En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-346
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :60
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-346
Şikayetçi:
 Proper Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi, GÜZELYURT MAH. 7.CAD. DELTA PLAZA İŞ MERKEZİ A2 BLOK KAT:1 D:2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi Dersaadet Caddesi 23 34265 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43517
Başvuruya konu ihale:
 2012/167929 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Özel Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sultangazi Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 17.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Proper Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin 11.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43517 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5183 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 16’ncı maddesinde ihale konusu işte 2 adet cross motosikleti, 2 adet pikap aracı, 2 adet çift kabinli pikap aracının kullanılacağının ve araçların bakım-onarım giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, ancak araçların günde ya da ayda kaç km yol kat edeceğine ilişkin bir bilgiye yer verilmediğinden, bakım-onarım giderinin hesaplanmasının mümkün olmadığı,

 

           
2 ) Birim fiyat teklif cetveli standart formunun 6, 7, 8, 9, 10’uncu satırlarında yer alan düzenlemelerde, resmi ve dini bayram günleri çalışmalarına ödenecek ücret hesaplamasında yol, yemek, mali sorumluluk sigortası giderlerinin dikkate alınması gerektiğinin belirtildiği, ancak söz konusu düzenlemelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca İdari Şartname’de ve Teknik Şartname’de fazla mesai ile ilgili bir düzenlemenin bulunmadığı,

 

3) Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde yer alan düzenlemede, yüklenicinin haftanın 7 günü 24 saat aralıksız hizmet vermesinin öngörüldüğü ve güvenlik personelinin 3 vardiya şeklinde çalışacağının belirtildiği, bu durumda personele verilecek yol ve yemek giderinin 26 gün üzerinden hesaplanması gerekmekte ise 22 gün üzerinden hesaplanmasına yönelik düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Şartnamenin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Sultangazi Belediye Başkanlığı Koruma Güvenlik Hizmeti 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ikincil mevzuatında belirtilen görev ve yetki sınırları çerçevesinde koruma ve güvenlik hizmetlerinin ve bu hizmetlere yönelik görevlerin yerine getirilmesi amacıyla özel güvenlik görevlisi alınmasıdır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 16’ncı maddesinde “25. Yüklenici,

a. Güvenlik noktaları arasında iletişimi sağlamak üzere en az 2012 model ve üzeri 0 kilometre, arazide kullanıma uygun, 145 cc’den az olmamak kaydı ile tek silindir 4 zamanlı, 2 adet cross motosikleti,

            b. 2012 model, 1400 cc ve üzeri dizel motorlu, idarenin talebi doğrultusunda giydirilmiş, anons sistemli, 1 adet geniş kabinli araç,

            c. Devriye ve kontrol hizmetlerinde kullanılmak üzere en az 2012 model ve üzeri, asgari 2000 cc-2500 cc arası, dizel motorlu, 2 adet 4*4 arazi şartlarına uygun çift kabinli, idarenin talebi doğrultusunda giydirilmiş, anons sistemli pikap aracı.

            2 adet motosiklet, 1 adet geniş kabinli araç, 2 adet arazi şartlarına uygun çift kabinli pikap araç 7 gün 24 saat idarede bulunduracaktır.

            Araçlar ile ilgili tüm bakım ve onarım giderleri yüklenici tarafından karşılanacak olup, idareden bununla ilgili hiçbir talepte bulunmayacaktır. Araçların yakıtları idare tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler”in düzenlendiği 25’inci maddesinde “Teknik şartnamenin 16. maddesinin 25. fıkrasında belirtilen motorsiklet ve araçların zorunlu ve ihtiyari trafik sigortaları ile kasko sigorta (full kasko) poliçe giderleri, tüm vergi, harçları, egzoz ve fenni muayeneleri, 1 adet geniş kabinli araç ile 2 adet arazi şartlarına uygun çift kabinli araçların idarenin talebi doğrultusunda giydirilmesi, her türlü bakımı onarımı lastiklerinin kullanımından dolayı aşınması nedeniyle değiştirilmesi ve tamir giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihale konusu işte kullanılacak araçların akaryakıt giderinin idare tarafından; bakım, onarım, lastik değişim giderlerinin ise yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’de ve Teknik Şartname’de araçların ihale konusu iş süresince kat edeceği toplam mesafe km cinsinden belirtilmemiş olsa da, Teknik Şartname’de ihale konusu hizmetin yürütülmesinde kullanılacak araçların sayısı ve teknik özelliklerinin belirtildiği, özel güvenlik hizmetinin sorumluluk alanlarına ilişkin düzenlemelerin bulunduğu görüldüğünden, ihale dokümanında yer alan veriler esas alınarak araçların bakım onarım giderinin isteklilerce hesaplanabilir nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “2013 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı” olduğunun belirtildiği,

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a) Güvenlik Müdürüne ödenecek maaş brüt aylık asgari ücretin % 150 fazlası, Güvenlik Amirlerine ödenecek maaş brüt aylık asgari ücretin % 85 fazlası, Motorlu güvenlik görevlilerine ödenecek maaş brüt aylık asgari ücretin % 75 fazlası, Güvenlik Personeline ödenecek maaş brüt asgari ücretin % 70 fazlası, Yakın koruma görevlilerine ödenecek maaş brüt asgari ücretin %150 fazlası olacaktır.
b) İhale Konusu hizmette işin süresi boyunca Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) çalışma yapılacaktır. Resmi ve dini bayram tatil günleri ile yılbaşı tatilinin günleri işin süresi boyunca toplam 14.5 gün olup, bu günlerde çalıştırılacak personel sayısı toplam 80 (1 güvenlik müdürü, 3 güvenlik amiri, 4 motorlu güvenlik görevlisi, 70 özel güvenlik görevlisi ve 2 yakın koruma görevlisi) kişidir. Toplam çalışılacak gün sayısı 1.160 gün olacaktır. Teknik şartnamede belirtilen giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Sözleşme kapsamında çalıştırılacak her bir personele her ay 22 gün üzerinden günlük brüt 4,18 TL yemek bedeli olarak; her ay 22 gün üzerinden günlük brüt 5,44 TL yol bedeli olarak ödenecektir. Yemek ve yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.
Her bir özel güvenlik görevlisine ayni olarak verilmesi öngörülen 5188 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuatı hükümlerine uygun Teknik Şartnamenin 14. maddesi çerçevesinde yazlık ve kışlık özel güvenlik kıyafet giderleri.

25.3.3. Malzeme giderleri:

* 20 adet digital el telsizi
* Cop ve kılıfı: Yakın koruma ve Müdür haricinde her özel güvenlik personel için 1'er adet verilecektir.
* Kelepçe ve kılıfı: Yakın koruma ve Müdür haricinde her özel güvenlik personel için 1'er adet verilecektir.
* El Feneri ve Kılıfı 30 Adet
* Işıldak şarjlı 2 Adet
* El Tipi Metal Dedektörü 10 Adet
* Yağmurluk Her bir personele 1'er adet verilecektir.
* Bekçi düdüğü: Yakın koruma ve Müdür haricinde her özel güvenlik personel için 1'er adet verilecektir.
* Araç Altı Arama Aynası 8 Adet
* Kask 2 adet
Yukarıda sayılan malzemelere ait giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.4. Diğer giderler:

* 20 adet el telsizinin telsiz role frekans kirası
* Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçe giderleri
* Teknik şartnamenin 16. maddesinin 25. fıkrasında belirtilen motorsiklet ve araçların zorunlu ve ihtiyari trafik sigortaları ile kasko sigorta (full kasko) poliçe giderleri, tüm vergi, harçları, egzoz ve fenni muayeneleri, 1 adet geniş kabinli araç ile 2 adet arazi şartlarına uygun çift kabinli araçların idarenin talebi doğrultusunda giydirilmesi, her türlü bakımı onarımı lastiklerinin kullanımından dolayı aşınması nedeniyle değiştirilmesi ve tamir giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

…25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2,5” düzenlemesinin,

 

Teknik Şartname’nin “Personel Durum ve Şartları” başlıklı 7’nci maddesinde “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatili günleri işin süresi boyunca toplam 14,5 gün olup, 1 güvenlik müdürü 14,5 yevmiye, 3 güvenlik amiri 43,5 yevmiye, 4 motorlu güvenlik görevlisi 58 yevmiye, 70 özel güvenlik görevlisi 1015 yevmiye, 2 yakın koruma görevlisi 29 yevmiye fazla mesai yapacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu görülmüştür.

 

            İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formuna aşağıda yer verilmiştir:

 

A1

B2

 

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

 

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

 

Özel güvenlik müdür ücreti(brüt asgari ücretin %150 fazlası+yemek+yol)

kişixay

1

12

 

 

 

Özel güvenlik amir ücreti(brüt asgari ücretin %85 fazlası+yemek+yol)

kişixay

3

12

 

 

 

Özel güvenlik motorlu personel ücreti(brüt asgari ücretin %75 fazlası+yemek+yol)

kişixay

4

12

 

 

 

Özel güvenlik personel ücreti(brüt asgari ücretin %70 fazlası+yemek+yol)

kişixay

90

12

 

 

 

Özel güvenlik yakın koruma ücreti(brüt asgari ücretin %150 fazlası+yemek+yol)

kişixay

2

12

 

 

 

Resmi tatil ve fazla çalışma Özel güvenlik müdür ücreti(brüt asgari ücretin %150 fazlası+yemek+yol)

kişixgün

1

14,5

 

 

 

Resmi tatil ve fazla çalışma Özel güvenlik amir ücreti(brüt asgari ücretin %85 fazlası+yemek+yol)

kişixgün

3

14,5

 

 

 

Resmi tatil ve fazla çalışma Özel güvenlik motorlu personel ücreti(brüt asgari ücretin %75 fazlası+yemek+yol+özel güvenlik mali sorumluluk sigortası)

 

 

kişixgün

4

14,5

 

 

 

Resmi tatil ve fazla çalışma Özel güvenlik personel ücreti(brüt asgari ücretin %70 fazlası+yemek+yol)

kişixgün

70

14,5

 

 

 

Resmi tatil ve fazla çalışma Özel güvenlik yakın koruma ücreti(brüt asgari ücretin %150 fazlası+yemek+yol)

kişixgün

2

14,5

 

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

 

Motorsiklet 145 cc ve üzeri (2motorsikletx12ay)

motorsikletxay

24

 

 

 

Geniş kabinli araç 1400 cc ve üzeri (1araçx12ay)

araçxay

12

 

 

 

4x4 arazi şartlarına uygun çift kabinli araç 2000 cc-2500 cc arası (2araçx12ay)

araçxay

24

 

 

 

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası

ay

12

 

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

                 
                     
 

 

           

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

…78.13. Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

…78.22.Birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik maliyeti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalar ve malzeme gideri ile brüt asgari ücretin üzerinde ücret öngörülen personel varsa bunlara ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.” açıklamaları yer almaktadır.

            İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ve Teknik Şartname’nin 7’nci maddesindeki düzenlemelerde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde toplam 14,5 gün çalışma yaptırılacağı belirtilmiş ve bu günlerde çalışacak personel sayısına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

            İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formunda ise farklı ücret gruplarının işçilik maliyeti ayrı satırlarda gösterilmiş, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar için de ücret gruplarına göre ayrı satırlar açılmıştır.

            Bununla birlikte birim fiyat teklif cetvelinin 6, 7, 9 ve 10’uncu satırlarında güvenlik personelinin ulusal bayram ve genel tatil çalışma ücretine “yemek ve yol gideri”nin dahil olduğu, 8’inci satırında ise motorlu özel güvenlik personelinin ulusal bayram ve genel tatil çalışma ücretine “yemek, yol ve mali sorumluluk sigortası gideri”nin dahil olduğu belirtilmiştir.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.13’üncü maddesi uyarınca, yemek ve yol bedelinin İdari Şartname’de belirtilen aylık gün sayısı üzerinden işçilik ücreti içerisinde hesaplanması gerekmektedir. Dolayısıyla ulusal bayram ve genel tatil günlerinde verilecek yemek ve yol bedeli birim fiyat teklif cetvelinin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci satırlarında hesaplandığından, söz konusu giderlerin birim fiyat teklif cetvelinin 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu satırlarında yer alan ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretine dahil edilmesi halinde, aynı giderlerin iki kez hesaplanması söz olacaktır.

            Diğer yandan birim fiyat teklif cetvelinin 4’üncü kaleminde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri için ayrı bir satır açıldığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu giderin birim fiyat teklif cetvelinin 8’inci satırında yer alan “motorlu özel güvenlik personeli resmi tatil ve fazla çalışması” kalemine de dahil edilmesi, mükerrer hesaplama yapılmasına yol açacaktır.

            Bu çerçevede birim fiyat teklif cetveli standart formundaki düzenlemelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesine uygun olmadığı ve tekliflerin hazırlanması aşamasında isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuru sahibinin “Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde yer alan düzenlemede, yüklenicinin haftanın 7 günü 24 saat aralıksız hizmet vermesinin öngörüldüğü ve güvenlik personelinin 3 vardiya şeklinde çalışacağının belirtildiği, bu durumda personele verilecek yol ve yemek giderinin 26 gün üzerinden hesaplanması gerekmekte ise 22 gün üzerinden hesaplanmasına yönelik düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı”na ilişkin iddiasına idareye sunulan şikâyet başvuru dilekçesinde yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

            Dolayısıyla bu hususa ilişkin iddianın İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan“İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü uyarınca şekil yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak başvuru sahibinin 2’nci iddiasının uygun görülmesi nedeniyle yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul