• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-340
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :54
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-340
Şikayetçi:
 Karabekiroğlu Müh. Mim. İnş. Taah. Tarım Hayv. San. Ve Tic. Ltd. Şti., SERÇEÖNÜ MAH. AHMETPAŞA CAD. ÖZAL PLAZA KAT:13 NO:98 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü (3.Bölge Bölge Müdürlüğü), Horozluhan Mahallesı Ankara Caddesi No:151 42300 KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43112
Başvuruya konu ihale:
 2012/164601 İhale Kayıt Numaralı "1 Adet 14 Kişilik Minibüs (Sürücüsü İle Birlikte) Ve 8 Adet İşçi İle Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilindeki Devlet Ve İl Yollarında Ulaşım Etütleri Hizmetlerinin Ve Trafik Güvenliği Başmühendisliği 'Ne Ait Diğer İşlerin Yaptırılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “1 Adet 14 Kişilik Minibüs (Sürücüsü İle Birlikte) ve 8 Adet İşçi İle Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilindeki Devlet ve İl Yollarında Ulaşım Etütleri Hizmetlerinin ve Trafik Güvenliği Başmühendisliğine Ait Diğer İşlerin Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Karabekiroğlu Müh. Mim. İnş. Taah. Tarım Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 14.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 43112 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5108 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale kararında yaklaşık maliyetin 260.793,48.-TL olarak belirtilmiş olduğu, bu tutarın içerisinde en fazla %20 oranında yüklenici kârı olabileceği, dolayısıyla kârsız yaklaşık maliyetin 217.327,90.-TL'ye tekabül ettiği, teklif bedeli kârsız yaklaşık maliyetin altında olan isteklilerden tekliflerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin ihalenin karara bağlanmasının mevzuata aykırı olduğu, bu hususa yönelik yapmış oldukları şikâyet başvurusuna verilen cevapta, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında aritmetik hata olduğunun ifade edildiği, ancak kesinleşen ihale kararında kararın gerekçesinin ayrıntılı bir şekilde açıklanmadığı gibi kârsız yaklaşık maliyet hakkında da herhangi bir açıklama yapılmadığı, kararın bu yönüyle eksik ve mevzuata aykırı olduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkelerinden saydamlık ve güvenirliğin zedelendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu hizmet alımı ihalesinin sürücüsü ile birlikte 1 adet 14 kişilik minibüs ve 8 adet işçi ile Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü hudutları dahilindeki devlet ve il yollarında ulaşım etütleri hizmetlerinin ve Trafik Güvenliği Başmühendisliğine ait diğer işlerin yaptırılması işi olduğu, teknik şartnameye göre işin kapsamında minibüs ve işçilerin; Ulaşım Etütleri hizmetleri adı altında: her türlü sayım cihazı kurulumu, sökümü, trafik işaret levhalarının imalatı, taşınması, yerine dikilmesi, sökülmesi, temizlenmesi, her türlü trafik emniyet tedbirlerinin alınması (Sabit, seyyar olarak trafik işaretleme işleri ve bayrakçılık yapılması) ve ulaşım etütleri ile ilgili yukarıda sayılmayan her türlü işlerde de çalıştırılacaktır. Ulaşım etüdü hizmetlerinin yapılması için işyerlerine ilgili kurum personeli de taşınacaktır. Vasıtaların ve işçiler iş bünyesinde Trafik hizmetleri adı altında: Düşey işaretleme (Her türlü trafik işaret levha ve direklerin imalatı, taşınması, yerine dikilmesi, sökülmesi, temizlenmesi, boyanması v.b) Yatay işaretleme (her türlü çizgi çalışması, yolun süpürülerek temizlenmesi, ofset tarama, şekil, sembol, ok, yazı oluşturulması ve bu iş için gerekli malzemelerin taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, sökülmesi, temizlenmesi, kenar taşı, kar direği (temizlenmesi, sökülmesi, takılması bakımının yapılması), Yol güvenlik elemanları (Otokorkuluk tamiri, onarımı, yerine konulması, sökülmesi, reflektör takılması sökülmesi, temizlenmesi), Sinyalizasyon (gerek malzemelerin yerine taşınması, imalat aşamasında çukurların açılması, betonun dökülmesi, direklerin yerine konulması v.b) her türlü trafik emniyet tedbirlerinin alınması (Sabit, seyyar olarak trafik işaretleme işleri ve bayrakçılık yapılması), Trafik Atölyesi bünyesinde yapılacak olan her türlü çalışmada (levha taşınması, kaynak, boya, sac kesimi ve diğer işler) ve trafikle ilgili yukarıda sayılmayan her türlü işlerde de çalıştırılacakları, ayrıca minibüs ve işçiler 3. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde ihtiyaç duyulduğu takdirde Trafik Güvenliği Başmühendisliği servisleri arasında ve diğer Başmühendislik servis hizmetlerinde de görevlendirilebilecekleri düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;

 

Çalıştırılacak işçilere asgari ücretin altında ücret öngörülmediği, istekli tarafından her bir personele ödenmesi gereken yemek ücretinin brüt olarak aylık 22 gün üzerinden günlük 6,00.-TL olarak teklife dahil edileceği, teknik şartnamede belirtilen giyim giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu, sigorta risk prim oranının %3 olarak dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 29 uncu maddesinde;

 

“Yüklenici tarafından çalıştırılan işçilere bir sefere mahsus olmak üzere tek tip olarak (idarenin belirleyeceği) yazlık ve kışlık kıyafet (yaz için tişört-pantolon, kış için gömlek-yelek ve pantolon ) verilecektir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarece yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin yapılan iş ve işlemler incelendiğinde;

 

            İdarece birim fiyat teklif cetvelinin 1 inci satırında yer alan kalem için yaklaşık maliyetin %20 yüklenici kârı ve genel gider ilave etmek suretiyle 1.768,68.-TL olarak belirlendiği, bu kalem için kârsız maliyetin 1.473,90.-TL olarak tespit edildiği,

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin 2 inci satırında yer alan kalem için yaklaşık maliyetin %20 yüklenici kârı ve genel gider ilave etmek suretiyle 10,52.-TL olarak belirlediği, bu kalem için kârsız maliyetin 8,77.-TLolarak tespit edildiği,

 

            Personele verilecek kıyafetler için kişi başına 80,00.-TL ve işçilik kalemleri için yaklaşık maliyet tespit cetvelinde toplamda 192.095,68.-TL öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

            Kurumca yapılan hesaplama sonucunda;

 

Birim fiyat teklif cetvelinin 1 inci satırında yer alan kalem için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti (aylık ücret, nakdi ödenecek günlük 6,00.-TL tutarındaki yemek bedeli ile %3 genel giderler dahil, giyim gideri hariç) 1,354,26.-TL birim fiyat üzerinden 130.008,96.-TL;

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin 2 inci satırında yer alan kalem için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti ise 7,98.-TL birim fiyat üzerinden 16.917,60.-TL olarak hesaplanmış olup, bu iki kalemin toplamına (146.926,56.-TL) yüklenici tarafından karşılanacak giyim bedeli için idarenin öngördüğü kişi başına 80,00.-TL’lik bedel ve bu bedele ilişkin %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler dahil edildiğinde (80,00.-TLx 8 kişi x 1,03 = 659,20.-TL);

 

            İhalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 147.585,76.-TL olduğu görülmektedir.

 

İdarece alımın personel ücretlerine ilişkin kısmına ait yaklaşık maliyetin yanlış tespit edildiği açıkça görülmektedir.

 

Ancak, ihale komisyonunca da, işçilik hesaplamalarında hata yapıldığı ihale günü anlaşılmış ve yaklaşık maliyetin işçilik kalemlerinde düzeltme yapılmış, buna rağmen giyim bedeline %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler dahil edilmemiştir.

 

            Diğer taraftan,

 

            İhalenin işçilik kalemleri haricindeki “Sürücüsü ile birlikte 2010 ve daha üst model günlük 12 saat ve 250 km yapacak şekilde 14 yolcu kapasiteli minibüs çalıştırılması ( 1 Adet)” ve “Sürücüsü ile birlikte 2010 ve daha üst model günlük 12 saat ve 250 km'den fazla çalıştırılması durumunda 14 yolcu kapasiteli minibüsün fazla km ücreti” kalemlerine ilişkin yaklaşık maliyetin, idarenin bir önceki sene gerçekleştirdiği ihalede verilen tekliflerin aritmetik ortalaması alınmak ve bulunan tutara %20 oranında artış öngörülmek suretiyle birim fiyatların tespit edildiği görülmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8 inci maddesinde;

 

“(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

Esas alınır.”hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında, “Sürücüsü ile birlikte 2010 ve daha üst model günlük 12 saat ve 250 km yapacak şekilde 14 yolcu kapasiteli minibüs çalıştırılması” ve “Sürücüsü ile birlikte 2010 ve daha üst model günlük 12 saat ve 250 km'den fazla çalıştırılması durumunda 14 yolcu kapasiteli minibüsün fazla km ücreti” iş kalemleri için tespit edilen birim fiyatların, aynı idarenin benzer konulu bir alım için 13.01.2012 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu bir başka ihalede verilen tekliflerin ortalaması alınmak suretiyle tespit edildiği, söz konusu ihalede verilen en düşük teklifle sözleşme imzalandığı ve bu teklife ilişkin birim fiyatların;

 

“Sürücüsü ile birlikte günlük 12 saat ve 250 km yapacak şekilde 14 yolcu kapasiteli minibüs çalıştırılması (1 Adet)” iş kalemi için ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu birim fiyat 189,00.-TL;

 

“Sürücüsü ile birlikte günlük 12 saat ve 250 km'den fazla çalıştırılması durumunda 14 yolcu kapasiteli minibüsün fazla km ücreti” iş kalemi için ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu birim fiyat 0,45.-TL olduğu ve bu birim fiyatların tüm tekliflerin aritmetik ortalamasından daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde;

 

“(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

(2) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, Türkiye İstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir.

(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.”hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece, içerisinde belli ölçüde kâr barındıran tekliflerin aritmetik ortalaması alındıktan sonra, %20 artış olduğu düşünülerek, birim fiyatlar %20 arttırılmış haliyle belirlenmiştir.

 

Oysa ki, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, güncellemenin ÜFE Genel Endeksi üzerinden yapılacağı açıktır.

 

Dolayasıyla,

 

İdarece ihalenin “Sürücüsü ile birlikte 2010 ve daha üst model günlük 12 saat ve 250 km yapacak şekilde 14 yolcu kapasiteli minibüs çalıştırılması (1 Adet)” ve “Sürücüsü ile birlikte 2010 ve daha üst model günlük 12 saat ve 250 km'den fazla çalıştırılması durumunda 14 yolcu kapasiteli minibüsün fazla km ücreti” kalemlerine ilişkin yaklaşık maliyetin tespitinde, 13.01.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihalede sözleşmeye bağlanan birim fiyatların esas alınması ve güncellemenin anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapılması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede yapılan hesaplama sonucunda, 13.01.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihalede ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklif edilen birim fiyatlar, ihale ilan tarihinin içinde bulunduğu ay dikkate alınarak güncellendiğinde;

 

“Sürücüsü ile birlikte 2010 ve daha üst model günlük 12 saat ve 250 km yapacak şekilde 14 yolcu kapasiteli minibüs çalıştırılması” iş kalemi için yaklaşık maliyetin tespitinde esas alınması gereken fiyatın 189,00.-TL x (2012 yılı Ekim ayı ÜFE genel endeksi/2011 yılı Aralık ayı ÜFE genel endeksi) = 190,70.-TL,

 

“Sürücüsü ile birlikte 2010 ve daha üst model günlük 12 saat ve 250 km'den fazla çalıştırılması durumunda 14 yolcu kapasiteli minibüsün fazla km ücreti” iş kalemi için yaklaşık maliyetin tespitinde esas alınması gereken fiyatın 0,45.-TL x (2012 yılı Ekim ayı ÜFE genel endeksi/2011 yılı Aralık ayı ÜFE genel endeksi) = 0,45.-TL (0,4540) olduğu anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, yukarıda yer alan hesaplamaya göre söz konusu iki kalem için yaklaşık maliyet toplamda; 53.739,00.-TL olarak tespit edilmiş olup, söz konusu fiyatlara yüklenici kârı ve genel giderler de dahildir.

 

Söz konusu iki kalem için idarece belirlenen toplam 68.679,80.-TL tutarındaki yaklaşık maliyetin hatalı olduğu, ihalenin tümü için olması gereken yaklaşık maliyetin 201.324,76.-TL’ye tekabül ettiği ve ikinci ara toplamda yüklenici kârının da dahil olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece aşırı düşük tekliflerin tespitine ilişkin gerçekleştirilen işlemler, 201.324,76.-TL’ye tekabül eden yaklaşık maliyet dikkate alınarak incelendiğinde; idarece kâr hariç toplam yaklaşık maliyetin tutarının 204.814,72 TL olarak hesaplanmış olmasının, ihalenin sonucuna herhangi bir etkisinin bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

Kaldı ki, 13.01.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihalede verilen tekliflerin aritmetik ortalaması güncellendiğinde de, idarenin 202,61.-TL olarak belirlediği teklif ortalamasının 204,44.-TL olacağı; 0,51.-TL olarak belirlediği teklif ortalamasının ise değişmeyeceği, bu kabullerle yapılan hesaplamada da yaklaşık maliyetin 205.334,56 olacağı, bu haliyle de teklif bedeli nispeten yüklenici kârı içeren yaklaşık maliyetin altında istekli bulunmadığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 79.4 üncü maddesinde yer alan;

 

“İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” şeklindeki açıklama uyarınca, ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın sonuçlandırılmış olmasının, mevzuata aykırı olmadığı görüşüne ulaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, idarece yaklaşık maliyetin tespitinde hata yapıldığı anlaşılmakla birlikte, şikâyete konu ihalede verilen tekliflerin, yapılan hesaplamalar sonucunda teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti ve asgari işçilik maliyeti haricindeki diğer iki kalem için yüklenici kârı da içeren toplam yaklaşık maliyetin altında olmadığı görüldüğünden, ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın sonuçlandırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul