En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-333
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :47
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-333
Şikayetçi:
 Turkuaz Grup Lojistik San.Tic. A.Ş., TELSİZ MAH. G11 SOK. NO:13 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sancaktepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Meclis Mah. Atatürk Cad. 111 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 503
Başvuruya konu ihale:
 2012/139640 İhale Kayıt Numaralı "Sancaktepe Belediye Hizmet Binası Ve Ek Hizmet Binaları Temizlik Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sancaktepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 19.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sancaktepe Belediye Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binaları Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Turkuaz Grup Lojistik San.Tic. A.Ş.’nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 503 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/106 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre %3 oranında özürlü çalıştırılmasının zorunlu olduğu, bu yükümlülüğe uyulmaması halinde işçi başına 1700 TL ceza ödeneceği, çalıştırılan özürlü işçiler bakımından işveren prim payının hazinece karşılanacağı, işçilik hesaplamalarının bu doğrultuda yapıldığı ve tekliflerinin asgari işçilik maliyetini karşıladığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

26.05.2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2’nci maddesinde yer alan

 

 “4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

MADDE 30 – İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

….

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

 

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

 

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

 

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.…

 

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

 

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

 

b. Fiyat teklifleri,

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

 

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

 

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

 

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

Temizlik personeli asgari ücretin %65 Fazlası.

           

25.3.2. Yemek yol ve giyecek giderleri:

            Yüklenici tarafından karşılanacak yemek masrafı aylık gün sayısı olarak 22 (Yirmiiki) gün esas alınacaktır. Personelin yemek gideri günlük brüt (10.00 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilen giysileri ayni olarak personellere verecektir.

...

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Personelin iş kazaları meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 (Bir) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhaleye 6 istekli katılmış, 5 isteklinin geçerli teklifte bulunduğu tespit edilmiştir. Geçerli teklif veren isteklilerden Bentem Ltd. Şti. ve Merih Tur. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu bilançonun idari şartnamede belirtilen kriterleri karşılamadığı gerekçesi ile teklifleri değerlendirme dışı bırakılmıştır. Vizi İnş. Bil. Tic. Ltd. Şti., Hazarpir Ltd. Şti.- Babacan Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Turkuaz Grup A.Ş.’nin teklifleri aşırı düşük bulunarak kendilerinden Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesine uygun olarak açıklama istenilmiştir.

 

Şikâyetçi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince ihale sonucunda 2 adet özürlü çalıştırılmasının zorunlu olduğu, KİK işçilik modülü ile asgari işçilik maliyetinin 1.862.372,40 TL olarak hesaplandığı, 12 ay süresince istihdam edilecek 2 adet özürlüye ilişkin olarak toplam 4.514,40 TL’nin Hazinece karşılanacağı belirtilmiştir.

 

Kamu ihale mevzuatında işverenlerin özürlü istihdamı nedeniyle yararlanacakları sigorta primi teşviklerinin teklif fiyatın oluşturulmasında göz önünde bulundurulup bulundurulamayacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

Ancak Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde sayılan eşitlik ve rekabet ilkeleri gereği istekliler arasında yapılacak olan fiyat rekabetinin eşit şekilde yapılması ve tekliflerin hazırlanması aşamasında tüm isteklilerin eşit şekilde yarışabilmesi için söz konusu kesintilerin sözleşmenin yürütülmesi sürecine bırakılması ve isteklilerin tekliflerini yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği düzenlemeleri doğrultusunda oluşturmaları, bu çerçevede tekliflerin hazırlanması aşamasında Hazinece karşılanacak işveren priminin dikkate alınmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan özürlü istihdamına yönelik Hazine katkısı açıklamasının geçerli bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulan Vizi İnş. Bil. Tic.Ltd Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulan diğer istekli, Hazarpir Ltd. Şti., Babacan Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile ilgili olarak:

 

18.11.2012 tarihli proforma fatura ve “tedarikçiden alınan proforma faturayla açıklama” başlıklı maliyet satış tutarı tespit tutanağına aşırı düşük teklif açıklamasında, sunulan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4’üncü maddesinde belirtilen şartları sağladığı anlaşmış olup, bu haliyle şikâyetçinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Öte yandan; idare ve istekliler tarafından Kamu İhale Kurumu internet sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülü kullanılmıştır. Söz konusu modülde idare ve istekliler tarafından asgari işçilik maliyeti 1.862.372,40 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Asgari işçilik maliyeti hesabında işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda 20.11.2012 tarih ve 19599 sayılı yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuş olup anılan Kurumun bu konuya ilişkin Kurumumuza gönderdiği 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazısında yer alan bilgiler çerçevesinde işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının ayrı ayrı alınması suretiyle KİK işçilik modülü kullanılmadan yapılan hesaplama neticesinde,

 

12 ay süreyle, brüt asgari ücretin %65 fazlası üzerinden ödeme yapılacak toplam 70 personel için asgari işçilik maliyetinin, işçi başına aylık 2.217,12 TL olduğu ve toplamda da 1.862.380,80 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu durumda söz konusu istekli tarafından teklif edilen:

 

 

Personel İşçilik Maliyeti

(%3 sözleşme gideri dahil)

1.862.372.40 TL

Giyim malzemeleri maliyeti

(%3 sözleşme gideri dahil)

8,29 TL

Firma Karı ve arızi giderler

0,11 TL

Toplam

1.862.380,80 TL

 

 

1.862.380,80 TL toplam teklif tutarının, yukarıda izah edildiği şekilde hesaplanarak bulunan asgari işçilik maliyetine eşit olduğu, idari şartnamenin 25’inci maddesinde belirtilen teklif fiyata dâhil edilmesi ve yüklenici tarafından karşılanması gereken giyim bedelini ve firma kârını içermediği, teklifin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul