, aylık 26 gün üzerinden ayni verilecek olup , (İhale ilan tarihindeki KDV hariç aylık abonman fiyatı esas alınacaktır.) teklif fiyata dahildir.
İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak Yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için Hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.
Teknik şartnamede belirtilen giyim giderleri teklif edilen fiyata dahildir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Yemek üretiminde kullanılacak gıda malzemeleri bedelleri teklif edilecek fiyata dahildir
Yemek işinde kullanılacak olan temizlik malzemesi, galoş, eldiven vs. sarf malzemeleri teklif edilen fiyata dahildir.

25.3.4. Diğer giderler:

Teknik şartnamede belirtildiği gibi , yemekhane ve servislerde kullanılan, Elektrik su doğalgaz giderleri ile yemekhaneye kartlı geçiş turnike sisteminin kurulmasına ait giderler teklif fiyata dahildir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İsteklilerin istihdam edecekleri personel için İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Primi %1 olarak tespitedilmiş ve yaklaşık maliyet, bu oran üzerinden tespit edilmiştir.Bu tutar teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Hüdaver Küçük-Çağlar Entegre Yemek Üretim Tesisleri tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, isteklinin, teknik şartnamede öngörülen menüleri esas alarak, idarece öngörülen miktarlara uygun şekilde öğün maliyetini oluşturduğu, kullanılacak yemek malzemelerine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğine uygun tevsik edici belgeler sunduğu, teklif bedeli içinde yer alan işçilik maliyetinin (İşçilik maliyeti içinde yer alan yol gideri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aylık Akbil Abonman bedelinin KDV hariç tutarının hesaba katıldığı, giyim gideri için de bedel öngörüldüğü, ancak Tebliğin 79.4.2.24 üncü maddesi uyarınca tevsik edici belge sunulmayacağından, isteklinin belge sunmadığı), teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşıladığı, ihale konusu işin ifası sırasında kullanılacak sarf malzeme maliyetleri bakımından anılan Tebliğe uygun tevsik edici belgelerin sunulduğu, elektrik-su-doğalgaz maliyeti için istekli tarafından öngörülen bedelin teklif fiyatına dahil edildiği, (Kamu İhale Genel Tebliğinde bu giderin nasıl tevsik edileceği düzenlenmediği için isteklinin bu gideri teklif fiyatına dahil etmesi yeterlidir.) görülmüş olup, istekli tarafından, idarece sorgulanan bileşenlere ilişkin olarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

İdarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak değerlendirilen Kölemenoğlu Gıd. Mad. San. İnş. Taah. Tur. Nak. Hayv. Tem. ve Serv. Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, isteklinin, teknik şartnamede öngörülen menüleri esas alarak, idarece öngörülen miktarlara uygun şekilde öğün maliyetini oluşturduğu, kullanılacak yemek malzemelerine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğine uygun tevsik edici belgeler sunduğu, teklif bedeli içinde yer alan işçilik maliyetinin (İşçilik maliyeti içinde yer alan yol gideri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aylık Akbil Abonman bedelinin KDV hariç tutarının hesaba katıldığı, giyim gideri için de bedel öngörüldüğü, ancak Tebliğin 79.4.2.24 üncü maddesi uyarınca tevsik edici belge sunulmayacağından, isteklinin belge sunmadığı), teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşıladığı, ihale konusu işin ifası sırasında kullanılacak sarf malzeme maliyetleri bakımından anılan Tebliğe uygun tevsik edici belgelerin sunulduğu, elektrik-su-doğalgaz maliyeti için istekli tarafından öngörülen bedelin teklif fiyatına dahil edildiği, (Kamu İhale Genel Tebliğinde bu giderin nasıl tevsik edileceği düzenlenmediği için isteklinin bu gideri teklif fiyatına dahil etmesi yeterlidir.) görülmüş olup, istekli tarafından, idarece sorgulanan bileşenlere ilişkin olarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul