En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-404
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :31
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-404
Şikayetçi:
 Güven Özel Güvenlik Ve Koruma Hiz. Ltd. Şti., ZİYA GÖKALP MAH. DİYARBAKIR CAD. NASIROĞLU İŞ MERKEZİ KAT 4 NO : 404 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Satınalma Müdürlüğü, Anittepe Mah. Toros Sokak 20 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 465
Başvuruya konu ihale:
 2012/138601 İhale Kayıt Numaralı "200 Kişi İle 365 Gün Süreli Koruma Ve Özel Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Satınalma Müdürlüğütarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “200 Kişi İle 365 Gün Süreli Koruma ve Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Güven Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.nin 20.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013 tarih ve 465 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/94 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede teklifleri ile birlikte sunmuş oldukları geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ki, geçici teminat mektubunun Kamu İhale Mevzuatına göre taşıması istenen bütün unsurları taşıdığı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği, söz konusu hususla ilgili olarak 05.07.2010 tarih ve 2010/UH.II-1933 ve 12.11.2010 tarih ve 2010/UH.II-3491 sayılı Kurul kararlarının emsal nitelikte olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin teklifi ile birlikte sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat mektupları” başlıklı 35 inci maddesinde;  bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumunun yetkili olduğu, ilgili mevzuatına aykırı düzenlenen teminat mektuplarının kabul edilemeyeceği, 37’nci maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinin dördüncü fıkrasında “İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafında sunulan teminat mektubunun; “Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

            Şirketinizce ihaleye çıkarılan 200 Kişi ile 365 Gün Süreli Koruma ve Özel Güvenlik işine istekli sıfatıyla katılacak olan Güven Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin bu ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan azami 175.000,00 TL (Yalnız/Yüzyetmişbeşbin Türk Lirası)’na kadar tutarı Bankamız garanti ettiğinden, ihalenin adı geçene yapıldığı usule uygun olarak bildirildiği ve kesin teminat vermesi ve sözleşme yapması istenildiği halde kesin teminat vermediği ve sözleşme yapmadığı ve ilgili kanun ile işe ait şartname hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde,  protesto çekmeye,  hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın, azami yukarıda yazılı tutarı Güven Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin ihale yükümlülüklerini yerine getirmediği beyanını içeren ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Şirketinize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinde ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Banka’nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

            İşbu teminat mektubu 30/12/2013 tarihine kadar yürürlükte olup, yürürlük tarihi mesai saati sonuna kadar elimizde olacak şekilde yazılı tazmin talebinde bulunulmaması halinde mektuptan doğan yükümlük kendiliğinden son erecektir.”şeklinde olduğu görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan standart forma göre idarece düzenlenen geçici teminat mektubunun; “Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

İdarenizce ihaleye çıkarılan 200 Kişi ile 365 Gün Süreli Koruma ve Özel Güvenlik işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ......’yi  [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]’nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.”

Bu teminat mektubu…../…../…tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.”olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan teminat mektubunun içeriğinde ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı, geçici teminat tutarı, bankanın adı, teminat süresi, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, ünvanı ve imzası gibi tüm esaslı unsurların bulunduğu ve teminat mektubunun içeriğinden ihale mevzuatının zorunlu kıldığı tüm taahhütleri içerdiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan geçici teminat mektubunda usulüne uygun teminat olma niteliğini etkileyen bir ifadenin veya eksikliğin yer almadığı, dolayısıyla geçici teminat mektubunun ihale mevzuatının öngördüğü esaslara ve standart forma uygun olduğu görüldüğünden, teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılma işlemi yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Güven Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle, “Söz konusu ihalede teklifleri ile birlikte sunmuş oldukları geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ki, geçici teminat mektubunun Kamu İhale Mevzuatına göre taşıması istenen bütün unsurları taşıdığı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği, söz konusu hususla ilgili olarak 05.07.2010 tarih ve 2010/UH.II-1933 ve 12.11.2010 tarih ve 2010/UH.II-3491 sayılı Kurul Kararlarının emsal nitelikte olduğu” şeklinde ifade edilen iddiasının Kurul çoğunluğu tarafından değerlendirilmesi sonucunda; başvuru sahibi tarafından sunulan geçici teminat mektubunda usulüne uygun teminat olma niteliğini etkileyen bir ifadenin veya eksikliğin yer almadığı, dolayısıyla geçici teminat mektubunun ihale mevzuatının öngördüğü esaslara ve standart forma uygun olduğu görüldüğünden, teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığı, bu nedenle, Güven Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunda “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

            Başvuru sahibi tarafından verilen geçici teminat mektubu ile idare tarafından doküman kapsamında verilen geçici teminat mektubunun karşılaştırıldığı aşağıda verilen tablo incelendiğinde;

 

Başvuru sahibi tarafında sunulan teminat mektubunun;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan standart forma göre idarece düzenlenen geçici teminat mektubunun;

Şirketinizce ihaleye çıkarılan 200 Kişi ile 365 Gün Süreli Koruma ve Özel Güvenlik işine istekli sıfatıyla katılacak olan Güven Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.’nin bu ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan azami 175.000,00 TL (Yalnız/Yüzyetmişbeşbin Türk Lirası)’na kadar tutarı Bankamız garanti ettiğinden, ihalenin adı geçene yapıldığı usule uygun olarak bildirildiği ve kesin teminat vermesi ve sözleşme yapması istenildiği halde kesin teminat vermediğive sözleşme yapmadığı ve ilgili kanun ile işe ait şartname hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde,  protesto çekmeye,  hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın, azami yukarıda yazılı tutarı Güven Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin ihale yükümlülüklerini yerine getirmediği beyanını içeren ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Şirketinize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinde ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Banka’nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

            İşbu teminat mektubu 30/12/2013 tarihine kadar yürürlükte olup, yürürlük tarihi mesai saati sonuna kadar elimizde olacak şekilde yazılı tazmin talebinde bulunulmaması halinde mektuptan doğan yükümlük kendiliğinden son erecektir.

İdarenizce ihaleye çıkarılan 200 Kişi ile 365 Gün Süreli Koruma ve Özel Güvenlik işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ......’yi  [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]’nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu …../…../…tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan teminat mektubunun içeriğinde ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı, geçici teminat tutarı, bankanın adı, teminat süresi, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, unvanı ve imzası gibi aranan esaslı unsurların bulunduğunun anlaşılmasına rağmen, başvuru sahibinin geçici teminat mektubunun içeriğindeki, “ihalenin adı geçene yapıldığı usule uygun olarak bildirildiği” ibaresinin, ihalenin istekli üzerinde bırakılmaması durumunda geçici teminatın geçerli olmayacağı yönünde anlayışa sebep olduğu, “bu ihale ile ilgili şartname” ibaresinin, dokümanda verilen teminat mektubu örneği içeriğindeki, “4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanıibaresini tam olarak karşılamadığı, başvuru sahibinin geçici teminat mektubunda kesin teminattan bahsedildiği, halbuki ihale süreci açısından bu aşamada geçici teminatın varlığından bahsedilmemesi gerektiği, ihale dokümanının sırf şartnameden oluşmadığı hususu göz önüne alındığında, başvuru sahibi tarafından verilen geçici teminat mektubu üzerinde, sadece şartname hükümlerinin karşılanmaması durumuna göre işlem yapılabileceği, belirtilen eksikliklerin şekil eksikliği olarak değerlendirilmeyerek, geçici teminat mektubunun usulüne uygun teminat olma niteliğini etkileyenbir faktör olarak değerlendirilmesi gerektiği,  idarece verilen örnekte ihale dokümanından bahsedildiği hususu göz önüne alındığında, başvuru sahibinin geçici teminat mektubunun içerik olarak uygun olmadığı ve bu nedenle teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuruya ilişkin olarak yukarıda aktarılan gerekçeler üzerinden ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hususunda “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

                                             

 

Mahmut GÜRSES

BAŞKAN

 

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

           

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul