• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-397
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :25
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-397
Şikayetçi:
 Baytekin İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nakliye Güvenlik Ve Bilgisayar Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Pam-Pak Sosyal Ve Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., LİSE CAD. ORAN APT. KAT:2 NO:6 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama Araştırma Merkezi, Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 58140 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41981
Başvuruya konu ihale:
 2012/139638 İhale Kayıt Numaralı "Ev İdaresi Hizmeti (24 Aylık, Malzemeli)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama Araştırma Merkezitarafından 02.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Ev İdaresi Hizmeti (24 Aylık, Malzemeli)” ihalesine ilişkin olarak Baytekin İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nakliye Güvenlik Ve Bilgisayar Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Pam-Pak Sosyal Ve Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012tarih ve 41981sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4872sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, asgari işçilik maliyeti ile bu maliyete göre hesaplanan sözleşme ve genel giderler toplamının elle hesaplanması durumunda KİK işçilik modülüyle hesaplanandan farklı sonuç verdiği, ihaledeki en avantajlı teklif sahibi ve ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin tekliflerinin asgari maliyeti karşılamamaları halinde değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ihaledeki en avantajlı teklif sahibi ve ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin tekliflerinin, teklif fiyata dahil giderlere ilişkin açıklamalarının incelenmesi gerektiği, teknik şartnamede yer alan giderlere ilişkin olarak, ihaledeki en avantajlı teklif sahibi ve ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin bu giderleri öngörmemiş olmaları halinde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

 

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

 

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

 

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.…

 

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

 

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

 

b. Fiyat teklifleri,

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

 

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

 

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

 

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

İhalenin İdari Şartname’sinin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

25.1. Ulaşım, sigorta, vergi, resim harç vb. giderler yükleniciye aittir.

25.3.1. İşin Süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İhale konusu işte çalışacak 349 personele brüt asgari ücret üzerinden ödeme yapılacaktır. Çalışacak olan 1 Çevre görevlisi personeline brüt asgari ücretin % 50 fazlası üzerinden ödeme yapılacaktır. Resmi-Dini Bayram ve Yılbaşı günleri mesai yapılacak toplam gün sayısı 1 yıl için 14,5 gündür. 14,5 günün 9 gününde (her bir tatil gününde) 80 kişi, kalan 5,5 günün her bir gününde 210 kişi çalışacaktır. Buna göre resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerinde mesai yapılacak toplam gün sayısı 9x80=720; 5,5x210=1155 olmak üzere toplam 720+1155=1875x1(yıl)=1875x2=3750 gündür.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek gideri

İşçilerin yemeği hastanede hazırlanan yemekten kurum tarafından karşılanacak, işçiler yemeklerini hastanenin göstereceği yemekhanede yiyeceklerdir.

Yüklenici çalıştırdığı personelin yol bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı ayda 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.

Yüklenici çalıştırdığı personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici teknik şartnamede sayıları ve özellikleri belirtilen giyim eşyalarını teknik şartnamedeki hükümler doğrultusunda ayni olarak işçiye vermek zorundadır.

25.3.3. Malzeme giderleri

Miktarı ve özellikleri teknik şartnamede yazılı temizlik malzemeleri teklif fiyata dâhildir.

25.5.Kısa vadeli sigorta prim oranları bildirilecektir.

İhale konusu hizmet ile ilgili kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 1,5 olarak uygulanacaktır.

 

            Şeklinde belirlenmiştir.

 

Asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, idare ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Kamu İhale Kurumu internet sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülü kullanılmıştır. Söz konusu modül ile yapılan hesaplamada asgari işçilik maliyeti toplamı 10.089.266,58 TL olmaktadır.

 

Asgari işçilik maliyeti hesabında işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda 20.11.2012 tarih ve 19599 sayılı yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuş anılan Kurumun bu konuya ilişkin Kurumumuza gönderdiği 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazısında yer alan bilgiler çerçevesinde işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının ayrı ayrı alınması suretiyle KİK işçilik modülü kullanılmadan yapılan hesaplama neticesinde, asgari işçilik maliyeti toplamı ise 10.089.387,84 TL olarak hesaplanmıştır. İki hesaplama arasında 121,26 TL farklılık olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Atlas Ltd. Şti. nin aşırı düşük açıklaması incelendiğinde, isteklinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda belirtilen 79’uncu maddesine uygun olarak açıklamada bulunduğu, ancak asgari işçilik maliyetini, yuvarlama nedeniyle hatalı sonuç veren modül ile hazırlamasından dolayı oluşan 121,26 TL’lik farka ilişkin bir açıklamasının olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, teklifi asgari işçilik maliyetini karşılamayan Atlas Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İkinci en avantajlı teklif sahibi Gök-Tuğ Temizlik Gıda Ticaret Ve San.Ltd .Şti.’nin aşırı düşük açıklaması incelendiğinde, isteklinin sadece kullanılacak temizlik malzemesine ilişkin olarak Tebliğ’e uygun açıklamada bulunduğu, işçilik, yol ve giyim maliyetlerine ilişkin bir açıklamada bulunmadığı, aşırı düşük teklif açıklamasının bu haliyle Tebliğ’de belirtilen şartları taşımadığından değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, teklifinin mevzuata aykırı olarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İhale komisyon kararı ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul