En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-343
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :57
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-343
Şikayetçi:
 İnci Tem. Sağ. Hiz. Otomasyon Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., ÇELİKTEPE MAH. KAPTAN SOK. NO:23/A İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sgk Sakarya İl Müdürlüğü, Hızırtepe Mah. Kısla Cad. 21 54088 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42231
Başvuruya konu ihale:
 2012/116212 İhale Kayıt Numaralı "Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ve Merkez Müdürlüklerinin 2013-2014 Yılları Malzemesiz Genel Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

SGK Sakarya İl Müdürlüğütarafından 18.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüklerinin 2013-2014 Yılları Malzemesiz Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak İnci Tem. Sağ. Hiz. Otomasyon Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42231 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4910 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif tutarı ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti arasında 511,20 TL fark bulunduğu, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik veriler dikkate alındığında, söz konusu tutar ile giyim, ilaçlama ve temizlik işlerinde kullanılacak faraş, fırça, kova vb. ekipmanların karşılanmasının mümkün olmadığı, söz konusu isteklinin bahsi geçen giderleri aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tevsik etmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında, zikredilen giderlerin tevsik edilmemesi hâlinde sözü edilen firmanın teklifinin reddedilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu işle ilgili olarak, İdari Şartname’nin“İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde,

“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüklerinin 2013-2014 Yılları Malzemesiz Genel Temizlik

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

24 ay süreyle Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hizmet binasında 1 kişi şef olmak üzere toplam 26 işçi, Karasu SGM Müdürlüğünde 1 işçi, Geyve SGM Müdürlüğünde 1 işçi ve Akyazı SGM Müdürlüğünde 2 işçi olmak üzere toplam 30 işçi çalıştırılması 02.01.2013-31.12.2014 tarihleri arası 2 yıl

c) Yapılacağı yer: Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hızırtepe Mah. Kışla Cad. No:21 Sakarya adresindeki hizmet binası ile Karasu, Geyve ve Akyazı SGM Müdürlükleri hizmet binaları...”düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

“25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi (KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

29 personele asgari ücret, Temizlik Kontrol (Şef) Elemanına (1 adet) Asgari ücretten % 15 fazlası verilecektir

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Çalıştırılacak olan bir personelin 1 günlük brüt yemek ücreti 4,99 TL'dir. Yemek ücreti aylık 22 gün üzerinden hesaplanacaktır. Çalıştırılacak olan bir personelin 1 günlük işe geliş ve gidiş brüt yol ücreti 2,93 TL'dir. Yol ücreti 26 gün üzerinden hesaplanacaktır. Yol ve yemek ücretleri işçi bordrosunda gösterilecektir.

Çalıştırılacak personele Teknik şartnamenin 3.27 maddesinde belirtilen özelliklerde Yüklenici 2013 yılı için yazlık ve kışlık olmak üzere işçi sayısı kadar iş kıyafeti ve birer çift ayakkabı ile 2014 yılı için yazlık ve kışlık olmak üzere işçi sayısı kadar iş kıyafeti ile birer çift ayakkabı verilecektir. İşçilerin giyim ve ayakkabı bedeli ayni olarak karşılanacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

İstekliler Teknik Şartnamede belirtilen makine, araç ve ekipman giderlerini teklif fiyatlarına dahil edeceklerdir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (bir nokta beş) olarak tespit edilmiştir.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın“İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde“9.1. İşe başlama tarihi 02.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2014”düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveline göre, 1 şef ve 29 temizlik personeli olmak üzere iki iş kalemi için 24 ay üzerinden teklif verilmesi gerekmektedir.

 

İhale konusu işte çalıştırılacak personele verilecek kıyafetlerle ilgili olarak Teknik Şartname’nin 3.27 numaralı maddesinde “İşçilerin özel kıyafeti(elbise) olacak ve Yüklenici tarafından temin edilecektir. Erkek işçilerin kıyafeti pantolon ve yarı boy önlük(iki parça),kadın işçilerin ise tam boy önlük (tek parça) şeklinde olacaktır. Kıyafetler, işçilerin beden ölçüsüne uygun, kumaşı terlemeyi önleyici özelliklerde olacaktır. Bu kıyafetler aynı kumaş, renk ve dikiş özelliklerinde yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Yüklenici 2013 yılı için yazlık ve kışlık olmak üzere işçi sayısı kadar iş kıyafeti ve birer çift ayakkabı ile 2014 yılı için yazlık ve kışlık olmak üzere işçi sayısı kadar iş kıyafeti ile birer çift ayakkabıyı temin etmek ve işçilere yazlık kıyafetleri Mayıs ayının ilk haftasında, kışlık kıyafetleri ise Kasım ayının ilk haftasına kadar dağıtmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname ekindeki “İş Makine, Araçları ve Temizlik Ekipmanları Listesi” başlıklı tabloda, amortismana tabi olmayan faraş, kova, fırça vb. ihale konusu işte kullanılacak ekipmanlar sayılmıştır.

 

Teknik Şartname’nin“Çalışma Süresi, Temizlik Usul ve Esasları” başlıklı 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında ise “Binalardaki depo, ambar, çalışma odası, toplantı salonları ve sair yerlerin mikrop, bakteri, böcek ve diğer haşarata karşı üç ayda bir İdarenin temin edeceği ilaçla Cumartesi günü öğleden sonra ilaçlanması 27.01.2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Yüklenici tarafından yerine getirilecektir. İdarece gerekli görülmesi halinde bu sayı artırılabilecektir. İlaçlama Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama  İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlama Yüklenici tarafından, izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlama işi izin belgesine haiz olanlara yaptırılması hususu Yüklenici tarafından sağlanacaktır.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan düzenlemeler dikkate alınarak sosyal güvenlik mevzuatı doğrultusunda bir hesap yapıldığında, yol ve yemek gideri ile %3 sözleşme ve genel giderler dâhil, kıyafet gideri hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 1.016.675,28 TL olmaktadır.

           

            İhale işlem dosyasında bulunan belgelerden, başvuru konusu ihaleye teklif veren 4 geçerli teklif sahibi arasında yer alan Bayars Tem. Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 19.10.2012 tarihli yazı ile idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve teklife dâhil maliyet bileşenlerinin ayrıntılı olarak açıklanmasının istenildiği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinin birinci fıkrası gereği, teklifte önemli olan bileşenlerin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısı kapsamında idarece ilgili istekliye bildirilmesi gerekmektedir.

           

            İdare tarafından ilgili istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında teklifte önemli olan bileşenler hakkında bir bilgi verilmediği ve bu durumun kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği görülmekle birlikte, başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olduğu dikkate alındığında, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler”başlıklı 25’inci maddesinde yer alan gider kalemlerinin açıklanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Aynı hususla ilgili olarak, Teknik Şartname’nin“Çalışma Süresi, Temizlik Usul ve Esasları” başlıklı 2’nci maddesinin yukarıda aktarılan ikinci fıkrasında idare binalarında yapılacak ilaçlamada kullanılacak ilacın idare tarafından temin edileceği, ilaçlama hizmetinin ise yüklenici tarafından karşılanacağı ifade edilmektedir.

 

Ancak, söz konusu gidere İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler”başlıklı 25’inci maddesinde yer verilmemesi sebebiyle ihale konusu işin maliyet kalemleri arasında yer aldığı görülen ilaçlama hizmeti giderinin, açıklanması gereken önemli teklif bileşenleri kapsamında olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Yukarıda aktarılan tespitler dikkate alınarak, ihale üzerinde bırakılan Bayars Tem. Taş. ve San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması, başvuru sahibi firmanın iddiasında belirtilen hususlar ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda aşağıda incelenmiştir.

 

? İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası dâhilinde bulunan Bayars Tem. Taş. ve San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, bir sayfa açıklama yazısına ek olarak, teklif bileşenleri maliyet tablosu, KİK işçilik hesaplama modülü çıktıları, giyim giderine ilişkin proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağı bulunmaktadır.

 

            ? Yukarıda da ifade edildiği gibi yol ve yemek gideri ile %3 sözleşme ve genel giderler dâhil, kıyafet gideri hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 1.016.675,28 TL olmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Bayars Tem. Taş. ve San. Ltd. Şti. ise 1.017.186,72 TL teklif etmiştir.

 

Görüldüğü üzere, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifi, giyim gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti tutarından 511,44 TL daha fazladır.

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasına göre, temizlik şefi personel için 38.002,08 TL, 29 işçi için 928.673,44 TL, 30 personelin giyim gideri için 414,00 TLx1,03 (%3 sözleşme ve genel giderler)=426,42 TL, diğer giderler için ve yüklenici kârı için 84,78 TL teklif edilmiş ve toplam teklif tutarı olan 1.017.186,72 TL’ye ulaşılmıştır.

 

            ? Kıyafet giderini tevsik için sunulan, Cem Pak/Kır-Al İş Elbiseleri ve Güvenlik Malzemeleri tarafından düzenlenen proforma faturanın üzerinde SMMM onayının ve Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda SMMM tarafından kullanılması gereken beyanın bulunduğu görülmektedir. Proforma fatura üzerinde, belgeyi düzenleyen kişiye ilişkin kaşe ve imza da bulunmaktadır. Proforma faturada bulunan 4 kalem malzemeye ilişkin olarak teklif edilen toplam kıyafet gideri 414,00 TL’dir. Sözü edilen proforma faturanın şekil şartları açısından kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Proforma fatura ile birlikte sunulan maliyet satış tutarı tespit tutanağının da şekil şartları açısından kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

           

? Yukarıda da aktarıldığı gibi İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler”başlıklı 25’inci maddesinde,

“25.3.3. Malzeme giderleri:

İstekliler Teknik Şartnamede belirtilen makine, araç ve ekipman giderlerini teklif fiyatlarına dahil edeceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’de yer alan mezkûr düzenlemeyle ilgili olarak Teknik Şartname ekindeki “İş Makine, Araçları ve Temizlik Ekipmanları Listesi” başlıklı tablo aşağıdaki gibidir:

 

 

Cinsi

Miktarı

Sanayi tipi yer yıkama (Kombimat) makinesi

1 adet

Sanayi tipi cilalama makinesi (Full Aparat)

1 adet

Elektrik süpürgesi

1 adet

İlaçlama makinesi

2 adet

Çim biçme makinesi (Benzinli ve tekerlekli)

1 adet

Çim biçme makinesi (Sırtta taşınabilir)

1 adet

Çift kovalı döner presli temizlik arabası

1 adet

Sürgülü Merdiven (12 Metrelik )

1 adet

Akrobot merdiven (6 Metre)

15 adet

Bilgisayar

1 adet

Yazıcı

1 adet

Faraşlı yer süpürme fırça takımı

Yeteri kadar

Büyük boy çek çek

Yeteri kadar

Temizlik kovası (15 lt. kapasiteli)

25 adet

El arabası

2 adet

Bahçe Makası

2 adet

Tırmık

2 adet

Çapa

2 adet

Bel

2 adet

Kürek

2 adet

Saplı araba fırçası

Yeteri kadar

Cam çek

10 adet

Cam pelüşü

10 adet

Zemin kazıma aparatı

10 adet

Bahçe sulama hortumu (makaralı)

100 mt.

 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir…” açıklaması yer almaktadır.

 

Söz konusu açıklamaya göre, amortisman giderleri sözleşme ve genel giderleri kapsamında olduğundan, bu giderlerin açıklanmasına gerek olmamakla birlikte, bahsi geçen tabloda, amortismana tabi olmayan ekipman da bulunmaktadır.

 

Amortismana tabi olmayan ekipmanla ilgili olarak ise aynı Tebliğ’in 79.4.2.22 numaralı maddesinde “Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemeler, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan firmanın, Teknik Şartname’deki mezkûr tabloda listelenen ve amortismana tabi olmayan faraş, kova, fırça vb. ihale konusu işte kullanılacak ekipmana ilişkin giderleri tevsik etmesi gerekmektedir.

 

Ancak, ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklaması dâhilinde, giyim gideri haricinde, amortismana tabi olmayan temizlik ekipmanına dair bir açıklama bulunmamaktadır.

 

Her ne kadar bahsi geçen tabloda bulunan, faraşlı yer süpürme fırça takımı, büyük boy çek çek ve saplı araba fırçasının miktarı için “yeteri kadar” gibi muğlak bir ifade kullanıldığı görülmekle birlikte, ihale üzerinde bırakılan firma tarafından amortismana tabi olmayan hiçbir temizlik ekipmanı için açıklama yapılmadığı görüldüğünden, zikredilen belirsizliğin, teklifin değerlendirilmesine etkisi belirlenememektedir.

 

Bu doğrultuda, ihale üzerinde bırakılan Bayars Tem. Taş. ve San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında sadece giyim giderinin belgelendirilmesi, buna karşın amortismana tabi olmayan temizlik malzemesinin belgelendirilmemesi hususunun kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Bayars Tem. Taş. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul