En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-335
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :49
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-335
Şikayetçi:
 Hk Temizlik Bilgisayar İnşaat Gıda Tekstil Yemekçilik Medikal Konfeksiyon Madencilik Mefruşat İnşaat Malzemeleri Boya Mobilya Emlak Tarım Taşımacılık Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi, KIZILSARAY MAH. 69 SOK. NO : 6 KAT : 1 DAİ. 3 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Çine Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sevketıye Mahallesı Mehmet Yavas Cad. 174 09500 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2012 / 42883
Başvuruya konu ihale:
 2012/148735 İhale Kayıt Numaralı "2013 Mali Yılı 12 Aylık Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmenliği İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Aydın Çine Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Mali Yılı 12 Aylık Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmenliği İşi” ihalesine ilişkin olarak HK Temizlik Bilgisayar İnşaat Gıda Tekstil Yemekçilik Medikal Konfeksiyon Madencilik Mefruşat İnşaat Malzemeleri Boya Mobilya Emlak Tarım Taşımacılık Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.12.2012 tarih ve 42883 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5069 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, ihale dokümanında teklif fiyata dahil edileceği belirtilen giyim giderini Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1. maddesine aykırı olarak birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde yer alan Ulusal Bayram, Resmi ve Dini Bayram Günlerde yapılacak çalışma ücreti kalemine eklediği, bu itibarla anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinden ihale konusu işin 2013 mali yılı 12 aylık veri hazırlama ve kontrol işletmenliği işi olduğu, işin ekip şefi dâhil 29 kişiyle yürütüleceği görülmüştür.

 

Anılan Şartname’nin 25’inci maddesi “25.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi zarfında toplam 29 kişi çalışacaktır. 29 veri hazırlama, iletişim, bilgi girişi ve tıbbi kayıt hizmetlerini yürütecek olup ücretleri asgari ücret üzerinden ödeme yapılacaktır. Çalışan personelin ücretlendirilmesi 4857 Sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca belirlenecek ücret hesaplanacak, firma tarafından maliyete yansıtılacaktır.

Resmi ve Dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde 2013 yılları arasında 14,5 tam gün çalışma yapılacak olup belirtilen günlerde 5 kişi (5 kişi x14,5 gün =72,5 gün ) çalışacaktır.

İdare ile koordinasyonu sağlayacak en az lise mezunu bir ekip sorumlusu görevlendirilerek haftalık çalışma saatlerinin tamamında idarede bulunacaktır.(Bu yönetici 29 kişi içerisinden belirlenecektir.)

Firma ile İdarenin yapacağı yazışmalarda bu yöneticinin muhatap alınacağı, tüm resmi yazı ve işlerin bu yöneticiye yapılacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

a) personelin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İsteklilerde tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel istemeyecektir.

b) Yol Giderleri:

İlçede şehir içi Ulaşım servisi olmadığı için yol yardımı yapılmayacaktır.

c) 29 kişi ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği hizmet alımı İhalesinde çalışanların aşağıda belirtilen giyeceklerin bedelleri teklif fiyatına dahildir. Yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

29 ADET Yazlık Gömlek

29 ADET Kışlık Gömlek

29 ADET Pantolon (Yazlık )

29 ADET Pantolon (Kışlık)

29 ADET Süveter ( yün)

29 ADET Kravat veya fular

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1(bir) olarak tespit edilmiştir.”şeklinde,

 

İdare tarafından birim fiyat eki olan teklif cetveli,“…

 

 

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (EKİP SORUMLUSU DAHİL)

AY*İŞÇİ

29

12

 

 

2

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ

GÜN*İŞÇİ

5

14,5

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Bu itibarla şikâyete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanacak ve süreklilik arz eden bir hizmet alımı olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işin Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6’ncı maddesi “6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan .......................(rakam ve yazıyla).......................... bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan Genel Şartnamenin 37 nci maddesine göre tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.”  şeklinde,

 

Anılan Tasarı’nın “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 29’uncu maddesi “…29.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

 

Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme türleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda;

…c)Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, … …düzenlenir.” hükmü,

 

Anılan Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesi “…Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir…  

…Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir…” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Sözleşme Tasarısı maddelerinin idarece 4735 sayılı Kanun’un aktarılan hükümlerine uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mal ve hizmet alımlarında iş artışı ve iş eksilişi” başlıklı 26’ncı maddesinde “…26.2. Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin devamı sırasında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde artış) yapılabilir. Bu nedenle, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün değildir…” açıklamasına,

 

İhale dokümanının bir parçası olan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesi “…İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale konusu işte sadece birim fiyat teklif cetvelinde yer alan miktarlar üzerinden iş artışı veya iş eksilişi yapılabileceği, idarece hazırlanmış birim fiyat eki teklif cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağı ve hakediş ödemelerinin idarece bulunan miktarların, yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hesaplanan tutarların üzerinden yapılacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

4735 sayılı Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde, anılan Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinde gerek idarelerin gerekse yüklenicilerin sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği anılan Kanun’un yorum uygulanmasında bu prensibin göz önünde bulundurulacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıda yer alan düzenlemelere aykırı olarak isteklilerin teklif bedellerini belirlememesi, idarece hatalı düzenlemeler ile değerlendirmeler yapılmaması ve 4735 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi hükmü uyarınca işin yürütülmesi aşmasında ihaleyi yapan idareler ile ihaleye teklif veren isteklilerin ileride yüklenici olması durumunda herhangi bir hak kaybına uğramamaları için Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderlerin neler olduğu ve anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinde hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

 

Sözkonusu Tebliğ maddelerinde “…78.22. Birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik maliyeti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalar ve malzeme gideri ile brüt asgari ücretin üzerinde ücret öngörülen personel varsa bunlara ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.

…78.27. Hizmet alımlarında idareler ve isteklilerin yararlanması amacıyla hazırlanan birim fiyat teklif cetveli örnekleri (Ek-H.2) ve (Ek-H.3)’de yer almaktadır….

…79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

….

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır…”açıklamaları getirilmiştir.

 

Yukarıda yer alan Tebliğ açıklamalarından, birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik maliyeti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmaların ayrı iş kalemleri olarak düzenlenmesi gerektiği ve işçilik maliyetinin işçilik ücreti, idari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli ve işveren sigorta prim tutarından oluştuğu, bu itibarla isteklilerin teklif bedellerini oluştururken giyim giderine ilişkin teklif bedellerini işçilik ücretlerine ilişkin kaleme eklemeleri gerektiği tereddüde yer verilmeyecek şekilde düzenlenmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim giderini ulusal bayram ile genel tatil günlerinde yapılacak çalışma ücreti kaleminin içerisinde belirlediği ve idarecebulunan miktarların, yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle, sözleşmedeki esaslara uygun olarak hesaplanan tutarın yükleniciye hakediş olarak ödeneceği hususları dikkate alındığında, idarece işin yürütülmesi sırasında işçi sayısının artırılması durumunda, giyim giderine ilişkin olarak sözkonusu istekliye eksik ödeme yapılacağından bu durumun isteklinin aleyhine sonuç doğuracağı, tam aksi durumda ise giyim giderine ilişkin olarak idarece fazla ödeme yapılacağı, bu durumunda kamu zararına yol açacağı açıktır.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim giderine ilişkin teklif bedelini Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci ve 79’uncu maddelerine aykırı olarak ulusal bayram ile genel tatil günlerine ilişkin iş kalemine eklediği anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.  

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Tercan Bilgisayar Temizlik Özel Sağlık İnşaat Gıda İnsan Kaynakları Sanayi ve Ticaret Limited Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul