• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-350
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :64
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-350
Şikayetçi:
 Raif İnşaat Gıda Taşımacılık Otomasyon Sayaç Okuma Madikal Temizlik Tarım Tekstil Tic Ve San Ltd Şti, YILDIZ TEPE RADYOLİK YOLU 2. ARA NO : 32 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeni Mah. Sürgü Cad 17 44500 MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41896
Başvuruya konu ihale:
 2012/153840 İhale Kayıt Numaralı "2012- 2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Lise Öğrencilerine Malzemeli Öğle Yemeği" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012- 2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Lise Öğrencilerine Malzemeli Öğle Yemeği” ihalesine ilişkin olarak Raif İnşaat Gıda Taşımacılık Otomasyon Sayaç Okuma Medikal Temizlik Tarım Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti. nin 27.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012 tarih ve 41896 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4853 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan istekli olan Yesan Yemek Fab. San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuata uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,        

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,        

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,    

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde 79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır. “ açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin  “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2012- 2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Lise Öğrencilerine Malzemeli Öğle Yemeği”düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. “ düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin ekinde “…

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

2012 - 2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Lise Öğrencilerinin Malzemeli Öğle Yemeği Hizmet Alımı İhalesi 290 Öğrenci 132 Gün; 813X132=107316

    Öğün

107.316,00

…“ düzenlemesi,

 

           Teknik Şartname’de “…1-Yemekler üç çeşit olacaktır.

 2-Yemek en az 750 kalori içerecektir.

3-yemelerin gramajları

Çorbalar                                250 gr.

Etli ve sulu yemekler             200 gr.

Susuz et yemekleri                 100 gr.

Makarna ve pilavlar             100 gr.

Kompostolar                          200 gr.

Tatlı, yoğurt , cacık               200 gr.

Salatalar                               150 gr.

Meyveler ezik ve çürük olmayıp 100 gramdan aşağı olmayacaktır. Ekmek (yarım ekmek (ekmeklerin içleri pişkin olacak, yanık veya bayat olmayacak, Tavuk yemekleri 100 gram but olacak.” düzenlemesi,

 

            Anılan Şartname’nin ekinde “…

 

           

DOĞANŞEHİR İLÇESİ MERKEZ TAŞIMALI LİSE ÖĞRENCİLERİ ÖĞLE YEMEĞİ İŞİ MENÜ LİSTESİDİR.

BİRİNCİ HAFTA

GÜN

YEMEK MENÜSÜ

1

 Tas Kebabı ,pirinç pilavı ,Meyve Suyu

2

 Kıymalı kuru fasulye,  Bulgur pilavı, Kemal Paşa Tatlısı

3

 Lahmacun, Salata, Meyve Suyu   

4

 Patlıcan musakka ,pirinç pilavı ,Mevsim Meyvesi

5

Kıymalı nohut,soslu Makarna, Ayran

İKİNCİ HAFTA

GÜN

YEMEK MENÜSÜ

1

Kol böreği,Mercimek Çorbası, İrmik Helvası

2

Sebzeli et haşlama,pirinç pilavı,mevsim meyvesi

3

Tas Kebabı, Makarna, Meyve suyu

4

Tavuk kızartma, Bulgur pilavı, Mevsim Salata,

5

Ezogelin çorbası,şehriyeli pirinç pilavı,irmik Helvası 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ HAFTA

 

 

 

Tas Kebabı, Bulgur pilavı, Ayran

 

Kıymalı kuru fasulye, pirinç pilavı, Meyve Suyu

 

Kol böreği,Mercimek Çorbası, Tatlı

 

Patates Musakka, Salçalı Makarna, Yoğurt

 

Kıymalı nohut, pirinç pilavı ,Meyve Suyu

 

 

 

DÖRDÜNCÜ HAFTA

 

Sebzeli Et Haşlama, Bulgur Pilavı, Supangel Tatlısı

 

Tavuk Sote, Pirinç Pilavı, Meyve Suyu

 

Kol böreği,Ezogelin Çorbası, Tatlı

 

Patates Musakka, soslu makarna, Ayran

 

Kıymalı kuru fasulye, pirinç pilavı, Meyve Suyu

 

Mevsim meyveleri     Mevsim sebzeleri(Mevsim saltası )

 

1-Karpuz                   1- Marul

2-Kavun                    2-  Domates

3-Üzüm                    3-  Salatalık

4-Portakal                4- Yeşil soğan

5-Mandalina            5-  Havuç

6-Elma                    6-  Turp” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikâyete konu ihalenin malzeme dâhil yemek hazırlama hizmeti olduğu bu itibarla Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.3’üncü maddesi uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale dosyası incelendiğinde; ihaleye 2 isteklinin katıldığı, Yesan Yemek Fab. San. Tic. A. Ş.nin teklifinin idarece aşırı düşük bulunarak, teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve isteklinin sunmuş olduğu teklif açıklaması uygun bulunarak, ihalenin Yesan Yemek Fab. San. Tic. A. Ş. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi istekli olan Raif İnş. Gıda Taş. Oto. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, idarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısının ekinde ihale konusu işe ilişkin olarak ihale üzerinde kalan istekliye örnek menü verilmediği, Teknik Şartname’de çorbaların, etli ve sulu yemeklerin, susuz et yemeklerinin, makarna ve pilavların, kompostoların, tatlı, yoğurt, cacık, salataların ve meyvelerin kaç gramdan oluştuğu ve anılan Şartname ekinde bir aylık yemek menüsü belirtilmekle birlikte yemeklerin bileşenlerine ilişkin gramajlara ait bilgilerin yer almadığı görülmüştür.

 

İdarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısında teklif bileşenleri ayrıntılı olarak belirtilmeden ve yemek bileşenlerine ilişkin gramajlar belirli olmadan aşırı düşük sorgulaması yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, Teknik Şartname’nin ekinde yer alan bir aylık yemek menüsünün ve buna ilişkin yemek girdilerinin gramajlarını ve fiyatlarını gösterir bir listenin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından alındığı anlaşılan 13.07.2012 tarihli bir adet kapasite raporunun, istekli firma bünyesinde çalışan personele ilişkin sigortalı hizmet listelerinin, istekli firmanın sahip olduğu 1 adet araca ilişkin ruhsat fotokopisinin ve isteklinin daha önce katılmış olduğu 2 adet ihaleye ilişkin ihale komisyon kararının sunulduğu görülmüştür. Bunun dışında istekli firmaca aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında proforma fatura veya benzeri tevsik edici herhangi bir belgenin sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak, malzemeli yemek alımı ihalelerinde bileşen sayısı ve yemeklere ilişkin gramajlar idare tarafından net olarak belirtilmeden, isteklilerce sağlıklı bir teklif açıklaması yapılmasının mümkün olmadığı, isteklice belirlenen yemek bileşenleri ve bu bileşenler için öngörülen gramajların idarece istenen niteliklere uygun olup olmadığının anlaşılamayacağı değerlendirildiğinden, isteklilerce sunulacak teklif açıklamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için, idarece bir haftalık, 10 günlük veya idarece belirlenecek herhangi bir süreyi içerir bir yemek listesinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilere verilmesi, söz konusu listeye ek olarak öngörülen yemeklerin içeriğindeki yemek bileşenlerinin gramajları ile belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle de, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında örnek yemek menüsü oluşturularak, söz konusu yemeklerin bileşenleri ve bu bileşenlere ilişkin gramajlar istekliye sunularak, aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında örnek yemek listesi, bu listede yer alan yemeklerin bileşenleri ve bu bileşenlerin gramajlarına ilişkin bilgi ve belgelerin istekliye sunulması suretiyle aşırı düşük tekliflerin sorgulanması aşaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “ihale üzerinde kalan istekli olan Yesan Yemek Fab. San. Tic. A. Ş tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuata uygun olmadığı” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında örnek yemek listesi, bu listede yer alan yemeklerin bileşenleri ve bu bileşenlerin gramajlarına ilişkin bilgi ve belgelerin istekliye sunularak aşırı düşük tekliflerin sorgulanması aşaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesihususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Doğanşehir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “2012- 2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Lise Öğrencilerine Malzemeli Öğle Yemeği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin 107.316 adet yemek için 2,64 TL birim fiyat üzerinden toplam 283.314,24 TLolarak hesaplandığı;

 

                                                                                   Bahse konu ihalede 2 adet ihale dokümanı satın alındığı, 12.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 2 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, iki teklifinde geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Yesan Yemek Fab.San. Tic. A. Ş.

186.729.84

Raif İnş Gıda Taş. Oto. Tic. ve San. Ltd. Şti.

251.119,44

 

Şeklinde verildiği, Yesan Yemek Fab. San. Tic. A. Ş.’nin teklifinin idarece aşırı düşük bulunarak, teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve isteklinin sunmuş olduğu teklif açıklaması uygun bulunarak, ihalenin Yesan Yemek Fab. San. Tic. A. Ş. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi istekli olan Raif İnş. Gıda Taş. Oto. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ise, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenerek ihaleninsonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin iddiası kapsamında, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul