İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-339
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :53
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-339
Şikayetçi:
 Marmara Temizlik İnş. Gıda Ve Kargo Dağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., FATİH MAH. OSMANGAZİ CAD. 294 SOK. NO:2/A İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Demircikara Mah. B.Onat Cad. No:105 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 317
Başvuruya konu ihale:
 2012/183536 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik İşleri Müdürlüğü 2013 Yılı 1 Ay Süreli Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğütarafından 17.12.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Temizlik İşleri Müdürlüğü 2013 Yılı 1 Ay Süreli Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım” ihalesine ilişkin olarak Marmara Temizlik İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. nin 27.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 317 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/59 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Tekliflerinin formen, E sınıfı ehliyetli şoför ve düz işçiye ait fazla çalışma ücretinin asgari işçilik maliyetinin altında olması gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, söz konusu işçilik kalemleri için teklif edilmesi gereken bedelin,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Prime esas kazançlar" başlıklı 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan hükme göre yapıldığı, işveren payı hesabının her bir prim oranı için ayrı ayrı hesaplandığı, dolayısıyla idarenin tekliflerini değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinin yerinde olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin I. kısmının 1 inci, 4 üncü, 19 uncu ve 20 nci kalemleri ile II. kısmının 7 nci, 10 uncu ve 11 inci kalemlerinde teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Şikâyete konu hizmet alımı ihalesi, Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü  bünyesinde “Katı Atık Toplama-Taşıma, Cadde-Sokak Temizliği ve Semt Pazarları Temizliği” hizmetlerinin 560 personelle yürütülmesine ilişkin olup, işin süresi 01.01.2013 tarihi ile 31.01.2013 tarihleri arasını kapsamaktadır.

 

            Başvuruya konu alıma ilişkin düzenlenen idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesi;

 

“25.1. KDV hariç her türlü sigorta, resim, vergi, harç ve diğer tüm yasal giderler yükleniciye aittir.

 

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

-Çevre Mühendisi 1 kişi, asgari ücretin %150 fazlası oranında ücret alacak, 16 saat fazla çalışma yapacaktır.

-Orman-Endüstri Mühendisi 1 kişi, asgari ücretin %90 fazlası oranında ücret alacak, 16 saat fazla çalışma yapacaktır.

-Makina Mühendisi 1 kişi, asgari ücretin %90 fazlası oranında ücret alacak, 70 saat fazla çalışma yapacaktır.

-Ziraat Mühendisi 1 kişi, asgari ücretin %80 fazlası oranında ücret alacaktır.
-Formen 10 kişi, asgari ücretin %60 fazlası oranında ücret alacak, 250 saat fazla çalışma yapacaktır. 3 kişi 1 resmi tatil gününde çalışacaktır.

-(E) sınıfı şoför 70 kişi, asgari ücretin %60 fazlası oranında ücret alacak, 140 saat fazla çalışma yapacaktır. 58 kişi 1 resmi tatil gününde çalışacaktır.

-(D) sınıfı şoför 1 kişi, asgari ücretin %60 fazlası oranında ücret alacak, 25 saat fazla çalışma yapacaktır.

-(B) sınıfı şoför 19 kişi, asgari ücretin %50 fazlası oranında ücret alacak, 45 saat fazla çalışma yapacaktır. 5 kişi 1 resmi tatil gününde çalışacaktır.

-Kepçe operatörü 2 kişi, asgari ücretin %60 fazlası oranında ücret alacak, 110 saat fazla çalışma yapacaktır.

-Süpürme makinası operatörü 3 kişi, asgari ücretin %60 fazlası oranında ücret alacak, 75 saat fazla çalışma yapacaktır.

-İnşaat ustası 3 kişi, asgari ücretin %40 fazlası oranında ücret alacak, 25 saat fazla çalışma yapacaktır.

-Kaynak ustası 8 kişi, asgari ücretin %40 fazlası oranında ücret alacak, 30 saat fazla çalışma yapacaktır. 1 kişi 1 resmi tatil gününde çalışacaktır.

-Boya ustası 5 kişi, asgari ücretin %40 fazlası oranında ücret alacaktır.

-Düz işçi 421 kişi, asgari ücretin %30 fazlası oranında ücret alacak, 500 saat fazla çalışma yapacaktır. 323 kişi 1 resmi tatil gününde çalışacaktır.

-Büro personeli 14 kişi, asgari ücretin %25 fazlası oranında ücret alacaktır.

 

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3 (üç) olarak tespit edilmiştir.”şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Alıma ilişkin birim fiyat teklif cetveli I. Kısımda 20, II. Kısımda 12 olmak üzere toplam 32 kalem üzerinden hazırlanmış, birim fiyat teklif cetvelinde her bir ayrı ücret grubuna tabi farklı ünvandaki personelin aylık ödemesi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacakları çalışma gün sayısı ile fazla mesai saatleri belirlenmiştir.

 

            İdarece söz konusu alım için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden 947.517,12.-TL olarak belirlenmiş, %20 yüklenici kârı ilave edilerek toplam yaklaşık maliyet 1.137.020,54.-TL olarak tespit edilmiştir.

 

            Daha sonra, 13.12.2012 sayılı tutanakla, yaklaşık maliyetin toplamda 2 kuruş eksik hesaplandığının tespit edildiği, işçilik maliyetine dahil işveren payı ayrı ayrı (%11, %7,5, %2, %3) ve her hesapta yuvarlama yapılarak hesaplanması sonucunda müteahhitlik kârı hariç yaklaşık maliyetin 947.517,14.-TL olması gerektiği, dolayısıyla tekliflerin bu tutar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği hususuna yer verilmiş ve ekinde hesap cetveline yer verildiği görülmüştür.

 

            İhale komisyonunca, başvuru sahibi Marmara Temizlik İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ile Ernak Katı Atık Yön. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifler aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiş ve tekliflerine ilişkin yazılı açıklama istenilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Adı geçen her iki istekli, teklif etmiş oldukları birim fiyatlara ilişkin hesaplama yönteminin yer aldığı aşırı düşük teklif açıklamalarını belirlenen süre içerisinde idareye sunmuşlardır.

 

            İhale komisyonunca, her iki istekliye ait teklif bedelleri, asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Yapılan incelemede, idari şartnamenin 25 inci maddesinde yer verilen düzenlemeler uyarınca ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 947.516,22.-TL olarak tespit edilmiştir.

 

Şikâyetçi Marmara Temizlik İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri, birim fiyat teklif cetvelinin I. Kısmının 16 ncı ve 17 nci kalemlerini oluşturan asgari ücretin %60 fazlası üzerinden ödeme yapılacak personelin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacakları çalışma karşılığında ödenecek birim fiyat ile, birim fiyat teklif cetvelinin II. Kısmının 12 nci kalemini oluşturan asgari ücretin %30 fazlası üzerinden ödeme yapılacak personelin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacağı çalışma karşılığında ödenecek birim fiyatın eksik tespit edilmiş olmasıdır.

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin I. Kısmının 16 ncı ve 17 nci kalemler için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 63,80.-TL, II. Kısmının 12 nci kalemi için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti ise 10,36.-TL olarak tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin söz konusu kalemler için teklif etmiş olduğu birim fiyatlar, bulunan tutarlara eşittir.

 

            Buna göre başvuru sahibi Marmara Temizlik İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu 947.516,22.-TL tutarındaki bedel, ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine eşittir.

 

            Başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde de, her bir işçilik kalemi için teklif edilmesi gereken asgari birim fiyatların teklif edildiği görülmüş olup, adı geçen isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhale üzerinde bırakılan Andaç Grup İnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem Ürt. Hizm Taah. Ltd. Şti.-Dorate Grup Bilişim Eğt. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklifin toplam tutarı 947.518,71.-TL’dir.

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin I. kısmının 19 uncu ve 20 nci kalemlerine sırasıyla asgari 55,84.-TL ve 51,85.-TL birim fiyat teklif edilmesi gerekirken, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 19 uncu kalem için 55,83.-TL, 20 nci kalem için ise 51,84.-TL birim fiyat teklif ettiği, birim fiyat teklif cetvelinin II. kısmının 7 nci kalemi için ise teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 11,98.-TL iken, 11,96.-TL birim fiyat teklif ettiği görülmüştür.

 

            Ancak, adı geçen isteklinin ihalede teklif etmiş olduğu toplam tutar, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          Teklifi asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan Ernak Katı Atık Yön. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin toplam tutarı, ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 947.516,22.-TL’dir.

 

            Adı geçen isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde, her bir işçilik kalemi için teklif edilmesi gereken asgari birim fiyatların teklif edildiği görülmüş olup, adı geçen isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Dolayısıyla, başvuru sahibi Marmara Temizlik İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ile Ernak Katı Atık Yön. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesine gerek olmadığı, her iki teklifin de her bir işçilik kalemi için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetlerini ve toplamda teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşıladığı görülmüştür.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi ile Ernak Katı Atık Yön. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait tekliflerin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul