• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-225
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :16
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.II-225
Şikayetçi:
 Marmara Temizlik Hizmetleri Gıda Bilgisayar Reklam Ve Org. San. Tic. Ltd. Şti., İSTOÇ TİCARET MERKEZİ 40.ADA NO:19/2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Ankara Cad. 35100 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43754
Başvuruya konu ihale:
 2012/148043 İhale Kayıt Numaralı "2013 Mali Yılı 12 Aylık Hasta Servis Elemanı- Yardımcı Servis Elemanı-Teknik Destek Elemanı, Bilgi İşlem Ve Veri Kayıt Koordinatörü-Veri Kayıt Elemanı-Veri Destek Elemanı-Biyomedikal Servis Elemanı Hizmetlerinin Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 16.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Mali Yılı 12 Aylık Hasta Servis Elemanı, Yardımcı Servis Elemanı, Teknik Destek Elemanı, Bilgi İşlem ve Veri Kayıt Koordinatörü, Veri Kayıt Elemanı, Veri Destek Elemanı-Biyomedikal Servis Elemanı Hizmetlerinin Alımı” ihalesine ilişkin olarak Marmara Temizlik Hizmetleri Gıda Bilgisayar Reklam ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43754 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5232 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) Başvuruya konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 9.355.599,34 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif bedelleri ile söz konusu tutarın karşılanması mümkün olmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İdarece gönderilen şikâyet başvurularına cevap yazısında Prof. Dr. Mehmet Özkahya’nın imzasının bulunduğu, ancak kesinleşen ihale kararının ekinde yer alan ihale komisyonu kararında ihale yetkilisi Prof. Dr. Mehmet Özkahya’nın imzasının bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “2013 Mali Yılı 12 Aylık Hasta Servis Elemanı- Yardımcı Servis Elemanı-Teknik Destek Elemanı, Bilgi İşlem ve Veri Kayıt Koordinatörü-Veri Kayıt Elemanı-Veri Destek Elemanı-Biyomedikal Servis Elemanı Hizmetlerinin Alımı” şeklinde belirtildiği, işin miktarı ve türünün 2.1.(b) maddesinde “12 ay, 477 kişi (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası) hasta servis elemanı 40 kişi, yardımcı servis elemanı 5 kişi, bilgi işlem ve veri kayıt koordinatörü 1 kişi, teknik destek elemanı 121 kişi, biyomedikal servis elemanı 8 kişi, veri kayıt elemanı 250 kişi, veri destek elemanı 52 kişi toplam 477 kişi” olarak belirlendiği,

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1.İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşçilere verilecek brüt ücretler:
Hasta Servis Elemanı 40 Kişi Asgari Ücretin %80 fazlası
Yardımcı Servis Elemanı 5 Kişi Asgari Ücretin %45 fazlası
Bilgi İşlem ve Veri Kayıt Koordinatörü 1 Kişi Asgari ücretin %180 fazlası
Teknik Destek Elemanı 121 Kişi Asgari Ücretin %20 fazlası
Biyomedikal Servis Elemanı 8 Kişi Asgari Ücretin %35 fazlası
Veri Kayıt Elemanı 250 Kişi Asgari Ücretin %15 fazlası
Veri Destek Elemanı 52 Kişi Asgari Ücretin %5 fazlası
TOPLAM 477 Kişi

Ulusal, Resmi ve dini bayram günlerinde her gün için; aşağıda tabloda belirtilen, toplam 14 işçi ile hizmet verilecek olup; ulusal, resmi ve dini bayram ve tatil günleri sayısı 14,5 (Ondörtbuçuk) gündür.

Hasta Servis Elemanı 10 Kişi
Teknik Destek Elemanı 4 Kişi

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Çalıştırılacak personele yol bedeli nakdi günlük brüt 3,50 TL olarak ayda 26 gün üzerinden hesaplanıp bordroda gösterilecek ve aylık dönemler halinde ödenecek olup, teklif fiyata dahildir.
Yemek bedeli nakdi günlük brüt 3,00 TL olarak ayda 26 gün üzerinden hesaplanıp bordroda gösterilecek ve aylık dönemler halinde ödenecek olup, teklif fiyata dahildir.
Personel iş kıyafetleri kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

…25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu işle ilgili olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1'dir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda söz konusu ihaleye 6 teklif verildiği, idarece yapılan değerlendirme sonucunda 9.355.597,42 TL’lik kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif verdiği belirlenen Kayacı Bilgisayar Güvenlik Otomasyon Sistemleri Elektronik Gıda İnşaat Taahüt İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Arge Temizlik ve İnsan Kayn. Hiz. Mak. Gıda. Tic. San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu,

 

Anılan isteklilere gönderilen 23.11.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklaması talep yazılarında “…ihale konusu işle ilgili avantajlı koşullar, maliyet düşürücü unsurlar ve bu unsurları tevsik edici belgeler”in 06.12.2012 tarihine kadar teslim edilmesinin istenildiği,

 

Bahse konu istekliler tarafından idarece belirlenen süre içerisinde açıklama sunulduğu ve açıklamaların idarece yeterli görüldüğü, iki isteklinin teklif bedelinin eşit olması nedeniyle iş deneyim tutarı yüksek olan Kayacı Bilgisayar Güvenlik Otomasyon Sistemleri Elektronik Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

            İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

…79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

Ayrıca Kurumun internet sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülünde bu modülde yapılan hesaplamaların bilgilendirme amaçlı olduğu belirtilmiştir.

Diğer yandan23.10.2008 tarihli ve 2008/DK.D-123 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı’nda  “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde,“Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir”; (f) bendinde, “Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. ” hükmü yer almaktadır. Genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esaslar, 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Genel sağlık sigortası prim oranlarına yönelik düzenleme de, bu Yönetmeliğin 13’üncü maddesinde yer almaktadır. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar için Yönetmeliğin bu maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için Düzenleyici Kurul Kararı alınmasına gerek görülmüştür.

 

Bu çerçevede, “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi ” ile “genel sağlık sigortası primi işveren hissesi” toplamında meydana gelen değişiklik sebebiyle;

 

…2) İhale/son başvuru tarihi, 1/10/2008 ve sonrası olan hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde (Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere) 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olan işveren sigorta primi oranının (“malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi ” ile “genel sağlık sigortası primi işveren hissesi” toplamı olan  %18.5) esas alınması” şeklinde karar verilmiştir.

 

            İhale konusu “2013 Mali Yılı 12 Aylık Hasta Servis Elemanı, Yardımcı Servis Elemanı, Teknik Destek Elemanı, Bilgi İşlem ve Veri Kayıt Koordinatörü, Veri Kayıt Elemanı, Veri Destek Elemanı, Biyomedikal Servis Elemanı Hizmetleri Alımı”nın personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu, ihale konusu işin 477 personel ile 1 yıl süresince yürütüleceği, ihale konusu işe ilişkin kısa vadeli prim risk oranının %1 olduğu anlaşılmıştır.

 

            23.10.2008 tarihli ve 2008/DK.D-123 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında asgari işçilik maliyeti hesaplamasında yer alan işveren sigorta prim oranının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi ile genel sağlık sigortası primi işveren hissesinden oluştuğu belirtilmiştir. İtirazen şikâyete konu ihalenin tarihi 16.11.2012 olup, 01.10.2008 tarihinden sonradır. Dolayısıyla malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi %11, genel sağlık sigortası primi işveren hissesi %7,5’tur.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, asgari işçilik maliyetinin 05.10.2012 tarihinde Kamu İhale Kurumunun web sayfasında yer alan asgari işçilik hesaplama modülü üzerinden 9.355.597,42 TL olarak hesaplandığı, yaklaşık maliyet içerisinde %5 oranında kâr öngörüldüğü, 9.823.377,29 TL’lik toplam yaklaşık maliyetten kâr oranı düşüldüğünde kârsız yaklaşık maliyetin 9.355.597,42 TL’ye tekabül ettiği tespit edilmiştir.

 

Bununla birlikte asgari işçilik maliyetinin manuel olarak (ve ayrıca Kamu İhale Kurumunun web sayfasında 01.01.2013 tarihinden itibaren yayımlanan düzeltilmiş modülde) hesaplanması sonucunda, hasta servis elemanı için 1.123.479,90 TL, yardımcı servis elemanı için 114.438,60 TL, bilgi işlem koordinatörü için 41.954,88 TL, veri kayıt elemanı için 4.662.660,00 TL, veri destek elemanı için 896.382,24 TL, teknik destek elemanı için 2.344.879,24 TL, biyomedikal elemanı için 171.804,48 TL olmak üzere söz konusu tutarın 9.355.599,34 TL’ye tekabül ettiği görülmüştür.

 

İki hesaplama yöntemi arasındaki fark, biyomedikal servis elemanlarının işveren payı hesabındaki yuvarlama farkından kaynaklanmaktadır.

 

8 biyomedikal servis elemanının asgari işçilik maliyetinin manuel ve Kamu İhale Kurumu asgari işçilik modülüyle hesaplanmasındaki farkı gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir:

 

 

 

8 biyomedikal servis elemanı (Brüt Asgari Ücretin%35 fazlası)

İdarenin Hesaplaması (Prim toplamının yuvarlanması sonucunda)

(TL)

Manuel Olarak Yapılan Hesaplama (Her bir prim çeşidi hesaplanırken yuvarlama yapılmasıyla)

(TL)

Prime Tabi Ücretler

1.389,80

1.389,80

(A) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı (%1)

 

13,898

           13,898 @13,90

 

(B) Malullük Yaşlılık ve Ölüm Prim Oranı (%11)

(C) Genel Sağlık Prim Oranı (%7,5)

152,878

 

 

104,235

 

 

          152,878 @152,88

 

 

            104,235 @104,24

(D) İşsizlik Sigortası İşveren Payı Oranı (%2)

 

27,796

27,796@27,80

 

İŞVEREN PAYI TOPLAMI

298,807@298,81

 

(A+B+C+D)

 

298,82

1 işçinin 1 aylık masrafı (%3 sözleşme giderleri dahil)

 

1.789,61

 

1.789,63

 

 

8 işçinin 12 aylık masrafı

171.802,56

171.804,48

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86’ncı maddesinde, işverenlerin anılan Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamında çalıştırdıkları sigortalıların prim tutarlarını gösteren “aylık prim ve hizmet belgesi”ni Kanun hükmünde belirtilen sürelerde Kuruma bildirmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Söz konusu bildirim işlemi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” başlıklı ikinci bölümünün “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması”başlıklı 102’nci maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılmaktadır. Buna göre söz konusu bildirimler, ilgili Yönetmelik ekinde bulunan “aylık prim ve hizmet belgesi”örnekleri üzerinden yapılır.

 

Bu bildirim işlemi ile ilgili olarak, söz konusu Yönetmelik’in 9 numaralı ekinde bulunan, 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılar için düzenlenen “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” örneğinde yer alan tahakkuk bilgilerine ilişkin kısım aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

 

 

Toplam Tahakkuk Bilgileri

Sigorta kolları

Prime esas kazanç toplamı

Prim oranı %

Prim tutarı

Kısa vadeli sigorta kolları primi

 

 

 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi

 

 

 

Genel sağlık sigortası primi

 

 

 

Sosyal güvenlik destek primi

 

 

 

İşsizlik sigortası primi

 

 

 

Genel toplam

 

 

 

 

            Yukarıda aktarılan tabloda görüldüğü üzere, işverenlerce doldurularak Sosyal Sigortalar Kurumu’na yapılan bildirimlerde kullanılan ilgili belgede, tahakkuk eden primler herhangi bir gruplandırmaya tabi tutulmaksızın ayrı ayrı hesaplanmakta olup, bildirimler bu sonuçlar üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı, her bir prim çeşidine ait oranlar üzerinden ayrı ayrı yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen tutarların toplanması suretiyle hesaplanmalıdır.

 

Diğer yandan Sosyal Güvenlik Kurumunun 24.01.2012 tarihli ve 2012-3 sayılı Genelgesinin 10’uncu bölümünde yer alan “5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 4/4/2007 tarihli Bakanlar Kurulunun eki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2’nci maddesinde, “…Türk Lirası değerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlem sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

 

Bu itibarla Genelgede, Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü rakam yarım KR ve üzerinde olan değerler 1 KR’ye tamamlanmış, yarım KR’nin altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.”  açıklaması çerçevesinde yuvarlamaların her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla sigorta primi oluşturulurken, belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden işveren hisseleri 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanmalı, her bir prime ilişkin olarak bulunan tutar yuvarlanmalı ve yuvarlanan bu tutarlar toplanarak işçilik maliyeti hesabına katılmalıdır.

 

Kamu İhale Kurumuasgari işçilik modülünde yapılan hesaplamaların bilgi amaçlı olması ve manuel yapılan hesaplama ile doğru sonuca ulaşılması nedeniyle, incelemeye konu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde asgari işçilik maliyeti olarak 9.355.599,34 TL esas alınmalıdır.

 

Bu çerçevede Kayacı Bilgisayar Güvenlik Otomasyon Sistemleri Elektronik Gıda İnşaat Taahüt İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Arge Temizlik ve İnsan Kayn.Hiz.Mak. Gıda.Tic. San. Ltd. Şti.nin 9.355.567,42 TL tutarındaki teklif bedelleri ile asgari işçilik maliyetinin karşılanmadığı görülmektedir.

 

            Dolayısıyla anılan isteklilerin tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesi uyarınca reddedilmesi gerekmekte iken, söz konusu isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun görülmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalenin karar bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde“İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında  “İnceleme, ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. Bu inceleme sonucunda, ihale yetkilisi tarafından gerekçeli bir karar alınır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İncelemeye konu ihaleye ilişkin ihale onay belgesinde, ihale yetkilisinin Başhekim Prof. Dr. Mehmet Özkahya olduğunun belirtildiği, ihale işlem dosyası kapsamında yer alan 07.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararının aynı tarihte ihale yetkilisi Başhekim Prof. Dr. Mehmet Özkahya tarafından imzalanmış olduğu ve başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna ilişkin cevabın ihale yetkilisinin tarafından imzalandığı görülmüş olup, söz konusu onay işlemlerinin 4734 sayılı Kanun’un ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda aktarılan maddelerine uygun gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Kayacı Bilgisayar Güvenlik Otomasyon Sistemleri Elektronik Gıda İnşaat Taahüt İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Arge Temizlik ve İnsan Kayn. Hiz. Mak. Gıda. Tic. San. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul