• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-352
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :66
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-352
Şikayetçi:
 Subaşı Et Ve Et Mamülleri Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti. , İSTİKLAL MAH. CUMHURİYET CAD. KONAK APT. NO : 8 D : 38 BİLECİK
 İhaleyi yapan idare:
 Bilecik Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ertugurul Gazı Mahallesı Tarlabası Sokak 11100 BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41901
Başvuruya konu ihale:
 2012/141874 İhale Kayıt Numaralı "Bilecik Devlet Hastanesi Bağlı Hastaneler / Merkezler 2013 Yılı Yemek Hizmetleri Toplu Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bilecik Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 07.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bilecik Devlet Hastanesi Bağlı Hastaneler/Merkezler 2013 Yılı Yemek Hizmetleri Toplu Alımı” ihalesine ilişkin olarak Subaşı Et ve Et Mamülleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 06.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012 tarih ve 41901 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4850 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname'nin yeterlik kriterlerine ilişkin 7.5.3'üncü maddesinde "İdare mutfağında herhangi bir nedenle yemek çıkartılamaması durumunda yemeği başka bir yerden/mutfaktan (mevzuat dahilinde faaliyet gösteren) karşılanacağına dair taahhütname verilecektir. Tarım Bakanlığı onaylı Gıda Üretim İzin Belgesi sunulacaktır." düzenlemesinin yer aldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname'nin söz konusu 7.5.3'üncü maddesinde aranan kriterlere aykırı olarak "İdare mutfağında herhangi bir nedenle yemek çıkartılamazsa başka bir mutfaktan karşılayacağımı taahhüt ederim" şeklinde bir soyut belgenin sunulduğu, söz konusu taahhüt belgesinde mevzuat dahilinde faaliyet gösteren mutfak ismi ve adresi belirtilmediği gibi Tarım Bakanlığı onaylı "gıda üretim izni" nin de sunulmadığı, oysa ki İdari Şartname'nin 7.5.3'üncü maddesi gereğince sundukları belgede yer alan ifadelerin  "İdareniz mutfağında herhangi bir nedenle yemek çıkartılmaması durumunda yemeği 1.Sanayi Bölgesi/Bilecik adresindeki Tarım Bakanlığı G11-0002 İşletme Kayıt numaralı mutfağımızdan karşılanacağını taahhüt ederiz" şeklinde olup söz konusu şartı yerine getirecek türden olduğu, ayrıca İdari Şartname'nin 7.5.3'üncü maddesindeki söz konusu düzenleme ile isteklilerin ihale konusu işi yerine getirecekleri tesisi taahhüt yolu ile temin etmelerine imkan tanınmadığı, bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Bilecik Devlet Hastanesi Bağlı Hastaneler / Merkezler 2013 Yılı Yemek Hizmetleri Toplu Alımı İhalesi” olarak belirtildiği, işin miktarı ve türünün İdari Şartname’nin ekinde;

           

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Ana Öğün (Öğle/Akşam)

Öğün

541.100,000

2

Kahvaltı

Öğün

201.960,000

3

Diyet Yemeği (Öğle/Akşam)

Öğün

86.400,000

4

Ara Öğün

Öğün

53.500,000

 

            Şeklinde belirlendiği,

 

            Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde,

 

            “7.5.3. İdare mutfağında herhangi bir nedenle yemek çıkartılamaması durumunda yemeği başka bir yerden / mutfaktan (mevzuat dahilinde faaliyet gösteren) karşılanacağına dair Taahhütname Verilecektir.

            Tarım Bakanlığı Onaylı Gıda Üretim izin belgesi sunulacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1.İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

            İdarece gönderilen işlem dosyasının incelenmesi neticesinde başvuruya konu ihaleye 4 teklif verildiği, Hilal Teks. İnş. Gıda İht. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ve Alperen Müt. Oto. Sağ. Hiz. Yem. Ürt. Tem. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “yeterlilik kriterlerine ilişkin belgeleri sunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklif olarak kabul edilen Danış Müt. Yem. Tem. Gıda Pet. Ürün. Otom. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakılarak Subaşı Et ve Et Mam. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 7.5.3’üncü maddesinde yer verilen düzenlemeye göre, ihaleye katılım aşamasında yeterlik kriteri olarak “idare mutfağında herhangi bir nedenle yemek çıkartılamaması durumunda yemeği başka bir yerden / mutfaktan (mevzuat dahilinde faaliyet gösteren) karşılanacağına dair taahhütname” ve “Tarım Bakanlığı onaylı gıda üretim izin belgesi” nin sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası incelendiğinde, İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.5.3’üncü maddesinde sunulması istenilen taahhütnamenin yer aldığı, söz konusu taahhütnamede “İhale uhdemizde kaldığı taktirde Bilecik Devlet Hastanesi Bağlı Hastaneler/Merkezler 2013 Yılı Yemek Hizmetleri Toplu Alımı İhalesi işine ait; İdare mutfağında herhangi bir nedenle yemek çıkartılmaması durumunda yemeği başka bir yerden/mutfaktan (mevzuat dahilinde faaliyet gösteren) karşılayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi söz konusu taahhüt belgesinde mevzuat dahilinde faaliyet gösteren mutfak ismi ve adresinin belirtilmediğini iddia etmektedir. Ancak İdari Şartname’nin yukarıda anılan 7.5.3’üncü maddesinde sunulması istenilen taahhütnamede, idare mutfağında yemek çıkartılmaması durumunda yemeğin karşılanacağı yere/mutfağa ilişkin olarak, başvuru sahibinin iddia ettiği üzere “isim ve adres bilgisi”nin yer almasına yönelik bir düzenleme yapılmadığı, bahsi geçen düzenlemede söz konusu mutfağa ilişkin olarak sadece “mevzuat dahilinde faaliyet gösteren” ibaresinin yer aldığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Diğer yandan başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde sunulması istenilen “gıda üretim izin belgesi”nin sunulmadığına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucu ulaşılan tespitler şu şekildedir:

 

            Kamu İhale Genel Tebliği'nin 75.3’üncü maddesinde “Malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı ihalelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı maddesinin, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin istenilmesine ilişkin alt maddesinde aday ve isteklilerden sadece Gıda Üretim İzni Belgesi’nin istenilmesi yeterli olup, Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı, Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi, Kontrol ve Denetim Raporu gibi belgelerin sunulacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

             Malzemeli yemek alımına ilişkin olarak gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde ve İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesinde, Tarım Bakanlığı onaylı gıda üretim izin belgesinin teklif kapsamında sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

            İdareye gönderilen 09.01.2012 tarih ve 100-545 sayılı yazı ile, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde isteklilerce sunulması istenilen “gıda üretim izin belgesi”nin ihaleye teklif sunan Danış Müt. Yem. Tem. Gıda Pet. Ürün. Otom. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Subaşı Et ve Et Mam. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulup sunulmadığı, eğer söz konusu belgeler sunulmuş ise bu belgelerin gönderilmesi, sunulmadı ise ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede bahsi geçen “gıda üretim izin belgesi” yerine hangi belgenin değerlendirmeye esas alınarak ihalenin sonuçlandırıldığına ilişkin bilgi ve belge istenilmiştir.

 

            İdarenin 10.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2012 tarih ve 191 sayılı yazısında “İlgi yazınız ile ihalede istenilen gıda üretim izin belgesinin yerine işletme kayıt belgesinin değerlendirmeye esas alındığı sorulmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin hükümlerinde gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim izin belgeleri tüm sonuçlarıyla iptal edilmiş olup bunun yerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işletme kayıt belgelerinin geçerli olacağı hükümlerine göre komisyonumuzca değerlendirilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Siirt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından anılan istekli adına düzenlenerek 09.04.2012 tarihinde verilen “işletme kayıt belgesi”nin sunulduğu görülmüştür.

 

11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 47’nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 27.05.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinde “Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.

Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

5996 sayılı Kanun’un 13.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren, işletmelerin kayıt ve onayına ilişkin 30’uncu maddesinde “(1) Bu Kanun kapsamındaki gıda ve yem işletmelerinden onaya veya kayıt işlemine tâbi olanlar ile onay ve kayıt işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Onaya tâbi işletmeler için, faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alınması zorunludur. Kayıt işlemine tâbi işletmeler, faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır.

...

(4) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.”hükmü bulunmaktadır.

 

Bu itibarla, 5996 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 30’uncu maddesi uyarınca gıda üretimi yapan onaya tabi işletmelerin faaliyet gösterebilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onay alması gerektiği, kayıt işlemine tabi işletmelerin ise işletme kayıtlarını anılan Bakanlığa yaptırmak zorunda oldukları anlaşılmakta olup, kayıt işlemine tabi gıda işletmelerinin “işletme kayıt belgesi” alması gerekmektedir.

 

Diğer yandan 5996 sayılı Kanun’un 22, 30 ve 31’inci maddelerine dayanılarak çıkarılan ve 17.12.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında “işletme kayıt belgesi”ne ilişkin usul ve esaslara yer verilmiş olup, bu Yönetmelik’in 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim izni belgeleri tüm sonuçlarıyla iptal edilmiştir.” hükmüne, geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında ise “Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31.12.2013 tarihine kadar bu Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 47’nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 5179 sayılı Kanun’a dayanılarak düzenlenen “gıda üretim izin belgeleri”nin iptal edildiği ve 5996 sayılı Kanun ile yukarıda bahsedilen Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenen “işletme kayıt belgesi”nin söz konusu belgenin yerini aldığı anlaşılmış olup, idarece İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde “gıda üretim izin belgesi”ne ilişkin düzenlemenin yukarıda aktarılan ilgili mevzuata göre değerlendirilmesi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan “işletme kayıt belgesi”nin, “gıda üretim izni belgesi” yerine kabul edilmesi yönündeki idare işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bu çerçevede başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde yeterlik kriteri olarak sunulması istenilen “gıda üretim izin belgesi”nin sunulmadığına ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

             Başvuru sahibi isteklinin teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerden, İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen şikâyet konusu belgelere ilişkin olarak eşit muamele ilkesi kapsamında yapılan incelemede, “İdareniz mutfağında herhangi bir nedenle yemek çıkartılamaması durumunda yemeği 1.Organize Sanayi Bölgesi/BİLECİK adresindeki Tarım Bakanlığı G11-0002 İşletme Kayıt numaralı mutfağımızdan karşılanacağını taahhüt ederiz.” ifadelerinin yer aldığı taahhütname ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilecik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından anılan istekli adına düzenlenerek 30.10.2001 tarihinde verilen ve değişiklik tarihinin 15.11.2011 olarak belirtildiği “işletme kayıt belgesi”nin sunulduğu görülmüştür.

 

             Sonuç olarak yukarıda yer verilen tespitler çerçevesinde başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul