• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-342
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :56
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-342
Şikayetçi:
 Azç İnşaat Temizlik Hiz. Yem. Ür. Peyz. Otom. Taah. Tic. Ltd. Şti, AYDIN ARSLAN BULVARI AYDINKENT ŞELALE EVLERİ 9. BLOK KAT : 1 NO : 2 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Bağlık Mahallesi Tacettin Halatçı Sokak 67300 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42520
Başvuruya konu ihale:
 2012/188489 İhale Kayıt Numaralı "Karadeniz Ereğli Belediyesi Katı Atık Çöp Toplama Ve Nakli Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 19.12.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Karadeniz Ereğli Belediyesi Katı Atık Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Azç İnşaat Temizlik Hiz. Yem. Ür. Peyz. Otom. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42520 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5003 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin, İdari Şartname’nin 7.1.b.2 maddesinde talep edilen tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten belgeleri teklifi kapsamında sunmadığı,

 

     
2 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname’nin 7.4.2 maddesi uyarınca sunmuş olduğu ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgelerinin yeterlik kriterlerini sağlamadığı,

3) Kendi malı olan araçlar için sunulması zorunlu tevsik edici belgelerin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası kapsamında mevcut olmadığı, ayrıca araçların beş yaşından küçük olma şartının sağlanmadığı,

4) İhale dokümanında akaryakıt ve amortisman için fiyat farkı öngörülmediği ve bu durumun ihaleye sağlıklı teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu, ihale konusu işte çalıştırılacak personel için giyim öngörülmesinin Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu, teklif türünün götürü bedel olarak belirlenmesinin ihalenin iptalini gerektirdiği,

5) Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinin (4) nolu bendinde istenilen servis aracının gider kalemleri içerisinde gösterilmemesi ve firmaya tahsis edilecek şantiyeye ait herhangi bir giderin öngörülmemiş olması nedeniyle yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı, bu durumun ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirilmemesine yol açtığı, ayrıca çalışacak araçların yakıt giderinin saat bazında hesaplanması gerekirken varsayımlarla hesaplanmış olduğu,      

6) Kendi malı olarak istenilen araçların Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklerinin isteklilerce belgelendirilmeden ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu,

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1.b.2 maddesinde; “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” nin istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunulması talep edilmiştir.

  

            İhale üzerinde bırakılan Asya Lojistik İnşaat Yak. Gıda Teks. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anılan düzenleme çerçevesinde teklifi kapsamında sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde, şirketin ortaklarını ve temsilcisini gösteren ortaklar kurulu kararının yer aldığı 29 Ağustos 2012 tarih ve 8142 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 154 ve 155’inci sayfalarının, İdari Şartname’nin anılan düzenlemesini karşıladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ait İdari Şartname’de;

 

“7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin anılan Şartname düzenlemesinde öngörülen yeterlik kriterlerini karşılamak üzere ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait sunmuş olduğu yıl sonu bilançosunun incelenmesi sonucunda; bilançonun serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış olduğu, sunulan bilançoda cari oranın 1,14, öz kaynak oranının 0,37 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,36 olduğu hesaplanmış ve bu haliyle, İdari Şartname’de bilançoya ilişkin öngörülen yeterlik kriterlerinin anılan istekli tarafından sağlanmış olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.      

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 7.5.2. maddesinde, “5 adet Büyük Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (13+1,5 m⊃3;) (+/-1 m3), 2 adet Küçük Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (7+1 m⊃3;) (+/-1 m3) yüklenicinin kendi malı olacaktır. Bu araçlara ait ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu başvuru/teklif esnasında sunulacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Öte yandan, Teknik Şartname’nin “Yüklenici Firmanın Çalıştıracağı Araçlar” başlıklı 8’inci maddesinde; “Araçlar sözleşme başlangıcından bitimine kadar beş yaşını geçmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan Asya Lojistik İnşaat Yak. Gıda Teks. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından hazırlanan “Demirbaş (Taşıtlar) Tespit Raporu” sunulmuş olduğu, bu rapora göre 4 adedi 2009 model ve 1 adedi 2012 model olmak üzere toplam 5 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu (13+1,5 m⊃3;) ile 2 adedi 2010 model ve 1 adedi 2011 model olmak üzere toplam 3 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu (8+1 m⊃3;) için kendi malı olma şartının sağlanarak adet ve yaş itibarı ile ihale dokümanında öngörülen kriterlerin karşılandığı anlaşıldığından buna yönelik iddia uygun görülmemiştir.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinin ilk fıkrasının (c) bendinde, isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilecekleri sınırlı sayma yoluyla belirtilerek, ihaleye teklif veren kişilerin dokümana yönelik başvuruda bulunmalarına olanak tanınmamıştır.

 

           Öte yandan, aynı Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde,

 

          “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

          (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.”hükmü bulunmaktadır.

  

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının ihale dokümanına yönelik olduğu anlaşılmış olup, buna ilişkin olarak ihale tarihinden önce idareye herhangi bir şikayet başvurusunda bulunmamış olduğu, ayrıca teklif mektubunda ihale dokümanını okuyup kabul ettiğinin belirtildiği ve başvuru sahibinin bu aşamada ihale dokümanına yönelik itirazen şikayet ehliyetinin bulunmadığı görüldüğünden, yukarıda anılan hükümler uyarınca dokümana yönelik başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinin (4) nolu bendinde, “Yüklenici ihale ile ilgili işleri yerine getirirken şartnamede belirtilen sayı kadar işçiyi bilfiil çalıştırmak, nizami bir araç ile şantiye ve çalışma sahaları arasında personel naklini sağlamak ve saatinde iş başı yaptırmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Buna ilişkin olarak, idarece hesaplanan yaklaşık maliyet incelendiğinde, çalışacak personelin yol giderinin işçilik maliyeti hesabında dikkate alınarak yaklaşık maliyete dâhil edildiği görülmüştür. 

 

Diğer yandan şantiyeye ilişkin olarak Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinin (6) nolu bendinde, “Temizlik İşleri Şantiyesi Belediye tarafından yükleniciye verilecek ve herhangi bir kira bedeli talep edilmeyecektir. Yüklenici şantiyede gerekli gördüğü tadilatı İdarenin onayını alarak yapabilecek ve bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesi yer almakta olup, şantiyeye ilişkin giderlerin teklif fiyata dâhil olmadığı, dolayısıyla bu giderin yaklaşık maliyetin bir bileşenini teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idare tarafından yaklaşık maliyet hesabında, Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde yer alan;

 

“İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Olan Araç ve Makineler:

 

 

CİNSİ

ADET

ÇALIŞMA GÜN SAYISI

Büyük Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (13+1,5 m⊃3;)

(+/-1 m3)

7

90 gün/8 saat

Küçük Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (7+1 m⊃3;)

(+/-1 m3)

4

90 gün/8 saat

Vakumlu Süpürge Aracı (En az 6 m3 lük)

 

1

90 gün/8 saat

İş Makinesi (Kazıcı-Yükleyici)

 

1

90 gün/6 saat

Konteyner Yıkama Aracı

 

1

30 gün/8 saat

Arazöz

 

1

60 gün/16 saat

Su Tankeri

 

1

60 gün/16 saat

5+1 Pikap

 

3

90 gün/16 saat

Damperli Araç (En az 5 tonluk)

 

2

90 gün/8 saat

Kompakt Sınıf Kamyon Tipi Vakumlu Yol Süpürme Aracı

2

90 gün/8 saat

Kül Konteyneri Taşıma Aracı (Hidrolift)

 

1

90 gün/8 saat

Islak Kumlama Makinesi 

 

1

30 gün/4 saat

 

                                                                                                                                                          “

Düzenlemesine uygun olarak, araçların çalışma sürelerinin dikkate alınması suretiyle yakıt giderinin hesaplanmış olduğu ve yaklaşık maliyete dâhil edildiği anlaşılmıştır. 

 

Netice itibarı ile, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin ihale dokümanında yer alan düzenlemelerle birlikte incelenmesi sonucunda, başvuru sahibinin, yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı ve bu durumun ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük değerlendirilmemesine yol açtığı şeklindeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale dokümanının incelenmesi sonucunda, kendi malı olarak istenilen araçların Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklerinin belgelendirilmesine yönelik olarak herhangi bir düzenlemenin yer almadığı tespit edilmiştir. 

 

Bu bağlamda, ihale dokümanında yer verilmeyen bir belgenin isteklilerce sunulup sunulmadığıyla ilgili olarak ihale komisyonunca bir değerlendirme yapılamayacağı açıktır. Dolayısıyla başvuru sahibinin buna yönelik iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul