En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-341
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :55
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-341
Şikayetçi:
 Yavuz Meşrubat Kömür Nakliye Gıda San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti., YALI MAH. ATATÜRK CAD. NO:6 SİNOP
 İhaleyi yapan idare:
 Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Gelincik Mah. Fatih Cad. No: 95 57000 SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42668
Başvuruya konu ihale:
 2012/166414 İhale Kayıt Numaralı "Genel Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sinop İl Emniyet Müdürlüğütarafından 12.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yavuz Meşrubat Kömür Nakliye Gıda Tem. Yem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin 13.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5007 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sunmuş oldukları birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde “Ay/gün/saat” sütununa yer verilmesi gerekirken verilmemiş olması nedeniyle çelişkiye düştükleri iddiasına yer verilmiştir.  

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuru konusu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İş tanımı” başlıklı 5’inci maddesinde, sözleşme konusu işin, 13 işçi marifetiyle 12 ay süreli malzemeli temizlik hizmet alımı olduğu; “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.01.2013, işi bitirme tarihinin 31.12.2013 olduğu belirtilmiştir.

 

            İdarece ihale dokümanı kapsamında hazırlanıp istekli olabileceklere verilen birim fiyat teklif cetvelinin; 

 

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Temizlik Personeli

Kişi

13

 

 

2

Resmi, Dini Bayram ve Genel Tatil Günleri

Gün

39

 

 

3

Temizlik Malzemesi

Ay

12

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            Şeklinde düzenlendiği,

 

           Başvuru sahibi Yavuz Meşrubat Kömür Nakliye Gıda Tem. Yem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından söz konusu birim fiyat teklif cetvelinin 1 inci satırının,

 

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Temizlik Personeli

Kişi

13

19.578,00

234.936,00

 

 

            Şeklinde doldurulduğu,

 

12.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile, başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin anılan satırında aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. 

 

           Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan “Standart Form¾KİK015.3./H Birim Fiyat Teklif Cetveli”ne göre, “Miktarı” kısmında yer verilmesi gereken “Ay/gün/saat” sütununa idarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmediği görülmüş olup itirazen şikayete konu uyuşmazlığın bu husustan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Zira, başvuru sahibi tarafından “teklif edilen birim fiyat” hanesine, 1 işçinin 12 aylık maliyet tutarı yerine 13 işçinin 1 aylık maliyet tutarının (19.578,00 TL) girildiği ve bu tutarın 12 (ay) ile çarpılması sonucu işçilik maliyeti için teklif edilen toplam tutara (234.936,00 TL) ulaşıldığı anlaşılmıştır. 

     

Bununla birlikte, idarece düzenlenen birim fiyat teklif cetveline yönelik olarak ihale tarihinden önce idareye yapılan herhangi bir başvurunun bulunmadığı, öte yandan işin süresinin 12 ay olduğunun ihale dokümanında açık olarak belirtildiği dikkate alındığında, başvuru sahibince sunulan birim fiyat teklif cetvelindeki hesaplama yönteminin idare tarafından aritmetik hata olarak değerlendirmesi işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56’ncı maddesinin yedinci fıkrasında, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Yukarıda yer alan tespitlerin anılan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, başvuru sahibine ait teklifin, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul